Ο Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) και ο Λειοτεμαχιστής του Δήμου Περιστερίου

Κατηγορία: Περιστέρι Ποιότητα Ζωής

Παράταση Λειτουργίας του Λειοτεμαχιστή με αμφισβητούμενη απόφαση και περίεργα πιστοποιητικά”

Όπως είναι γνωστό όλες οι εγκαταστάσεις του αμαξοστασίου του δήμου (γκαράζ) είναι παράνομες. Αυτό δέχεται το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθήνας με την αριθμ. 180/30-3-2010 Απόφασή του.

Συγκεκριμένα, στην απόφαση αυτή, που αφορά στην εκδίκαση της Γ.Α.Κ. 4880/8-2-2010 προσφυγής και της Γ.Α.Κ. 4888/8-2-2010 αίτησης αναστολής του δήμου Περιστερίου για την ακύρωση της 18495/2-12-2009 απόφασης του Νομάρχη Αθηνών με την οποία «διατάσσεται» η σφράγιση των εγκαταστάσεων πλυντηρίου – λιπαντηρίου αυτοκινήτων που αυτός διαθέτει (αμαξοστάσιο), το δικαστήριο δέχτηκε ότι αυτές δεν διαθέτουν νόμιμη άδεια εγκατάστασης – λειτουργίας και αποφάσισε την απόρριψη της αίτησης του δήμου για αναστολή της απόφασης του Νομάρχη «σφραγίσματος» των αναφερθέντων εγκαταστάσεων. Σε ότι αφορά την προσφυγή του δήμου «για τη συνέχιση λειτουργίας τους» το δικαστήριο παρέπεμψε την υπόθεση στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Έως σήμερα δεν έχει υπάρξει απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας για το θέμα ή τουλάχιστον δεν έχει δημοσιοποιηθεί.

Ενδιαφέρον, όμως, παρουσιάζει και η προσπάθεια του δήμου να πετύχει την αναστολή του σφραγίσματος των εγκαταστάσεων του αμαξοστασίου, μέσω υπομνημάτων που υπόσχονται τη μεταφορά τους σε άλλους χώρους, μόλις βέβαια αυτοί βρεθούν.

Συγκεκριμένα, με τα με αριθμ. πρωτ. 544/9-2-2009 και 18688/23-5-2011 έγγραφα του δήμου Περιστερίου (υπογράφονται το πρώτο από τον κ. Παναγιώτη Λύκο και το δεύτερο από το νυν αντιδήμαρχο «Περιβάλλοντος & Πράσινης Ανάπτυξης» κ. Βασίλη Λώλο) προς την Περιφέρεια Αττικής ο Δήμος δηλώνει ότι βρίσκεται σε διαδικασίες εξεύρεσης κατάλληλου οικοπέδου 15 στρεμμάτων για τη μετεγκατάσταση του αμαξοστασίου του.

Χαρακτηριστικό είναι ότι η τότε Νομαρχία Αθηνών με το 2933/22-2-2010 έγγραφο της προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών αναφέρει για την πρώτη απόφασή της (184995/02-12-2009) σφραγίσματος του Αμαξοστασίου του Δήμου Περιστερίου: «….β) ο πραγματικός λόγος για τον οποίο αποφασίστηκε η σφράγιση των εν λόγο εγκαταστάσεων είναι διότι αυτές δεν διαθέτουν την προβλεπόμενη άδεια λειτουργίας».Το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθήνας 180/30-3-2010 Απόφασή του δέχθηκε ότι οι εγκαταστάσεις του Αμαξοστασίου είναι παράνομες.

Σε κάθε περίπτωση, όπως αναφέρει ο τότε Νομάρχης Αθηνών και σήμερα περιφερειάρχης Αττικής κ. Ιωάννης Σγουρός στη με αριθμ. 53133/10/30-12-2010 απόφαση του, με την οποία επέβαλε στο Δήμο Περιστερίου πρόστιμο 15.000 ευρώ, «Η δραστηριότητα (σ.σ. αναφέρετε στο Αμαξοστάσιο του δήμου Περιστερίου) δεν διέθετε απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (Α.Ε.Π.Ο.), για τις λειτουργίες που λαμβάνουν χώρα εντός του γηπέδου (λειοτεμαχιστής, πρέσα συμπίεσης απορριμμάτων, πλυντήριο, συνεργείο απορριμματοφόρων, κλπ), κατά παράβαση των διατάξεων του νόμου 1650/86, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Ν. 3010/2002 και των διατάξεων της ΚΥΑ 15393/2332/2002 και της ΚΥΑ Η.Π. 11014/703/Φ1014».

