Δίνουν «μπόνους» στους ιδιώτες μετόχους των κρατικοποιηθέντων συστημικών τραπεζών!!!

Κατηγορία: Οικονομία Τράπεζες


Φέρνουν τις αυξήσεις κεφαλαίου στις τράπεζες από την πίσω πόρτα με όχημα την αναβαλλόμενη φορολογία με ιδιώτες αντί του δημοσίου. Υπήρχε πρόταση να παγώσει o νόμος για την αναβαλλόμενη φορολογία έως ότου εξυγιανθούν οι τράπεζες αλλά τέτοια πρόταση έχει ήδη απορριφθεί από την DGCom την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Μετά την απόρριψη της πρότασης για πάγωμα του νόμου που αφορά την αναβαλλόμενη φορολογία και υποχρεώνει τις τράπεζες εάν έχουν ζημίες σε μια χρήση να υλοποιούν αύξηση κεφαλαίου υπέρ του δημοσίου μια νέα πρόταση εξετάζεται η οποία θα μπορούσε να αποτελέσει βάση διαπραγμάτευσης.

Τι συμβαίνει με τον αναβαλλόμενο φόρο

Οι τράπεζες έχουν 27 δισεκ. περίπου κεφάλαια εκ των οποίων τα 21,2 δισεκ. είναι αναβαλλόμενος φόρος δηλαδή λογιστικά κεφάλαια. Με βάση την ελληνική νομοθεσία από αρχές 2018 όποια τράπεζα εμφανίσει ζημίες σε ισολογισμό χρήσης υποχρεούται να υλοποιήσει αύξηση υπέρ του δημοσίου κατά το ύψος της ζημίας.

Π.χ. εάν μια τράπεζα είχε ζημία 500 εκατ θα υποχρεωνόταν να υλοποιήσει ΑΜΚ 500 εκατ υπέρ του δημοσίου χωρίς να μπουν νέα κεφάλαια αλλά να μετατραπούν σε μετοχές 500 εκατ που προέρχονται από τον αναβαλλόμενο φόρο.

Όμως το μέτρο αυτό λειτουργεί κατά της εμπροσθοβαρούς εξυγίανσης

Π.χ. εάν μια τράπεζα έχει πλεόνασμα κεφαλαίου π.χ. 2 δισεκ. και θέλει το 1 δισεκ. να το δαπανήσει για εξυγίανση των προβληματικών της δανείων δεν μπορεί γιατί ζημίες σημαίνει αύξηση κεφαλαίου υπέρ του δημοσίου, το κράτος δηλαδή το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα αυξήσει το ποσοστό του, δηλαδή κρατικοποίηση και dilution – απίσχναση των παλαιών ιδιωτών μετόχων. 

Υπήρχε πρόταση να παγώσει o νόμος για την αναβαλλόμενη φορολογία έως ότου εξυγιανθούν οι τράπεζες αλλά τέτοια πρόταση έχει ήδη απορριφθεί από την DGCom την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Μια λύση που προτείνεται είναι για κάποιες χρήσεις εάν μια τράπεζα θέλει να πάρει ζημίες λόγω εξυγίανσης προβληματικών δανείων να έχει την δυνατότητα υπό την αίρεση ότι αντί η αύξηση κεφαλαίου να πραγματοποιείται υπέρ του δημοσίου να την καλύπτουν ιδιώτες επενδυτές εισφέροντας νέα κεφάλαια.

Η λύση απλά είναι η εξής

Αντί μια τράπεζα που σε μια χρήση εμφανίσει 500 εκατ ζημία να υλοποιήσει αύξηση 500 εκατ υπέρ του ελληνικού δημοσίου…να έχουν την δυνατότητα ιδιώτες μέτοχοι να καλύψουν αυτά τα 500 εκατ με νέα κεφάλαια και έτσι ούτε το δημόσιο να αυξήσει το ποσοστό του, ούτε dilution να υποστούν οι ιδιώτες επενδυτές. Η πρόταση αυτή ωστόσο τελεί υπό την έγκριση της DGCom και ακόμη δεν έχουν ληφθεί αποφάσεις.

