Υπουργείο Παιδείας: Με κατεπείγουσα Εγκύκλιο, ζητά την επιστροφή στις αίθουσες των αποσπασμένων εκπαιδευτικών – Σε ποιους απευθύνετε

Κατηγορία: Εκπαιδευτικά Υπουργείο Παιδείας


Το μέτρο της διάθεσης αποσπασμένων εκπαιδευτικών από φορείς σε σχολεία αξιοποιείται και φέτος από τη νέα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου. Συγκεκριμένα το Υπουργείο προκειμένου να αντιμετωπισθούν τα οξύτατα προβλήματα κάλυψης των διδακτικών κενών σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καλεί τους Περιφερειακούς Διευθυντές και τους Διευθυντές Εκπαίδευσης να διαθέσουν, ύστερα από αίτησή τους, εκπαιδευτικούς που υπηρετούν με απόσπαση στις Περιφερειακές Διευθύνσεις τους ή τις Διευθύνσεις τους αντίστοιχα, σε σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της περιοχής της έδρας του γραφείου που υπηρετούν, προκειμένου να προσφέρουν διδακτικό έργο, λαμβάνοντας υπόψη τις υπηρεσιακές ανάγκες καθώς και τα κοινωνικά κριτήρια των εκπαιδευτικών. Η διάθεση θα γίνει με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης.

Επίσης καλούνται επίσης οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί στις λοιπές υπηρεσίες και φορείς του ΥΠ.Π.Ε.Θ., που αναφέρονται στον Πίνακα Αποδεκτών, οι οποίοι επιθυμούν να διατεθούν έως τη λήξη του διδακτικού έτους σε σχολικές μονάδες του Νομού όπου εδρεύει ο φορέας απόσπασης στον οποίο υπηρετούν, όπως υποβάλουν αίτηση στο φορέα απόσπασής τους από 14-10-2015 έως και 19-10-2015. Οι αιτήσεις αυτές θα διαβιβαστούν, από τις υπηρεσίες ή φορείς του ΥΠ.Π.Ε.Θ. υποβολής, στη Διεύθυνση Διοίκησης Προσωπικού Π/θμιας ή Δ/θμιας Εκπαίδευσης, Τμήματα Γ’ με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, συνοδευόμενη με την άποψη του υπηρεσίας ή του φορέα απόσπασης. Για τους εκπαιδευτικούς αυτούς, με δεδομένο ότι η διάθεσή τους θα είναι ολική, θα ισχύσουν τα αναφερόμενα στην παρ. 1α.

Η εγκύκλιος του υπουργού Παιδείας

Προκειμένου να αντιμετωπισθούν τα οξύτατα προβλήματα κάλυψης των διδακτικών κενών σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας κα Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καλούνται οι Περιφερειακοί Διευθυντές και οι Διευθυντές Εκπαίδευσης να διαθέσουν, ύστερα από αίτησή τους, εκπαιδευτικούς που υπηρετούν με απόσπαση στις Περιφερειακές Διευθύνσεις τους ή τις Διευθύνσεις τους αντίστοιχα, σε σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της περιοχής της έδρας του γραφείου που υπηρετούν, προκειμένου να προσφέρουν διδακτικό έργο, λαμβάνοντας υπόψη τις υπηρεσιακές ανάγκες καθώς και τα κοινωνικά κριτήρια των εκπαιδευτικών. Η διάθεση θα γίνει με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης.

Οι εκπαιδευτικοί που θα διατεθούν κατά τα ανωτέρω:

α) Εάν διατεθούν εξολοκλήρου, θα προσφέρουν διδακτική υπηρεσία σε σχολικές μονάδες σύμφωνα με το εβδομαδιαίο υποχρεωτικό τους ωράριο και θα λάβουν τις μονάδες μετάθεσης για δυσμενείς συνθήκες που αντιστοιχούν στην απόσπασή τους, δηλαδή στη Διεύθυνση ή στην Περιφέρεια σύμφωνα με τις αντίστοιχες υπουργικές αποφάσεις, εκτός κι αν αυτές υπολείπονται της σχολικής μονάδας στην οποία θα διατεθούν, οπότε και θα λαμβάνουν τις μονάδες της σχολικής μονάδας διάθεσης. Επιπλέον, εάν η διάθεσή τους γίνει μέχρι τέλος Φεβρουαρίου, θα ακολουθήσουν το καθεστώς αδειών των εκπαιδευτικών για τις διακοπές των Χριστουγέννων, του Πάσχα, καθώς και των θερινών διακοπών εργασίας άλλως θα επιστρέψουν στη θέση απόσπασης.

