Επιλογή Διευθυντών Σχολείων & …: Βόμβα - Αντισυνταγματική η Διάταξη για την ψηφοφορία του Συλλόγου Διδασκόντων & Ερωτήματα για την «γνησιότητα» του βιογραφικών

Κατηγορία: Εκπαιδευτικά Υπουργείο Παιδείας

 

Βόμβα στα θεμέλια του νέου νόμου για τα Σχολεία της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης που πρόκειται να συζητηθεί στην ολομέλεια της Βουλής την Παρασκευή 8 Μαΐου, βάζουν έμπειροι νομικοί στο διοικητικό δίκαιο της χώρας, στους οποίους απευθύνθηκε το vukentra.gr. 

Το ερώτημα που τους τέθηκε αφορούσε τις διαδικασίες που αντικατέστησαν την «συνέντευξη», δηλαδή την ψηφοφορία του συλλόγου διδασκόντων κάθε σχολείου για την καταλληλότητα ως Διευθυντών των υποψηφίων και τον τρόπο λήψης της σχετικής απόφασης, όπως επίσης και η αντίστοιχη διαδικασία ψηφοφορίας για την επιλογή των Διευθυντών Εκπαίδευσης. 

Στους έμπειρους νομικούς του διοικητικού δικαίου τέθηκαν υπόψη τους τα εξής αναφερόμενα στο «πολυνομοσχέδιο» του Υπουργείου Παιδείας. 

α). Τρόπος Ψηφοφορίας στον σύλλογο Διδασκόνων: Μυστική (να υπενθυμίσουμε ότι ο νόμος 3848/2010, πρόβλεπε για τους υπεδιευθυντές και Τομεάρχες των Ε.Κ. (πρώην ΣΕΚ) φανερή ψηφοφορία με πλήρη μάλιστα αιτιολόγηση τόσο των θετικών ψήφων, όσο και των «αρνητικών» της μειοψηφίας. 

β). Τα κριτήρια για την λήψη της απόφασης του συλλόγου διδασκόντων: Όπως είναι γνωστό πλέον σε όλους τους εκπαιδευτικούς της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης τα μέλη του συλλόγου διδασκόντων κατά την ψηφοφορία για την καταλληλότητα των υποψηφίων Διευθυντών, όπως και οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων στην αντίστοιχη ψηφοφορία για την επιλογή – καταλληλότητα των Διευθυντών Εκπαίδευσης, θα λαμβάνουν υπόψη τους, σύμφωνα με όσα ορίζει το νομοσχέδιο, 24 επιμέρους κριτήρια.  

Συγκεκριμένα μέσω της μυστικής ψηφοφορίας θα εκτιμώνται στοιχεία της προσωπικότητας  των υποψηφίων που έχουν αναδειχθεί στην καθημερινότητα της σχολικής ζωής, όπως: 

 • η προσωπικότητα,
 • το ήθος,
 • η εντιμότητα,
 • το αίσθημα δικαιοσύνης,
 • η δημοκρατική συμπεριφορά,
 • η επαγγελματική ανάπτυξη και συνέπεια καθώς και
 • οι ικανότητες του υποψηφίου.

Στις ικανότητες του υποψηφίου περιλαμβάνονται ενδεικτικώς:

 • η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας,
 • η ικανότητα ανάπτυξης πρωτοβουλιών και επίλυσης προβλημάτων ιδίως διδακτικών, διοικητικών, οργανωτικών και λειτουργικών καθώς και
 • η ικανότητα δημιουργίας κατάλληλου παιδαγωγικού περιβάλλοντος έμπνευσης των εκπαιδευτικών κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Ο σύλλογος διδασκόντων κατά την εκτίμησή του λαμβάνει επίσης υπόψη: 

Τα  στοιχεία τα οποία ο υποψήφιος έχει καταθέσει προς μοριοδότηση στο οικείο ΠΥΣΠΕ ή ΠΥΣΔΕ καθώς και τα στοιχεία τα οποία αναφέρει  στο βιογραφικό του σημείωμα, αποδεικνύονται με παραστατικά (αντίγραφα, βεβαιώσεις) και δεν μοριοδοτούνται όπως:  

 • άλλες σπουδές,
 • επιμόρφωση και μετεκπαίδευση,
 • οργάνωση εκπαιδευτικών συνεδρίων,
 • σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων ή συμμετοχή σε αυτά με την ιδιότητα του εισηγητή, του μέλους της επιστημονικής ομάδας ή του επιμορφωτή,
 • συγγραφικό και ερευνητικό έργο,
 • πρωτοβουλίες σε σχέση με το εκπαιδευτικό έργο,
 • υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εφαρμογή καινοτομιών, σχετική με την εκπαίδευση διοικητική ή καθοδηγητική εμπειρία,
 • επιμορφωτικές συναντήσεις, συμμετοχή σε συμβούλια, επιτροπές ή ομάδες εργασίας,
 • κοινωνική και συνδικαλιστική δράση,
 • συμμετοχή σε όργανα διοίκησης επιστημονικών και εκπαιδευτικών οργανώσεων ή
 • σε όργανα λαϊκής συμμετοχής και επίσημες διακρίσεις.

