Αναγνώριση προϋπηρεσίας αναπληρωτών εκπαιδευτικών [η Εγκύκλιος]

Κατηγορία: Εκπαιδευτικά Β/θμια Γενική


Εκδόθηκε η Εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας, αναφορικά με την αναγνώριση Προϋπηρεσίας και την κατάταξη σε Μ.Κ. των αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών, του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού, καθώς και του ειδικού βοηθητικού προσωπικού, σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4354/2015(Φ.Ε.Κ.176/τ.Α΄/16-12-2015) και προκειμένου για την απλοποίηση των διαδικασιών για την απόδοση Μ.Κ. στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς οι οποίοι προσελήφθησαν ή πρόκειται να προσληφθούν κατά το σχολικό έτος 2017-2018.

Σύμφωνα με αυτή, η αναγνώριση προϋπηρεσίας για μισθολογική εξέλιξη πραγματοποιείται έπειτα από αίτηση των εκπαιδευτικών η οποία υποβάλλεται κατά την ημερομηνία πρόσληψής τους (για να δείτε την Εγκύκλιο κάντε κλικ εδώ).

Ειδικότερα αναφέρει τα εξής:

Η αναγνώριση προϋπηρεσίας για μισθολογική εξέλιξη πραγματοποιείται έπειτα από αίτηση των εκπαιδευτικών η οποία υποβάλλεται κατά την ημερομηνία πρόσληψής τους και ακολουθεί την παρακάτω διαδικασία:

Α) Για τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι προσελήφθησαν κατά το σχολικό έτος 2017-2018 και δεν είχαν προσληφθεί κατά το προηγούμενο σχολικό έτος 2016-2017 η κατάταξή τους θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις και τη διαδικασία που περιγράφεται στις σχετικές εγκυκλίους του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και της Υπηρεσίας μας.

Β) Για τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι είχαν προσληφθεί κατά το έτος 2016-2017 και επαναπροσελήφθησαν κατά το σχολικό έτος 2017-2018 στην ίδια κατηγορία/κλάδο και εφόσον δεν προσκομίσουν επιπλέον δικαιολογητικά με τα οποία να αιτούνται μισθολογική εξέλιξη:

Οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΠΕ ή ΠΥΣΔΕ):

1) προβαίνουν στην αναγνώριση προϋπηρεσίας του εκπαιδευτικού για Μ.Κ. λαμβάνοντας υπόψη το Ατομικό Δελτίο Κατάταξης Υπαλλήλου (Α.Δ.Κ.Υ.) του προηγούμενου έτους 2016-2017, το οποίο αναζητά η Διεύθυνση πρόσληψης από την προηγούμενη Διεύθυνση στην οποία υπηρετούσε ο εκπαιδευτικός.

2) αποδίδουν σε αυτόν άμεσα προσωρινό Μ.Κ. όπως αναγράφεται στο Ατομικό Δελτίο Κατάταξης Υπαλλήλου (Α.Δ.Κ.Υ.) του έτους 2016-2017.

3) ταυτόχρονα η Διεύθυνση πρόσληψης έτους 2017-2018 (εφόσον είναι διαφορετική σε σχέση με τη Διεύθυνση πρόσληψης 2016-2017) εντός (1) μιας εβδομάδας από την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας του εκπαιδευτικού αναζητά αυτεπάγγελτα από την παλαιά Διεύθυνση πρόσληψης (έτους 2016-2017) αντίγραφα των δικαιολογητικών τα οποία είχε προσκομίσει για μισθολογική εξέλιξη ο αναπληρωτής εκπαιδευτικός.

4) τα δικαιολογητικά, τα οποία με ευθύνη της παλαιάς Διεύθυνσης αποστέλλονται σε εύλογο χρονικό διάστημα, εξετάζονται στη συνέχεια από τη νέα Διεύθυνση, όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις και

5) εφόσον δε διαπιστωθούν αποκλίσεις διαβιβάζονται στο αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο το οποίο συνεδριάζει εκ νέου και αποφασίζει για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας του εκπαιδευτικού.