Το 2011 ο Γ.Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής κ. Ηλίας Ηλιακόπουλος απαντώντας με το με αριθμ. πρωτ. 45077/41905+43458/40286/29-12-20011 απόφασή του σε προσφυγή ενδιαφερόμενου πολίτη κατά της με 6092/4-10-2011 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών (σ.σ. του κ. Παπαντωνίου) αναφέρει τα εξής: «Σύμφωνα με τη 1205/15-4-2011 Διαπιστωτική Πράξη της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών…. … ο Δήμος Περιστερίου προέβη σε εγκατάσταση και λειτουργία επί της οδού Αγίου Βασιλείου 62 στο Περιστέρι, μεγάλου μηχανήματος επεξεργασίας ογκωδών απορριμμάτων και σε ανέγερση μικρών κτιριακών εγκαταστάσεων που εξυπηρετούν την εν λόγω δραστηριότητα, χωρίς τις απαιτούμενες άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας, κατά παράβαση των διατάξεων του Ν. 3325/2005 καθώς και σε εγκατάσταση της εν λόγω δραστηριότητας σε χώρο ο οποίος είναι χαρακτηρισμένος ως κοινόχρηστο πράσινο. Το προβλεπόμενο Τεχνικό Υπόμνημα που υπέβαλε ο Δήμος Περιστερίου…….. μεταξύ άλλων αναφέρει ότι: Η εν θέματι μονάδα επεξεργάζεται (λειοτεμαχίζει και συμπιέζει) απορρίμματα πρασίνου, δηλαδή κλαδιά, κορμούς δένδρων κ.λ.π. καθώς και ογκώδη αντικείμενα όπως έπιπλα, στρώματα, πόρτες κ.λ.π.»

Υπενθυμίζεται ότι με την απόφαση 6092/4-10-2011 του Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών δόθηκε προθεσμία ενός έτους (έως 4-10-2012) για την οριστική παύση λειτουργίας του Αμαξοστασίου του Δήμου Περιστερίου και όσων εγκαταστάσεων υπάρχουν και λειτουργούν μέσα σ’ αυτό εκτός από την στάθμευση των φορτηγών και απορριμματοφόρων για την οποία δεν έχει μέχρι σήμερα εκδοθεί σχετική νομοθεσία που να θέτει συγκεκριμένους περιορισμούς.

Ενδιαφέρον, όμως, παρουσιάζει και η προσπάθεια του δήμου να πετύχει την αναστολή του σφραγίσματος των εγκαταστάσεων του αμαξοστασίου, μέσω υπομνημάτων που υπόσχονται τη μεταφορά τους σε άλλους χώρους, μόλις βέβαια αυτοί βρεθούν.

Συγκεκριμένα, με τα με αριθμ. πρωτ. 544/9-2-2009 και 18688/23-5-2011 έγγραφα του δήμου Περιστερίου (υπογράφονται το πρώτο από τον κ. Παναγιώτη Λύκο και το δεύτερο από το νυν αντιδήμαρχο «Περιβάλλοντος & Πράσινης Ανάπτυξης» κ. Βασίλη Λώλο) προς την Περιφέρεια Αττικής ο Δήμος δηλώνει ότι βρίσκεται σε διαδικασίες εξεύρεσης κατάλληλου οικοπέδου 15 στρεμμάτων για τη μετεγκατάσταση του αμαξοστασίου του.

Η εταιρία «Redeplan A.E. Consultants» που ανέλαβε, μετά από διαγωνισμό, την μελέτη εξεύρεσης λύσης για το θέμα παρέδωσε τον Ιούλιο του 2011 την μελέτη της, χωρίς, όμως, σ’ αυτή να περιλαμβάνεται πρόταση για συγκεκριμένη λύση αλλά διάφορες εναλλακτικές περιπτώσεις. Σύμφωνα με υπηρεσιακούς παράγοντες του Δήμου Περιστερίου, ο Δήμος έχει καταλήξει σε σχήμα σύμπραξης με ιδιώτη επενδυτή (ΣΔΙΤ) για εξεύρεση οικοπέδου και ανέγερση των σχετικών εγκαταστάσεων στην ευρύτερη περιοχή του Ασπροπύργου στην οποία επιτρέπονται δραστηριότητες επεξεργασίας απορριμμάτων. Πληροφορίες μάλιστα λένε ότι έχει εντοπισθεί και το κατάλληλο οικόπεδο 18 περίπου στρεμμάτων πλησίον της Αττικής Οδού. Μέχρι σήμερα όμως το συγκεκριμένο θέμα δεν έχει «φθάσει» ούτε στην Εκτελεστική Επιτροπή, ούτε στην Οικονομική Επιτροπή, ούτε στο δημοτικό συμβούλιο του Δήμου προκειμένου να παρθεί κάποια απόφαση. Ουσιαστικά πέρα από κάποιες σκέψεις οι υπηρεσίες και η διοίκηση του δήμου Περιστερίου έχουν αδρανήσει.

