Δήμος Περιστερίου: Μόνο 15.000 ευρώ για τον χειρισμό του συστήματος ηχοληψίας του Δημοτικού Συμβουλίου

Κατηγορία: Περιστέρι Δημοτικό Συμβούλιο


Στο δημοτικό Συμβούλιο Περιστερίου, για πολλά χρόνια το σύστημα ομιλίας και καταγραφής των όσων λέγονταν από τους δημοτικούς συμβούλους, κατά τις συνεδριάσεις του Οργάνου, ήταν παλιάς αναλογικής τεχνολογίας με τα αποθηκευτικά μέσα να είναι οι κλασσικές κασέτες ήχου.

Από την μία η παλαιότητα του συστήματος και από την άλλη η παρωχημένη τεχνολογία είχε σαν συνέπεια να παρουσιάζονται σ’ αυτό πάρα πολλές βλάβες, κατά την διάρκεια των συνεδριάσεων, με αποτέλεσμα το προσωπικό του δήμου που το χειρίζονταν να αδυνατεί να τις διορθώσει και τα παράπονα των δημοτικών συμβούλων για την δυσλειτουργία του συστήματος να αυξάνονται.

Πρόσφατα, ο Δήμος Περιστερίου, πέρασε στην νέα τεχνολογική εποχή, προμηθεύθηκε και εγκατέστησε στην αίθουσα του δημοτικού Συμβουλίου, νέο ψηφιακό σύστημα ηχοληψίας και καταγραφής του λόγου των ομιλούντων συμβούλων.

Φαίνεται, όμως, ότι το νέο αυτό σύστημα, είτε είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο, είτε οι μέχρι την εγκατάστασή του υπάλληλοι που είχαν την φροντίδα χειρισμού του παλιού συστήματος ηχοληψίας, δεν είχαν την ικανότητα χειρισμού του, με αποτέλεσμα ο δήμος να προσλάβει επ’ αμοιβή εξειδικευμένο ηχολήπτη.

Σύμφωνα δε με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, η πρόσληψη του εξειδικευμένου ηχολήπτη είναι για ένα χρόνο με δυνατότητα επέκτασής της για άλλο ένα, δηλαδή συνολικά για δύο έτη. Στην απόφαση της ΟΕ αναφέρεται ότι αυτός θα μπορεί να χειρίζεται και τα αντίστοιχα ηχοληπτικά συστήματα της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου.

Σημειώνεται ότι η απομαγνητοφώνηση των πρακτικών των συνεδριάσεων των τριών συλλογικών Οργάνων διοίκησης του Δήμου, έχει ανατεθεί σε εξειδικευμένη εταιρία.

Η αμοιβή του εξειδικευμένου ηχολήπτη ορίσθηκε με δύο αποφάσεις στο συνολικό ποσό των 15.000 ευρώ για ένα έτος, από το οποίο η καθαρή αμοιβή του είναι 12.000 ευρώ, δηλαδή 1.000 ευρώ το μήνα και τα υπόλοιπα 3.000 ευρώ οι ασφαλιστικές εισφορές που αναλογούν.

Δείτε στην συνέχεια τα αποσπάσματα των δύο αποφάσεων για την πρόσληψη και αμοιβή του εξειδικευμένου ηχολήπτη.

α) Απόφαση ΟΕ Δήμου Περιστερίου (απόσπασμα)

«… Με την αριθμ. Πρωτ. 40374/13.10.2017 σύμβαση πραγματοποιήθηκε η προμήθεια υλικών και η εγκατάσταση συνεδριακού συστήματος στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Περιστερίου . Οι εργασίες για τον χειρισμό του συστήματος και των μηχανημάτων είναι εξειδικευμένες και απαιτούν γνώσεις ηχολήπτη. Επειδή οι υπηρεσίες του Δήμου μας δεν διαθέτουν κατάλληλο προσωπικό με εξειδικευμένες γνώσεις στον τομέα αυτό είναι απαραίτητο να ανατεθούν οι υπηρεσίες σε εξωτερικό συνεργάτη με ειδίκευση ηχολήπτη, ο οποίος εκτός από την καταγραφή των πρακτικών του Δ.Σ. θα μπορεί να χειρίζεται και τα μηχανήματα του συνεδριακού συστήματος της Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων.

…….[…]….

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι τα ε ξ ή ς:

Με ψήφους 6 έναντι 1 αρνητικής του κ. Μ…….,

Εγκρίνει την δαπάνη και την διάθεση πίστωσης 15.000 € σε βάρος των Κ.Α.00.6131.10 (12.000 €) και Κ.Α.10.6055.10 (3.000 €) τρέχοντος πρ/σμού, για υπηρεσίες ηχοληψίας στις συνεδριάσεις πολιτικών οργάνων, για ένα έτος με την δυνατότητα ανανέωσης για έναν ακόμη χρόνο, που θα γίνουν με απ’ ευθείας ανάθεση…»

β) Απόφαση αντιδημάρχου Δήμου Περιστερίου (απόσπασμα)

