Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών, Δύο θητείες για Στελέχη Εκπαίδευσης, Αύξηση ωραρίου & Κάρτα υπαλλήλου (εκπαιδευτικού) και «τέρμα»…

Κατηγορία: Εκπαιδευτικά Β/θμια Γενική


Πιστή στο «άλλα λέει και άλλα» πράττει η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας προχώρησε σε συμφωνία με τους θεσμούς (τρόικα) για μία σειρά θεμάτων που αφορούν το εκπαιδευτικό σύστημα, με την δέσμευση να τα έχει υλοποιήσει (νομοθετήσει) μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2018 και το αργότερο έως το τέλος του τρέχοντος έτους.

Ανάμεσα σε όσα ήδη νομοθετήθηκαν (κατάργηση ΙΕΚ, κλπ) ή πρόκειται σύντομα να νομοθετηθούν είναι ο καθορισμός του τρόπου επιλογής των Στελεχών της Εκπαίδευσης, η θητεία τους χρονικά, η αξιολόγησή τους, όπως και η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, με το τελευταίο να το αρνείται προς το παρόν η τριανδρία της ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας.

Ας τα δούμε με τη σειρά:

Ένα από τα παραδοτέα (τεχνικός όρος που πιστοποιεί τη συμφωνία θεσμών-Κυβέρνησης) στο χώρο της εκπαίδευσης μέχρι τον Μάιο του 2018, εκτός των άλλων, είναι και το νέο πλαίσιο επιλογής και αξιολόγησης στελεχών.

Συγκεκριμένα, στο πρόσφατο κείμενο της συμφωνίας με τους Θεσμούς αναφέρεται ότι οι Αρχές  πρέπει να υιοθετήσουν νομοθετικά μέτρα για την αξιολόγηση των διευθυντών των σχολείων και των ανώτερων διοικητικών στελεχών της εκπαίδευσης, ώστε να εξασφαλίσουν μια αποπολιτικοποιημένη, διαφανή και αξιοκρατική διαδικασία, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής του ΑΣΕΠ στις σχετικές επιτροπές επιλογής & αξιολόγησής τους και να αναβαθμίσουν τον ρόλο τους στις σχολικές μονάδες, καθώς και να καθορίσουν τις προοπτικές σταδιοδρομίας τους

Στις «διαρροές» και ανακοινώσεις, επίσημες και ανεπίσημες, για το νέο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας, η ηγεσία του προτείνει για τα στελέχη εκπαίδευσης μεταξύ άλλων τα εξής:

1) Σύνδεση των κριτηρίων της επιλογής στελεχών με το έργο για το οποίο προορίζονται, 

2) Η αξιολόγηση των στελεχών θα γίνεται και κατά τη διάρκεια της θητείας τους και όχι μόνο κατά  την επιλογή τους. Για το έργο των στελεχών θα λαμβάνεται υπόψη και η κρίση  των υφισταμένων και των προϊσταμένων,

3) Επιστροφή των στελεχών στην εκπαιδευτική πράξη μετά την ολοκλήρωση  δύο συνεχόμενων θητειών στην ίδια θέση,   

4) Την ισορροπία των κριτηρίων μοριοδότησης (τυπικά προσόντα και εμπειρία) αλλά και τη μοριοδότηση της ικανότητας των υποψήφιων στελεχών ως προς το να συνδέουν σπουδές και εμπειρία για την κατανόηση της πολυπλοκότητας των εκπαιδευτικών φαινομένων και την  αναγνώριση των σημείων δυσλειτουργίας του παιδαγωγικού έργου.

Αναλυτικά, η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, στην  πρόταση του για το Νέο Δίκτυο Δομών Υποστήριξης του Εκπαιδευτικού έργου, που έδωσε στην δημοσιότητα στο τέλος του 2017, για το Σύστημα “Επιλογής και αξιολόγηση των Στελεχών Εκπαίδευσης” που η ίδια προτείνει αναφέρει τα εξής:

«Συστατικά στοιχεία της πρότασης για την επιλογή των στελεχών της εκπαίδευσης είναι:

α) η σύνδεση των κριτηρίων της επιλογής στελεχών με το έργο για το οποίο προορίζονται,

β) ο διαμορφωτικός ρόλος της αξιολόγησης αυτών κατά τη διάρκεια της θητείας τους και κατά το στάδιο της επιλογής τους και

γ) η διασφάλιση της διαρκούς ανατροφοδότησης των στελεχών στην εκπαιδευτική πράξη με την καθιέρωση ανώτατου ορίου δύο συνεχών θητειών στην ίδια θέση στελέχους.