Η απάντηση των νομικών του διοικητικού δικαίου 

Όπως, μας εξήγησαν οι έμπειροι νομικοί, το Σύνταγμα και οι γενικής ισχύος νόμου της χώρας  προβλέπουν τα εξής: 

1). Το Σύνταγμα της χώρας προβλέπει ότι για τις θέσεις στην δημόσια διοίκηση και κατ’ επέκταση στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας, για τις θέσεις ευθύνη για τις οποίες ορίζονται από το νόμο ειδική διαδικασία επιλογής, όπως εν προκειμένου οι συγκεκριμένες θέσεις των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και των Διευθυντών Εκπαίδευσης, πρέπει υποχρεωτικά αυτή να εξασφαλίζει την «διαφάνεια και την αξιοκρατία» της επιλογής του πλέον κατάλληλου. 

Στην προκείμενη περίπτωση, η εισαγωγή του θεσμού της μυστικής ψηφοφορίας στην λήψη των αποφάσεων του Συλλόγου Διδασκόντων, αλλά και του εκλεκτορικού σώματος των Διευθυντών Σχολείων (για τους Διευθυντές Εκπαίδευσης), δεν ενέχει τις επιταγές του Συντάγματος που ορίζουν την εξασφάλιση της «Διαφάνειας» και συμπληρωματικά της «Αξιοκρατίας», αφού ο ψηφοφόρος δεν υποχρεούται να αιτιολογήσει την άποψή του, ως προς το πρόσωπο που ψήφησε. 

2). Αυτή καθ’ αυτή η απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, που από τον νόμο ορίζεται ως «Συλλογικό Όργανο Διοίκησης», αποτελεί διοικητική πράξη. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στην συγκεκριμένη περίπτωση ισχύουν τα εξής: 

α). Διοικητική Πράξη Συλλογικού Οργάνου Διοίκησης: Λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία και είναι πλήρως αιτιολογημένη, στην δε απόφαση καταγράφονται όλες οι απόψεις που διατυπώθηκαν από τους μειοψηφούντες. 

β). Για την λήψη της απόφασης ενός συλλογικού οργάνου απαιτείται είτε η τυπική, είτε ειδική απαρτία των μελλών του (εν προκειμένου ορίζεται ως το 65% των μελών του συλλόγου διδασκόντων). 

γ). Τα στοιχεία και τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη για την θετική ή αρνητική γνώμη (ψήφο) των μελών του συλλογικού οργάνου θα πρέπει να είναι αντικειμενικά και μετρήσιμα. Στην προκείμενη περίπτωση υπάρχουν κριτήρια που είναι απολύτως υποκειμενικής ερμηνείας και μη μετρήσιμα, όπως π.χ. ή εντιμότητα, το αίσθημα δικαιοσύνης, η δημοκρατική συμπεριφορά, η επαγγελματική ανάπτυξη και συνέπεια, οι ικανότητες του υποψηφίου, κλπ. 

Συνεπώς, η διαδικασία έκφρασης της ψήφου των μελών του συλλόγου διδασκόντων, αλλά και του «συμβουλίου» Διευθυντών για τους Δ/ντές Εκπ/σης, που ορίζονται από  το νομοσχέδιο, πάσχει ως προς την «Διαφάνεια» λήψης της και ως προς την «Αξιοκρατία»  επιλογής καταλληλότητας των υποψηφίων. 

Ένα δεύτερο σημείο που πιθανόν να εγείρει επώδυνες δικαστικές διοικητικές ή ακόμη και ποινικές προσφυγές, είναι  η επαλήθευση των στοιχείων που θα περιλάβει ο κάθε υποψήφιος στο ενημερωτικό ή αν θέλετε βιογραφικό σημείωμά του προς το συλλογικό όργανο που θα κρίνει την καταλληλότητα του ως Διευθυντή, κάτι που δεν προβλέπει το νομοσχέδιο, αν και αυτό πιθανόν μπορεί να καθορισθεί με υπουργική απόφαση. Κατά το νόμο, υπεύθυνος για τη ορθότητα των στοιχείων του «βιογραφικού» των υποψηφίων είναι ο πρόεδρος του συλλογικού οργάνου και εισηγητής τους προς τα μέλη του (εκπαιδευτικούς) που το απαρτίζουν. Στην συγκεκριμένη περίπτωση αυτός κατά πάσα πιθανότητα θα είναι ο απερχόμενος Διευθυντής, εκτός αν ο ίδιος είναι πάλι υποψήφιος, οπότε θα τον αντικαταστεί, κατά νόμο, από το αρχαιότερο μέλος του συλλόγου διδασκόντων. 