«…Εγκρίνουμε την απ’ ευθείας ανάθεση υπηρεσιών ηχοληψίας στις συνεδριάσεις πολιτικών οργάνων σύμφωνα και με την υπ’ αριθμ. 8/2018 μελέτη της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, για ένα έτος από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με τη δυνατότητα ανανέωσης για έναν ακόμη χρόνο, στον κ . Μ….. Α…., …[…]… αντί του ποσού των 12.000,00€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Από τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν από τον ανωτέρω, προκύπτει ότι το εισόδημα του προέρχεται από την απασχόλησή του σε ένα νομικό πρόσωπο και για το λόγο αυτό θα εφαρμοστούν οι διατάξεις του άρθρου 38 του Ν. 4387/2016 και οι διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 39 του ίδιου νόμου (εργοδοτικές εισφορές), αναλογικά ως προς το ύψος, τον τρόπο υπολογισμού και τον υπόχρεο καταβολής των εισφορών.

Για όλη τη διάρκεια της σύμβασης οι εργοδοτικές εισφορές καθορίζονται στο ποσό των 3.000,00€. Από τη συνολική δαπάνη των 15.000,00€ το ποσό των 12.000,00€ θα βαρύνει την με Κ.Α.00.6131.10 «Λοιπές αμοιβές τρίτων» (Αμοιβή ηχολήπτη) & το ποσό των 3.000,00 € θα βαρύνει την με Κ.Α. 10.6055.10 «Λοιπές εργοδοτικές εισφορές- Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ» πιστώσεις προϋπολογισμού διαχειριστικής χρήσης έτους 2018.»

Δημ-άρχης

Vukentra.gr

 

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση«ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΕΡΓΙΑΝΙ» - 22 ρεμπέτικα πορτρέτα –του Ηλία Βολιότη Καπετανάκη

Στέγαστρο ΣΜΑ Περιστερίου: Το νέο μεγάλο Περιβαλλοντικό, Πολεοδομικό και Διαχειριστικό «ΣΚΑΝΔΑΛΟ» της Διοίκησης Παχατουρίδη (Βίντεο-Φωτό)

" Η Διοίκηση Ανδρέα Παχατουρίδη «Καταπατά νόμους, μολύνει & αδιαφορεί για υγεία των κατοίκων, μόνο για λίγες χιλιάδες ευρώ». Κατασκευάζει «παράνομο» μεταλλικό Στέγαστρο για να καλύψει τις παράνομες εγκαταστάσεις επεξεργασίας και μεταφόρτωσης σκουπιδιών στο Αμαξοστάσιο, αυθαίρετα και χωρίς άδεια, ώστε να «καλύψει» το τι δηλητήρια «ταΐζει» κατοίκους και εργαζόμενους … "

Περιστέρι: Μεγάλο Σκάνδαλο αιρετών, με απαλλοτριωμένα οικόπεδα - “Πληρώθηκαν” αλλά συνεχίζουν να τα “έχουν” - Το εμπορικό κέντρο ΜΕΡΑ ΝΥΧΤΑ, το “Πάρκινγκ” του και ο κ. Παχατουρίδης

" Ο Δήμος Περιστερίου, πλήρωσε πολύ ακριβά οικόπεδο διαχρονικού αιρετού της Πόλης, για να κάνει διάνοιξη δρόμου σε κεντρικό σημείο, σύμφωνα με το ισχύον πολεοδομικό σχέδιο. Παρόλα αυτά, όμως 15 χρόνια μετά αυτό παραμένει στους αρχικούς ιδιοκτήτες του, αυξάνοντας την εμπορική αξία της ακίνητης περιουσίας τους. Δείτε ποιόν αφορά και πως έχει μεθοδευτεί η όλη κατάσταση… "

Εθνικός Διάλογος για την Παιδεία: Η ριξηκέλευθη πρόταση του Vukentra.gr για όλα τα θέματα που απασχολούν αλλά και συνθέτουν την Β/θμια Εκπαίδευση

" Για την πραγματική εκπαίδευση, ακόμη δεν έχει διατυπωθεί τίποτα, στον εθνικό διάλογο που κατά πολλούς θεωρείται προσχηματικός, προκειμένου η Κυβέρνηση να περάσει αυτά που θέλει. Το Vukentra.gr, καταθέτει τη δική του, αιρετική κατά μία άποψη αλλά και ιδιαίτερα «επαναστατική» για τα σημερινά δεδομένα. Διαβάστε την και διατυπώστε τις δικές σας προτάσεις…. "

Περιστέρι Αττικής: Διαπλοκή, διαφθορά ή ανικανότητα των υπηρεσιών του ή κάποιος τα «παίρνει»; Ο Δήμαρχος κ. Παχατουρίδης οφείλει να απαντήσει άμεσα…

" «Άγνωστοι» εκμεταλλεύονται τα διαφημιστικά ταμπλό των στάσεων χωρίς να πληρώνουν τίποτα στο Δήμο. Ο Δήμαρχος της Πόλης κ. Ανδρέας Παχατουρίδης, οφείλει να ερευνήσει άμεσα το θέμα και να δώσει απαντήσεις … Άλλως θα μείνει η εντύπωση ότι η Διοίκησή του «γνωρίζει» και σιωπά, με ότι κι αν αυτό σημαίνει… είτε ότι κάποιος τα «παίρνει», είτε ότι… "