Το εκπαιδευτικό σύστημα χρειάζεται έναν αξιόπιστο μηχανισμό επιλογής που ταυτόχρονα θα προβλέπει διεργασίες διαμόρφωσης και αξιολόγησης στελεχών, που  να είναι σε θέση:

Α) Να κατανοούν την πολυπλοκότητα της μάθησης και τη συστημικότητα της εκπαίδευσης, την αλληλεπίδραση ανάμεσα  στο διδακτικό, στο παιδαγωγικό και στο κοινωνικό πλαίσιο, την κουλτούρα των σχολικών μονάδων

Β) Να πλαισιώνουν τις παρατηρήσεις και να σχεδιάζουν ρυθμιστικές παρεμβάσεις για τον εκπαιδευτικό, τα παιδιά και τους γονείς μέσα στο σύστημα των αλληλεπιδράσεών τους και των γνωστικών σχέσεων που οικοδομούν και

Β) Να προνοούν για την αποτελεσματική προσαρμογή και αξιοποίηση μοντέλων διεπιστημονικής, τεχνολογικής και συμβουλευτικής υποστήριξης των σχολικών μονάδων και να μπορούν κατά συνέπεια να σχεδιάζουν διαδικασίες αναστοχασμού και αναζήτησης βελτιωτικών ρυθμίσεων σε επίπεδο σχολικής μονάδας.

Ο τρόπος επιλογής και αξιολόγησης των στελεχών πρέπει να ανταποκρίνεται στον πολύπλοκο ρόλο που καλούνται να επιτελέσουν και ως εκ τούτου οποιοδήποτε σύστημα πρέπει να λάβει υπόψη το βαθμό ποικιλίας και πολυπλοκότητας του εκπαιδευτικού έργου.

Συνεπώς:

1.    Οι πηγές μοριοδότησης κατά τη διαδικασία επιλογής πρέπει να είναι ικανές να καταγράφουν αφενός την ακαδημαϊκή και επαγγελματική πορεία χωρίς μονοδιάστατη βαρύτητα μίας περιοχής και ενός τύπου προσόντων και αφετέρου την ικανότητα των υποψήφιων στελεχών ως προς το να συνδέουν σπουδές και εμπειρία για την κατανόηση της πολυπλοκότητας των εκπαιδευτικών φαινομένων και την  αναγνώριση των σημείων δυσλειτουργίας του παιδαγωγικού έργου και

2.    Η αξιολόγηση των στελεχών, κατά τη διάρκεια της θητείας τους, πρέπει να είναι αμφίδρομη λαμβάνοντας υπόψη την κρίση των υφισταμένων και των προϊσταμένων και να αποτιμά το έργο των στελεχών σε επίπεδο σχεδιασμού και υλοποίησης βελτιωτικών παρεμβάσεων με στόχο την ενίσχυση του έργου των εκπαιδευτικών και της ανθεκτικότητας της σχολικής μονάδας, με σεβασμό και συμμετοχή όλων των παραγόντων.

Η Αξιολόγηση και η Θητεία των Στελεχών Εκπαίδευσης


Γίνεται απόλυτα κατανοητό ότι τα στελέχη εκπαίδευσης, -Διευθυντές Σχολείων, Προϊστάμενοι εκπαιδευτικών θεμάτων, Προϊστάμενοι Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης-, τυγχάνουν ειδικής «πρόβλεψης» από την ηγεσία του Υπουργείου με ότι κι αν αυτό σημαίνει, αφού τα ερωτηματικά που δημιουργούνται είναι ιδιαίτερα και πολλά…

Αναλυτικά…

Θητεία Στελεχών Εκπαίδευσης

Από το πουθενά προέκυψε ότι η θητεία των στελεχών εκπαίδευσης, -Διευθυντές Σχολείων, Προϊστάμενοι εκπαιδευτικών θεμάτων, Προϊστάμενοι Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης, Προϊστάμενοι Εκπαιδευτικών Διευθύνσεων Υπ. Παιδείας, κλπ -, θα μπορεί να επαναληφθεί μόνο δύο φορές και μετά θα επιστρέφουν στις αίθουσες. (πρόταση υπουργείου: «γ) η διασφάλιση της διαρκούς ανατροφοδότησης των στελεχών στην εκπαιδευτική πράξη με την καθιέρωση ανώτατου ορίου δύο συνεχών θητειών στην ίδια θέση στελέχους».)