β) Εάν διατεθούν μερικώς, θα γίνει αναλογικός υπολογισμός στις μονάδες μετάθεσής τους για δυσμενείς συνθήκες με βάση την εβδομάδα των πέντε (5) ημερών και θα λάβουν για τις ημέρες που θα διατίθενται στη σχολική μονάδα τις μονάδες μετάθεσης όπως στην ανωτέρω περίπτωση α. Στην περίπτωση αυτή ως προς τις δικαιούμενες άδειες θα ισχύσει το καθεστώς αδειών των διοικητικών υπαλλήλων.

2. Καλούνται επίσης οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί στις λοιπές υπηρεσίες και φορείς του ΥΠ.Π.Ε.Θ., που αναφέρονται στον Πίνακα Αποδεκτών, οι οποίοι επιθυμούν να διατεθούν έως τη λήξη του διδακτικού έτους σε σχολικές μονάδες του Νομού όπου εδρεύει ο φορέας απόσπασης στον οποίο υπηρετούν, όπως υποβάλουν αίτηση στο φορέα απόσπασής τους από 14-10-2015 έως και 19-10-2015. Οι αιτήσεις αυτές θα διαβιβαστούν, από τις υπηρεσίες ή φορείς του ΥΠ.Π.Ε.Θ. υποβολής, στη Διεύθυνση Διοίκησης Προσωπικού Π/θμιας ή Δ/θμιας Εκπαίδευσης, Τμήματα Γ’ με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, συνοδευόμενη με την άποψη του υπηρεσίας ή του φορέα απόσπασης. Για τους εκπαιδευτικούς αυτούς, με δεδομένο ότι η διάθεσή τους θα είναι ολική, θα ισχύσουν τα αναφερόμενα στην παρ. 1α.

Η επανάληψη

Δεν είναι η πρώτη φορά που εφαρμόζεται το εν λόγω μέτρο καθώς κάτι αντίστοιχο είχε γίνει και από τον πρώην υπουργό Παιδείας Ανδρέα Λοβέρδο. Τον προηγούμενο Οκτώβριο και συγκεκριμένα στις 31-10-2014 είχε εκδοθεί δελτίο τύπου που ανέφερε:

Με σχετική εγκύκλιο, το Υπουργείο Παιδείας καλεί τους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε υπηρεσίες και φορείς του ΥΠΑΙΘ, που επιθυμούν να διατεθούν ως τη λήξη του διδακτικού έτους σε σχολικές μονάδες του Νομού όπου υπηρετούν, με σκοπό την κάλυψη λειτουργικών αναγκών, να το δηλώσουν εγγράφως και να αποστείλουν αίτηση στη Διεύθυνση Διοίκησης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από 3-11-2014 έως και 10-11-2014.

Η εγκύκλιος του 2014 απευθύνονταν στους ακόλουθους φορείς:

1. Γενικές Διευθύνσεις, Διευθύνσεις και Ανεξάρτητα Τμήματα ΚΥ ΥΠΑΙΘ

2. ΠΔΕ όλης της χώρας

3. ΔΔΕ όλης της χώρας

4. Πανεπιστήμια – ΤΕΙ της χώρας

5. ΑΣΠΑΙΤΕ

6. Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης

7. Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

8. ΙΚΥ

9. ΔΟΑΤΑΠ

10. Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

11. Ι.Τ.Υ.Ε.

12. Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας

13. ΙΝΕΔΙΒΙΜ

14. Ι.Ε.Π.

15. Ακαδημία Αθηνών

16. Μητροπόλεις

17. Αρχιεπισκοπές

18. Ιερά Σύνοδος

19. Διορθόδοξο Κέντρο Εκκλησίας της Ελλάδος

Η εγκύκλιος του 2015 απευθύνεται στους πιο κάτω φορείς:

1. Γενική Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

2. Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπ/σης

3. Διευθύνσεις Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης

4. Βιβλιοθήκες

5. Γ.Α.Κ.

