Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών: Πληθαίνουν οι «φωνές» για την θεσμοθέτηση – νομοθέτησή της

Κατηγορία: Εκπαιδευτικά Β/θμια Γενική


Πληθαίνουν οι φωνές εκπαιδευτικών στελεχών και πλέον και Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Ενώσεων, για το επιβεβλημένο της θεσμοθέτησης της ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ των εκπαιδευτικών. Τελευταία παρέμβαση, με ιδιαίτερη μάλιστα βαρύτητα, αυτή της Ένωσης Ελλήνων Φιλολόγων που την ζητά, αναφέροντας χαρακτηριστικά σε σχετική και πρόσφατη ανακοίνωσή της χαρακτηριστικά:

«Το (υπό διαβούλευση) Σ.Ν. ἀποκλείει ρητῶς τὴν ἀξιολόγηση τῶν ἐκπαιδευτικῶν ποὺ διδάσκουν καὶ προβλέπει ἀξιολόγηση ὅλων τῶν ἄλλων (Π.Δ.Ε., ΔΙ.Δ.Ε. & ΔΙ.Π.Ε., Σ.Ε.Ε., Προϊσταμένων ὅλων τῶν ὑπηρεσιῶν, Διευθυντῶν Σχολικῶν Μονάδων κ.τ.λ.).

Δηλαδή, οἱ ἐκπαιδευτικοὶ θὰ ἀξιολογοῦν τοὺς μαθητές, ὡς ἐκ τῶν καθηκόντων τους, ἀλλὰ ἐπὶ πλέον θὰ ἀξιολογοῦν καὶ τοὺς ἀνωτέρους τους, ἐνῶ οἱ ἴδιοι θὰ εἶναι οἱ μόνοι ποὺ δὲν θὰ ἀξιολογοῦνται!»


Διαβάστε στην συνέχεια, όλη την ανακοίνωση της Ένωσης Ελλήνων Φιλολόγων, όπως παρουσιάσθηκε σε μεγάλη και εξειδικευμένη εκπαιδευτική ιστοσελίδα.

-------------

Εταιρεία Ελλήνων Φιλολόγων: Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών είναι μονόδρομος

Το Υπουργείο Παιδείας με το σχέδιο νόμου παίρνει Εκδίκηση εναντίον των υπηρετούντων Σχολικών Συμβούλων και άλλων στελεχών. Το υπουργείο Παιδείας οφείλει να αποσύρει το Σχέδιο Νόμου για τις Δομές Εκπαίδευσης

Μέσῳ συγκεκριμένων διατάξεων, ὅπως ὁ ἀποκλεισμὸς ὑποψηφίων γιὰ τὶς θέσεις τῶν Συντονιστῶν Ἐκπαιδευτικοῦ Ἔργου στὴν περίπτωση ποὺ ἔχουν συμπληρώσει δύο θητεῖες ὡς ὑπηρετοῦντες Σχολικοὶ Σύμβουλοι ἢ/καὶ δὲν διαθέτουν γνώση ξένης γλώσσας τουλάχιστον σὲ ἐπίπεδο Β2, ἢ/καὶ ἐπίκειται τὰ προσεχὴ ἔτη ἠ συνταξιοδότησή τους, δημιουργεῖται ἡ ἐντύπωση στὴν ἐκπαιδευτικὴ κοινότητα ὅτι μεταξὺ τῶν στόχων τοῦ Σ.Ν. εἶναι ἡ ἐκδίκηση ἐναντίον τῶν ὑπηρετούντων Σχολικῶν Συμβούλων καὶ ἄλλων στελεχῶν, καὶ μάλιστα τῶν πλέον ἔμπειρων ἐξ αὐτῶν.

Τα παραπάνω τονίζει σε ανακοινωθέν η Εταιρεία Ελλήνων Φιλολόγων, και σημειώνει:

ΠΡΩΤΟΝ: Χωρὶς νὰ ἔχουμε ἐξαντλήσει τὴν κριτικὴ ἐπὶ τῶν πολλῶν προβληματικῶν σημείων τοῦ Σ.Ν., φρονοῦμε ὅτι τὸ ΥΠΕΘ ὀφείλει νὰ τὸ ἀποσύρει, νὰ ἐπανασχεδιάσει τὴν παρέμβασή του μὲ νέο, ὁλοκληρωμένο, λειτουργικὸ καὶ ρεαλιστικὸ σχέδιο, προϊὸν οὐσιαστικοῦ καὶ ὄχι προσχηματικοῦ διαλόγου μὲ ὅλους τοὺς φορεῖς τῆς ἐκπαιδευτικῆς κοινότητας.