Η στήλη έχει την άποψη ότι αυτό από μία πλευρά είναι σωστό, αφού με αυτό τον τρόπο «μηδενίζεται» ο κίνδυνος δημιουργίας διαχρονικών Στελεχών Εκπαίδευσης που για πολλούς και διαφόρους λόγους εντάσσονται στα γνωστά σε όλους «συστήματα παραδιοίκησης» (παρακαλώ όχι διαφωνίες, όλα είναι γνωστά), ανεξάρτητα από τις ικανότητες τους και το έργο που επιδεικνύουν κατά την θητεία τους.

Από την άλλη, όμως, σε πρώτη φάση και με βάση τις ανακοινώσεις του Υπουργείου Παιδείας, δεν φαίνεται να υπάρχει πρόβλεψη για την διοικητική ανέλιξή τους στο εκπαιδευτικό σύστημα. Π.χ. θα μπορούσε η επιτυχής δις θητεία του Διευθυντή σχολικής μονάδας να είναι υποχρεωτική προϋπόθεση για την επιλογή και «κατάληψη» ανώτερης διοικητικής εκπαιδευτικής θέσης, όπως Προϊσταμένου Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, και στην συνέχεια σε υψηλότερη διοικητική θέση κατά τα προβλεπόμενα και οριζόμενα από το «δένδρο» διοίκησης.

Με τον τρόπο αυτό δεν θα χαθεί πολύτιμο ανθρώπινο κεφάλαιο (όσοι βέβαια έχουν αξιολογηθεί ως ικανοί και κατάλληλοι) από την διοίκηση του εκπαιδευτικού συστήματος, κεφάλαιο που είναι και το ποιο κρίσιμο στοιχείο για την ομαλή, αποδοτική και εξελικτική πορεία του.

Εάν, όμως, δεν υπάρχει σκέψη και δεν προβλεφθεί πως θα αξιοποιηθούν όσοι επιδείξουν και πιστοποιηθούν από το σύστημα αξιολόγησής τους ικανότητες διοίκησης, αυτοί θα χαθούν από το «δένδρο» της διοίκησης και θα επιστρέψουν στις αίθουσες, κάτι που όπως είναι παγκοίνως γνωστό, αποβαίνει στις περισσότερες φορές σε βάρος του εκπαιδευτικού συστήματος, αφού η πλειοψηφία των Διευθυντών σχολικών μονάδων που επιστρέφουν στις εκπαιδευτικές αίθουσες, κατά κανόνα αποδεικνύονται «κακοί» δάσκαλοι.

Από την άλλη, όπως εικάζεται από έμπειρους εκπαιδευτικούς, εάν ισχύσει το «δύο θητείες σε θέσεις διοίκησης και επιστροφή στις εκπαιδευτικές αίθουσες», χωρίς καμία πρόβλεψη δυνατότητας διοικητικής ανέλιξής τους, το σύστημα θα οδηγηθεί στην «δικτατορία» των νέων και στο περίφημο «σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν». Με άλλα λόγια τα σχολεία θα γεμίσουν πρώην Διευθυντές και όπως αναφέρθηκε συνήθως κακούς «δασκάλους».

Τα προσόντα» επιλογής των Στελεχών Εκπαίδευσης

Στην πρόταση της ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας, όπως αυτή δόθηκε στη δημοσιότητα, αναφέρονται χαρακτηριστικά: «Συστατικά στοιχεία της πρότασης για την επιλογή των στελεχών της εκπαίδευσης είναι: α) η σύνδεση των κριτηρίων της επιλογής στελεχών με το έργο για το οποίο προορίζονται….».

Η διατύπωση αυτή, είτε έγινε ως αντίγραφο» εγχειριδίου επιλογής διοικητικών στελεχών κάποιας ιδιωτικής επιχείρησης, είτε προσδιορίζει εξ’ αρχής ειδικά κριτήρια και προσόντα που μόνο μία μικρή μειοψηφία εκπαιδευτικών θα κατέχει.