Πρακτικά λοιπόν αντί οι ζημίες που μπορεί να εμφανίζουν οι τράπεζες να μετατρέπονται σε κεφάλαιο υπέρ του δημοσίου, θα δύνεται η δυνατότητα σε ιδιώτες επενδυτές να καλύπτου το ύψος των ζημιών με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

Τι ισχύει για την αναβαλλόμενη φορολογία 

Με βάση τον υφιστάμενο ελληνικό νόμο εάν μια τράπεζα από αρχές 2018 και εν συνεχεία εμφανίσει μια χρονιά ζημίες τότε υποχρεωτικά λόγω DTA και DTC υποχρεούται να υλοποιήσει αύξηση κεφαλαίου κατά το ύψος της ζημίας υπέρ του δημοσίου.

Π.χ. με ζημία 500 εκατ το ελληνικό δημόσιο μέσω του ΤΧΣ θα αποκτήσει μετοχές αξίας 500 εκατ με ανάλογη αύξηση κεφαλαίου χωρίς να εισφερθούν νέα κεφάλαια.  Οι τράπεζες λόγω του PSI+ και λόγω των σωρευμένων ζημιών από τα προβληματικά δάνεια βρέθηκαν με 21,2 δισεκ. αναβαλλόμενο φόρο σε συνολικά κεφάλαια 27,84 δισεκ.

O αναβαλλόμενος φόρος είναι:

  • 4,88 δισεκ. στην Eurobank,
  • 4,92 δισεκ. στην Εθνική και το DTC 4,7 δισεκ.,
  • 6,55 δισεκ στην Πειραιώς και
  • 4,73 δισεκ. στην Alpha bank. 
  1. Το DTC αντιστοιχεί στο 81% των κεφαλαίων στην Εθνική τράπεζα.
  2. Το DTC αντιστοιχεί στο 72% των κεφαλαίων στην Eurobank.
  3. Το DTC αντιστοιχεί στο 62% των κεφαλαίων στην Πειραιώς.
  4. Το DTC αντιστοιχεί στο 38% των κεφαλαίων στην Alpha bank.

Η λύση με τιτλοποιήσεις NPLs 20 δισ. και κρατικές εγγυήσεις στις τράπεζες υποχρεώνει την μετατροπή των ομολόγων Cocos σε μετοχές;

Η σχεδιαζόμενη λύση – που χρειάζεται 6-8 μήνες για να υλοποιηθεί – για την συλλογική αντιμετώπιση των NPLs μέσω τιτλοποίησης 20 δισεκ. προβληματικών δανείων με παράλληλη έκδοση 6-7 δισεκ. τραπεζικών ομολόγων που θα τα εγγυάται το ελληνικό δημόσιο ενώ δεν είναι λάθος λύση… δημιουργεί ένα πρόβλημα σε μια τράπεζα.


Τι ακριβώς συμβαίνει;

Ο μηχανισμός εγγυήσεων από το ελληνικό κράτος θα θεωρηθεί κρατική βοήθεια δηλαδή state aid οπότε με βάση την κείμενη νομοθεσία τα ομόλογα Cocos θα μετατραπούν σε μετοχές. Η Εθνική τράπεζα είχε μετατρέψιμα ομόλογα Cocos 2 δισεκ. και τα αποπλήρωσε. Η μόνη τράπεζα που έχει cocos 2 δισεκ. είναι η Πειραιώς ενώ η Eurobank είχε προνομιούχες μετοχές τις οποίες τις έχει μετατρέψει σε ομολογιακό tier 2.

Εφόσον προχωρήσει η συλλογική λύση θα θεωρηθεί κρατική βοήθεια και στην Πειραιώς θα πρέπει να μετατραπεί το cocos σε μετοχές στην τιμή των 6 ευρώ στην ονομαστική αξία που σημαίνει το 26% του ΤΧΣ θα αυξηθεί σε 58%.

