«ΔΙΑΥΓΕΙΑ» - Ποιες διοικητικές πράξεις αναρτώνται και ποιες δεν επιτρέπεται…

Κατηγορία: Ελλάδα Νομοθεσία


Το πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» είναι το ψηφιακό αρχείο του κράτους στο οποίο, σύμφωνα με το νόμο, υποχρεωτικά αναρτώνται στο διαδίκτυο Πράξεις της Κεντρικής Κυβέρνησης, αλλά και κάθε άλλου δημόσιου φορέα, ΟΤΑ, Ιδρυμάτων που χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό ή τα Ταμεία της ΕΕ. Δείτε ποιες Πράξεις δημοσιεύονται και ποιες όχι…

----------------------

Ι. Κατηγορίες πράξεων που αναρτώνται στο διαδίκτυο

A. Πράξεις κανονιστικού χαρακτήρα

Β. Προϋπολογισμοί, απολογισμοί κλπ

Γ. Αναλήψεις υποχρέωσης - Χρηματικά εντάλματα

Δ. Πράξεις σχετικά με συλλογικά όργανα και όργανα διοίκησης 

Ε. Πράξεις σχετικά με προσωπικό

ΣΤ. Πράξεις σχετικά με δημόσιες συμβάσεις

Ζ. Πράξεις σχετικά με επιχορηγήσεις, δωρεές, παραχωρήσεις

Η. Ατομικές διοικητικές πράξεις

Θ. Aπολογιστικά στοιχεία δαπανών επιχορηγήσεων

Ι. Οργανόγραμμα και διάθρωση των υπηρεσιών και μονάδων

ΙΑ. Πρότυπα έντυπα φορέων - Έντυπα αιτήσεων

ΙΙ. Πράξεις που απαγορεύεται να αναρτηθούν

Α. Πράξεις με ευαίσθητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ι. Κατηγορίες πράξεων που αναρτώνται στο διαδίκτυο

A. Πράξεις κανονιστικού χαρακτήρα

Στο διαδίκτυο αναρτώνται πράξεις κανονιστικού χαρακτήρα (άρθρου 2 παρ.4 περιπτ.4 Ν. 3861/2010)
Β. Προϋπολογισμοί, απολογισμοί κλπ

Στο διαδίκτυο αναρτώνται οι προϋπολογισμοί, απολογισμοί και ισολογισμοί των φορέων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του νόμου (άρθρου 2 παρ.4 περιπτ.6 Ν. 3861/2010)

Από 1.12.2014  δημοσιεύονται στοιχεία για την εκτέλεση του προϋπολογισμού των Ο.Τ.Α. και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών στην ιστοσελίδα τους και στο «Πρόγραμμα Διαύγεια», περιγράφοντας αναλυτικά στο σκέλος των εσόδων τα προϋπολογισθέντα, βεβαιωθέντα και εισπραχθέντα ποσά ανά Κωδικό Αριθμό Εσόδου και στο σκέλος των εξόδων τα προϋπολογισθέντα, τα ενταλματοποιηθέντα και πληρωθέντα ποσά ανά Κωδικό Αριθμό Εξόδου. (παρ 1 άρθρο 10Α του ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του ν. 4305/2014άρθρο 64 του Ν. 4305/14). Η δημοσίευση γίνεται αμελλητί και εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό για τεχνικούς λόγους γίνεται το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών μετά το πέρας κάθε ημερολογιακού μήνα. (παρ 2 άρθρο 10Α του ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του ν. 4305/2014). 

Γ. Αναλήψεις υποχρέωσης - Χρηματικά εντάλματα

Στο διαδίκτυο αναρτώνται οι πράξεις της ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης, της απόφασης έγκρισης δαπάνης και της οριστικοποίησης της πληρωμής που περιέχει το ακριβές ποσό που θα πληρωθεί για κάθε επιμέρους δαπάνη των φορέων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του νόμου. (άρθρου 2 παρ.4 περιπτ.6α Ν. 3861/2010) Ειδικότερα:

α. Ανάληψη υποχρέωσης- πρόταση ΑΥ 

Βάσει της εγκυκλίου αριθμ. 30 ΑΠ 19664/20-04-2011 του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του Υπουργείου Οικονομικών, η πρόταση (έκθεση) ανάληψης υποχρέωσης στους ΟΤΑ είναι εισηγητικού χαρακτήρα και προηγείται της τελικής έγκρισης που υπογράφεται στη συνέχεια. Η τελική αυτή πράξη της έγκρισης δαπάνης εμπεριέχει στο κείμενο της την εισηγητική πράξη για την ανάληψη υποχρέωσης, η οποία, άλλωστε, δεν πρωτοκολλείται. Κατά συνέπεια, αρκεί η ανάρτηση της τελικής αυτής πράξης για την έγκριση της αναληφθείσας υποχρέωσης υπό την προϋπόθεση ότι αναφέρεται σε αυτή ρητά η πράξη ανάληψης με την εσωτερική έστω αρίθμηση στην οποία προβαίνει ο οικείος ΟΤΑ. (ΥΠ. Δ.Μ.&Η.Δ. ΥΑΠ-Φ.40-3129-30.06.2014)

Δηλαδή, με το ανωτέρω έγγραφο, γίνεται σαφές ότι δεν απαιτείται η ανάρτηση της πρότασης ανάληψης υποχρέωσης του Δημάρχου, αλλά αρκεί μόνο η ανάρτηση της απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση της πίστωσης, κατά κανόνα της οικονομικής επιτροπής   (άρθρο 72 παρ. 1 περίπτ. δ΄ ν.3852/2010) και κατ' εξαίρεση του δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 158 παρ. 3 ν.3463/2006). Τούτο διότι στους ΟΤΑ η ανάληψη υποχρέωσης (δηλ. η έγκριση της δαπάνης και η διάθεση της πίστωσης), γίνονται από τα ανωτέρω όργανα και ουσιαστικά η ανάληψη υποχρέωσης συντελείται με την απόφαση της έγκριση της δαπάνης καιδιάθεσης της πίστωσης, από την οικονομική επιτροπή ή το Δημοτικό Συμβούλιο, κατά περίπτωση.
Στην απόφαση αυτή θα πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρεται πρόταση ανάληψης υποχρέωσης, με την εσωτερική έστω αρίθμηση στην οποία προβαίνει ο οικείος ΟΤΑ.
Εξυπακούεται ότι στις περιπτώσεις του άρθρου 158 παρ. 4 ν.3463/2006, για οι οποίες μπορούν να διατίθενται οι πιστώσεις με απόφαση του δημάρχου και συνεπώς εκδίδεται απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και όχι απλά πρόταση από το Δήμαρχο, θα αναρτάται η απόφαση αυτή.

Στο διαδίκτυο αναρτώνται και οι σχετικές πράξεις ανάληψης υποχρέωσης. Η ανάρτηση θα πρέπει να διενεργείται, από την αρμόδια Υπηρεσία του οικείου φορέα, μετά τη χορήγηση της βεβαίωσης της Υ.Δ.Ε. για την ύπαρξη πίστωσης, δεδομένου ότι η τελευταία αποτελεί προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της έκδοσης της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. Αντίθετα, δεν είναι αναγκαίο να ελέγχεται η ανάρτηση του εγγράφου της οικονομικής υπηρεσίας του Διατάκτη, με το οποίο διαβιβάζονται τα δικαιολογητικά της δαπάνης προς την Υ.Δ.Ε., αφού αυτό στερείται εκτελεστότητας. (Εγγ. Υπ. Οικ. 2/70809/0026/10/10.03.2011).

Για τις δαπάνες μετακίνησης, η οικεία απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, της οποίας η ισχύς εκκινεί από την ανάρτησή της στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», αναρτήθηκε  μετά την πραγματοποίηση των σχετικών δαπανών, ενώ έπρεπε να προηγείται χρονικά οποιασδήποτε διοικητικής πράξης ή υλικής ενέργειας που αφορά την πραγματοποίηση των δαπανών. Οι ισχυρισμοί που προβάλλει ο Δήμος, περί καθυστερήσεως αναρτήσεως της εν λόγω απόφασης, λόγω φόρτου εργασίας της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου και καθυστερήσεως καθαρογραφής της από την οικεία γραμματεία, δεν συνιστούν λόγους που να δικαιολογούν την μη τήρηση των ως άνω σαφών δημοσιονομικών διατάξεων. (Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 1  Πράξη 290/2015)

ΔΕΥΑ. Μη νομίμως και δη κατά παράβαση των εφαρμοστέων διατάξεων του ν. 3861/2010 η διακριτή και προηγητέα της διοικητικής πράξη δημοσιονομικής ανάληψης υποχρέωσης του Προέδρου της Δ.Ε.Υ.Α. δεν δημοσιεύτηκε στο διαδικτυακό πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» πριν από την υπογραφή της σύμβασης προμήθειας,  την πράξη έγκρισης πληρωμής της δαπάνης, καθώς και του  1ου τιμολογίου πώλησης, για την πληρωμή του οποίου εκδόθηκε το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα. (Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 203/2015- Ανακλήθηκε από την Ελ. Συν. Τμ. 7 Πράξη 15/2016, λόγω συγγνωστής πλάνης)

Κατά παράβαση των διατάξεων του ν. 3861/2010, η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και η απόφαση (ορθή επανάληψη) του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου αναρτήθηκαν στο «Πρόγραμμα Διαύγεια», ανάρτηση, η οποία αποτελεί όρο της ισχύος τους, μετά από την έκδοση της απόφασης του Προέδρου του ως άνω Λιμενικού Ταμείου περί απευθείας ανάθεσης των ως άνω εργασιών. Επίσης, η ως άνω απόφαση απευθείας ανάθεσης αναρτήθηκε στο «Πρόγραμμα Διαύγεια» μετά από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. (Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 410/2015)

Ουδεμία κατά νόμο επιρροή ασκεί το γεγονός ότι η τελικώς αναρτηθείσα απόφαση συνιστάορθή επανάληψη προγενέστερης απόφασης, η οποία είχε υπογραφεί από αναρμόδιο όργανο. Μη νόμιμη δαπάνη. (Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 82/2016)

Πράξεις ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης

Στις αναρτητέες πράξεις περιλαμβάνεται και η ανακλητική απόφαση του διατάκτη, με την οποίαανατρέπεται η ανάληψη υποχρέωσης, καθώς αυτή εκδίδεται με τον ίδιο τρόπο όπως και η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (πρβλ ΣτΕ 2801/2012)(Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 1 Πράξη 143/2014)(Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.1 Πράξη 114/2015)

Πράξεις ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης (ανακλητικές πράξεις) που εκδίδονται με ημερομηνία την 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους ισχύουν από την ημερομηνία αυτή και αναρτώνται στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» το αργότερο έως την 31η Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Για το έτος 2015 η προθεσμία ανάρτησης στο πρόγραμμα «Διαύγεια» παρατείνεται έως τις 21/05/2015. (παρ 1 άρθρο 32 ν. 4325/2015

β. Χρηματικά εντάλματα πληρωμής

Τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής αναρτώνται στο διαύγεια, μετά τη δημοσίευση της Απόφασης Υφυπουργού ΔιΜΗΔ υπ' αριθ. ΕΞ604/2012 (Γρ.Υφ.)ΔΙΣΚΠΟ/Φ.1/10885/2012 (ΦΕΚ Β' 1476) (βλ. απάντηση της ομάδας νομικής υποστήριξης - συντονιστικής ΟΔΕ ΔΙΑΥΓΕΙΑ του ΥΔΙΜΗΔ)

Με την παρ 3 του άρθρου 23 του ν. 4210/2013 προστέθηκε στην παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 3861/2010 (Α' 112) περίπτωση 6α με την οποία ρητά πλεόν ορίστηκε ότι αναρτώνται στο πρόγραμμα διεύγεια οι πράξεις της ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης, της απόφασης έγκρισης δαπάνης και της οριστικοποίησης της πληρωμής που περιέχει το ακριβές ποσό που θα πληρωθεί για κάθε επιμέρους δαπάνη των φορέων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του νόμου. 