ΔΕΥΤΕΡΟΝ:  Ευχόμενοι ἡ παροῦσα συγκυρία νὰ ἀποτελέσει ἐφαλτήριο γιὰ εἰλικρινῆ ἀναπλαισίωση τῶν σχέσεων καὶ τῆς συνεργασίας τοῦ ΥΠΕΘ μὲ τὴν ἐκπαιδευτικὴ καὶ τὴν ἐπιστημονικὴ κοινότητα, ἀναμένουμε τὴν πρωτοβουλία τοῦ Ὑπουργοῦ πρὸς τὴν κατεύθυνση τῶν ὑποδειχθέντων σημείων. Προτιθέμεθα νὰ συνεργαστοῦμε δημιουργικὰ μὲ σκοπὸ τὴν διαμόρφωση ἐκπαιδευτικῆς πολιτικῆς ἡ ὁποία νὰ προάγει τὴν ἀναβάθμιση τῆς δημόσιας ἐκπαίδευσης.


Επίσης η Εταιρεία Ελλήνων Φιλολόγων, σχολιάζοντας άλλα σημεία του  Σχεδίου νόμου επισημαίνει τα εξής:

Α) Εἰσάγεται πλήθος νέων δομῶν (Π.Ε.Κ.Ε.Σ., Κ.Ε.Σ.Υ., Κ.Ε.Α., Ε.Δ.Ε.Α.Υ.) οἱ ὁποῖες θὰ συνεργάζονται μὲ τὶς ἤδη ὑπάρχουσες (Π.Δ.Ε., ΔΙ.Δ.Ε, & ΔΙ.Π.Ε., Σχολικὲς Μονάδες καὶ Ε.Κ.) γιὰ τὴν προώθηση διαδικασιῶν ἐπιμόρφωσης καὶ στήριξης τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ ἔργου καὶ γιὰ τὴν παρεπόμενη εἰσαγωγὴ μεταρρυθμίσεων ὅπου κριθεῖ ἀπαραίτητο.

Σύμφωνα μὲ τὴν ἄποψη τῶν συντακτῶν τοῦ Σ.Ν., τὰ προηγούμενα σχήματα, θεσμοὶ καὶ φορεῖς, οἱ ὀποῖοι ἦταν ἐπιφορτισμένοι μὲ τὶς σχετικὲς διαδικασίες στὸ παρελθὸν, ἔπασχαν ἀπὸ κακὸ συντονισμό, ἔλλειψη συστηματικότητας καὶ ἀντικειμενικότητα.

Τὸ τελευταῖο στοιχεῖο ἀφορᾶ, κατὰ τὴν ἄποψη τῶν συντακτῶν τοῦ Σ.Ν., τοὺς Σχολικοὺς Συμβούλους ὡς μονοπρόσωπους φορεῖς, γι’ αὐτὸ καὶ προτάθηκε ἡ κατάργησή τους.

Καθίσταται ὅμως ἔμφανὲς ἀπὸ τὴν ἀνάγνωση τῶν διατάξεων τοῦ Σ.Ν. ὅτι ἡ πολυπλοκότητα καὶ οἱ ἐπικαλυπτόμενες ἁρμοδιότητες μεταξὺ τῶν νέων καὶ τῶν παλιῶν δομῶν καὶ ἡ ἀπομάκρυνση τῶν διαδόχων τῶν Σχολικῶν Συμβούλων, τῶν Συντονιστῶν Ἐκπαιδευτικοῦ Ἔργου, ἀπὸ τὶς σχολικὲς μονάδες, ἐφ’ ὅσον αὐτοὶ θὰ ἔχουν πλέον ἕδρα στὶς πρωτεύουσες τῶν Περιφερειῶν, θὰ ὁδηγήσει σὲ ὑποβάθμιση καὶ ὄχι σὲ ἀναβάθμιση τῆς παρεχόμενης ἐπιστημονικῆς, παιδαγωγικῆς καὶ ἐπιμορφωτικῆς στήριξης τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ ἔργου.

Β) Ἐνῶ γίνεται ἀποδεκτὸ ἀπὸ ὅλους τοὺς φορεῖς τῆς ἐκπαιδευτικῆς πολιτικῆς τῆς χώρας ἡ ἀδήριτη ἀναγκη για τὴν ἀξιολόγηση τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ ἔργου καὶ ἐνῶ ἔχει διατυπωθεῖ ἀπὸ ἐπίσημες κυβερνητικές πηγὲς ἡ δέσμευση ἔναντι τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας γιὰ εἰσαγωγὴ ἀξιόπιστων καὶ σύγχρονων μεθόδων καὶ μηχανισμῶν λογοδοσίας ὅλων τῶν ἐμπλεκομένων στὴν ἐκπαιδευτικὴ διαδικασία, τὸ ἐν λόγῳ Σ.Ν. ἀποκλείει ρητῶς τὴν ἀξιολόγηση τῶν ἐκπαιδευτικῶν ποὺ διδάσκουν καὶ προβλέπει ἀξιολόγηση ὅλων τῶν ἄλλων (Π.Δ.Ε., ΔΙ.Δ.Ε. & ΔΙ.Π.Ε., Σ.Ε.Ε., Προϊσταμένων ὅλων τῶν ὑπηρεσιῶν, Διευθυντῶν Σχολικῶν Μονάδων κ.τ.λ.).