Με την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας εκδίδεται το νέο Ατομικό Δελτίο Κατάταξης Υπαλλήλου (Α.Δ.Κ.Υ.) του εκπαιδευτικού και ακολουθούνται οι λοιπές διαδικασίες όπως προβλέπονται στις κείμενες διατάξεις.

Γ) Για τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι είχαν προσληφθεί κατά το έτος 2016-2017 και επαναπροσελήφθησαν κατά το σχολικό έτος 2017-2018 σε διαφορετική κατηγορία/κλάδο ή και εφόσον προσκομίσουν περαιτέρω δικαιολογητικά (π.χ. νέο μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών) η ανωτέρω διαδικασία τροποποιείται ως εξής:

1) το οικείο Υπηρεσιακό Συμβούλιο της Διεύθυνσης πρόσληψης έτους 2017-2018 προβαίνει στην αναγνώριση προϋπηρεσίας του εκπαιδευτικού για Μ.Κ. λαμβάνοντας υπόψη αρχικά μόνο το χρόνο συνολικής υπηρεσίας για κατάταξη που έχει αναγνωριστεί κατά το έτος 2016-2017 και έχει αποτυπωθεί στο Ατομικό Δελτίο Κατάταξης Υπαλλήλου (Α.Δ.Κ.Υ.) στο πεδίο «Συνολική Υπηρεσία για Κατάταξη», αφαιρώντας τον τυχόντα χρόνο που έχει δοθεί λόγω κατοχής συναφούς μεταπτυχιακού/διδακτορικού

2) με βάση τον ανωτέρω χρόνο αποδίδεται σε αυτόν το νέο προσωρινό Μ.Κ.

3) ταυτόχρονα η Διεύθυνση πρόσληψης (έτους 2017-2018, εφόσον είναι διαφορετική από τη Διεύθυνση πρόσληψης του έτους 2016-2017) αναζητά αντίγραφα των δικαιολογητικών για μισθολογική εξέλιξη σύμφωνα με την προαναφερθείσα διαδικασία.

4) τα δικαιολογητικά, εξετάζονται από τη νέα Διεύθυνση, όπως περιγράφεται στην προαναφερθείσα διαδικασία

5) επιπλέον εξετάζεται εκ νέου και η συνάφεια του μεταπτυχιακού/διδακτορικού στη νέα κατηγορία, στο νέο κλάδο όπως επίσης και η επιπλέον προϋπηρεσία την οποία τυχόν προσκομίζει ο εκπαιδευτικός3

6) Τέλος, το Υπηρεσιακό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω συνεδριάζει εκ νέου και αποφασίζει για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας του εκπαιδευτικού.

Με την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας εκδίδεται το Ατομικό Δελτίο Κατάταξης Υπαλλήλου (Α.Δ.Κ.Υ.) του εκπαιδευτικού, όπως και στις παραπάνω περιπτώσεις.

Κατά τα λοιπά για την μισθολογική κατάταξη των αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτικών ΕΕΠ/ΕΒΠ ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4354/2015(Φ.Ε.Κ.176/τ.Α΄/16-12-2015), η αριθμ.2/31029/ΔΕΠ/06-05-2016(ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ) εφαρμοστική εγκύκλιος του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, το αριθμ.2/14537/ΔΕΠ/13-05-2016 έγγραφο του Γ.Λ.Κ. καθώς και το αριθμ.169228/Ε2/12-10-2016(ΑΔΑ: 67ΝΓ4653ΠΣ-9ΗΤ) έγγραφο της Υπηρεσίας μας.

Εκπαιδ-άρχης

Vukentra.gr

-------------------------

Το Vukentra.gr είναι απολύτως ανεξάρτητο, δεν στηρίζεται από κανένα & σε κανένα και βασίζεται μόνο στους αναγνώστες του. Αν σας αρέσει, διαδώστε το και ακόμη στηρίξτε το, πατώντας πάνω στις διαφημίσεις της Coogle που είναι και το μόνο πενιχρό μελλοντικό έσοδό του…. Η σύνταξη σας ευχαριστεί εκ των προτέρων….