Στην ακραία περίπτωση που κάποιος από τους «αποτυχόντες» να περάσουν το 20% των ψήφων του συλλόγου διδασκόντων ή δεν κριθεί από το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο ως Διευθυντής, διαπιστώσει εκ των υστέρων ότι κάποια από τα στοιχεία των βιογραφικών των συνυποψηφίων του που τον υπερκέρασαν, δεν είναι αληθή ή στην ηπιότερη των περιπτώσεων είναι «διογκωμένα», μοιραία η υπόθεση θα καταλήξει στις δικαστικές αίθουσες με ποινικές και πειθαρχικές συνήθως προεκτάσεις. 

Το ζητούμενο, λοιπόν είναι αν θα υπάρξει κάποιος από τους πιθανόν ενδιαφερόμενους να προσβάλει την συνταγματικότητα του νέου νόμου, σε ότι αφορά τις συγκεκριμένες διατάξεις. Σε αντίθετη περίπτωση, αυτός κατά το δίκαιο θα ισχύσει με ότι προβλέπει για τις διαδικασίες επιλογής των Διευθυντών. Συνολικά αρμόδιο να κρίνει την συνταγματικότητα ή μη αυτών των διατάξεων είναι το ΣτΕ. 

Εκπαιδ-άρχης 

Vukentra.gr

 

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση«ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΕΡΓΙΑΝΙ» - 22 ρεμπέτικα πορτρέτα –του Ηλία Βολιότη Καπετανάκη

Στέγαστρο ΣΜΑ Περιστερίου: Το νέο μεγάλο Περιβαλλοντικό, Πολεοδομικό και Διαχειριστικό «ΣΚΑΝΔΑΛΟ» της Διοίκησης Παχατουρίδη (Βίντεο-Φωτό)

" Η Διοίκηση Ανδρέα Παχατουρίδη «Καταπατά νόμους, μολύνει & αδιαφορεί για υγεία των κατοίκων, μόνο για λίγες χιλιάδες ευρώ». Κατασκευάζει «παράνομο» μεταλλικό Στέγαστρο για να καλύψει τις παράνομες εγκαταστάσεις επεξεργασίας και μεταφόρτωσης σκουπιδιών στο Αμαξοστάσιο, αυθαίρετα και χωρίς άδεια, ώστε να «καλύψει» το τι δηλητήρια «ταΐζει» κατοίκους και εργαζόμενους … "

Περιστέρι: Μεγάλο Σκάνδαλο αιρετών, με απαλλοτριωμένα οικόπεδα - “Πληρώθηκαν” αλλά συνεχίζουν να τα “έχουν” - Το εμπορικό κέντρο ΜΕΡΑ ΝΥΧΤΑ, το “Πάρκινγκ” του και ο κ. Παχατουρίδης

" Ο Δήμος Περιστερίου, πλήρωσε πολύ ακριβά οικόπεδο διαχρονικού αιρετού της Πόλης, για να κάνει διάνοιξη δρόμου σε κεντρικό σημείο, σύμφωνα με το ισχύον πολεοδομικό σχέδιο. Παρόλα αυτά, όμως 15 χρόνια μετά αυτό παραμένει στους αρχικούς ιδιοκτήτες του, αυξάνοντας την εμπορική αξία της ακίνητης περιουσίας τους. Δείτε ποιόν αφορά και πως έχει μεθοδευτεί η όλη κατάσταση… "

Εθνικός Διάλογος για την Παιδεία: Η ριξηκέλευθη πρόταση του Vukentra.gr για όλα τα θέματα που απασχολούν αλλά και συνθέτουν την Β/θμια Εκπαίδευση

" Για την πραγματική εκπαίδευση, ακόμη δεν έχει διατυπωθεί τίποτα, στον εθνικό διάλογο που κατά πολλούς θεωρείται προσχηματικός, προκειμένου η Κυβέρνηση να περάσει αυτά που θέλει. Το Vukentra.gr, καταθέτει τη δική του, αιρετική κατά μία άποψη αλλά και ιδιαίτερα «επαναστατική» για τα σημερινά δεδομένα. Διαβάστε την και διατυπώστε τις δικές σας προτάσεις…. "

Περιστέρι Αττικής: Διαπλοκή, διαφθορά ή ανικανότητα των υπηρεσιών του ή κάποιος τα «παίρνει»; Ο Δήμαρχος κ. Παχατουρίδης οφείλει να απαντήσει άμεσα…

" «Άγνωστοι» εκμεταλλεύονται τα διαφημιστικά ταμπλό των στάσεων χωρίς να πληρώνουν τίποτα στο Δήμο. Ο Δήμαρχος της Πόλης κ. Ανδρέας Παχατουρίδης, οφείλει να ερευνήσει άμεσα το θέμα και να δώσει απαντήσεις … Άλλως θα μείνει η εντύπωση ότι η Διοίκησή του «γνωρίζει» και σιωπά, με ότι κι αν αυτό σημαίνει… είτε ότι κάποιος τα «παίρνει», είτε ότι… "