Με τη διάταξη αυτή αποσαφηνίζεται πλήρως και αναφέρεται ρητώς η ισχύουσα υποχρέωση καταχώρισης και ανάρτησης των αντίστοιχων τελικών πράξεων που οριστικοποιούν και εξοφλούν (χρησιμοποίηση πίστωσης) τις επιμέρους δαπάνες των φορέων, οποιασδήποτε μορφής κατά την κρίση της υπηρεσίας, έκδοσης πράξης/εντολής που εκτελεί την αναληφθείσα και εγκριθείσα δαπάνη κατόπιν ελέγχου των δικαιολογητικών. Οι πράξεις αυτές, ανάλογα με την πρακτική που εφαρμόζεται κατά την εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού από τους επιμέρους φορείς μπορεί να έχουν την μορφή π.χ. είτε απόφασης έκδοσης χρηματικού εντάλματος πληρωμής από την Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου είτε τίτλου πληρωμής εκκαθαρισμένων απαιτήσεων πιστωτών του Δημοσίου σε βάρος πιστώσεων του Κρατικού Προϋπολογισμού είτε πράξης πληρωμής ή εκκαθάρισης σταθερών και διαρκούς ή περιοδικού χαρακτήρα δαπανών κ.ο.κ. (ΥΠ. Δ.Μ.&Η.Δ. ΥΑΠ/Φ..40/3404/02.06.2014)

Οι ανωτέρω τελικές πράξεις περιέχουν ολογράφως και αριθμητικώς το ακριβές ποσό που θα δαπανηθεί για την εκπλήρωση των λειτουργικών δραστηριοτήτων ή των σκοπών του Δημοσίου και αποτελούν ουσιώδες στάδιο της διαδικασίας πραγματοποίησης - υλοποίησης μιας δημοσίας δαπάνης και ουσιώδες στοιχείο πληροφόρησης και αποτύπωσης της εκτέλεσης της δημοσίας δαπάνης. Επίσης, οι πράξεις αυτές ως επί το πλείστον αναφέρουν το είδος και την αιτία (σκοπιμότητα) της δαπάνης, τα στοιχεία του δικαιούχου (για παράδειγμα: Ονοματεπώνυμο, Δ/νση, Α.Δ.Τ., επωνυμία και έδρα αναδόχου, ΑΦΜ, αριθμ. τιμολογίου, κωδικός είδους CPV, αρμόδια ΔΟΥ κ.ο.κ.), την ανάλυση του ποσού και την κατανομή του σε περίπτωση τμηματικής πραγματοποίησης, το οικονομικό έτος πραγματοποίησης της δαπάνης, τον κωδικό αριθμό εξόδου κ.α. και καταχωρούνται στην κατηγορία - είδος πράξης «Δαπάνες» με τις σχετικές αναλήψεις υποχρέωσης και εγκρίσεις δαπάνης ως μεταδεδομένα. (ΥΠ. Δ.Μ.&Η.Δ. ΥΑΠ/Φ..40/3404/02.06.2014)

Με την ανωτέρω διάταξη αποσκοπείται η αντιμετώπιση των ερμηνευτικών ζητημάτων σχετικά με την ανάρτηση ή όχι των χρηματικών ενταλμάτων που εκδίδονται από τις αρμόδιες κατά το νόμο υπηρεσίες του Δημοσίου όπως οι Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου και ρυθμίζεται η συνακόλουθη ανομοιογένεια και ποικιλία των πρακτικών που εφαρμόζονται κατά την εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού από τους επιμέρους φορείς που σύμφωνα με το νόμο είναι υπόχρεοι για ανάρτηση των δαπανών τους. (ΥΠ. Δ.Μ.&Η.Δ. ΥΑΠ/Φ..40/3404/02.06.2014)

Ταυτόχρονα αποσαφηνίζεται ότι αναρτώνται στο Διαδίκτυο υποχρεωτικά, όπως άλλωστε ήδη ισχύει και με μέριμνα του οργάνου που τις εξέδωσε, οι προηγούμενες κατά σειρά πράξεις των δαπανών της Διοίκησης που εκδίδονται όπως οι αναλήψεις υποχρέωσης δαπάνης (κατά την έννοια του Π.Δ. 113/2010) και οι εγκρίσεις δαπανών, όταν αυτές αποτελούν αυτοτελείς πράξεις. (ΥΠ. Δ.Μ.&Η.Δ. ΥΑΠ/Φ..40/3404/02.06.2014)

Έτσι επιτυγχάνεται ακόμη μεγαλύτερη διαφάνεια κατά τη διαχείριση των πόρων της Διοίκησης με την πλήρη, λεπτομερή και ακριβή αποτύπωση του ποσού που τελικά δαπανάται για λόγους ευρύτατης δημοσιότητας και ελέγχου της διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών (του προϋπολογισμού και της εκτέλεσής του), σε όλα τα στάδια της διοικητικής διαδικασίας πραγματοποίησης δημοσίων δαπανών. Επίσης παρέχεται η δυνατότητα για το ηλεκτρονικό σύστημα να εξάγει ομοιογενή δεδομένα των δαπανών αυτών. (ΥΠ. Δ.Μ.&Η.Δ. ΥΑΠ/Φ..40/3404/02.06.2014)
Με το 
έγγ. ΥΠ. Δ.Μ.&Η.Δ. ΥΑΠ-Φ.40-3129-30.06.2014, διευκρινίζεται περαιτέρω ο ορισμός των πράξεων που «οριστικοποιούν τη δαπάνη». Συγκεκριμένα, ως προς τις πράξεις που οριστικοποιούν την πληρωμή, σύμφωνα προς το γράμμα του νόμου, στην έννοια αυτήσυμπεριλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα χρηματικά εντάλματα που εξοφλούν τη δαπάνη και, τα οποία, περιέχουν κατ' ελάχιστο στο σώμα τους «το ακριβές ποσό που θα πληρωθεί για κάθε επιμέρους δαπάνη.». Επιπλέον, περιέχουν ολογράφως και αριθμητικώς το ακριβές ποσό που θα δαπανηθεί, το είδος και την αιτία της δαπάνης, τα στοιχεία του δικαιούχου, την ανάλυση του ποσού και την κατανομή του σε περίπτωση τμηματικής πραγματοποίησης, το οικονομικό έτος πραγματοποίησης της δαπάνης κ.α. και καταχωρούνται στην κατηγορία - είδος πράξης «Δαπάνες» με τις σχετικές αναλήψεις υποχρέωσης και εγκρίσεις δαπάνης, ως μεταδεδομένα. Τέλος, στις αναρτητέες σύμφωνα με την ανωτέρω περίπτωση 6α πράξεις ανάληψης, έγκρισης και οριστικοποίησης δαπανών,εμπίπτουν όλες ανεξαιρέτως οι επιμέρους δαπάνες των υπαγόμενων στο Ν. 3861/2010 φορέων, υπό την επιφύλαξη τήρησης των οριζομένων στο άρθρο 5 του Ν. 3861/2010 (πχ προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, κρατικό απόρρητο κλπ). (έγγ. ΥΠ. Δ.Μ.&Η.Δ. ΥΑΠ-Φ.40-3129-30.06.2014)

Με αφορμή το ανωτέρω έγγραφο κάνουμε τις εξής παρατηρήσεις, έπειτα από σειρά ερωτημάτων που δεχόμαστε σχετικά με το θέμα:

1. Αναρτώνται «όλες ανεξαιρέτως οι επιμέρους δαπάνες». Αυτό σημαίνει ότι για παράδειγμα και τα εντάλματα που αφορούν δαπάνες μισθοδοσίας, υπερωριών κλπ πρέπει να αναρτώνται, διότι δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3861/2010 (προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα).

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 3861/2010 δεν αναρτώνται πράξεις, στις οποίες περιλαμβάνονται ευαίσθητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτά ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία. «Ευαίσθητα δεδομένα», τα δεδομένα που αφορούν στη φυλετική ή εθνική προέλευση, στα πολιτικά φρονήματα, στις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, στη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, στην υγεία, στην κοινωνική πρόνοια και στην ερωτική ζωή, στα σχετικά με ποινικές διώξεις ή καταδίκες, καθώς και στη συμμετοχή σε συναφείς με τα ανωτέρω ενώσεις προσώπων.

2. Η ανάρτηση πρέπει να συντελείται πριν την πληρωμή (Διότι οι πράξεις που αναρτώνται στη  ΔΙΑΥΓΕΙΑ ισχύουν από την ανάρτησή τους, σύμφωνα με την παρ. 2 άρθρου 4 του ν. 3861/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ 4 του άρθρου 23 του ν. 4210/2013). Στις περιπτώσεις όπου από τις οικείες υπηρεσίες των Επιτρόπων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ζητείται η ανάρτηση των χρηματικών ενταλμάτων ως δικαιολογητικό του χρηματικού εντάλματος, τότε εννοείται ότι η ανάρτηση θα γίνει πριν την υποβολή του χρηματικού εντάλματος και των συνημμένων σε αυτό δικαιολογητικών.

Εφόσον η πληρωμή της συγκεκριμένης δαπάνης με τακτικό ένταλμα δεν ήταν δυνατή, θα μπορούσε επιτρεπτώς ο Δήμος να προβεί στην προκαταβολή, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, της σχετικής δαπάνης. Τυχόν αδυναμία ανάρτησης των οικείων χρηματικών ενταλμάτων στο πρόγραμμα Διαύγεια, δεν συνεπάγεται τη δυνατότητα των Ο.Τ.Α.  να εξοφλούν τις απαιτήσεις των πιστωτών τους χωρίς την έκδοση τακτικού χρηματικού εντάλματος. Μη νόμιμη δαπάνη. (Ελ. Συν. Τμ. 7 Πράξη 3/2012)

Δεν είναι υποχρεωτική, κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ.4 περ.6 του Ν 3861/2010, η ανάρτηση στο πρόγραμμα «Διαύγεια» των χρηματικών ενταλμάτων που εκδίδουν οι Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου ή τα κατά νόμο αρμόδια όργανα. (ομοφ.) (Γνωμ. ΝΣΚ 460/2011)  (βλ. απάντηση της ομάδας νομικής υποστήριξης - συντονιστικής ΟΔΕ ΔΙΑΥΓΕΙΑ του ΥΔΙΜΗΔ

γ. Πράξεις έγκρισης δαπάνης

Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκαν η σύναψη τηςπρογραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης και η σχετική δαπάνη του Δήμου, δεν αναρτήθηκε, ως απόφαση έγκρισης δαπάνης, στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και, συνακόλουθα, ουδέποτε έλαβε ισχύ, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 23 του ν. 4210/2013, μη δυνάμενη επομένως να αποτελέσει νόμιμο έρεισμα για  την υπογραφή της ως άνω σύμβασης. (Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 113/2015)

Δ. Πράξεις σχετικά με συλλογικά όργανα και όργανα διοίκησης

Στο διαδίκτυο αναρτώνται:

1. Πράξεις διορισμού μονομελών οργάνων και συγκρότησης συλλογικών οργάνων διοίκησης των φορέων των ΝΠΔΔ, και των φορέων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού καθώς και οι τροποποιήσεις αυτών. (άρθρου 2 παρ.4 περιπτ.7 Ν. 3861/2010)

2. Πράξεις διορισμού, αποδοχής παραίτησης, αντικατάστασης ή παύσης μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης φορέων των ΝΠΔΔ, και φορέων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού, δεδομένου ότι η δημοσιοποίηση των πράξεων αυτής της κατηγορίας αποσκοπεί στη διασφάλιση της ανοιχτής διακυβέρνησης. (άρθρου 2 παρ.4 περιπτ.8 Ν. 3861/2010)

3. Πράξεις συγκρότησης αμειβόμενων ή μη επιτροπών, ομάδων εργασίας, ομάδων έργουκαι συναφών οργάνων γνωμοδοτικής ή άλλης αρμοδιότητας, ανεξαρτήτως αν τα μέλη τους αμείβονται ή όχι. (άρθρου 2 παρ.4 περιπτ.9 Ν. 3861/2010)

Η πράξη αντικατάστασης της υπαλλήλου Α από τα καθήκοντά της ως Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού ανέπτυξε τα έννομα αποτελέσματά της από την ημερομηνία ανάρτησής της στο Πρόγραμμα Διαύγεια και εφεξής, νομίμως επομένως αυτή συμμετείχε στην προηγηθείσα χρονικά διενέργεια του διαγωνισμού και υπέγραψε με την ιδιότητα της Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού. (Ελ.Συν.Τμ.6 Απόφαση 175/2015)

Δεν αναρτώνται οι αποφάσεις συγκρότησης Επιτροπών οι οποίες, βάσει ειδικών διατάξεων ή για προφανείς λόγους διασφάλισης του κύρους και της αξιοπιστίας σχετικών ενεργειών δεν δημοσιεύονται με οποιοδήποτε τρόπο (π.χ. αποφάσεις συγκρότησης Επιτροπών Διενέργειας Διαγωνισμών του ΑΣΕΠ). (ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.8/οικ.16752/22.07.2010

Στην έννοια των ομάδων εργασίας περιλαμβάνονται και τα συνεργεία υπερωριακής απασχόλησης, τα οποία επιφορτίζονται με την εκτέλεση, σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, έκτακτων, επειγουσών ή εποχικών εργασιών. (Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 1 Πράξη 145/2014) (Όμοιες οι Ελ.Συν. Κλιμ. Τμ. 1 Πράξεις 84/2016 και 128/2016)

Οι αποφάσεις συγκρότησης συνεργείων υπερωριακής απασχόλησης, ανεξαρτήτως αν αποτελούν ομάδες εργασίας ή ομάδες έργου, είναι αναρτητέες, κατά τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 3861/2010, στο Πρόγραμμα «Διαύγεια» (ομοφ.). (ΓνΝΣΚ 272/2016)

4.  Πράξεις καθορισμού των αμοιβών και αποζημιώσεων:

των μελών μονομελών και συλλογικών οργάνων διοίκησης,

μελών επιτροπών, ομάδων εργασίας, ομάδων έργου και συναφών οργάνων γνωμοδοτικής ή άλλης αρμοδιότητας, ώστε να υπάρχει διαφάνεια τόσο ως προς τη δράση της διοίκησης όσο και ως προς το κόστος που συνεπάγεται για τον προϋπολογισμό η συγκρότηση και λειτουργία αυτών των επιτροπών.(άρθρου 2 παρ.4 περιπτ.10 Ν. 3861/2010

Kαθορισμός του ποσού της μηνιαίας αποζημίωσης του Πρόεδρου του διοικητικού συμβουλίου δημοτικής κοινωφελούς επιχείρησης. Αναρτάται στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ. (Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 14/2016)

5. Η απόφαση περί της περιγραφής των κατεχόμενων από τους υπόχρεους φορείς συνόλων εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων (άρθρο 10, παρ. 2,3 ν. 4305/2014 - πρβλ. σχετικά και τιςαρίθμ. ΔΗΔ/Φ.40/407/8.1.2015 και ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΗΔ/Φ./ 19710/16.06.2015  εγκυκλίους και τη σχετική ενότητα ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ - ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ » ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΔΙΑΥΓΕΙΑ » ΔΙΑΦΟΡΑ »Μητρώο Ανοικτών Δεδομένων του Δημοσίου).

Ε. Πράξεις σχετικά με προσωπικό

Στο διαδίκτυο αναρτώνται:

1. Προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων με διαγωνισμό ή με επιλογή, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι προκηρύξεις για επιλογή και πλήρωση θέσεων διευθυντικών στελεχών των ΝΠΔΔ, και των επιχειρήσεων και φορέων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού, καθώς και οι προκηρύξεις εξετάσεων υποψηφίων δικηγόρων, συμβολαιογράφων και αμίσθων υποθηκοφυλάκων (άρθρου 2 παρ.4 περιπτ.11 Ν. 3861/2010)

Μη νόμιμη δαπάνη μισθοδοσίας προσωπικού διότι δεν αναρτήθηκε στο διαδίκτυο (πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ») η ανακοίνωση πρόσληψης (άρθρο 2 παρ.4 ν.3861/2010). Ωστόσο, δεδομένου ότι η εν λόγω ανακοίνωση αναρτήθηκε στον χώρο ανακοινώσεων της επιχείρησης, κρίνεται ότι χωρίς πρόθεση καταστρατήγησης του ως άνω νόμου παραλήφθηκε από τη ΔΕΥΑ η πραγματοποίηση της επίμαχης διαδικτυακής ανάρτησης. (Ελ.Συν. Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 1/2017)

2. Πίνακες επιτυχόντων, διοριστέων και επιλαχόντων των προκηρύξεων επιλογής προσωπικού, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η δημοσίευσή τους προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία (άρθρου 2 παρ.4 περιπτ.13 Ν. 3861/2010)

3. Περιλήψεις πράξεων διορισμού, μετάταξης, διαθεσιμότητας, αποδοχής παραίτησης, λύσης της υπαλληλικής σχέσης ή υποβιβασμού υπαλλήλων, μόνιμων και μετακλητών, και διευθυντικών στελεχών των ΝΠΔΔ, φορέων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού καθώς και αντιστοίχων πράξεων που αφορούν δημόσιους λειτουργούς,των οποίων η δημοσίευση απαιτείται κατά την κείμενη νομοθεσία, και περιλήψεις πράξεων διορισμού και συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ή συμβάσεων έργου στο Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ, και φορέων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού, (άρθρου 2 παρ.4 περιπτ.14 Ν. 3861/2010)

4. Οι συμβάσεις μίσθωσης έργου που συνάπτουν οι φορείς στο πλαίσιο επιχειρησιακών προγραμμάτων του Ε.Σ.Π.Α. ή στο πλαίσιο άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραμμάτων, αναρτώνται υποχρεωτικά στο πρόγραμμα «Διαύγεια». Σε περίπτωση σύναψης συμβάσεων κατά παράβαση των ως άνω διατάξεων, το συμβατικό ποσό της αμοιβής καταλογίζεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον στον λαβόντα και στο φυσικό πρόσωπο που υπογράφει τη σύμβαση για λογαριασμό της διοίκησης, κατ' ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 15 του άρθρου 21 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει. (παρ.3 άρθρο 8 Ν.4325/15) (ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α 17555/07.08.2015)

Με την εξεταζόμενη ρύθμιση, με την οποία κατ' ουσίαν προστίθεται κατηγορία αναρτητέων πράξεων στις ήδη προσδιοριζόμενες με το Ν. 3861/2010, δεν επέρχεται σχετική υποχρέωση παρά μόνο για τους φορείς εκείνους οι οποίοι είναι ήδη υπόχρεοι στο Πρόγραμμα Διαύγεια, σύμφωνα με τις παρ. 1 - 3 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010. (Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης ΔΗΔ/Φ.40/39878/16.11.2017)

Δεν αναρτώνται:

οι κλήσεις σε απολογία. (εγγ. Α.Π.Δ.Π.Χ. Γ/ΕΞ/3615-1/29-05-2012).

Οι εκδιδόμενες κατά το N.2685/1999 εντολές μετακίνησης των προσώπων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του. (Γνωμ. ΝΣΚ 377/2012, Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 1 Πράξη 26/201413/2014
Όμως, με την νεότερη 
Ελ.Συν. Κλιμ. Τμ. 1 Πράξη 99/2016 κρίθηκε ότι οι αποφάσεις, με τις οποίες εγκρίνεται η πραγματοποίηση συγκεκριμένων δαπανών, όπως είναι αυτές της καταβολής δαπανών μετακίνησης, πρέπει να δημοσιεύονται.

τα συμφωνητικά έγγραφα παροχής κοινωφελούς εργασίας στο βαθμό που τα συμφωνητικά εμπεριέχουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, όπως ποινικές διώξεις, και καταδίκες. (ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΗΔ/Φ.40/29132/09.09.2015)

H πράξη κατάταξης των υπαλλήλων σε μισθολογικά κλιμάκια. (εγγ. Αποκεντρωμένη Διοίκηση 85191/19.11.2013)

Η απόφαση  Δημάρχου περί ορισμού αναπληρωτή Προϊσταμένου Τμήματος.  (Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 1 Πράξη 93/2017)

ΣΤ. Πράξεις σχετικά με δημόσιες συμβάσεις

Στο διαδίκτυο αναρτώνται: 

1. Το σύνολο των συμβάσεων και των πράξεων που αναφέρονται σε αναπτυξιακούς νόμους, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι πράξεις υπαγωγής επενδύσεων σε διατάξεις αναπτυξιακών νόμων και οι αποφάσεις έναρξης παραγωγικής λειτουργίας επενδύσεων, (άρθρου 2 παρ.4 περιπτ.15 Ν. 3861/2010)

2. Περιλήψεις διακηρύξεων, αποφάσεις και πράξεις κατακύρωσης και ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών, υπηρεσιών και μελετών  των ΝΠΔΔ, και φορέων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού. (άρθρου 2παρ.4 περιπτ.16 Ν. 3861/2010)

Εφόσον στην κείμενη ειδική νομοθεσία δεν προβλέπεται ως υποχρεωτική η δημοσίευση, δεν είναι υποχρεωτική ούτε και η καθ' υποκατάσταση αυτής ανάρτηση στο διαδίκτυο, της σχετικής δημοσιότητας εξασφαλιζόμενης, σε κάθε περίπτωση, με την τήρηση της διαδικασίας που διαγράφεται από τις εφαρμοστέες διατάξεις, στα όρια και στην έκταση που κατά περίπτωση διαγράφεται. (ΓνΝΣΚ 28/2012)

Οι συμβάσεις έργων, προμηθειών, υπηρεσιών και μελετών δεν αναρτώνται αφού αναρτάται η απόφαση κατακύρωσης. Στην περίπτωση 16 της παρ.4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010 ορίζονται μόνο οι αποφάσεις και πράξεις κατακύρωσης και ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών, υπηρεσιών και μελετών και όχι οι συμβάσεις. (Ελ.Συν. VI Τμ. αποφ. 894/2012,IV Τμ. πραξ. 4250/2012Πράξη 13/2012 Κλιμ. Τμ. 7Πράξη 292/2013)

Σύμφωνα με τα παραπάνω ΔΕΝ αναρτώνται πράξεις οι οποίες αφορούν π.χ. έγκριση τευχών μελετών και κατάρτισης όρων αφού αυτές από μόνες τους στερούνται εκτελεστότητας.

Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία απέκτησε ισχύ με τη διαδικτυακή της δημοσίευση στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», δεν μπορεί να αποτελέσει νόμιμο έρεισμα των επίμαχων συμβάσεων προμηθειών, οι οποίες συνήφθησαν σε χρονικά σημεία προγενέστερα της ημεροχρονολογίας δημοσίευσης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ως εκ τούτου μη νομίμως εντέλλονται οι σχετικές δαπάνες με τα ελεγχόμενα χρηματικά εντάλματα. Μη νόμιμη δαπάνη.  Συγγνωστή πλάνη. (Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 113/2016)

Μη νόμιμη η δαπάνη εκτέλεσης εργασιών σε χρόνο πριν την ανάρτηση της απόφασης ανάθεσης και της σύμβασης στη "ΔΙΑΥΓΕΙΑ", καθώς η απόφαση αποκτά ισχύ από την ανάρτησή της στον ιστότοπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». Συνεπώς, οι επίμαχες εργασίες εκτελέστηκαν χωρίς να υφίσταται νόμιμος συμβατικός δεσμός. Ουδεμία άλλωστε κατά νόμο επιρροή ασκεί το γεγονός ότι η σύμβαση καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ, καθόσον, κατά το χρόνο ανάρτησης αυτής (7.7.2015) δεν είχαν τεθεί σε ισχύ οι διατάξεις του άρθρου 139 του ν. 4281/2014. Συγγνωστή πλάνη. (Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 150/2016)

Δημοτική επιχείρηση. Η σύμβαση υπογράφηκε στις 20.11.2015 και άρχισε να ισχύει την ίδια ημέρα, ενώ η απόφαση του Προέδρου, περί απευθείας ανάθεσης στον ως άνω ανάδοχο της παροχής των επίμαχων υπηρεσιών, αναρτήθηκε στο πρόγραμμα «Διαύγεια» στις 26.11.2015. Μη νόμιμη δαπάνη. Συγγνωστή πλάνη. (Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 178/2016

 Αυτόματη άντληση από το ΚΗΜΔΗΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 38, παρ. 4, εδάφιο τελευταίο του ν. 4412/2016, σε συνδυασμό και με το άρθρο 379, παρ. 3 του ίδιου νόμου, μέχρι την 31/12/2017 οι αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες φορείς οφείλουν να καταχωρίζουν πρωτογενώς στο πρόγραμμα “ΔΙΑΥΓΕΙΑ” όσα στοιχεία απαιτείται να αναρτώνται και στο ΚΗΜΔΗΣ (όπως, π.χ., το εγκεκριμένο αίτημα, τις αποφάσεις ανάθεσης ή κατακύρωσης και τις εντολές πληρωμής). Η αυτόματη άντληση στοιχείων από το ΚΗΜΔΗΣ εκκινεί την  [πλέον 1.6.2018]. (ΕΑΑΔΗΣΥ Ερώτηση - Απάντηση 54)(άρθρο 379 παρ.3 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την παρ.16 του άρθρου 47 του Ν.4472/2016 και την παρ.53 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017)

Για περισσότερα, δείτε τη σχετική ενότητα ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ - ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ » ΜΗΤΡΩΑ - ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ »ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ » ΚΗΜΔΗΣ

3. Προγραμματικές συμβάσεις

Οι Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας του άρθρου 3 του Ν.4430/16 μπορούν να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις για τη μελέτη και εκτέλεση έργων και προγραμμάτων κοινωνικής ωφέλειας που αναφέρονται στους καταστατικούς σκοπούς τους με αντισυμβαλλόμενους το Δημόσιο ή φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα και τους Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού. .... Με ποινή ακυρότητας, οι συμβάσεις της παρούσας παραγράφου αναρτώνται εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία σύναψης, στον ιστότοπο της Διαύγειας του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και καταχωρίζονται στο Μητρώο από το Φορέα εντός της ίδιας προθεσμίας. (παρ.1 άρθρο 6 Ν.4430/16)

Ζ. Πράξεις σχετικά με επιχορηγήσεις, δωρεές, παραχωρήσεις, μισθώματα

Στο διαδίκτυο αναρτώνται:

1. Πράξεις αποδοχής δωρεών στα ΝΠΔΔ, ή σε φορείς των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού, καθώς και συμβάσεις πολιτιστικών χορηγιών του ν. 3525/2007 (ΦΕΚ 16 Α) (άρθρου 2 παρ.4 περιπτ.17 Ν. 3861/2010)

2. Πράξεις δωρεών, επιχορηγήσεων, παραχώρησης χρήσης περιουσιακών στοιχείων από τα Ν.Π.Δ.Δ., τους φορείς των ΟΤΑ ή φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα σε φυσικά πρόσωπα, σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, με σκοπό το δημόσιο έλεγχο της διαχείρισης και την προστασία της δημόσιας περιουσίας, (άρθρου 2 παρ.4 περιπτ.18 Ν. 3861/2010)

Είναι υποχρεωτική η ανάρτηση των συνταχθέντων, βάσει της υπ' αριθ. Δ10Β1027032ΕΞ2014/1033/11-2-2014 (328 Β') κοινής Υπουργικής απόφασης, μισθωτηρίων, που αφορούν στην παραχώρηση σε τρίτους του δικαιώματος απλής χρήσης χώρων αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης.  (ΠΟΛ 1197/ Δ10Β/ 6890 ΕΞ2014/27.08.2014).

Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι τα μισθωτήρια συμβόλαια των ΟΤΑ αναρτώνται στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

3. Πράξεις:
α) παραχώρησης δημόσιων και δημοτικών κτημάτων, καθορισμού χρήσης γης παραχωρούμενου δημόσιου κτήματος, αλλαγής χρήσης γης κοινόχρηστου κτήματος,

β) καθορισμού εθνικών δρυμών, δασών και δασικών εκτάσεων,

γ) χαρακτηρισμού εκτάσεων ως αναδασωτέων,

δ) καθορισμού αιγιαλού, παραλίας, λιμνών, ποταμών, ρεμάτων και χειμάρρων, 

ε) καθορισμού βιομηχανικών ζωνών,

στ) καθορισμού λατομικών ζωνών,

ζ) σύνταξης και έγκρισης πολεοδομικών μελετών και Γενικού Πολεοδομικού σχεδίου, έγκρισης και τροποποίησης χωροταξικών και ρυμοτομικών σχεδίων, προσδιορισμού ή τροποποίησης ορίων οικισμού και έγκρισης της μεταφοράς αυτού, 

η) σύνταξης και έγκρισης Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ), 

θ) καθορισμού και τροποποίησης όρων δόμησης,

ι) χορήγησης, αναστολής χορήγησης, τροποποίησης οικοδομικών αδειών,

ια) χωροθέτησης,

ιβ) καθορισμού αρχαιολογικών χώρων,

ιγ) χαρακτηρισμών και αποχαρακτηρισμών κτιρίων ως διατηρητέων. 

Αναρτώνται επίσης οι πράξεις ανάκλησης και ακύρωσης των παραπάνω πράξεων. (άρθρου 2παρ.4 περιπτ.19 Ν. 3861/2010) 

Η. Ατομικές διοικητικές πράξεις

Αναρτώνται στο διαδίκτυο ατομικές διοικητικές πράξεις, η δημοσίευση των οποίων προβλέπεται από ειδική διάταξη νόμου. (άρθρου 2 παρ.4 περιπτ.22 Ν. 3861/2010)

Δημοσίευση της διοικητικής πράξης είναι, κατ' εφαρμογή της αρχής της διαφάνειας, η ενέργεια με την οποία η πράξη γίνεται γνωστή στο κοινό και όχι μόνο σε ορισμένα πρόσωπα. Με τη δημοσίευση πρέπει το κείμενο της πράξης να γίνεται προσιτό σε καθένα που ενδιαφέρεται να λάβει γνώση της. Η δημοσίευση των διοικητικών πράξεων ενεργείται με καταχώρισή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ωστόσο, με νομοθετικές διατάξεις μπορεί να προβλέπονται άλλοι τρόποι δημοσίευσης, αντί για την καταχώριση αυτή, εφόσον είναι πρόσφοροι ή και παράλληλοι προς αυτήν. (ΠΟΛ 1223/ Δ10Β0012045/7375ΕΞ2014/06.10.2014)
Ενδεικτικά, στην υπ' 
αριθμ. ΕΞ604/2012(Γ.Υφ.)ΔΙΣΚΠΟ /Φ.1/οικ.10885/ 2.5.2012 Απόφαση του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 1476/τ. Β'/3.5.2012), αναφέρεται ότι «στην κατηγορία «λοιπές ατομικές διοικητικές πράξεις» εντάσσονται μόνον οι ατομικές διοικητικές πράξεις, οι οποίες δημοσιεύονται σύμφωνα ειδική διάταξη νόμου είτε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, είτε στον ημερήσιο τύπο, είτε στην ιστοσελίδα ή στο κατάστημα του φορέα.

Οι ατομικές διοικητικές πράξεις για τις άδειες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, περιπτέρων κλπ για τις οποίες δεν προβλέπεται δημοσίευση από ειδική διάταξη νόμου δεν αναρτώνται στη διαύγεια. Το ίδιο ισχύει για όλες τις αποφάσεις οργάνων πχ του Δημάρχου,  εφόσον δεν προκύπτει από κάποια διάταξη νόμου να είναι υποχρεωτική η δημοσίευσή της είτε στον τύπο, είτε στο ίντερνετ κλπ. Στην έννοια της δημοσίευσης εμπίπτει και η ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου. Οι πράξεις πχ για τις άδειες καταστημάτων, αναρτώνται μόνο στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος αλλά από τον υπεύθυνο του καταστήματος και όχι με ευθύνη του δήμου, δηλαδή δεν προβαίνει ο ίδιος ο δήμος σε δημοσίευση ή ανάρτηση.  

Θ. Aπολογιστικά στοιχεία δαπανών επιχορηγήσεων

Νομοθετικό καθεστώς

Προβλέπεται η δημοσίευση στην ιστοσελίδα του προγράμματος Διαύγεια από αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες, σωματεία, ιδρύματα, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και  λοιπούς μη κερδοσκοπικούς φορείς που επιχορηγούνται καθ' οιονδήποτε τρόπο από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, κατά την παρ. 2 του άρθρου 1Β του ν. 2362/ 1995, με ποσό άνω των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ συνολικά ετησίως, των απολογιστικών στοιχείων δαπανών όπου αναφέρονται τα νόμιμα παραστατικά που αφορούν στο ποσό της επιχορήγησης, με ιδιαίτερη αναφορά του εκδότη και του λήπτη του παραστατικού, καθώς και του αντικειμένου και του ύψους της συναλλαγής. (άρθρο 10Β Ν.3861/2010 , όπως προστέθηκε με το άρθρο 16 του ν. 4305/2014). Η διάταξη αυτή ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4305/2014 από 1.1.2015.

 Η παράλειψη της δημοσίευσης των ανωτέρω καταστάσεων συνεπάγεται τον αποκλεισμό των υπόχρεων φορέων από παντός είδους περαιτέρω επιχορήγηση ή χρηματοδότηση από φορείς του προηγουμένου εδαφίου.  (άρθρο 10Β Ν.3861/2010 , όπως προστέθηκε με το άρθρο 16 του ν. 4305/2014)

Ωστόσο, στην εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΗΔ/Φ. 40/16557/16.06.2016 επισημαίνεται ότι έως την ολοκλήρωση της ειδικής Εφαρμογής Ανάρτησης Δαπανών Επιχορηγούμενων Φορέων, η μη δημοσίευση ή η μερική/σταδιακή δημοσίευση των στοιχείων δαπανών σύμφωνα με το σενάριο μερικής υλοποίησης της εγκυκλίου, δεν συνιστά παράλειψη υπό την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 4 της αριθ. ΔΗΔ/Φ.40/1057/14.1.2015 (ΦΕΚ 116/Β') Υπουργικής Απόφασης και δεν συνεπάγεται τον αποκλεισμό των υπόχρεων φορέων από επιχορήγηση ή χρηματοδότηση από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.