Την αδράνεια αυτή έρχεται στο παρά πέντε να καλύψει ο αντιπεριφερειάρχης Δυτικού Τομέα Αττικής με απόφαση του. Αυτή καθ’ αυτή η απόφαση πάσχει νομικά και σύμφωνα με έμπειρους νομικούς πάρθηκε καθ’ υπέρβαση των αρμοδιοτήτων του κ. Αντιπεριφερειάρχη, στηρίζεται δεν σε ανύπαρκτες παραδοχές. Συγκεκριμένα επικαλείται την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3982/2011 προκειμένου να στοιχειοθετήσει την παράταση έξη (6) μηνών που δίνει στο δήμο για το σφράγισμα των εγκαταστάσεων του λειοτεμαχιστή απορριμμάτων. Τι ισχύει όμως και τι δεν ισχύει:

α. Ο νόμος 3982/2011 αφορά επιχειρήσεις που είτε έχουν νόμιμη άδεια λειτουργίας, είτε βρίσκονται στη φάση νομιμοποίησης τους έχοντας καταθέσει στις αρμόδιες υπηρεσίες τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Για το Αμαξοστάσιο του δήμου Περιστερίου και τις εγκαταστάσεις του λειοτεμαχιστή δεν ισχύει τίποτα αυτά. Και τα δύο έχουν κριθεί παράνομα και χωρίς δυνατότητα έκδοσης άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας. Συνεπώς δεν είναι δυνατόν να δοθεί παράταση λειτουργίας τους προκειμένου να υπάρξει χρόνος για την μετεγκατάσταση τους όταν δεν υπάρχει τίποτα νομιμοποιημένο, όπως προβλέπει ο νόμος 3982/2011.

β. Η απόφαση αυτή του αντιπερειφεριάρχη αναφέρεται μόνο στην εγκατάσταση και λειτουργία του λειοτεμαχιστή, δίνοντας προθεσμία 6 μηνών, όχι όμως και για το πλυντήριο και συνεργείο αυτοκινήτων για τα οποία αναφέρει ρητά ότι ισχύει η απόφαση σφραγίσματος στις 4-11-2011. Συνεπώς αυτά θα πρέπει να σφραγισθούν. Τώρα πως θα κυκλοφορούν τα βαρέα οχήματα μέσα στο χώρο η απόφαση του κ. Παπαντωνίου δεν αναφέρει τίποτα.

γ. Αναφέρει ο κ. Παπαντωνίου στην απόφαση του ότι υποβλήθηκαν μαζί με την σχετική αίτηση του δήμου και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως πιστοποιητικό πυροπροστασίας, Υπεύθυνη Δήλωση τήρησης των Προτύπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων. κλπ. Στην συγκεκριμένη περίπτωση η τυπική νομιμότητα των δικαιολογητικών αυτών είναι ερευνειταία. Το ερώτημα είναι: Πώς είναι δυνατόν να εκδοθούν πιστοποιητικά αυτής της μορφής για εγκατάσταση επεξεργασίας απορριμμάτων η οποία έχει κριθεί ως παράνομη, χωρίς άδεια εγκατάστασης και χωρίς δυνατότητα να πάρει άδεια λειτουργίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Σύμφωνα με καταγγελίες πολιτών, αλλά και όπως βεβαιώνουν αρμόδιες υπηρεσίες, ο δήμος Περιστερίου με αφορμή την εγκατάσταση του λειοτεμαχιστή στο Αμαξοστάσιο του προχώρησε σε μία σειρά δομικών κατασκευών (οικίσκων, κλπ.) χωρίς να διαθέτει καμία οικοδομική άδεια με αποτέλεσμα αυτές να είναι αυθαίρετες (βλέπε φωτό). Για τις κατασκευές αυτές κατά τους καταγγέλλοντες η Περιφέρεια Αττικής δαπάνησε το φθινόπωρο του 2010 περισσότερα από 6.000.000 ευρώ. Εάν αυτό πράγματι ισχύει ο Περιφεριάρχης κ. Ιωάννης Σγουρός, ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και ο αρμόδιος Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου θα πρέπει να δώσουν απαντήσεις για τον τρόπο δικαιολόγησης και τη νομιμότητα των δαπανών αυτών για ένα τυπικά ανύπαρκτο έργο. Εκτός αν αυτό εντάχθηκε σε κάποια από τα «μεγάλα» έργα της περιόδου εκείνης για την Δυτική Αθήνα οπότε….. 

