Ο νέος Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας με απλά λόγια και έξι αναλυτικοί πίνακες για τις προθεσμίες που θέτει…

Κατηγορία: Εκπαιδευτικά Νομοθεσία


Έξι αναλυτικοί πίνακες για τον νέο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας σχετικά με τις ρυθμίσεις του νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αναρτώνται έξι αναλυτικοί πίνακες με ενδεικτικά χρονοδιαγράμματα και συνοπτικές πληροφορίες διεξαγωγής της πολιτικής δίκης (για να δείτε το κείμενο που διευκρινίζει τις διατάξεις του νέου κώδικα κάντε κλικ εδώ). 

Την σύνταξη των πινάκων αυτών, επιμελήθηκε ο Δικηγόρος, Δ.Ν, Βασίλειος Α. Χατζηιωάννου, Λέκτορας της Πολιτικής  Δικονομίας στη Νομική Σχολή του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και μέλος της συντακτικής ομάδας του Νομικού Βήματος, τον οποίο και ευχαριστεί ιδιαίτερα ο ΔΣΑ.

Στους πίνακες περιλαμβάνονται πίνακες με ενδεικτικά χρονοδιαγράμματα για την τακτική διαδικασία στα πρωτοβάθμια δικαστήρια, για την δυνητική διαδικασία εξέτασης μαρτύρων με πράξη του δικαστηρίου περί επανάληψης της συζήτησης, καθώς και πίνακας με συνοπτικές πληροφορίες για τις αναδιαμορφωμένες ειδικές διαδικασίες. Ακολουθούν πίνακες με χρονοδιαγράμματα της πρωτοβάθμιας δίκης περί την εκτέλεση για τις χρηματικές απαιτήσεις πριν και μετά τον πλειστηριασμό, καθώς και πίνακας για τα ισχύοντα μετά το ν. 4335/2015 ένδικα βοηθήματα αναστολών.

Στο παραπάνω συνημμένο αρχείο μπορείτε να δείτε τους πίνακες για τον νέο ΚΠολΔ

--------------------------

ΕΞΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΠΟΛΔ (Ν. 4335/2015) 

ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τακτική διαδικασία όλων των πρωτοβάθμιων δικαστηρίων

Διαδικαστική πράξη

Ενδεικτική ημερομηνία

[εναγόμενος/-οι με διαμονή στην Ελλάδα ]

Ενδεικτική ημερομηνία

[εναγόμενος/- οι με διαμονή στο εξωτερικό ή άγνωστης διαμονής]

 Κατάθεση αγωγής 

 1.3.2016

1.3.2016

 

Επίδοση αγωγής

 

 

(το αργότερο μέχρι) 31.3.2016

[εντός 30 ημερών – νέο 215 § 2 εδ. πρώτο ΚΠολΔ]

(μέχρι) 30.4.2016

[εντός 60 ημερών - νέο 215 § 2 ΚΠολΔ]

 

Άσκηση [κατάθεση + επίδοση] παρέμβασης/προσεπίκλησης/ανακοίνωσης/ ανταγωγής

 

30.4.2016

[εντός 60 ημερών από την κατάθεση της αγωγής – νέο 238 § 1 εδ. πρώτο ΚΠολΔ] 

30.5.2016

[εντός 90 ημερών από την κατάθεση της αγωγής – νέο 238 §1 εδ. δεύτερο]

Παρέμβαση

[του προσεπικαλούμενου] μετά από την ως άνω προσεπίκληση ή ανακοίνωση

 

30.5.2016

[εντός 90 ημερών από την κατάθεση της αγωγής – νέο 238 § 1 εδ. δεύτερο ΚΠολΔ]

29.6.2016

[εντός 120 ημερών από την κατάθεση της αγωγής – νέο 238 §1 εδ. δεύτερο ΚΠολΔ]

 

Κατάθεση προτάσεων, αποδείξεων, διαδικαστικών εγγράφων, πληρεξουσίων (για όλα ανεξαιρέτως τα ένδικα βοηθήματα)

 9.6.2016

[εντός 100 ημερών από την κατάθεση της αγωγής- 237 § 1 εδ. πρώτο ΚΠολΔ]

29.7.2016

[εντός 130 ημερών από την κατάθεση της αγωγής- νέο 237 § 1 εδ. τέταρτο ΚΠολΔ]