Η ειδική Εφαρμογή Ανάρτησης Δαπανών Επιχορηγούμενων Φορέων ολοκληρώθηκε και σε συνέχεια των ανωτέρω με την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΗΔ/Φ.40/25067/29.09.2016 ανακοινώνεται η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της ειδικής εφαρμογής η οποία βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο http://mef.diavgeia.gov.gr/ και η υπάρχουσα διαδικασία καταχώρησης των δαπανών όπως περιγράφεται με την εγκύκλιο ΔΗΔ/Φ.40/16557/16.6.2015, ΑΔΑ: ΩΞΞ8465ΦΘΕ-7ΣΛ παύει να ισχύει.

Συνεπώς, η τυχόν μη δημοσίευση των απολογιστικών στοιχείων δαπανών έως την καταληκτική ημερομηνία έχει ως συνέπεια τον αποκλεισμό του υπόχρεου φορέα από κάθε επιχορήγηση στο μέλλον. (ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΗΔ/Φ.40/26794/17.10.2016)

Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καθορίζεται η διαδικασία πρόσβασης και καταχώρισης στοιχείων στο ηλεκτρονικό σύστημα του «Προγράμματος Διαύγεια», καθώς και κάθε άλλη αναγκαία διαδικαστική και τεχνική λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.» (άρθρο 10Β Ν.3861/2010 , όπως προστέθηκε με τοάρθρο 16 του ν. 4305/2014)

Κατ' εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η Απόφαση Διοικ.Μετ.&Η.Δ. ΔΗΔ/Φ.40/1057/14.01.2015 (ΦΕΚ 116/21.01.2015 τεύχος Β') (βλ. και ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΗΔ/Φ. 40/17739/05.06.2015).
Δείτε το εφαρμοζόμενο θεσμικό πλαίσιο και τη συναφή τεκμηρίωση (Εκπαιδευτικό Υλικό, Συχνές Ερωτήσεις) τα οποία διατίθενται από την ιστοσελίδα της εφαρμογής (
http://mef.diavgeia.gov.gr/). (Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης ΔΗΔ/Φ.40/27434/22.08.2017)

Φορείς που εμπίπτουν στην ανωτέρω υποχρέωση

  • Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες,
  • Σωματεία,
  • Ιδρύματα, 
  • Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και 
  • λοιποί μη κερδοσκοπικοί φορείς που επιχορηγούνται καθ' οιονδήποτε τρόπο από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, με ποσό άνω των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ συνολικά ετησίως. (άρθρο 10Β Ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 16 του ν. 4305/2014)
  • Νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου τα οποία ήδη υπάγονται ρητά στο πεδίο εφαρμογής των άρθρων 1-8 του Ν. 3861/2010-Πρόγραμμα Διαύγεια και κατά συνέπεια έχουν υποχρέωση ανάρτησης των πράξεων της παρ. 4 του άρθρου 2 του ιδίου Νόμου, στις οποίες ήδη συμπεριλαμβάνονται πράξεις οικονομικού χαρακτήρα δια των οποίων επιτυγχάνεται διαφάνεια σε ότι αφορά την οικονομική τους δραστηριότητα, δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 10Β ως επιχορηγούμενοι φορείς.

Για παράδειγμα, στην περίπτωση των ΟΤΑ, όλα τα νομικά πρόσωπα είτε δημοσίου δικαίου, είτε ιδιωτικού δικαίου, όπως οι κοινωφελείς επιχειρήσεις, του εκάστοτε Δήμου, υπάγονται ρητά στο πεδίο εφαρμογής των άρθρων 1-8 του Ν. 3861/2010, έχουν υποχρέωση ανάρτησης των πράξεων της παρ. 4 του άρθρου 2 και δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 10Β ως επιχορηγούμενοι φορείς. Αντίθετα, φορείς όπως, ενδεικτικά, τα επιχορηγούμενα από Δήμους αθλητικά σωματεία, τα οποία δεν υπάγονται μέχρι σήμερα στο Πρόγραμμα Διαύγεια,εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 10Β.

Δηλαδή η υποχρέωση ανάρτησης στοιχείων δαπανών δεν αφορά όσους μέχρι σήμερα αναρτούν τις πράξεις τους στο Διαύγεια. (ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΗΔ/Φ.40/21884/17.08.2016)

Σε συνέχεια των ανωτέρω η επίμαχη διάταξη αφορά όλους ανεξαιρέτως τους μη κερδοσκοπικούς φορείς οι οποίοι λαμβάνουν κρατική επιχορήγηση για οποιοδήποτε λόγο. Ειδικότερα, σύμφωνα και με την αρίθμ. 208/2016 Γνωμοδότηση του Α2 Τμήματος Διακοπών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έχει γίνει αποδεκτή από τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, "Με το άρθρο 16 του ν. 4305/2014, ο νομοθέτης θέλησε να υπαχθούν στη διαδικασία δημοσιότητας και ελέγχου όλοι ανεξαιρέτως οι μη κερδοσκοπικοί φορείς, οι οποίοι λαμβάνουν κρατική επιχορήγηση για οποιοδήποτε λόγο. Για το λόγο άλλωστε αυτό, στο πρώτο εδάφιο του νέου άρθρου 10Β που προστέθηκε στο νόμο 3861/2010, ο νομοθέτης καταβάλλει προσπάθεια να μνημονεύσει το σύνολο των δυνατών μορφών που μπορεί να λάβει ένα επιχορηγούμενο από το Κράτος νομικό πρόσωπο (εταιρίες, σωματεία, ιδρύματα, συνεταιριστικές επιχειρήσεις), χρησιμοποιώντας στο τέλος τον πλέον γενικό όρο «και λοιποί μη κερδοσκοπικοί φορείς», για να δείξει σαφώς ότι οποιαδήποτε ομάδα προσώπων χρηματοδοτείται από την Κυβέρνηση υπόκειται στις διατάξεις του άρθρου αυτού και ότι δεν αναγνωρίζεται οποιαδήποτε εξαίρεση." (ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΗΔ/Φ.40/21884/17.08.2016)

Εξυπακούεται ότι στο πεδίο εφαρμογής της εν λόγω διάταξης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, εμπίπτουν και οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ), στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.), ανεξάρτητα του κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα τους, λόγω του ρητού καθορισμού τους ως υπόχρεων, προς ανάρτηση, φορέων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10Β του ν.3861/2010. (ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΗΔ/Φ.40/21884/17.08.2016)

Η ενημέρωση των υπόχρεων στην ανάρτηση στοιχείων δαπανών φορέων αποκτά κρίσιμη σημασία για την τήρηση των υποχρεώσεων που προβλέπονται τόσο από τη διάταξη του άρθρου 10Β του Ν. 3861/2010 όσο και από την αρίθμ. ΔΗΔ/Φ.40/1057/14.1.2015 Υπουργική Απόφαση.
Κατά συνέπεια πρέπει να εξαντλείται κάθε μέσο για την ταχύτερη δυνατή κοινοποίηση της Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης ΔΗΔ/Φ.40/24071/20.07.2017 στο σύνολο των νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου καθώς και των υπηρεσιών που βρίσκονται υπό την εποπτεία των αρμόδιων φορέων, ιδίως δε αυτών που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα με τον έλεγχο δαπανών (ΥΔΕ, Υπηρεσίες Επιτρόπων κ.ο.κ), καθώς και σε κάθε επιχορηγούμενο από την Υπηρεσία φορέα που εμπίπτει, σύμφωνα και με τα προαναφερόμενα, στο πεδίο εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 10Β του Προγράμματος Διαύγεια. (
Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης ΔΗΔ/Φ.40/24071/20.07.2017)

Υπόχρεοι στην ανάρτηση στοιχείων είναι οι φορείς που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της διάταξης και οι οποίοι επιχορηγήθηκαν καθ' οιονδήποτε τρόπο από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης με ποσό άνω των τριών χιλιάδων ευρώ συνολικά εντός του έτους 2015. (ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΗΔ/Φ.40/21884/17.08.2016)

Οι ανωτέρω φορείς πρέπει να εγγραφούν στο "Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων του Προγράμματος Διαύγεια". Το Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων του «Προγράμματος Διαύγεια» τηρείται στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Προγράμματος Διαύγεια (diavgeia. gov.gr) και περιλαμβάνει τις Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες, Σωματεία, Ιδρύματα, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και λοιπούς μη κερδοσκοπικούς φορείς που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 10Β Ν. 3861/2010.
Για τη διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο, δείτε το 
άρθρο 3 της Απόφασης Διοικ.Μετ.&Η.Δ. ΔΗΔ/Φ.40/1057/14.01.2015
Δεν συνιστά επιχορήγηση το συμβατικό αντάλλαγμα για εκτέλεση έργου, προμήθειας, υπηρεσίας ή μελέτης για λογαριασμό φορέα της γενικής κυβέρνησης κατά τη νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων. (
άρθρο 2 της Απόφασης Διοικ.Μετ.&Η.Δ. ΔΗΔ/Φ.40/1057/14.01.2015)

Φορείς Γενικής Κυβέρνησης: Για να δείτε τον ορισμό των φορέων της γενικής κυβέρνησης, ανακατευθυνθείτε στην ενότητα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΟΤΑ » ΔΙΑΦΟΡΑ » ΔΙΑΦΟΡΑ » Φορείς Γενικής Κυβέρνησης 

Πάροχος της επιχορήγησης είναι ο φορέας που εγκρίνει την επιχορήγηση. (άρθρο 2 της Απόφασης Διοικ.Μετ.&Η.Δ. ΔΗΔ/Φ.40/1057/14.01.2015)

Είναι αυτονόητο ότι τόσο οι πάροχοι των επιχορηγήσεων όσο και οι υπόχρεοι στην ανάρτηση στοιχείων δαπανών φορείς καλούνται να μελετήσουν τις οδηγίες για την χρήση της εφαρμογής (http://mef.diavgeia.gov.gr/pages/manual) όπως και το εφαρμοζόμενο θεσμικό πλαίσιο  (http://mef.diavgeia.gov.gr/pages/regulatory_framework) τα οποία διατίθενται από την ιστοσελίδα της εφαρμογής. (Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης ΔΗΔ/Φ.40/24071/20.07.2017)
Που αναρτούν τα παραπάνω στοιχεία

Η εφαρμογή Ανάρτησης Δαπανών Επιχορηγούμενων Φορέων διατίθεται κεντρικά από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την υλοποίηση της ανάρτησης στο «Πρόγραμμα Διαύγεια» των δαπανών των επιχορηγούμενων φορέων. (άρθρο 2 της Απόφασης Διοικ.Μετ.&Η.Δ. ΔΗΔ/Φ.40/1057/14.01.2015)

Με την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΗΔ/Φ.40/25067/29.09.2016 ανακοινώνεται η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της ειδικής εφαρμογής η οποία βρίσκεται στον υπερσύνδεσμοhttp://mef.diavgeia.gov.gr/.
Σχετικό και το 
Δελτίο Τύπου ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 30.09.2016.

Οδηγίες για την χρήση της εφαρμογής έχουν αναρτηθεί στην σελίδα:

(http://mef.diavgeia.gov.gr/pages/manual).