Το «…επιλογή στελεχών με το έργο για το οποίο προορίζονται», υποκρύπτει ουσιαστικά ότι μόνο όσοι θα έχουν σπουδές ή ακόμη και προϋπηρεσία για ή σε θέσεις διοίκησης θα είναι και οι κατάλληλοι για να επιλεγούν σε θέσεις «Στελεχών Εκπαίδευσης». Καθαρίζει έτσι η «ήρα από το στάρι» ή εξ’ αρχής θέτονται σκοπίμως οι προϋποθέσεις για την δημιουργία ΣΩΜΑΤΟΣ μέσα στο εκπαιδευτικό σύστημα από το οποίο και μόνο θα επιλέγονται τα Στελέχη του;

Η αξιολόγηση των Στελεχών Εκπαίδευσης

Από την πρόταση που «κατέβασαν» οι «εγκέφαλοι» του υπουργείου Παιδείας, πιθανολογείται ότι ανακάλυψαν εκ νέου το «αυγό του Κολόμβου». Αναφέρουν χαρακτηριστικά:

«Η αξιολόγηση των στελεχών, κατά τη διάρκεια της θητείας τους, πρέπει να είναι αμφίδρομη λαμβάνοντας υπόψη την κρίση των υφισταμένων και των προϊσταμένων και να αποτιμά το έργο των στελεχών σε επίπεδο σχεδιασμού και υλοποίησης βελτιωτικών παρεμβάσεων με στόχο την ενίσχυση του έργου των εκπαιδευτικών και της ανθεκτικότητας της σχολικής μονάδας, με σεβασμό και συμμετοχή όλων των παραγόντων. Και επίσης οι εκπαιδευτικοί δεν αξιολογούνται».

Με απλά λόγια, ο μεν Διευθυντής θα αξιολογείται και από τους εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας για τις επιδόσεις του στην διοίκηση και λειτουργία της, αυτός, όμως, δεν θα έχει την δυνατότητα να τους αξιολογεί. Παγκόσμια πρωτοτυπία, με τους εκπαιδευτικούς να κάνουν ότι θέλουν χωρίς να τους ελέγχει κανένας και κυρίως ο Διευθυντής τους, με τον τελευταίο να είναι στο έλεος των κάτω απ’ αυτόν και η καριέρα του να κρέμεται από την δική τους υποκειμενική κρίση.

Αν αυτό δεν είναι νομοθέτηση «του δούνε και λαβείν» μεταξύ διοίκησης και διοικουμένων, τότε η ελληνική γλώσσα έχει χάσει τα νοήματά της. Κάτι αντίστοιχο υπάρχει σήμερα για τις καταλήψεις των σχολείων από τους μαθητές. Οι μεν Διευθυντές σχολείων κρίνονται γιατί τις επιτρέπουν και από την άλλη η «συμμετοχή» μαθητή στην κατάληψη δεν είναι καν χαρακτηρισμένη σαν μαθητικό πειθαρχικό παράπτωμα ή κατά την ορθή νομική ορολογία που έχει πλέον παρεσφρύσει και στο εκπαιδευτικό σύστημα δεν είναι «μη προσήκουσα συμπεριφορά μαθητή».

Η αξιολόγηση εκπαιδευτικών

Μπορεί η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, προ του κινδύνου να υπάρξουν μαζικές αντιδράσεις από το εκπαιδευτικό συνδικαλιστικό σύστημα, να διατυμπανίζει σε όλους τους τόνους ότι σε καμία περίπτωση δεν θα θεσμοθετηθεί και δεν θα υπάρξει ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Εκπαιδευτικών της Τάξης, τα πράγματα, όμως, δεν είναι έτσι. Ο αναγνώστης του παρόντος σημειώματος να θυμάται το περίφημο «ο νόμος είναι νόμος και θα ισχύσει» που εκστομίζουν οι πολιτικοί, όταν έρχεται η ώρα να εφαρμόσουν όσα οι ίδιοι διέψευδαν μετά βδελυγμίας.