 

Ματαίωση συζήτησης

Εφόσον οι διάδικοι δεν καταθέσουν προτάσεις (νέο άρθ. 260 § 2 εδ. πρώτο ΚΠολΔ)

 

Κλήση νέας συζήτησης εντός εξήντα ημερών από τη ματαίωση, άλλως η αγωγή θεωρείται ως μη ασκηθείσα (νέο άρθ. 260 § 2 εδ. δεύτερο ΚΠολΔ)

 

(σ.σ. Υποκατάστατο συναινετικής αναβολής.   Η αναβολή ως θεσμός και το μονομερές σχετικό αίτημα καταργείται – νέο άρθ. 237 § 4 τελευταίο εδάφιο ΚΠολΔ) 

 

Ομοίως

 

Κατάθεση προσθήκης στις προτάσεις και (νέων) αποδείξεων προς αντίκρουση προτάσεων αντιδίκου [κλείσιμο φακέλου υπόθεσης]

 

24.6.2016

[εντός 15 ημερών από την προηγούμενη προθεσμία – 237 §2 ΚΠολΔ]

13.8.2016

[εντός δεκαπέντε ημερών από την προηγούμενη προθεσμία-νέο 237 § 2 εδ. πρώτο ΚΠολΔ]

Σημ: ενώ η προθεσμία κατάθεσης προτάσεων (237 §1) αναστέλλεται, η εν λόγω προθεσμία τυπικώς δεν αναστέλλεται την περίοδο 1-31.8 (νέο 147 § 2 ΚΠολΔ)

 

Ορισμός δικαστή ή σύνθεσης δικαστηρίου

(νέο 237 § 4 εδ. πρώτο ΚΠολΔ)

 

Μέχρι 9.7.2016

 

[μέσα σε 15 ημέρες από το κλείσιμο του φακέλου με πράξη του προέδρου του τριμελούς συμβουλίου ή του αρμόδιου δικαστή]

28.8.2016

Ομοίως

 

 

Ορισμός δικασίμου

 

Δικάσιμος μέχρι 8.8.2016

ή στον απολύτως αναγκαίο χρόνο [λογικά η πρώτη διαθέσιμη μετά την έναρξη του δικαστικού έτους]

(νέο 237 § 4 εδ. τρίτο και τέταρτο ΚΠολΔ)

 

Μη υποχρεωτική παράσταση συνηγόρων/

Δεν εξετάζονται μάρτυρες

(νέο 237 § 4 εδ. έβδομο ΚΠολΔ)

 

Εξαιρετική ανάγκη παράστασης πληρεξουσίων δικηγόρων κατά τη συζήτηση: (α) [ύστατη ημερομηνία κατάθεσης δικαστικού ενσήμου, νέο 237 § 1 εδ. τρίτο,] (β) παραίτηση από το δικαίωμα αγωγής, (γ) δικαστικός συμβιβασμός και (δ) βίαιη διακοπή της δίκης [βλ. ΑιτΕ ν. 4335/2015, ΚΝοΒ2015, 760 επ., 764 (υπό 3.3.)]

 

Κλήτευση θεωρείται η εγγραφή στο πινάκιο ή

η αποστολή ηλεκτρονικού μνμ από τη γραμματεία [πρέπει να παρακολουθούν οι διάδικοι το πινάκιο]

(νέο 237 § 4 εδ. πέμπτο και έκτο ΚΠολΔ)  

Δικάσιμος μέχρι 27.9.2016

ή στον απολύτως αναγκαίο χρόνο

 

 

 

 

Ομοίως

 Έκδοση οριστικής απόφασης

(νέο 237 § 5 ΚΠολΔ)

 Εντός οκταμήνου από τη συζήτηση  (307 ΚΠολΔ)

 Ομοίως

 ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Έκδοση πράξης για επανάληψη της συζήτησης [εξέταση μαρτύρων]

Διαδικαστική πράξη

Ενδεικτική ημερομηνία

 Πράξη επανάληψης της συζήτησης από τον δικαστή [Ειρ/ΜΠρ] ή τον πρόεδρο του ΠολΠρ

(νέο 237 § 6 εδ. πρώτο σε συνδ. με νέο 254 § 1 ΚΠολΔ)

 

 