Το Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας

Η έκδοση του πιστοποιητικού πυροπροστασίας έχει αρκετά περίεργα στοιχεία και εμπλοκή υπηρεσιακών παραγόντων του δήμου και της Πυροσβεστικής σε αμφισβητούμενες ενέργειες. Ειδικότερα προκαλούν εντύπωση τα εξής:

α). Βεβαίωση (αριθμ. πρωτ. 1415/26-6-2012) νομιμότητας κτιριακών εγκαταστάσεων Αμαξοστασίου. Υπογράφεται από τον Δ/ντή Υπηρεσίας Δόμησης κ. Γρ. Κοζνετζώφ, αν και στην Πυροσβεστική υπηρεσία κατατέθηκε ακριβές αντίγραφο που υπογράφει η κ. Αν. Δασκαλογιανάκη. Σ’ αυτό αναφέρεται ότι τα κτίσματα του Σταθμού Απορριμματοφόρων του Δήμου Περιστερίου έχουν κατασκευαστεί κατά την περίοδο 1975-1985. Οι κ.κ. της Υπηρεσίας Δόμησης «ξεχνούν» να αναφέρουν (παρότι είναι υποχρεωμένοι από το νόμο) ότι ο δήμος κατασκεύασε κτιριακές εγκαταστάσεις για τοποθέτηση και λειτουργία του λειοτεμαχιστή το 2010, όπως βεβαιώνει η Δ/νση Ανάπτυξης της Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών με την 1205/15-4-2011 Διαπιστωτική Πράξη της.

β). Πιστοποιητικό (3359/Φ.701.4/17-7-2012) χρήσης του χώρου Λειοτεμαχιστή – Συμπιεστή. Έχει εκδοθεί από την Πυροσβεστική υπηρεσία (σταθμός Περιστερίου) και με αυτό χαρακτηρίζεται ο χώρος του Λειοτεμαχιστή –Συμπιεστή ως Βιοτεχνικός. Επικαλείται μάλιστα τις ΚΥΑ 1589/104/2006 & 3021/19/9/1986 για να εντάξει το χώρο στην κατηγορία βιομηχανικών δραστηριοτήτων «Αα» για την οποία προβλέπετε η έκδοση πιστοποιητικού ενεργητικής πυροπροστασίας με βάση την δήλωση του ενδιαφερόμενου και χωρίς αυτοψία από την Πυροσβεστική Υπηρεσία (έχει περιθώριο δύο μηνών για επιθεώρηση). Με βάση τον χαρακτηρισμό του χώρου ως βιοτεχνικού εξέδωσε και το Πιστοποιητικό Ενεργητικής Προστασίας, δηλαδή ενέκρινε τη μελέτη πυροπροστασίας. Για να χαρακτηρισθεί όμως ένας χώρος ως Βιοτεχνικός πρέπει σύμφωνα με τον Νόμο 3325/2005 άρθρο 2 παρ. 1 εδάφ. ε περίπτωση ββ «…να έχει εκδοθεί άδεια οικοδομής για βιομηχανική – βιοτεχνική χρήση». Για να είμαστε όμως δίκαιοι ίσως στον αντιπύραρχο κ. Νίκο Παναγιωτόπουλο που υπογράφει το σχετικό έγγραφο προσκομίστηκε από την πλευρά του δήμου άδεια βιομηχανικού κτιρίου που δεν είναι γνωστή σ’ εμάς παρότη η αρμόδια υπηρεσία δόμησης του δήμου δεν δηλώνει κάτι τέττοι στο δικό της έγγραφο και η πυροσβεστική μελέτη δεν έχει κανένα τέτοια στοιχεία.