-------------------------

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση«ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΕΡΓΙΑΝΙ» - 22 ρεμπέτικα πορτρέτα –του Ηλία Βολιότη Καπετανάκη

Στέγαστρο ΣΜΑ Περιστερίου: Το νέο μεγάλο Περιβαλλοντικό, Πολεοδομικό και Διαχειριστικό «ΣΚΑΝΔΑΛΟ» της Διοίκησης Παχατουρίδη (Βίντεο-Φωτό)

" Η Διοίκηση Ανδρέα Παχατουρίδη «Καταπατά νόμους, μολύνει & αδιαφορεί για υγεία των κατοίκων, μόνο για λίγες χιλιάδες ευρώ». Κατασκευάζει «παράνομο» μεταλλικό Στέγαστρο για να καλύψει τις παράνομες εγκαταστάσεις επεξεργασίας και μεταφόρτωσης σκουπιδιών στο Αμαξοστάσιο, αυθαίρετα και χωρίς άδεια, ώστε να «καλύψει» το τι δηλητήρια «ταΐζει» κατοίκους και εργαζόμενους … "

Περιστέρι: Μεγάλο Σκάνδαλο αιρετών, με απαλλοτριωμένα οικόπεδα - “Πληρώθηκαν” αλλά συνεχίζουν να τα “έχουν” - Το εμπορικό κέντρο ΜΕΡΑ ΝΥΧΤΑ, το “Πάρκινγκ” του και ο κ. Παχατουρίδης

" Ο Δήμος Περιστερίου, πλήρωσε πολύ ακριβά οικόπεδο διαχρονικού αιρετού της Πόλης, για να κάνει διάνοιξη δρόμου σε κεντρικό σημείο, σύμφωνα με το ισχύον πολεοδομικό σχέδιο. Παρόλα αυτά, όμως 15 χρόνια μετά αυτό παραμένει στους αρχικούς ιδιοκτήτες του, αυξάνοντας την εμπορική αξία της ακίνητης περιουσίας τους. Δείτε ποιόν αφορά και πως έχει μεθοδευτεί η όλη κατάσταση… "

Εθνικός Διάλογος για την Παιδεία: Η ριξηκέλευθη πρόταση του Vukentra.gr για όλα τα θέματα που απασχολούν αλλά και συνθέτουν την Β/θμια Εκπαίδευση

" Για την πραγματική εκπαίδευση, ακόμη δεν έχει διατυπωθεί τίποτα, στον εθνικό διάλογο που κατά πολλούς θεωρείται προσχηματικός, προκειμένου η Κυβέρνηση να περάσει αυτά που θέλει. Το Vukentra.gr, καταθέτει τη δική του, αιρετική κατά μία άποψη αλλά και ιδιαίτερα «επαναστατική» για τα σημερινά δεδομένα. Διαβάστε την και διατυπώστε τις δικές σας προτάσεις…. "

Περιστέρι Αττικής: Διαπλοκή, διαφθορά ή ανικανότητα των υπηρεσιών του ή κάποιος τα «παίρνει»; Ο Δήμαρχος κ. Παχατουρίδης οφείλει να απαντήσει άμεσα…

" «Άγνωστοι» εκμεταλλεύονται τα διαφημιστικά ταμπλό των στάσεων χωρίς να πληρώνουν τίποτα στο Δήμο. Ο Δήμαρχος της Πόλης κ. Ανδρέας Παχατουρίδης, οφείλει να ερευνήσει άμεσα το θέμα και να δώσει απαντήσεις … Άλλως θα μείνει η εντύπωση ότι η Διοίκησή του «γνωρίζει» και σιωπά, με ότι κι αν αυτό σημαίνει… είτε ότι κάποιος τα «παίρνει», είτε ότι… "