6. Α.Ε.Ι.

7. Τ.Ε.Ι.

8. Ι.Ε.Π.

9. Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας

10. Ιερά Σύνοδος

11. Ιερά Αρχιεπισκοπή

12. Ιερές Μητροπόλεις

13. Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες

Πηγή: News.gr 

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση«ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΕΡΓΙΑΝΙ» - 22 ρεμπέτικα πορτρέτα –του Ηλία Βολιότη Καπετανάκη

Στέγαστρο ΣΜΑ Περιστερίου: Το νέο μεγάλο Περιβαλλοντικό, Πολεοδομικό και Διαχειριστικό «ΣΚΑΝΔΑΛΟ» της Διοίκησης Παχατουρίδη (Βίντεο-Φωτό)

" Η Διοίκηση Ανδρέα Παχατουρίδη «Καταπατά νόμους, μολύνει & αδιαφορεί για υγεία των κατοίκων, μόνο για λίγες χιλιάδες ευρώ». Κατασκευάζει «παράνομο» μεταλλικό Στέγαστρο για να καλύψει τις παράνομες εγκαταστάσεις επεξεργασίας και μεταφόρτωσης σκουπιδιών στο Αμαξοστάσιο, αυθαίρετα και χωρίς άδεια, ώστε να «καλύψει» το τι δηλητήρια «ταΐζει» κατοίκους και εργαζόμενους … "

Περιστέρι: Μεγάλο Σκάνδαλο αιρετών, με απαλλοτριωμένα οικόπεδα - “Πληρώθηκαν” αλλά συνεχίζουν να τα “έχουν” - Το εμπορικό κέντρο ΜΕΡΑ ΝΥΧΤΑ, το “Πάρκινγκ” του και ο κ. Παχατουρίδης

" Ο Δήμος Περιστερίου, πλήρωσε πολύ ακριβά οικόπεδο διαχρονικού αιρετού της Πόλης, για να κάνει διάνοιξη δρόμου σε κεντρικό σημείο, σύμφωνα με το ισχύον πολεοδομικό σχέδιο. Παρόλα αυτά, όμως 15 χρόνια μετά αυτό παραμένει στους αρχικούς ιδιοκτήτες του, αυξάνοντας την εμπορική αξία της ακίνητης περιουσίας τους. Δείτε ποιόν αφορά και πως έχει μεθοδευτεί η όλη κατάσταση… "

Εθνικός Διάλογος για την Παιδεία: Η ριξηκέλευθη πρόταση του Vukentra.gr για όλα τα θέματα που απασχολούν αλλά και συνθέτουν την Β/θμια Εκπαίδευση

" Για την πραγματική εκπαίδευση, ακόμη δεν έχει διατυπωθεί τίποτα, στον εθνικό διάλογο που κατά πολλούς θεωρείται προσχηματικός, προκειμένου η Κυβέρνηση να περάσει αυτά που θέλει. Το Vukentra.gr, καταθέτει τη δική του, αιρετική κατά μία άποψη αλλά και ιδιαίτερα «επαναστατική» για τα σημερινά δεδομένα. Διαβάστε την και διατυπώστε τις δικές σας προτάσεις…. "

Περιστέρι Αττικής: Διαπλοκή, διαφθορά ή ανικανότητα των υπηρεσιών του ή κάποιος τα «παίρνει»; Ο Δήμαρχος κ. Παχατουρίδης οφείλει να απαντήσει άμεσα…

" «Άγνωστοι» εκμεταλλεύονται τα διαφημιστικά ταμπλό των στάσεων χωρίς να πληρώνουν τίποτα στο Δήμο. Ο Δήμαρχος της Πόλης κ. Ανδρέας Παχατουρίδης, οφείλει να ερευνήσει άμεσα το θέμα και να δώσει απαντήσεις … Άλλως θα μείνει η εντύπωση ότι η Διοίκησή του «γνωρίζει» και σιωπά, με ότι κι αν αυτό σημαίνει… είτε ότι κάποιος τα «παίρνει», είτε ότι… "