γ). Υπεύθυνη δήλωση εγκατάστασης και συντήρησης πυροσβεστικών μέσων. Έχει ημερομηνία 9-7-2012 και υπογράφεται από τον κ. Βασίλειο Λώλο. Το ιλαρό της υπόθεσης είναι ότι ο κ. Λώλος δεν υπογράφει ως αντιδήμαρχος Περιστερίου, αλλά ως ιδιοκτήτης του χώρου του Λιεοτεμαχιστή.

δ). Μελέτη πυροπροστασίας. Η μελέτη δεν αναφέρει 1. Αριθμό Μητρώου Επιχείρησης, 2. Αριθμό άδειας Ίδρυσης και 3. Αριθμό Άδειας Λειτουργίας του Λειοτεμαχιστή (σ.σ. αφού αυτά τα στοιχεία δεν υπάρχουν). Υπογράφεται από τη Μηχανολόγο Μηχανικό κ. Χρυσή Κανακάκη και δεν φέρει υπογραφή του διοικητή ή άλλου αρμοδίου αξιωματικού της Πυροσβεστικής υπηρεσίας. Υπάρχει όμως υπογραφή στην τελευταία λευκή σελίδα του παραρτήματος της μελέτης. Τώρα τι εγκρίνεται με αυτή την υπογραφή, η μελέτη ή το παράρτημα της, ο μόνος που μπορεί να απαντήσει είναι ο αντιπύραρχος κ. Παναγιωτόπουλος που έχει υπογράψει. Ίσως μάλιστα θα πρέπει να δώσει διευκρινήσεις πως εγκρίνεται η πυροσβεστική μελέτη χωρίς τα τρία στοιχεία που αναφέρθηκαν, αφού χωρίς αυτά πρόκειται για ανύπαρκτη νομικά «επιχείρηση»

ε). Αποστολή μελέτης – Πιστοποιητικού Ενεργητικής Πυροπροστασίας (αριθμ. πρωτ. 3359/Φ.701.4/17-7-2012). Υπογράφεται κι αυτό από τον αντιπύραρχο κ. Ν. Παναγιωτόπουλο. Το περίεργο και πρωτοφανές είναι ότι απευθύνεται στον «Βιοτεχνικό Χώρο Λειοτεμαχιστή – Συμπιεστή» και όχι σε κάποια υπηρεσία του δήμου Περιστερίου ή έστω σε κάποιο αρμόδιο υπάλληλο του, όπως την κ. Κανάκη που υπέβαλε τα σχετικά δικαιολογητικά στην πυροσβεστική. Αν αυτό είναι νόμιμο; Άγνωστο, όπως άγνωστο είναι πως και από ποιο παραλήφθηκε.

Σε κάθε περίπτωση αυτά είναι τα κύρια δικαιολογητικά έκδοσης του πιστοποιητικού πυροπροστασίας της εγκατάστασης του Λειοτεμαχιστή – Συμπιεστή απορριμμάτων του δήμου Περιστερίου βάση του οποίου ο αντιπεριφερειάρχης κ. Παπαντωνίου έδωσε την παράταση λειτουργίας για 6 μήνες.

Σήμερα οι περίοικοι αλλά και μέλη του προσωπικού καθαριότητας του δήμου που εργάζονται στο Αμαξοστάσιο καταγγέλλουν ότι ο λειοτεμαχιστής δεν εργάζεται δύο φορές την εβδομάδα, όπως την άνοιξη και το καλοκαίρι, αλλά σε καθημερινή βάση για όλο σχεδόν το 24ώρο συμπιέζοντας όλα τα απορρίμματα που συγκεντρώνονται από τα απορριμματοφόρα του δήμου.

Επί της «ανάρτησης». Χθες 24-10-2012 στις 6.30 π.μ. με εντολή του αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας περιπολικό της ΕΛΛΑΣ εισήλθε στο Αμαξοστάσιο του Δήμου Περιστερίου και το πλήρωμα του έκανε έλεγχο των πυροσβεστικών μέσων της εγκατάστασης του Λειοτεμαχιστή. Κλίθηκε η αρμόδια αντιδήμαρχος Ποιότητας Ζωής κ. Ν. Ευσταθιάδου η οποία όμως, σύμφωνα με πληροφορίες δεν μπόρεσε να προσκομίσει τα ζητούμενα πιστοποιητικά αγοράς και αναγόμωσης των πυροσβεστήρων. Επίσης, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, δεν βρέθηκαν στον έλεγχο όλοι οι πυροσβεστήρες και τα πυροσβεστικά μέσα που αναφέρονται στην εγκεκριμένη μελέτη πυροπροστασίας. Από το πλήρωμα του περιπολικού της ΕΛΛΑΣ δόθηκε προθεσμία 24 ωρών για να παρουσιασθούν όσα μέσα λείπουν και να προσκομισθούν τα πιστοποιητικά αναγόμωσης και αγοράς των πυροσβεστήρων.

