Απολύονται μόνιμοι υπάλληλοι του Δήμου Περιστερίου

Κατηγορία: Περιστέρι Γεγονότα


Την Πέμπτη 24.5.2018 συνεδρίασε η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Περιστερίου προκειμένου να αποφασίσει τη απόλυση δύο μόνιμων υπαλλήλων του Δήμου, για πειθαρχικά και ποινικά αδικήματα.

Ειδικότερα, ο Δήμαρχος Περιστερίου, αρμόδιος κατά νόμο συγκάλεσε την Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου ως Πειθαρχικό Συμβούλιο και με δύο εισηγητικά έγγραφά του ζήτησε την έκδοση απόφασης για την απόλυση δύο μονίμων υπαλλήλων του. Οι εισηγήσεις του κ. Δημάρχου:

α) Λήψη απόφασης για την επιβολή ή μη πειθαρχικής ποινής στον υπάλληλο του Δήμου κ. Μ.Δ. του Ι., με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού, βάσει της αριθ. πρωτ. οικ. 2…../27-6-2016 παραπεμπτικής απόφασης του Δημάρχου.

  • Την με αριθμ. πρωτ.οικ.1…./13-5-2016 απόφαση μας με την οποία κλήθηκε σε απολογία ο υπάλληλος του Δήμου μας με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου αορίστου χρόνου ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού, Μ.Δ. του Ι., επειδή υπέπεσε στο πειθαρχικό παράπτωμα «της αδικαιολόγητης αποχής από την εκτέλεση των καθηκόντων», όπως περιγράφεται στο άρθρο δεύτερο, αρθρ. 107, περίπτωση ι) του Ν. 4057/2012, διότι απουσιάζει αδικαιολογήτως από την εργασία του από την 1/9/2015 (ημερομηνία λήξης της άδειας άνευ αποδοχών διάρκειας δύο (2) ετών που του χορηγήθηκε), έως και σήμερα.
  • Το γεγονός ότι ο εγκαλούμενος υπάλληλος παρέλαβε με συστημένη αλληλογραφία (αρ.συστημένου RE473…..GR) μέσω ΕΛΤΑ την ανωτέρω κλήση σε απολογία την 9/6/2016 σύμφωνα με το συνημμένο αποδεικτικό και δεν υπέβαλε απολογία έως και σήμερα.

Επειδή το ανωτέρω πειθαρχικό παράπτωμα μπορεί να επισύρει την ποινή της οριστικής παύσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 4325/2015 δηλαδή ποινή ανώτερη της αρμοδιότητας μας ως Πειθαρχικώς Προϊσταμένου.

Παραπέμπουμε την πειθαρχική υπόθεση του υπαλλήλου του Δήμου μας με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού Μ.Δ. του Ι., στην Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου.

β) Λήψη απόφασης για την επιβολή ή μη πειθαρχικής ποινής στον μόνιμο υπάλληλο του Δήμου κ. Σ.Δ. του Δ., κλάδου ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, βάσει της αρ. πρωτ. οικ. 3…./20-10-2015 παραπεμπτικής απόφασης του Δημάρχου.

  • Το αριθμ.15…../19-3-2015 έγγραφο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών σύμφωνα με το οποίο ασκήθηκε σε βάρος του μονίμου υπαλλήλου του Δήμου μας Σ.Δ. του Δ. κλάδου ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, ποινική δίωξη για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε κλοπή (δικογραφία με αριθμό ΒΜ Ε2…./15785 και ΕΓ1…./100).
  • Το αριθμ.16…/30-4-2015 έγγραφο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών με το οποίο μας κοινοποιήθηκε η ανωτέρω δικογραφία κατόπιν αιτήσεως της υπηρεσίας μας (αρ.πρωτ.οικ.12…./30-3-15).
  • Την αριθμ. οικ.32…./14-9-2015 απόφαση Δημάρχου Περιστερίου με την οποία κάλεσε σε απολογία, εντός πέντε ημερών, τον εν λόγω υπάλληλο επειδή σύμφωνα με τα ανωτέρω υπέπεσε στο πειθαρχικό παράπτωμα «της αναξιοπρεπούς ή ανάρμοστης ή ανάξιας για υπάλληλο συμπεριφοράς εντός ή εκτός υπηρεσίας».
  • Την αριθμ. οικ.33…./23-9-2015 απόφαση Δημάρχου Περιστερίου με την οποία παρατάθηκε κατά δέκα ημέρες η ανωτέρω προθεσμία κατόπιν της αριθμ. 32…./18-9-2015 αιτήσεως του ιδίου.
  • Την με αριθμ.πρωτ.36…./6-10-2015 εκπρόθεσμη απολογία του.
  • Tην με αρ.πρωτ. 38…./15-10-2015 αίτηση του διωκόμενου για αναστολή της πειθαρχικής διαδικασίας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 114 Ν. 4057/2012 οι οποίες ορίζουν ότι: «Η ποινική δίκη δεν αναστέλλει την πειθαρχική διαδικασία. Το πειθαρχικό όργανο όμως μπορεί με απόφασή του, η οποία είναι ελευθέρως ανακλητή, να διατάξει, για εξαιρετικούς λόγους, την αναστολή της πειθαρχικής διαδικασίας, η οποία δεν πρέπει να υπερβαίνει το ένα (1) έτος. Αναστολή δεν επιτρέπεται σε περίπτωση που το πειθαρχικό παράπτωμα προκάλεσε δημόσιο σκάνδαλο ή θίγει σοβαρά το κύρος της υπηρεσίας».