Βέβαια ο κίνδυνος αυτός μπορεί υπό ορισμένες προϋποθέσεις να μην είναι κίνδυνος καθώς το ΤΧΣ θα μπορούσε σε βάθος χρόνου μέσω placement θα μπορούσε να διαθέσει μετοχές της Πειραιώς.

Όταν και εάν έρθει η συλλογική λύση των NPLs και επίσημα στο προσκήνιο το ζήτημα της κρατικής βοήθειας λόγω κρατικών εγγυήσεων μπορεί να ξεπεραστεί υπό κάποιες παραδοχές.
Όμως ακόμη και εάν δεν ξεπεραστούν τα προβλήματα που δημιουργούνται δεν θα έχουν μείζονος σημασίας αρνητικές επιπτώσεις.

Η κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών

Με βάση το νέο SREP τον νέο ελάχιστα υποχρεωτικό συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας προκύπτει πλεόνασμα κεφαλαίων στο σύστημα 4,2 δισεκ. ευρώ με το μεγαλύτερο πλεόνασμα να εμφανίζουν η Alpha bank και η Eurobank. 

Όμως εάν προεξοφληθεί με βάση την πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας 3 στα κεφάλαια των τραπεζών προκύπτει κεφαλαιακό έλλειμμα στις 3 από τις 4 τράπεζες – πλην Alpha bank – που υπολογίζεται σε 2,4 δισεκ. ευρώ. 

Με τωρινές παραδοχές και πλην της Πειραιώς οι τράπεζες εμφανίζονται να έχουν κεφάλαια δηλαδή να έχουν κεφάλαια πάνω από τον ελάχιστο συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας δηλαδή 13,93% με βάση τον μέσο όρο. 

Όμως με όρους Βασιλείας ΙΙΙ υπάρχει έλλειμμα κεφαλαίων στις ελληνικές τράπεζες με το μεγαλύτερο να εμφανίζεται στην Πειραιώς με -2,1 δισεκ. ακολουθεί η Eurobank με -700 εκατ η Εθνική με -400 εκατ και η Alpha bank με κεφαλαιακό πλεόνασμα περίπου 800 εκατ ευρώ.
Συνολικά προκύπτει κεφαλαιακό έλλειμμα 2,4 δισεκ. με την πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας 3. 
Όμως επειδή η εφαρμογή της Βασιλείας 3 απαιτεί χρόνο με τις παρούσες παραδοχές οι 3 από τις 4 τράπεζες είναι κεφαλαιακά επαρκείς.

Δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας τραπεζών και νέο SREP

Τράπεζες 

Συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας 

Core tier 1 

Core tier 1 με FLB3 
(Βασιλεία ΙΙΙ)

Νέο SREP 

Πειραιώς 

 

14% ή 6,6 δισ. ευρώ 

 

13,6% ή 6,6 δισ. 

 

10,6% ή 4,8 δισ ευρώ

 

14,5% από 13,625%

Εθνική

 

16,2% ή 5,8 δισ ευρώ 

16,2% ή 5,8 δισ

12,8% ή 4,6 δισ ευρώ 

13,75% από 12,875%

Alpha

 

18,5% ή 8,89 δισ ευρώ 

18,4% ή 8,8 δισ

15,5% ή 7,3 δισ. ευρώ 

13,75% από 12,875%

Eurobank

 

17,4% ή 6,55 δισ ευρώ 

 

14,8% ή 5,59 δισ

 

11,9% ή 4,43 δισ ευρώ 

 

13,75% από 12,875%

Σύνολο*

 

16,525% ή 27,84 δισ

 

15,75% ή 26,79 δισ

 

