Αποκάλυψη: Ο Δήμος Περιστερίου πληρώνει με «κρυφές» αποφάσεις κι άλλα χρήματα για το Κολυμβητήριο Λόφου Αξιωματικών

Κατηγορία: Περιστέρι Δημοτικά Έργα

 

Η ιστορία του (νέου) Κολυμβητηρίου Περιστερίου, λίγο – πολύ είναι γνωστή σε όλους πλέον. Ξεκίνησε στις 9.12.2008 µε την υπ’ αριθµ. 507/2009 απόφαση ∆ηµαρχιακής Επιτροπής του ∆ήµου Περιστερίου με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας του έργου στην εταιρεία ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ. 

Στις 10.11.2009 υπεγράφη η υπ΄αρ. 42384 σύµβαση κατασκευής έργου µε συνολική δαπάνη ποσού 5.282.103,93 € (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ). 

Μέχρι τις 22.1.2013 είχαν γίνει και πιστοποιηθεί συνολικά εργασίες ποσού 1.588.631,61 € (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ). Με την υπ’ αριθµ. 263/2011 απόφαση ∆.Σ. του ∆ήµου Περιστερίου εγκρίθηκε η 1η παράταση περαίωσης εργασιών κατά 395 ηµερολογιακές ηµέρες δηλ. έως 30-11-2012 και µε την υπ΄αρ. 293/2012 απόφαση ∆.Σ. εγκρίθηκε η 2η παράταση περαίωσης εργασιών κατά είκοσι (20) µήνες µετά την 30-11-2012. 

Στις 22.1.2013 το Περιφερειακό Συμβούλίο Αττικής με την 14/2013 απόφασή του εγκρίνει την σύµβαση χρηματοδότησης της αποπεράτωσης των απαιτούµενων εργασιών που υπολείπονται για την αποπεράτωση του έργου κατασκευής του (νέου) Κολυμβητηρίου, συνολικής δαπάνης 4.100.000,00 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23%), όπως ζητούσε ο Δήμος Περιστερίου με το αρ. οικ. 401/04-01-2013 έγγραφό του. 

Έκτοτε και αφού μεσολάβησαν για διαφόρους λόγους 3.5 χρόνια το νέο Κολυμβητήριο παραλήφθηκε ολοκληρωμένο, από τον Δήμο Περιστερίου εντός του 2016, με όλες τις υποχρεώσεις του προς τον ανάδοχο πλήρως εξοφλημένες. 

Φαίνεται, όμως, ότι τελικά ο Δήμος Περιστερίου, καλείται να πληρώσει στον ανάδοχο πρόσθετα χρήματα και μάλιστα από δικούς του πόρους, αν μη τι άλλο από μη ορθή προάσπιση των δικαιωμάτων του από τη Διοίκηση Παχατουρίδη. 

Με απλά λόγια, η Διοίκηση του Δήμου, δεν ενήργησε, όπως φαίνεται, σύμφωνα με όσα επιτάσσει η ισχύουσα νομοθεσία για να υπερασπίσει τα συμφέροντα του δήμου, απέναντι στις πρόσθετες απαιτήσεις του αναδόχου, απαιτήσεις που έρχονται στην επιφάνεια εκ των υστέρων. 

Οι Προσφυγές του Αναδόχου και η οι «μη ενστάσεις» της Διοίκησης του Δήμου Περιστερίου 

Ο ανάδοχος του έργου, πέρα από το συμβατικό έργο για το οποίο «πληρώθηκε» σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης που είχε υπογράψει, υπέβαλε μία σειρά «ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ» στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, διεκδικώντας αποζημιώσεις για φθορές του έργου ή ακόμη και για την στατική απασχόληση μηχανημάτων και προσωπικού για το διάστημα που το έργο βρίσκονταν ουσιαστικά σε αναστολή και ειδικότερα για το διάστημα Φθινόπωρο του 2011 έως Ιούνιο του 2013, κατά το οποίο υπήρχε διακοπή εργασιών στο έργο για διαφόρους λόγους και κυρίως χρηματοδοτικούς. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 1η ΠΡΟΣΦΥΓΗ αποζημίωσης του αναδόχου που είχε εγκριθεί από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, τελικά απορρίφθηκε μετά από σχετική εμπρόθεσμη προσφυγή του Δήμου Περιστερίου στα Διοικητικά Δικαστήρια, με αποτέλεσμα ο Δήμος να γλυτώσει ένα πολύ σεβαστό ποσό. 