Επειδή για το αποδιδόμενο στον διωκόμενο υπάλληλο πειθαρχικό παράπτωμα μπορεί να επιβληθεί οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή, ακόμη και αυτή της οριστικής παύσης.

Αποφασίζουμε

α) την απόρριψη της αιτήσεως αναστολής πειθαρχικής διαδικασίας που μας υπέβαλλε ο μόνιμος υπάλληλος του Δήμου μας Σ.Δ. του Δ. κλάδου ΥΕ Εργατών Καθαριότητας με βαθμό Δ΄, διότι οι επικαλούμενοι εξαιρετικοί λόγοι δεν είναι επαρκείς και ειδικά αιτιολογημένοι.

β) την παραπομπή της πειθαρχικής του υπόθεσης στην Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας, επειδή η προσήκουσα ποινή είναι ανώτερη της αρμοδιότητάς μας.

Δημ-άρχης

Vukentra.gr

 

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση«ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΕΡΓΙΑΝΙ» - 22 ρεμπέτικα πορτρέτα –του Ηλία Βολιότη Καπετανάκη

Στέγαστρο ΣΜΑ Περιστερίου: Το νέο μεγάλο Περιβαλλοντικό, Πολεοδομικό και Διαχειριστικό «ΣΚΑΝΔΑΛΟ» της Διοίκησης Παχατουρίδη (Βίντεο-Φωτό)

" Η Διοίκηση Ανδρέα Παχατουρίδη «Καταπατά νόμους, μολύνει & αδιαφορεί για υγεία των κατοίκων, μόνο για λίγες χιλιάδες ευρώ». Κατασκευάζει «παράνομο» μεταλλικό Στέγαστρο για να καλύψει τις παράνομες εγκαταστάσεις επεξεργασίας και μεταφόρτωσης σκουπιδιών στο Αμαξοστάσιο, αυθαίρετα και χωρίς άδεια, ώστε να «καλύψει» το τι δηλητήρια «ταΐζει» κατοίκους και εργαζόμενους … "

Περιστέρι: Μεγάλο Σκάνδαλο αιρετών, με απαλλοτριωμένα οικόπεδα - “Πληρώθηκαν” αλλά συνεχίζουν να τα “έχουν” - Το εμπορικό κέντρο ΜΕΡΑ ΝΥΧΤΑ, το “Πάρκινγκ” του και ο κ. Παχατουρίδης

" Ο Δήμος Περιστερίου, πλήρωσε πολύ ακριβά οικόπεδο διαχρονικού αιρετού της Πόλης, για να κάνει διάνοιξη δρόμου σε κεντρικό σημείο, σύμφωνα με το ισχύον πολεοδομικό σχέδιο. Παρόλα αυτά, όμως 15 χρόνια μετά αυτό παραμένει στους αρχικούς ιδιοκτήτες του, αυξάνοντας την εμπορική αξία της ακίνητης περιουσίας τους. Δείτε ποιόν αφορά και πως έχει μεθοδευτεί η όλη κατάσταση… "

Εθνικός Διάλογος για την Παιδεία: Η ριξηκέλευθη πρόταση του Vukentra.gr για όλα τα θέματα που απασχολούν αλλά και συνθέτουν την Β/θμια Εκπαίδευση

" Για την πραγματική εκπαίδευση, ακόμη δεν έχει διατυπωθεί τίποτα, στον εθνικό διάλογο που κατά πολλούς θεωρείται προσχηματικός, προκειμένου η Κυβέρνηση να περάσει αυτά που θέλει. Το Vukentra.gr, καταθέτει τη δική του, αιρετική κατά μία άποψη αλλά και ιδιαίτερα «επαναστατική» για τα σημερινά δεδομένα. Διαβάστε την και διατυπώστε τις δικές σας προτάσεις…. "

Περιστέρι Αττικής: Διαπλοκή, διαφθορά ή ανικανότητα των υπηρεσιών του ή κάποιος τα «παίρνει»; Ο Δήμαρχος κ. Παχατουρίδης οφείλει να απαντήσει άμεσα…

" «Άγνωστοι» εκμεταλλεύονται τα διαφημιστικά ταμπλό των στάσεων χωρίς να πληρώνουν τίποτα στο Δήμο. Ο Δήμαρχος της Πόλης κ. Ανδρέας Παχατουρίδης, οφείλει να ερευνήσει άμεσα το θέμα και να δώσει απαντήσεις … Άλλως θα μείνει η εντύπωση ότι η Διοίκησή του «γνωρίζει» και σιωπά, με ότι κι αν αυτό σημαίνει… είτε ότι κάποιος τα «παίρνει», είτε ότι… "