Το πρότυπο αρχείο excel, csv ή xml για την ανάρτηση των δαπανών είναι διαθέσιμο στην σελίδα (http://mef.diavgeia.gov.gr/org/spendings/2015) και προσβάσιμο μετά από την εγγραφή του υπόχρεου φορέα στο σύστημα. Το σύνολο του σχετικού υλικού τεκμηρίωσης αναρτώνται σε ειδική σελίδα της εφαρμογής:

(http://mef.diavgeia.gov.gr/pages/regulatory_framework).

(ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΗΔ/Φ.40/25067/29.09.2016)

Το πρότυπο αρχείο excel, csv ή xml για την ανάρτηση των δαπανών είναι διαθέσιμο στην σελίδα (http://mef.diavgeia.gov.gr/org/spendings/2016) και προσβάσιμο μετά από την εγγραφή του υπόχρεου φορέα στο σύστημα. (Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης ΔΗΔ/Φ.40/24071/20.07.2017)
Προς αποφυγή παρανοήσεων επισημαίνεται ότι δεν προβλέπεται εναλλακτικός τρόπος αποστολής των στοιχείων δαπανών (λχ αποστολή αρχείων/λογιστικών φύλλων δαπανών προκειμένου να αναρτηθούν από την υπηρεσία μας ή να ελεγχθούν από τους παρόχους επιχορηγήσεων κ.ο.κ.), έκδοση σχετικής βεβαίωσης από το σύστημα, καταγραφή συνδέσεων για προσπάθεια καταχώρησης κλπ καθώς τα ανωτέρω δεν προβλέπονται από τη σχετική διαδικασία, ούτε υποκαθιστούν την υποχρέωση εμπρόθεσμης υποβολής στοιχείων δαπανών στην ειδική εφαρμογή που διατίθεται στην ιστοσελίδα 
https://mef.diavgeia.gov.gr/. (Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης ΔΗΔ/Φ.40/24071/20.07.2017)

Ποια στοιχεία αναρτούν

Στο διαδίκτυο αναρτώνται τα στοιχεία των δαπανών που αφορούν στο ποσό της επιχορήγησης που έχουν λάβει οι επιχορηγούμενοι φορείς από κάθε φορέα της γενικής κυβέρνησης.
Στις περιπτώσεις που η επιχορήγηση έχει χορηγηθεί για ειδικό σκοπό, στο διαδίκτυο αναρτώνται αποκλειστικά οι δαπάνες που αφορούν στο σκοπό αυτό. (
άρθρο 5 της ΑπόφασηςΔιοικ.Μετ.&Η.Δ. ΔΗΔ/Φ.40/1057/14.01.2015)

Η μορφή και ο τύπος εκάστης πράξης επιχορήγησης εξαρτάται από τις κείμενες, σε κάθε περίπτωση, διατάξεις, μέριμνα για την ορθή εφαρμογή των οποίων καλούνται να λαμβάνουν τόσο οι πάροχοι των επιχορηγήσεων όσο και οι επιχορηγούμενοι φορείς. Διευκρινίζεται, ωστόσο, ότι ως πράξη επιχορήγησης νοείται η πράξη με την οποία συντελείται το γεγονός της επιχορήγησης και όχι έγγραφα που εκδίδονται στο πλαίσιο είτε προπαρασκευαστικών είτε επόμενων του γεγονότος αυτού ενεργειών.

Όπως ορίζεται και με την εισηγητική έκθεση του Ν. 4305/2014  η διάταξη του άρθρου 10Β του Ν.3861/2010 δρα συμπληρωματικά με τη διάταξη της περίπτωσης 18 παρ. 4 του άρθρου 2 του ιδίου Νόμου σύμφωνα με την οποία στο διαδίκτυο αναρτώνται πράξεις δωρεών, επιχορηγήσεων, παραχώρησης χρήσης περιουσιακών στοιχείων από το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ., τους φορείς των Ο.Τ.Α. ή φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα σε φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Η διαφάνεια που επιτυγχάνεται με την ανάρτηση της πράξης επιχορήγησης ενισχύεται περαιτέρω με τη δημοσιοποίηση των στοιχείων που εμφανίζουν τον τρόπο με τον οποίο αξιοποιήθηκε η επιχορήγηση.

Κατά συνέπεια, ως πράξεις επιχορήγησης για την εφαρμογή της επίμαχης διάταξης λογίζονται κατ' αρχήν οι υπαγόμενες στην προαναφερόμενη περίπτωση 18 της παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010. Καθώς αποτελεί κρίσιμη παράμετρο για την ορθή εφαρμογή της διάταξης, οι υπόχρεοι για την ανάρτηση των λόγω πράξεων στο Πρόγραμμα Διαύγεια φορείς πρέπει να εξαντλήσουν κάθε απαιτούμενο έλεγχο προς διασφάλιση της ορθότητας των σχετικών αναρτήσεων, ιδίως της πληρότητας των μεταδεδομένων αυτών, στο Πρόγραμμα Διαύγεια. (ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΗΔ/Φ.40/21884/17.08.2016)

Για τη διαδικασία ανάρτησης και τα στοιχεία που συμπληρώνονται, δείτε το άρθρο 6 της Απόφασης Διοικ.Μετ.&Η.Δ. ΔΗΔ/Φ.40/1057/14.01.2015.

Εξαιρετικά μικρές δαπάνες καταχωρούνται κανονικά καθώς αντίστοιχο όριο δεν τίθεται από την προαναφερόμενη απόφαση. (ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΗΔ/Φ.40/21884/17.08.2016)
Δαπάνες μισθοδοσίας καταχωρούνται κανονικά και η ανάρτηση διενεργείται για κάθε αντίστοιχη πραγματοποιηθείσα δαπάνη, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν την οικονομική λειτουργία του κάθε φορέα και σε κάθε περίπτωση με την επιφύλαξη τήρησης των διατάξεων για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ν. 2472/1997, Α'50) ή άλλων απορρήτων που πιθανώς, κατά περίπτωση, συντρέχουν.
Στο πλαίσιο αυτό οι σχετικές δαπάνες καταχωρούνται αθροιστικά/ομαδοποιημένα και όχι εξατομικευμένα ενώ, καθώς η συγκεκριμένη κατηγορία δαπάνης δεν βαρύνεται με ΦΠΑ, το αντίστοιχο πεδίο δεν συμπληρώνεται, στο δε πεδίο ΑΦΜ του εκδότη του παραστατικού εισάγεται εκ νέου το ΑΦΜ του φορέα που μισθοδοτεί. (
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΗΔ/Φ.40/21884/17.08.2016)
Ο τυχόν αναλογών ΦΠΑ καταχωρείται για κάθε δαπάνη ακόμα και αν το συγκεκριμένο στοιχείο δεν αναφέρεται ως ποσό στο εκάστοτε εκδοθέν παραστατικό. (
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΗΔ/Φ.40/21884/17.08.2016)
Σε περίπτωση δαπανών οι οποίες καλύπτουν ανάγκες ευαίσθητου κοινωνικού χαρακτήρα (λχ χορήγηση βοηθημάτων σε εξαρτημένα άτομα), στις οποίες η δαπάνη του φορέα αφορά συγκεκριμένα φυσικά πρόσωπα (ονομαστικά) κατά την καταχώρηση του αντίστοιχου παραστατικού και για την προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων δεν συμπληρώνεται το πεδίο «ΑΦΜ ΕΚΔΟΤΗ» και «ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ». Ωστόσο σε αυτές τις περιπτώσεις σχετική επισήμανση εισάγεται στο πεδίο «ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ». Σε κάθε περίπτωση υπογραμμίζεται ότι η ανάρτηση των επίμαχων στοιχείων δαπανών γίνεται πάντοτε με την επιφύλαξη τήρησης των διατάξεων για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ν. 2472/1997, Α'50), όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν. (
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΗΔ/Φ.40/21884/17.08.2016)
Επισημαίνεται ότι αναρτώνται, με την συμπλήρωση των απαιτούμενων πεδίων στοιχεία δαπανών που συντελέστηκαν εντός του έτους 2015 που αφορούν επιχορηγήσεις από φορείς της γενικής κυβέρνησης που δόθηκαν από 1.1.2015. Ακολούθως, και για κάθε επόμενη εφαρμογή, αναρτώνται δαπάνες που συντελέστηκαν από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Δεκεμβρίου του αμέσως προηγούμενου έτους, που αφορούν επιχορηγήσεις από φορείς της γενικής κυβέρνησης, τόσο του αμέσως προηγούμενου έτους όσο και προηγουμένων ετών, μετά όμως την 1η.1.2015. (
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΗΔ/Φ.40/21884/17.08.2016)

Προς περαιτέρω επιτάχυνση της διαδικασίας οι υπόχρεοι φορείς καλούνται να φροντίσουν για την ολοκλήρωση κάθε προεργασίας που θα απαιτηθεί για την άμεση εισαγωγή των στοιχείων που προβλέπονται, όταν η σχετική λειτουργικότητα (εφαρμογή) θα έχει ολοκληρωθεί. Προς τούτο θα πρέπει να χρησιμοποιούν το πρότυπο που διατίθεται στην εξής ιστοσελίδα. Ως εκ τούτου, η εν λόγω προεργασία εξειδικεύεται περαιτέρω ως ανάρτηση των συγκεκριμένων στοιχείων στο Πρόγραμμα Διαύγεια με τη διαδικασία που παρατίθεται συνοπτικά στην εγκύκλιοΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΗΔ/Φ. 40/16557/16.06.2016 και βάσει αναλυτικών οδηγιών που διατίθενται σε ειδική ενότητα του προγράμματος Διαύγεια (https://diavgeia.gov.gr/blog/?p=151).
Μετά την έκδοση της 
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΗΔ/Φ.40/25067/29.09.2016, η υπάρχουσα διαδικασία καταχώρησης των δαπανών όπως περιγράφεται με την εγκύκλιο ΔΗΔ/Φ.40/16557/16.6.2015, ΑΔΑ: ΩΞΞ8465ΦΘΕ-7ΣΛπαύει να ισχύει. Ως εκ τούτου, μετά την έκδοση της ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΗΔ/Φ.40/25067/29.09.2016, όλοι οι υπόχρεοι φορείς θα αναρτούν αποκλειστικά στην ειδική εφαρμογή στον υπερσύνδεσμοhttp://mef.diavgeia.gov.gr/.

 Για τη διόρθωση εσφαλμένων αναρτήσεων, δείτε το άρθρο 8 της Απόφασης Διοικ.Μετ.&Η.Δ. ΔΗΔ/Φ.40/1057/14.01.2015

Χρόνος ανάρτησης

Οι επιχορηγούμενοι φορείς αναρτούν απολογιστικά και συγκεντρωτικά τις δαπάνες σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 6, στο διάστημα από 1η Ιανουαρίου μέχρι το τέλοςΦεβρουαρίου του επόμενου έτους από την πραγματοποίηση των δαπανών. (άρθρο 7 της Απόφασης Διοικ.Μετ.&Η.Δ. ΔΗΔ/Φ.40/1057/14.01.2015)

Κατά την πρώτη εφαρμογή, στοιχεία που αφορούν δαπάνες συντελεσθείσες από 1.1.2015 έως 31.12.2015, αναρτώνται, μέχρι την 30.4.2016. (παρ.1 άρθρο 9 της Απόφασης Διοικ.Μετ.&Η.Δ. ΔΗΔ/Φ.40/1057/14.01.2015, όπως τροποποιήθηκε με την Aπόφαση ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΗΔ/Φ.40/39514/21.12.2015 (ΦΕΚ 2844/24.12.2015 τεύχος Β΄))

Η ανωτέρω επέκταση ισχύει τόσο αναφορικά με την προβλεπόμενη στη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 4 της υπουργικής απόφασης αρίθμ. ΔΗΔ/Φ.40/1057/14.1.2015 (ΦΕΚ Β' 116) διαδικασία ελέγχων όσο και αναφορικά με τις υποχρεώσεις των επιχορηγούμενων φορέων. (ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΗΔ/Φ. 40/473/05.01.2016)

Το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. με την υπ' αριθ. ΔΗΔΦ./40/14187/23.05.2016 εγκύκλιο επισημαίνει ότι ενόψει της πρώτης εφαρμογής της διάταξης και δεδομένων των θεσμικών και τεχνικών διεργασιών που βρίσκονται σε εξέλιξη στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ για την προσθήκη της σχετικής λειτουργικότητας διαπιστώνεται η αναγκαιότητα για επέκταση του χρονικού διαστήματος πρώτης εφαρμογής της εξεταζόμενης διάταξης.