Ακολούθησαν δύο ακόμη ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ του αναδόχου του έργου, οι οποίες αντιμετωπίσθηκαν θετικά από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, με αποτέλεσμα ο Δήμος να υποχρεώνεται πλέον να καταβάλει στον ανάδοχο κατασκευής του έργου σεβαστά ποσά που ξεπερνούν συνολικά τα 390.000 ευρώ. 

Η πρώτη υποβλήθηκε στις 25.2.2013, αφορούσε διεκδικούμενη αποζημίωση για το χρονικό διάστημα 30.11.2010 έως 31.5.2012 και εγκρίθηκε μερικώς από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής με την με αριθμό 10210/8812/22.4.2013 απόφαση του τότε Γεν. Γραμματέα κ. Δημήτρη Καλογερόπουλου, επιδικάζοντας στον Δήμο Περιστερίου να πληρώσει στον ανάδοχο το ποσό των 232.445,79 ευρώ. Η συγκεκριμένη απόφαση παραλήφθηκε από το Δήμο Περιστερίου στις 30.7.2013 (αριθμ πρωτ. 24556/30.7.2013). 

Η δεύτερη υποβλήθηκε στις 11.4.2014, αφορούσε το διάστημα από 1.6.2012 μέχρι 14..6.2013 και εγκρίθηκε θετικά για τον ανάδοχο και αρνητικά με αριθμ. Πρωτοκ. 43394/31721/23-04-2014 Απόφασης του τότε Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής κ. Αγγελάκα, επιδικάζοντας στον Δήμο να πληρώσει στο ανάδοχο το ποσό των 166.793,03 ευρώ. 

Η «μη εμπρόθεσμες» αντιπροσφυγές του Δήμου Περιστερίου 

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ο Δήμος Περιστερίου είναι υποχρεωμένος για την προάσπιση των συμφερόντων του να καταθέτει διοικητικές προσφυγές και προσφυγές στην Ελληνική Δικαιοσύνη για κάθε απόφαση, οιουδήποτε οργάνου που του επιδικάζει να πληρώσει χρηματικά ποσά σε ιδιώτες ή άλλα νομικά πρόσωπα. 

Εάν η διοίκησή του δεν το πράξει μέσα σε εύλογο διάστημα και ειδικά εντός των προθεσμιών που ορίζει ο νόμος, διαπράττει το αδίκημα της απιστίας προς το Δήμο. 

Μέχρι πρότινος, δεν ήταν γνωστό τι είχε πράξει η Διοίκηση Ανδρέα Παχατουρίδη για τις δύο συγκεκριμένες ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ που δικαίωναν τον ανάδοχο του έργου «Νέο Κολυμβητήριο» Λόφου Αξιωματικών. 

Η «Εμφάνιση» και νομιμοποίηση (;) της δεύτερης «ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ» 

Στις 15.12.2016, Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Περιστερίου, κλίθηκε να αποφασίσει επί του εισηγητικού σημειώματος του Δημάρχου Περιστερίου κ. Παχατουρίδη με το οποίο ζητούσε την άσκηση προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο της Αθήναςκατά της με αριθμ. πρωτοκ. 43394/31721/23-04-2014 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την οποία υποχρεώνεται ο Δήμος Περιστερίου να καταβάλει στον ανάδοχο-κατασκευαστή του νέου Κολυμβητηρίου το ποσό των 166.793,03 ευρώ (για να δείτε το εισηγητικό του Δημάρχου κάντε κλικ εδώ). 