12,7% ή 21,1 δισ ευρώ 

13,93% 

*Μέσος όρος στους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας – Στα απόλυτα μεγέθη συνολικό άθροισμα. Επεξεργασία στοιχείων bankingnews

Πηγή: bankingnews.gr

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση«ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΕΡΓΙΑΝΙ» - 22 ρεμπέτικα πορτρέτα –του Ηλία Βολιότη Καπετανάκη

Στέγαστρο ΣΜΑ Περιστερίου: Το νέο μεγάλο Περιβαλλοντικό, Πολεοδομικό και Διαχειριστικό «ΣΚΑΝΔΑΛΟ» της Διοίκησης Παχατουρίδη (Βίντεο-Φωτό)

" Η Διοίκηση Ανδρέα Παχατουρίδη «Καταπατά νόμους, μολύνει & αδιαφορεί για υγεία των κατοίκων, μόνο για λίγες χιλιάδες ευρώ». Κατασκευάζει «παράνομο» μεταλλικό Στέγαστρο για να καλύψει τις παράνομες εγκαταστάσεις επεξεργασίας και μεταφόρτωσης σκουπιδιών στο Αμαξοστάσιο, αυθαίρετα και χωρίς άδεια, ώστε να «καλύψει» το τι δηλητήρια «ταΐζει» κατοίκους και εργαζόμενους … "

Περιστέρι: Μεγάλο Σκάνδαλο αιρετών, με απαλλοτριωμένα οικόπεδα - “Πληρώθηκαν” αλλά συνεχίζουν να τα “έχουν” - Το εμπορικό κέντρο ΜΕΡΑ ΝΥΧΤΑ, το “Πάρκινγκ” του και ο κ. Παχατουρίδης

" Ο Δήμος Περιστερίου, πλήρωσε πολύ ακριβά οικόπεδο διαχρονικού αιρετού της Πόλης, για να κάνει διάνοιξη δρόμου σε κεντρικό σημείο, σύμφωνα με το ισχύον πολεοδομικό σχέδιο. Παρόλα αυτά, όμως 15 χρόνια μετά αυτό παραμένει στους αρχικούς ιδιοκτήτες του, αυξάνοντας την εμπορική αξία της ακίνητης περιουσίας τους. Δείτε ποιόν αφορά και πως έχει μεθοδευτεί η όλη κατάσταση… "

Εθνικός Διάλογος για την Παιδεία: Η ριξηκέλευθη πρόταση του Vukentra.gr για όλα τα θέματα που απασχολούν αλλά και συνθέτουν την Β/θμια Εκπαίδευση

" Για την πραγματική εκπαίδευση, ακόμη δεν έχει διατυπωθεί τίποτα, στον εθνικό διάλογο που κατά πολλούς θεωρείται προσχηματικός, προκειμένου η Κυβέρνηση να περάσει αυτά που θέλει. Το Vukentra.gr, καταθέτει τη δική του, αιρετική κατά μία άποψη αλλά και ιδιαίτερα «επαναστατική» για τα σημερινά δεδομένα. Διαβάστε την και διατυπώστε τις δικές σας προτάσεις…. "

Περιστέρι Αττικής: Διαπλοκή, διαφθορά ή ανικανότητα των υπηρεσιών του ή κάποιος τα «παίρνει»; Ο Δήμαρχος κ. Παχατουρίδης οφείλει να απαντήσει άμεσα…

" «Άγνωστοι» εκμεταλλεύονται τα διαφημιστικά ταμπλό των στάσεων χωρίς να πληρώνουν τίποτα στο Δήμο. Ο Δήμαρχος της Πόλης κ. Ανδρέας Παχατουρίδης, οφείλει να ερευνήσει άμεσα το θέμα και να δώσει απαντήσεις … Άλλως θα μείνει η εντύπωση ότι η Διοίκησή του «γνωρίζει» και σιωπά, με ότι κι αν αυτό σημαίνει… είτε ότι κάποιος τα «παίρνει», είτε ότι… "