Για το λόγο αυτό ενημερώνει ότι η παράγραφος 1 του άρθρου 9 της αρίθμ. ΔΗΔ/Φ.40/1057/14.1.2015 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β' 116), όπως είχε ήδη τροποποιηθεί [αρίθμ. ΔΗΔ/Φ.40/ 39514/2015 (Β' 2844)], αντικαθίσταται εκ νέου εντός των προσεχών ημερών προβλέποντας σχετική παράταση για την ανάρτηση από τους υπόχρεους στοιχείων που αφορούν δαπάνες συντελεσθείσες από 1.1.2015 έως 31.12.2015.

Σε συνέχεια των ανωτέρω εκδόθηκε η απόφαση ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΗΔ/Φ.40/14390/25.05.2016 (ΦΕΚ 1507/27.05.2016 τεύχος Β') με την οποία τροποποιείται η παρ.1 του άρθρου 9 της ΑπόφασηςΔιοικ.Μετ.&Η.Δ. ΔΗΔ/Φ.40/1057/14.01.2015 και δίνεται περαιτέρω παράταση για την ανάρτηση από τους υπόχρεους στοιχείων που αφορούν δαπάνες συντελεσθείσες από 1.1.2015 έως 31.12.2015, μέχρι την 31η-10-2016, προκειμένου να ολοκληρωθεί η Εφαρμογή Ανάρτησης Δαπανών Επιχορηγούμενων Φορέων, ενώ με την Απόφαση Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης ΔΗΔ/Φ.40/21155/30.06.2017 (ΦΕΚ 2277/04.07.2017 τεύχος Β') η παρ.1 του άρθρου 9 της ΑπόφασηςΔιοικ.Μετ.&Η.Δ. ΔΗΔ/Φ.40/1057/14.01.2015 αντικαθίσταται εκ νέου και πλέον ορίζεται ότι στοιχεία που αφορούν δαπάνες συντελεσθείσες από 1.1.2015 έως 31.12.2015 καθώς και στοιχεία που αφορούν δαπάνες συντελεσθείσες από 1.1.2016 έως 31.12.2016, αναρτώνται μέχρι την 31η-7-2017.

Επιπλέον με την απόφαση Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης ΔΗΔ/Φ.40/25104/28.07.2017 (ΦΕΚ 2659/28.07.2017 τεύχος Β') συμπληρώνεται το άρθρο 9 της Απόφασης Διοικ.Μετ.&Η.Δ. ΔΗΔ/Φ.40/1057/14.01.2015 και ορίζεται ότι σε περίπτωση διαδικασίας που εκκρεμεί κατά την 31η.7.2017 ενώπιον των Ελληνικών Δικαστηρίων, σχετικά με την αναγνώριση της υποχρέωσης ή μη ανάρτησης στοιχείων δαπανών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10Β του ν. 3861/2010, η ανωτέρω προθεσμία παρατείνεται για 30 ημέρες από την έκδοση της σχετικής οριστικής απόφασης.

Τυχόν μη δημοσίευση των απολογιστικών στοιχείων δαπανών έως την καταληκτική ημερομηνία έχει ως συνέπεια τον αποκλεισμό του υπόχρεου φορέα από κάθε επιχορήγηση στο μέλλον. (ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΗΔ/Φ.40/26794/17.10.2016)

Η ανωτέρω προθεσμία αναφορικά με την δήλωση στοιχείων δαπανών ετών 2015 και 2016πρέπει να τηρηθεί απαρέγκλιτα καθώς, όπως προαναφέρθηκε, η μη δημοσίευση, ή η ημερήσια έστω καθυστέρηση ανάρτησης των απολογιστικών στοιχείων δαπανών, έχει ως συνέπεια τον αποκλεισμό του υπόχρεου φορέα από κάθε επιχορήγηση στο μέλλον. (Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης ΔΗΔ/Φ.40/24071/20.07.2017)

Για την αποφυγή τυχόν καθυστερήσεων λόγω αυξημένου όγκου δηλώσεων κατά τις τελευταίες μέρες της προθεσμίας, οι σχετικές καταχωρήσεις πρέπει να γίνουν από τους υπόχρεους φορείς το συντομότερο δυνατό. Είναι εξαιρετικά κρίσιμο να αποφευχθεί η υποβολή αυξημένου αριθμού εκκρεμών δηλώσεων κατά την εκπνοή της προθεσμίας καθώς, σε αυτή την περίπτωση, η επεξεργασία τους από το σύστημα δεν θα μπορέσει να ολοκληρωθεί άμεσα με αποτέλεσμα οι φορείς να καταστούν εκπρόθεσμοι με συνέπεια τον αποκλεισμό τους από κάθε επιχορήγηση στο μέλλον. (Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης ΔΗΔ/Φ.40/24071/20.07.2017)

Υποχρεώσεις φορέων που παρέχουν την επιχορήγηση

Κάθε πράξη έγκρισης επιχορήγησης από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης προς τους ανωτέρω επιχορηγούμενους φορείς φέρει σε εμφανές σημείο την εξής σημείωση:
«Σε περίπτωση που το ποσό των συνολικών επιχορηγήσεων από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης υπερβεί τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ συνολικά ετησίως, οι επιχορηγούμενοι φορείς οφείλουν να αναρτούν στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων του Προγράμματος Διαύγεια τα στοιχεία των δαπανών οι οποίες αφορούν στα ποσά των επιχορηγήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 10 Β Ν. 3861/2010 όπως προστέθηκε με το άρθρ. 16 Ν. 4305/2014»

Η παράλειψη της δημοσίευσης των στοιχείων δαπανών, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 10Β Ν. 3861/2010 και της Απόφασης Διοικ.Μετ.& Η.Δ. ΔΗΔ/Φ.40/1057/14.01.2015 συνεπάγεται τον αποκλεισμό των υπόχρεων φορέων από παντός είδους επιχορήγηση ή χρηματοδότηση από φορείς της γενικής κυβέρνησης στο μέλλον. Οι πάροχοι επιχορηγήσεων της γενικής κυβέρνησης οφείλουν να προβαίνουν στο σχετικό έλεγχο πριν την έγκριση της επιχορήγησης. (άρθρο 4 της Απόφασης Διοικ.Μετ.&Η.Δ. ΔΗΔ/Φ.40/1057/14.01.2015

Ωστόσο, στην εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΗΔ/Φ. 40/16557/16.06.2016 επισημαίνεται ότι έως την ολοκλήρωση της ειδικής Εφαρμογής Ανάρτησης Δαπανών Επιχορηγούμενων Φορέων, η μη δημοσίευση ή η μερική/σταδιακή δημοσίευση των στοιχείων δαπανών σύμφωνα με το σενάριο μερικής υλοποίησης της εγκυκλίου, δεν συνιστά παράλειψη υπό την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 4 της αριθ. ΔΗΔ/Φ.40/1057/14.1.2015 (ΦΕΚ 116/Β') Υπουργικής Απόφασης και δεν συνεπάγεται τον αποκλεισμό των υπόχρεων φορέων από επιχορήγηση ή χρηματοδότηση από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.

Η ειδική Εφαρμογή Ανάρτησης Δαπανών Επιχορηγούμενων Φορέων ολοκληρώθηκε και σε συνέχεια των ανωτέρω με την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΗΔ/Φ.40/25067/29.09.2016  ανακοινώνεται η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της ειδικής εφαρμογής η οποία βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο http://mef.diavgeia.gov.gr/ και η υπάρχουσα διαδικασία καταχώρησης των δαπανών όπως περιγράφεται με την εγκύκλιο ΔΗΔ/Φ.40/16557/16.6.2015, ΑΔΑ: ΩΞΞ8465ΦΘΕ-7ΣΛ παύει να ισχύει.

Ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει λαμβάνεται από τους παρόχους επιχορηγήσεων κατά τον έλεγχο του εμπρόθεσμου ή μη της υποβολής κάθε δήλωσης δαπανών, βάσει της ημερομηνίας που εμφανίζεται στο σύστημα, καθώς, όπως προαναφέρθηκε, η ημερήσια έστω καθυστέρηση ανάρτησης των απολογιστικών στοιχείων δαπανών, έχει ως συνέπεια τον αποκλεισμό του υπόχρεου φορέα από κάθε επιχορήγηση στο μέλλον. Εξυπακούεται ότι ελέγχεται η ημερομηνία υποβολής δήλωσης δαπανών και όχι εγγραφής του φορέα στο σύστημα. (Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης ΔΗΔ/Φ.40/24071/20.07.2017)

Είναι αυτονόητο ότι τόσο οι πάροχοι των επιχορηγήσεων όσο και οι υπόχρεοι στην ανάρτηση στοιχείων δαπανών φορείς καλούνται να μελετήσουν τις οδηγίες για την χρήση της εφαρμογής (http://mef.diavgeia.gov.gr/pages/manual) όπως και το εφαρμοζόμενο θεσμικό πλαίσιο  (http://mef.diavgeia.gov.gr/pages/regulatory_framework) τα οποία διατίθενται από την ιστοσελίδα της εφαρμογής. (Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης ΔΗΔ/Φ.40/24071/20.07.2017)
Για την άμεση ανταπόκριση σε τυχόν προβλήματα/ερωτήματα που προκύψουν παρακαλούμε για την χρήση του μηχανισμού υποβολής αιτημάτων που διατίθεται στη διεύθυνση
http://ticketing.ktpae.gr/diavgeiamko/.
Η αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πρέπει να αποφεύγεται εφόσον κατ' εξαίρεση απαιτηθεί τούτη γίνεται στη θυρίδα  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. . ενώ για την καλύτερη επεξεργασία των μηνυμάτων επιλέγεται ως θέμα είτε η φράση ''10Β-ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ'' είτε ''10Β-ΘΕΣΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ'' (
Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης ΔΗΔ/Φ.40/24071/20.07.2017) 

Ι. Οργανόγραμμα και διάρθρωση των υπηρεσιών και μονάδων

Κάθε υπηρεσία ή φορέας του Δημοσίου, τα Ν.Π.Δ.Δ., οι φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, οι ανεξάρτητες και ρυθμιστικές διοικητικές αρχές, καθώς και οι φορείς των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού οφείλουν να αναρτούν στο δικτυακό τόπο τουςτο οργανόγραμμα και τη διάθρωση των υπηρεσιών και μονάδων, την περιγραφή των αρμοδιοτήτων και των οργανικών θέσεων, καθώς και τα ονόματα, τις ιδιότητες και τα πρόσφορα στοιχεία επικοινωνίας των υπηρετούντων σε αυτούς τους φορείς με οποιαδήποτε μορφή ή σχέση εργασίας και απασχόλησης. (άρθρο 8 Ν. 3861/2010)