Με βάση αυτό το εισηγητικό σημείωμα η Οικονομική Επιτροπή, αποφάσισε με την 7711/2016 Πράξη της να κατατεθεί Προσφυγή κατά της43394/31721/23-04-2014 απόφασης του Γεν. γραμματέα Αποκεντρωμένης στο Διοικητικό Εφετείο της Αθήνας (για να δείτε την απόφαση της Οικ. Επιτροπής κάντε κλικ εδώ). 

Εκ πρώτης, η συγκεκριμένη απόφαση φαίνεται ότι ακολουθεί τα όσα προβλέπει ο νόμος για την προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου. Σύμφωνα, όμως με έμπειρους αυτοδιοικητικούς, η συγκεκριμένη προσφυγή στο Διοικητικό Εφετείο, κατά της απόφασης της Αποκεντρωμένης, είναι προδήλως εκπρόθεσμη και θα τύχει άμεσης απόρριψης ως τέτοια, αφού έχουν περάσει σχεδόν τρία χρόνια από την έκδοσή της. 

Κατά τους ίδιους, αν αυτό συμβεί, οι αρμόδιοι για τον χειρισμό της συγκεκριμένης απόφασης έχουν διαπράξει το αδίκημα της απιστίας προς το Δήμο και της μη υπεράσπισης των συμφερόντων του. Όπως μάλιστα σημείωσαν και τόνισαν προς την στήλη, η προσφυγή στο Διοικητικό Εφετείο γίνεται ως προσπάθεια «νομιμοποίησης» εκ των υστέρων όλων των παραλείψεων των αρμοδίων υπαλλήλων και των πολιτικών διοικητικών στελεχών που αν μη τι άλλο όφειλαν να προχωρήσουν σε άμεσες ενέργειες, μόλις έλαβαν γνώση της απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 

Συμπλήρωσαν μάλιστα ότι ο Δήμαρχος της Πόλης, όφειλε και οφείλει να διατάξει έρευνα για ποιο λόγο δεν υπήρξε προσφυγή στη Δικαιοσύνη κατά της απόφασης αυτής, εδώ και τρία σχεδόν χρόνια από την υπογραφή της και να ζητήσει ταυτόχρονα να καταλογισθούν οι αναλογούσες ευθύνες σε όσους την χειρίσθηκαν. 

Η στήλη, δεν μπορεί προς το παρόν να εκφέρει άποψη για το θέμα, έχει, όμως, ζητήσει την γνώμη έγκυρων νομικών και θα επανέλθει μόλις λάβει τη νομική άποψή τους. 

Τα περίεργα των δύο αποφάσεων 

Για τις δύο αποφάσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής που «δικαιώνουν» τον ανάδοχο του έργου κατασκευής του Νέου Κολυμβητηρίου, πραγματοποιήσαμε ενδελεχή έρευνα στο Διαύγεια της Αποκεντρωμένης. Δεν μπορέσαμε να βρούμε οποιοδήποτε στοιχείο δημοσίευσής τους, αν και κρατάμε κάποια επιφύλαξη ως προς να υπήρξε ανάρτησή τους και να έλαβαν την νομιμοποιητική τους ΑΔΑ σε άλλες πολύ διαφορετικές χρονικές περιόδους. 

Στην περίπτωση, όμως, που δεν έχουν δημοσιευθεί στο Διαύγεια και δεν έχουν λάβει ΑΔΑ, σύμφωνα με τον νόμο είναι ανίσχυρες νομικά, δηλαδή τυπικά δεν υπάρχουν και συνεπώς δεν ισχύουν, δηλαδή δεν πληρώνονται νομίμως. 

--------------------------------- 

Υ.Γ.: Η πρώτη απόφαση της αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής που δικαιώνει τον ανάδοχο του Έργου, δηλαδή η με αριθμό 10210/8812/22.4.2013 που υποχρεώνει το Δήμο να πληρώσει στον ανάδοχο το ποσό των 232.445,79 ευρώ, παραμένει «εξαφανισμένη». Είναι άγνωστο, αν ο Δήμος Περιστερίου προσέφυγε κατ’ αυτής στα Διοικητικά Δικαστήρια και «κέρδισε» ή αν πρόκειται να εμφανισθεί σε επόμενο χρόνο (για να δείτε την απόφαση κάντε κλικ εδώ). 