Δηλαδή, οἱ ἐκπαιδευτικοὶ θὰ ἀξιολογοῦν τοὺς μαθητές, ὡς ἐκ τῶν καθηκόντων τους, ἀλλὰ ἐπὶ πλέον θὰ ἀξιολογοῦν καὶ τοὺς ἀνωτέρους τους, ἐνῶ οἱ ἴδιοι θὰ εἶναι οἱ μόνοι ποὺ δὲν θὰ ἀξιολογοῦνται!


Vukentra.gr

 

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση«ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΕΡΓΙΑΝΙ» - 22 ρεμπέτικα πορτρέτα –του Ηλία Βολιότη Καπετανάκη

Στέγαστρο ΣΜΑ Περιστερίου: Το νέο μεγάλο Περιβαλλοντικό, Πολεοδομικό και Διαχειριστικό «ΣΚΑΝΔΑΛΟ» της Διοίκησης Παχατουρίδη (Βίντεο-Φωτό)

" Η Διοίκηση Ανδρέα Παχατουρίδη «Καταπατά νόμους, μολύνει & αδιαφορεί για υγεία των κατοίκων, μόνο για λίγες χιλιάδες ευρώ». Κατασκευάζει «παράνομο» μεταλλικό Στέγαστρο για να καλύψει τις παράνομες εγκαταστάσεις επεξεργασίας και μεταφόρτωσης σκουπιδιών στο Αμαξοστάσιο, αυθαίρετα και χωρίς άδεια, ώστε να «καλύψει» το τι δηλητήρια «ταΐζει» κατοίκους και εργαζόμενους … "

Περιστέρι: Μεγάλο Σκάνδαλο αιρετών, με απαλλοτριωμένα οικόπεδα - “Πληρώθηκαν” αλλά συνεχίζουν να τα “έχουν” - Το εμπορικό κέντρο ΜΕΡΑ ΝΥΧΤΑ, το “Πάρκινγκ” του και ο κ. Παχατουρίδης

" Ο Δήμος Περιστερίου, πλήρωσε πολύ ακριβά οικόπεδο διαχρονικού αιρετού της Πόλης, για να κάνει διάνοιξη δρόμου σε κεντρικό σημείο, σύμφωνα με το ισχύον πολεοδομικό σχέδιο. Παρόλα αυτά, όμως 15 χρόνια μετά αυτό παραμένει στους αρχικούς ιδιοκτήτες του, αυξάνοντας την εμπορική αξία της ακίνητης περιουσίας τους. Δείτε ποιόν αφορά και πως έχει μεθοδευτεί η όλη κατάσταση… "

Εθνικός Διάλογος για την Παιδεία: Η ριξηκέλευθη πρόταση του Vukentra.gr για όλα τα θέματα που απασχολούν αλλά και συνθέτουν την Β/θμια Εκπαίδευση

" Για την πραγματική εκπαίδευση, ακόμη δεν έχει διατυπωθεί τίποτα, στον εθνικό διάλογο που κατά πολλούς θεωρείται προσχηματικός, προκειμένου η Κυβέρνηση να περάσει αυτά που θέλει. Το Vukentra.gr, καταθέτει τη δική του, αιρετική κατά μία άποψη αλλά και ιδιαίτερα «επαναστατική» για τα σημερινά δεδομένα. Διαβάστε την και διατυπώστε τις δικές σας προτάσεις…. "

Περιστέρι Αττικής: Διαπλοκή, διαφθορά ή ανικανότητα των υπηρεσιών του ή κάποιος τα «παίρνει»; Ο Δήμαρχος κ. Παχατουρίδης οφείλει να απαντήσει άμεσα…

" «Άγνωστοι» εκμεταλλεύονται τα διαφημιστικά ταμπλό των στάσεων χωρίς να πληρώνουν τίποτα στο Δήμο. Ο Δήμαρχος της Πόλης κ. Ανδρέας Παχατουρίδης, οφείλει να ερευνήσει άμεσα το θέμα και να δώσει απαντήσεις … Άλλως θα μείνει η εντύπωση ότι η Διοίκησή του «γνωρίζει» και σιωπά, με ότι κι αν αυτό σημαίνει… είτε ότι κάποιος τα «παίρνει», είτε ότι… "