Ενόψη της υποχρέωσης των φορέων, βάσει του αρθρ. 8 του Ν. 3861/2010 να αναρτούν το οργανόγραμμά τους, θα πρέπει οι φορείς να προετοιμαστούν κατάλληλα για την συγκέντρωση των παρακάτω βασικών στοιχείων του φορέα τους:

Βασικά στοιχεία φορέα: Όνομα (ελληνικά και αγγλικά), ΑΦΜ, ΦΕΚ οργανισμού (πιο πρόσφατο), ιστοσελίδα, πλήρης διεύθυνση (πόλη, οδός, αριθμός, ταχ. Κώδικας), τηλέφωνο και ηλεκτρονική διεύθυνση (email) επικοινωνίας με το Φορέα, στοιχεία υπεύθυνου διαχείρισης του Μητρώου. Βασικά στοιχεία μονάδων φορέα ή εποπτευόμενων φορέων: Όνομα (ελληνικά και αγγλικά), ΦΕΚ ορισμού της μονάδας ή του εποπτευόμενου φορέα (πιο πρόσφατο), ιστοσελίδα, πλήρης διεύθυνση (πόλη, οδός, αριθμός, ταχ. Κώδικας), εποπτεύων φορέας

Βασικά στοιχεία επικοινωνίας: Ονοματεπώνυμο υπεύθυνου (προγράμματος Διαύγεια ή Διοίκησης Προσωπικού ή Υπηρεσίας Πρωτοκόλλου), υπηρεσιακό email, υπηρεσιακό τηλέφωνο. (ΥΠ. Δ.Μ.&Η.Δ. ΥΑΠ/Φ..40/3404/02.06.2014) 

ΙΑ. Πρότυπα έντυπα φορέων - Έντυπα αιτήσεων

Για την περαιτέρω προώθηση της διαφάνειας και την εξυπηρέτηση των πολιτών, η νέα λειτουργικότητα του προγράμματος προβλέπει την δημοσιοποίηση ψηφιοποιημένων εντύπων / εγγράφων του κάθε φορέα καθώς και λοιπού πληροφοριακού υλικού χρήσιμου για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τους υπαλλήλους. Οι φορείς άμεσα θα πρέπει να προετοιμαστούν κατάλληλα, συλλέγοντας εγκαίρως τα παρακάτω για να τα αναρτήσουν στο νέο Πρόγραμμα Διαύγεια:

 Ψηφιοποιημένα έντυπα αιτήσεων/υπεύθυνων δηλώσεων των οποίων τη συμπλήρωση απαιτούν οι φορείς από τους πολίτες, επιχειρήσεις ή δημοσίους υπαλλήλους για παροχή υπηρεσίας, βεβαίωσης ή πιστοποιητικού, για ολοκλήρωση μιας συναλλαγής ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο (έντυπα αιτήσεων γενικής ή ειδικής χρήσης, ή/και προσυμπληρωμένα παραδείγματα τέτοιων εντύπων, ενοποιημένων κτλ.). Ενδεικτικά αναφέρονται: έντυπα αιτήσεων χορήγησης πιστοποιητικού γέννησης, έκδοσης διαβατηρίου, άδειας οδικών μεταφορών, συνταξιοδότησης, πιστοποίησης αναπηρίας, επιχορήγησης, αγροτικής αποζημίωσης, πιστοποιητικού τακτικής γραμμής θαλασσίων μεταφορών, άδειας κατεδάφισης κτηρίων, επιδόματος τέκνων, αδειών δημοσίων υπαλλήλων, έντυπα καταστατικών εταιριών.

Ψηφιοποιημένα έντυπα διοικητικών ή εκκλησιαστικών εγγράφων. Ενδεικτικά αναφέρονται: έντυπο εγκυκλίου, Υπουργικής Απόφασης, Δήλωσης τέλεσης θρησκευτικού/πολιτικού γάμου, κ.ο.κ. 

Τα παραπάνω έντυπα/έγγραφα θα πρέπει, πριν από την ανάρτησή τους στο νέο Διαύγεια, να είναι κατά το μέγιστο δυνατό προσυμπληρωμένα από τον φορέα και ανά περίπτωση με τα απαραίτητα στοιχεία (πχ. Υπηρεσία αποδέκτης του εντύπου, βασικό κείμενο, κτλ.), ώστε η συμπλήρωση των στοιχείων του συναλλασσόμενου να είναι η ελάχιστη δυνατή. Όλα τα παραπάνω έντυπα/έγγραφα θα πρέπει να είναι διαθέσιμα απαραίτητα σε ηλεκτρονικά επεξεργάσιμη μορφή (ενδεικτικά αναφέρονται οι μορφές .doc, .docx, .odt κ.τ.λ. ενώ στις αποδεκτές μορφές δεν περιλαμβάνονται .pdf, tiff, κ.τ.λ.) ώστε να μπορούν να συμπληρωθούν από τον συναλλασσόμενο ηλεκτρονικά με απλό τρόπο χωρίς τη χρήση ειδικού λογισμικού.
Σε περίπτωση που η συμπλήρωση ενός εντύπου/εγγράφου περιλαμβάνει και οδηγίες ή προσυμπληρωμένο υπόδειγμα, αυτές θα πρέπει να αναρτηθούν ως διακριτά συνοδευτικά έγγραφα στο έντυπο ή να περιλαμβάνονται ως παράρτημα στο έντυπο. (
ΥΠ. Δ.Μ.&Η.Δ. ΥΑΠ/Φ..40/3404/02.06.2014) 

ΙΙ. Πράξεις που απαγορεύεται να αναρτηθούν

Α. Πράξεις με ευαίσθητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

Απαγορεύεται η ανάρτηση πράξεων στις οποίες περιλαμβάνονται ευαίσθητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτά ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία, ακόμη και εάν το είδος της συγκεκριμένης πράξης προβλέπεται από την παράγραφο 4 του άρθρου 2 Ν. 3861/2010. (ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. 20868/29.09.2010)

Ευαίσθητα χαρακτηρίζονται τα προσωπικά δεδομένα ενός ατόμου που αναφέρονται στη φυλετική ή εθνική του προέλευση, στα πολιτικά του φρονήματα, στις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές του πεποιθήσεις, στη συμμετοχή του σε συνδικαλιστική οργάνωση, στην υγεία του, στην κοινωνική του πρόνοια, στην ερωτική του ζωή, τις ποινικές διώξεις και καταδίκες του, καθώς και στη συμμετοχή του σε συναφείς με τα ανωτέρω ενώσεις προσώπων. Τα ευαίσθητα δεδομένα προστατεύονται από τον Νόμο με αυστηρότερες ρυθμίσεις από ότι τα απλά προσωπικά δεδομένα.

Προσωπικά δεδομένα είναι κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε και περιγράφει ένα άτομο, όπως: στοιχεία αναγνώρισης (ονοματεπώνυμο, ηλικία, κατοικία, επάγγελμα, οικογενειακή κατάσταση κλπ.), φυσικά χαρακτηριστικά, εκπαίδευση, εργασία (προϋπηρεσία, εργασιακή συμπεριφορά κλπ), οικονομική κατάσταση (έσοδα, περιουσιακά στοιχεία, οικονομική συμπεριφορά), ενδιαφέροντα, δραστηριότητες, συνήθειες. Το άτομο (φυσικό πρόσωπο) στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα ονομάζεται υποκείμενο των δεδομένων.

Δεν επιτρέπεται η δημοσίευση στο πρόγραμμα Διαύγεια των συμφωνητικών εγγράφων παροχής κοινωφελούς εργασίας στο βαθμό που τα συμφωνητικά εμπεριέχουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, όπως ποινικές διώξεις, και καταδίκες. (ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΗΔ/Φ.40/29132/09.09.2015)

 

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση«ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΕΡΓΙΑΝΙ» - 22 ρεμπέτικα πορτρέτα –του Ηλία Βολιότη Καπετανάκη

Στέγαστρο ΣΜΑ Περιστερίου: Το νέο μεγάλο Περιβαλλοντικό, Πολεοδομικό και Διαχειριστικό «ΣΚΑΝΔΑΛΟ» της Διοίκησης Παχατουρίδη (Βίντεο-Φωτό)

" Η Διοίκηση Ανδρέα Παχατουρίδη «Καταπατά νόμους, μολύνει & αδιαφορεί για υγεία των κατοίκων, μόνο για λίγες χιλιάδες ευρώ». Κατασκευάζει «παράνομο» μεταλλικό Στέγαστρο για να καλύψει τις παράνομες εγκαταστάσεις επεξεργασίας και μεταφόρτωσης σκουπιδιών στο Αμαξοστάσιο, αυθαίρετα και χωρίς άδεια, ώστε να «καλύψει» το τι δηλητήρια «ταΐζει» κατοίκους και εργαζόμενους … "

Περιστέρι: Μεγάλο Σκάνδαλο αιρετών, με απαλλοτριωμένα οικόπεδα - “Πληρώθηκαν” αλλά συνεχίζουν να τα “έχουν” - Το εμπορικό κέντρο ΜΕΡΑ ΝΥΧΤΑ, το “Πάρκινγκ” του και ο κ. Παχατουρίδης

" Ο Δήμος Περιστερίου, πλήρωσε πολύ ακριβά οικόπεδο διαχρονικού αιρετού της Πόλης, για να κάνει διάνοιξη δρόμου σε κεντρικό σημείο, σύμφωνα με το ισχύον πολεοδομικό σχέδιο. Παρόλα αυτά, όμως 15 χρόνια μετά αυτό παραμένει στους αρχικούς ιδιοκτήτες του, αυξάνοντας την εμπορική αξία της ακίνητης περιουσίας τους. Δείτε ποιόν αφορά και πως έχει μεθοδευτεί η όλη κατάσταση… "

Εθνικός Διάλογος για την Παιδεία: Η ριξηκέλευθη πρόταση του Vukentra.gr για όλα τα θέματα που απασχολούν αλλά και συνθέτουν την Β/θμια Εκπαίδευση

" Για την πραγματική εκπαίδευση, ακόμη δεν έχει διατυπωθεί τίποτα, στον εθνικό διάλογο που κατά πολλούς θεωρείται προσχηματικός, προκειμένου η Κυβέρνηση να περάσει αυτά που θέλει. Το Vukentra.gr, καταθέτει τη δική του, αιρετική κατά μία άποψη αλλά και ιδιαίτερα «επαναστατική» για τα σημερινά δεδομένα. Διαβάστε την και διατυπώστε τις δικές σας προτάσεις…. "

Περιστέρι Αττικής: Διαπλοκή, διαφθορά ή ανικανότητα των υπηρεσιών του ή κάποιος τα «παίρνει»; Ο Δήμαρχος κ. Παχατουρίδης οφείλει να απαντήσει άμεσα…

" «Άγνωστοι» εκμεταλλεύονται τα διαφημιστικά ταμπλό των στάσεων χωρίς να πληρώνουν τίποτα στο Δήμο. Ο Δήμαρχος της Πόλης κ. Ανδρέας Παχατουρίδης, οφείλει να ερευνήσει άμεσα το θέμα και να δώσει απαντήσεις … Άλλως θα μείνει η εντύπωση ότι η Διοίκησή του «γνωρίζει» και σιωπά, με ότι κι αν αυτό σημαίνει… είτε ότι κάποιος τα «παίρνει», είτε ότι… "