«Ο Κολάζων & Σχολάζων» 

Vukentra.gr

 

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση«ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΕΡΓΙΑΝΙ» - 22 ρεμπέτικα πορτρέτα –του Ηλία Βολιότη Καπετανάκη

Στέγαστρο ΣΜΑ Περιστερίου: Το νέο μεγάλο Περιβαλλοντικό, Πολεοδομικό και Διαχειριστικό «ΣΚΑΝΔΑΛΟ» της Διοίκησης Παχατουρίδη (Βίντεο-Φωτό)

" Η Διοίκηση Ανδρέα Παχατουρίδη «Καταπατά νόμους, μολύνει & αδιαφορεί για υγεία των κατοίκων, μόνο για λίγες χιλιάδες ευρώ». Κατασκευάζει «παράνομο» μεταλλικό Στέγαστρο για να καλύψει τις παράνομες εγκαταστάσεις επεξεργασίας και μεταφόρτωσης σκουπιδιών στο Αμαξοστάσιο, αυθαίρετα και χωρίς άδεια, ώστε να «καλύψει» το τι δηλητήρια «ταΐζει» κατοίκους και εργαζόμενους … "

Περιστέρι: Μεγάλο Σκάνδαλο αιρετών, με απαλλοτριωμένα οικόπεδα - “Πληρώθηκαν” αλλά συνεχίζουν να τα “έχουν” - Το εμπορικό κέντρο ΜΕΡΑ ΝΥΧΤΑ, το “Πάρκινγκ” του και ο κ. Παχατουρίδης

" Ο Δήμος Περιστερίου, πλήρωσε πολύ ακριβά οικόπεδο διαχρονικού αιρετού της Πόλης, για να κάνει διάνοιξη δρόμου σε κεντρικό σημείο, σύμφωνα με το ισχύον πολεοδομικό σχέδιο. Παρόλα αυτά, όμως 15 χρόνια μετά αυτό παραμένει στους αρχικούς ιδιοκτήτες του, αυξάνοντας την εμπορική αξία της ακίνητης περιουσίας τους. Δείτε ποιόν αφορά και πως έχει μεθοδευτεί η όλη κατάσταση… "

Εθνικός Διάλογος για την Παιδεία: Η ριξηκέλευθη πρόταση του Vukentra.gr για όλα τα θέματα που απασχολούν αλλά και συνθέτουν την Β/θμια Εκπαίδευση

" Για την πραγματική εκπαίδευση, ακόμη δεν έχει διατυπωθεί τίποτα, στον εθνικό διάλογο που κατά πολλούς θεωρείται προσχηματικός, προκειμένου η Κυβέρνηση να περάσει αυτά που θέλει. Το Vukentra.gr, καταθέτει τη δική του, αιρετική κατά μία άποψη αλλά και ιδιαίτερα «επαναστατική» για τα σημερινά δεδομένα. Διαβάστε την και διατυπώστε τις δικές σας προτάσεις…. "

Περιστέρι Αττικής: Διαπλοκή, διαφθορά ή ανικανότητα των υπηρεσιών του ή κάποιος τα «παίρνει»; Ο Δήμαρχος κ. Παχατουρίδης οφείλει να απαντήσει άμεσα…

" «Άγνωστοι» εκμεταλλεύονται τα διαφημιστικά ταμπλό των στάσεων χωρίς να πληρώνουν τίποτα στο Δήμο. Ο Δήμαρχος της Πόλης κ. Ανδρέας Παχατουρίδης, οφείλει να ερευνήσει άμεσα το θέμα και να δώσει απαντήσεις … Άλλως θα μείνει η εντύπωση ότι η Διοίκησή του «γνωρίζει» και σιωπά, με ότι κι αν αυτό σημαίνει… είτε ότι κάποιος τα «παίρνει», είτε ότι… "