Πηγή:http://2020epmellon.wordpress.com

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση«ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΕΡΓΙΑΝΙ» - 22 ρεμπέτικα πορτρέτα –του Ηλία Βολιότη Καπετανάκη

Στέγαστρο ΣΜΑ Περιστερίου: Το νέο μεγάλο Περιβαλλοντικό, Πολεοδομικό και Διαχειριστικό «ΣΚΑΝΔΑΛΟ» της Διοίκησης Παχατουρίδη (Βίντεο-Φωτό)

" Η Διοίκηση Ανδρέα Παχατουρίδη «Καταπατά νόμους, μολύνει & αδιαφορεί για υγεία των κατοίκων, μόνο για λίγες χιλιάδες ευρώ». Κατασκευάζει «παράνομο» μεταλλικό Στέγαστρο για να καλύψει τις παράνομες εγκαταστάσεις επεξεργασίας και μεταφόρτωσης σκουπιδιών στο Αμαξοστάσιο, αυθαίρετα και χωρίς άδεια, ώστε να «καλύψει» το τι δηλητήρια «ταΐζει» κατοίκους και εργαζόμενους … "

Περιστέρι: Μεγάλο Σκάνδαλο αιρετών, με απαλλοτριωμένα οικόπεδα - “Πληρώθηκαν” αλλά συνεχίζουν να τα “έχουν” - Το εμπορικό κέντρο ΜΕΡΑ ΝΥΧΤΑ, το “Πάρκινγκ” του και ο κ. Παχατουρίδης

" Ο Δήμος Περιστερίου, πλήρωσε πολύ ακριβά οικόπεδο διαχρονικού αιρετού της Πόλης, για να κάνει διάνοιξη δρόμου σε κεντρικό σημείο, σύμφωνα με το ισχύον πολεοδομικό σχέδιο. Παρόλα αυτά, όμως 15 χρόνια μετά αυτό παραμένει στους αρχικούς ιδιοκτήτες του, αυξάνοντας την εμπορική αξία της ακίνητης περιουσίας τους. Δείτε ποιόν αφορά και πως έχει μεθοδευτεί η όλη κατάσταση… "

Εθνικός Διάλογος για την Παιδεία: Η ριξηκέλευθη πρόταση του Vukentra.gr για όλα τα θέματα που απασχολούν αλλά και συνθέτουν την Β/θμια Εκπαίδευση

" Για την πραγματική εκπαίδευση, ακόμη δεν έχει διατυπωθεί τίποτα, στον εθνικό διάλογο που κατά πολλούς θεωρείται προσχηματικός, προκειμένου η Κυβέρνηση να περάσει αυτά που θέλει. Το Vukentra.gr, καταθέτει τη δική του, αιρετική κατά μία άποψη αλλά και ιδιαίτερα «επαναστατική» για τα σημερινά δεδομένα. Διαβάστε την και διατυπώστε τις δικές σας προτάσεις…. "

Περιστέρι Αττικής: Διαπλοκή, διαφθορά ή ανικανότητα των υπηρεσιών του ή κάποιος τα «παίρνει»; Ο Δήμαρχος κ. Παχατουρίδης οφείλει να απαντήσει άμεσα…

" «Άγνωστοι» εκμεταλλεύονται τα διαφημιστικά ταμπλό των στάσεων χωρίς να πληρώνουν τίποτα στο Δήμο. Ο Δήμαρχος της Πόλης κ. Ανδρέας Παχατουρίδης, οφείλει να ερευνήσει άμεσα το θέμα και να δώσει απαντήσεις … Άλλως θα μείνει η εντύπωση ότι η Διοίκησή του «γνωρίζει» και σιωπά, με ότι κι αν αυτό σημαίνει… είτε ότι κάποιος τα «παίρνει», είτε ότι… "