Μόλις χθες 7.1.2018 η υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ. Όλγα Γεροβασίλη ανάφερε τα εξής; «Αρχικά, δεν σας κρύβω ότι βρεθήκαμε αντιμέτωποι με το φόβο και την καχυποψία των ανθρώπων της Δημόσιας Διοίκησης, που ήταν εύλογα σε ένα βαθμό. Οι νομοθετικές μας ωστόσο παρεμβάσεις, με στόχο την αποκατάσταση του κύρους των δημοσίων υπαλλήλων και της εργασιακής ειρήνης στις δομές του δημόσιου τομέα, λειτούργησαν καταλυτικά, με αποτέλεσμα η πλειοψηφία του ανθρώπινου δυναμικού να ανταποκριθεί στη διαδικασία της αξιολόγησης, η οποία συνδέεται άμεσα με την υπηρεσιακή τους εξέλιξη. Αρκεί να σας αναφέρω ότι η συμμετοχή των δημοσίων υπαλλήλων στην κεντρική Διοίκηση ήταν σχεδόν καθολική, αψηφώντας μάλιστα και τις όποιες αντιδράσεις εγέρθηκαν από τη συνδικαλιστική ηγεσία. Δεδομένου ότι η αξιολόγηση αφορούσε το έτος 2016, ολοκληρώνουμε τις επόμενες ημέρες την ηλεκτρονική πλατφόρμα αξιολόγησης, ώστε ο κάθε δημόσιος υπάλληλος να έχει άμεση πρόσβαση στις απαιτούμενες διαδικασίες.»

Οι εκπαιδευτικοί, είναι δημόσιοι υπάλληλοι και η αξιολόγησή τους θα περάσει μέσα από αυτές τις διατάξεις. Προείπαμε, ο νόμος είναι νόμος και θα ισχύσει για όλους. Εξάλλου μόλις πρόσφατα, στα πλαίσια των αποσπασματικών δηλώσεων που συνηθίζει η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας, έγινε γνωστό ότι σε ότι αφορά την αξιολόγηση των 168.000 περίπου υπαλλήλων του υπουργείου, -οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων είναι 135.000 χιλιάδες περίπου-, θα ακολουθήσει τα οριζόμενα από τον νόμο για την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων και δεν θα υπάρξει καμία εξαίρεση και για κανένα. Τόσο απλά και κατανοητά.

Το υποχρεωτικό ωράριο των εκπαιδευτικών και η κάρτα υπαλλήλου…

Λίγο πριν τα Χριστούγεννα, ο υφυπουργός Παιδείας κος Μπαξεβανάκης, δήλωσε ότι οι Εκπαιδευτικοί θα παραμένουν στη σχολική μονάδα υποχρεωτικά για 30 ώρες εβδομαδιαίως, όπως ορίζει και ο νόμος 1566/85. Συνέχισε δε λέγοντας ότι με το νέο νόμο που θα ψηφισθεί θα καθορίζονται επακριβώς οι υποχρεώσεις τους στην σχολική μονάδα, πέραν των εκπαιδευτικών καθηκόντων τους, ώστε να μην μπορούν να αμφισβητήσουν τους λόγους παραμονής τους σ’ αυτή.

Στις δηλώσεις αυτές, έχει προς το παρόν αντιδράσει το εκπαιδευτικό συνδικαλιστικό σύστημα, δηλώνοντας ότι θα καλέσει τα μέλη του σε ανυπακοή, ενώ έχει διατυπωθεί και το ερώτημα «ποιος και πως θα αναγκάσει τους εκπαιδευτικούς να παραμένουν 6 ώρες την ημέρα και 30 ώρες συνολικά την εβδομάδα στο σχολείο».

Εν μέρη έχουν δίκαιο, αλλά οι «σοφοί» της πολιτικής ηγεσίας που νομοθετεί έχει την λύση. Πρόκειται για την ΚΑΡΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ που θα είναι μάλιστα και ηλεκτρονική. Η καταγραφή θα είναι απόλυτα και η περικοπή μισθού και όχι μόνο (πειθαρχικά αδικήματα, κλπ) θα γίνονται απόλυτα αυτοματοποιημένα.

Και αν θεωρείται ότι πρόκειται για ψεύτικη είδηση, μαύρη προπαγάνδα ή κατά το κοινώς λεγόμενο «τρολάρισμα» σε βάρος της Κυβέρνησης, διαβάστε τι δήλωσε σε κυριακάτική εφημερίδα, ψθες 7.1.2018 η υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης κα Όλγα Γεροβασίλη:

«Έχουμε ήδη συντάξει το τεχνικό δελτίο, ώστε να δημοπρατήσουμε σε αγαστή συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής το έργο του Ενιαίου Συστήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (HRMS). Πρόκειται για ένα έργο που θα δημιουργεί την προσωπική κάρτα κάθε δημοσίου υπαλλήλου και θα καταγράφει σε πραγματικό χρόνο την υπηρεσιακή του διαδρομή. Από την πρόσληψη, την υπηρεσιακή εξέλιξη, τις μετακινήσεις, την εκπαίδευση, την επιμόρφωσή, τις εκθέσεις αξιολόγησης, φτάνοντας μέχρι την έκδοση της σύνταξής τους».

Αυτά τα ολίγα προ το παρόν. Ο αναγνώστης να θυμάται ότι στην επικοινωνιακή πολιτική και στην λεκτική ορολογία της ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας, τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται.

Η αλήθεια κρύβεται συνεχώς πίσω από τις λέξεις…

Σε κάθε περίπτωση «Ο Νόμος Είναι Νόμος»…

Εκπαιδ-άρχης

Vukentra.gr

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση«ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΕΡΓΙΑΝΙ» - 22 ρεμπέτικα πορτρέτα –του Ηλία Βολιότη Καπετανάκη

Στέγαστρο ΣΜΑ Περιστερίου: Το νέο μεγάλο Περιβαλλοντικό, Πολεοδομικό και Διαχειριστικό «ΣΚΑΝΔΑΛΟ» της Διοίκησης Παχατουρίδη (Βίντεο-Φωτό)

" Η Διοίκηση Ανδρέα Παχατουρίδη «Καταπατά νόμους, μολύνει & αδιαφορεί για υγεία των κατοίκων, μόνο για λίγες χιλιάδες ευρώ». Κατασκευάζει «παράνομο» μεταλλικό Στέγαστρο για να καλύψει τις παράνομες εγκαταστάσεις επεξεργασίας και μεταφόρτωσης σκουπιδιών στο Αμαξοστάσιο, αυθαίρετα και χωρίς άδεια, ώστε να «καλύψει» το τι δηλητήρια «ταΐζει» κατοίκους και εργαζόμενους … "

Περιστέρι: Μεγάλο Σκάνδαλο αιρετών, με απαλλοτριωμένα οικόπεδα - “Πληρώθηκαν” αλλά συνεχίζουν να τα “έχουν” - Το εμπορικό κέντρο ΜΕΡΑ ΝΥΧΤΑ, το “Πάρκινγκ” του και ο κ. Παχατουρίδης

" Ο Δήμος Περιστερίου, πλήρωσε πολύ ακριβά οικόπεδο διαχρονικού αιρετού της Πόλης, για να κάνει διάνοιξη δρόμου σε κεντρικό σημείο, σύμφωνα με το ισχύον πολεοδομικό σχέδιο. Παρόλα αυτά, όμως 15 χρόνια μετά αυτό παραμένει στους αρχικούς ιδιοκτήτες του, αυξάνοντας την εμπορική αξία της ακίνητης περιουσίας τους. Δείτε ποιόν αφορά και πως έχει μεθοδευτεί η όλη κατάσταση… "

Εθνικός Διάλογος για την Παιδεία: Η ριξηκέλευθη πρόταση του Vukentra.gr για όλα τα θέματα που απασχολούν αλλά και συνθέτουν την Β/θμια Εκπαίδευση

" Για την πραγματική εκπαίδευση, ακόμη δεν έχει διατυπωθεί τίποτα, στον εθνικό διάλογο που κατά πολλούς θεωρείται προσχηματικός, προκειμένου η Κυβέρνηση να περάσει αυτά που θέλει. Το Vukentra.gr, καταθέτει τη δική του, αιρετική κατά μία άποψη αλλά και ιδιαίτερα «επαναστατική» για τα σημερινά δεδομένα. Διαβάστε την και διατυπώστε τις δικές σας προτάσεις…. "

Περιστέρι Αττικής: Διαπλοκή, διαφθορά ή ανικανότητα των υπηρεσιών του ή κάποιος τα «παίρνει»; Ο Δήμαρχος κ. Παχατουρίδης οφείλει να απαντήσει άμεσα…

" «Άγνωστοι» εκμεταλλεύονται τα διαφημιστικά ταμπλό των στάσεων χωρίς να πληρώνουν τίποτα στο Δήμο. Ο Δήμαρχος της Πόλης κ. Ανδρέας Παχατουρίδης, οφείλει να ερευνήσει άμεσα το θέμα και να δώσει απαντήσεις … Άλλως θα μείνει η εντύπωση ότι η Διοίκησή του «γνωρίζει» και σιωπά, με ότι κι αν αυτό σημαίνει… είτε ότι κάποιος τα «παίρνει», είτε ότι… "