Όχι νωρίτερα από 15 ημέρες από την πράξη Ορισμός τόπου, ημέρας και ώρας

 

 

Γνωστοποίηση στους διαδίκους

(νέο 237 § 6 εδ. δεύτερο ΚΠολΔ)

Καταχώρηση πράξης σε ειδικό βιβλίο, που λογίζεται ως κλήτευση όλων των διαδίκων

(αναγκαία η παρακολούθησή του από τους δικηγόρους)

ή με ηλεκτρονικό μνμ από τον γραμματέα

 

 

Διεξαγωγή επαναληπτικής συζήτησης

Εξέταση μάρτυρα

Ενώπιον του δικαστή (Ειρ/ΜΠρ) και του εισηγητή (ΠολΠρ)

 

Τήρηση μαγνητοφωνημένων πρακτικών ;

(256 § 3 ΚΠολΔ)

 

 

Προσθήκη

(νέο 237 § 7 εδ. πρώτο ΚΠολΔ)

 

Μέσα σε οκτώ εργάσιμες ημέρες από την διεξαγωγή της επαναληπτικής συζήτησης

 

Περιορισμένο αντικείμενο: αξιολόγηση των μαρτυρικών καταθέσεων

 

[+ «προνομιακοί» (αυτεπαγγέλτως εξεταζόμενοι) ισχυρισμοί που δεν προβλήθηκαν μέχρι το κλείσιμο του φακέλου]

 

 Έκδοση οριστικής απόφασης

(νέο 237 § 5 ΚΠολΔ)

 

Εντός οκταμήνου από τη λήξη της επαναληπτικής συζήτησης  (307 ΚΠολΔ)

 

 ΤΡΙΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ (νέα 591 επ. ΚΠολΔ)

Ενσωμάτωση σε τρεις βασικές διαδικασίες - κορμούς

(α) Διαφορές οικογενειακού δικαίου (νέο 592 § 1-3 ΚΠολΔ)

(β) Περιουσιακές διαφορές (νέο 614 §§ 1-8 ΚΠολΔ)

(γ) Διαταγές (διαταγή πληρωμής – νέο 623 επ., διαταγή απόδοσης μισθίου – νέο 637 επ. ΚΠολΔ) 

Προσδιορισμός δικασίμου με την κατάθεση της αγωγής

 

διατήρηση παλιού συστήματος

 

Με αφετηρία την δικάσιμο ξεκινά ο υπολογισμός των προθεσμιών. Υπολογισμός «προς τα πίσω» [αντίθετα με τη νέα τακτική διαδικασία] 

Προθεσμία κλήτευσης των διαδίκων πριν τη συζήτηση της αγωγής ή της ανακοπής

 

τριάντα (30) ημέρες (αν ο κλητευόμενος διάδικος διαμένει στην Ελλάδα) ή

εξήντα (60) ημέρες (αν ο κλητευόμενος διάδικος διαμένει στο εξωτερικό ή είναι άγνωστης διαμονής)  (νέο 591 § 1 περ. α’ ΚΠολΔ)

 

Προθεσμία άσκησης λοιπών ενδίκων βοηθημάτων στο πλαίσιο της ανοιγείσης δίκης με την αγωγή   (παρέμβαση, προσεπίκληση και ανακοίνωση)

 

τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από τη συζήτηση της κύριας υπόθεσης.

(νέο 591 § 1 περ. β’ εδ. πρώτο ΚΠολΔ)

Προθεσμία άσκησης παρέμβασης προσεπικαλούμενου μετά από προσεπίκληση ή ανακοίνωση

τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη συζήτηση (νέο 591 § 1 περ. β’ εδ. δεύτερο ΚΠολΔ)

 

Κατάθεση προτάσεων και αποδείξεων και προσθήκης

 

διατήρηση παλιού συστήματος

(προτάσεις κατά τη συζήτηση και προσθήκη την 12η ώρα της 3ηςεργάσιμης ημέρας από τη συζήτηση) (νέο 591 §1 περ. γ’ και στ’ ΚΠολΔ)

 

Ανταγωγή, αντέφεση και πρόσθετοι λόγοι έφεσης, αναψηλάφησης και ανακοπής

 

ασκούνται στη γραμματεία του δικαστηρίου, στο οποίο απευθύνονται μόνο με αυτοτελές δικόγραφο (πρβλ. και νέο 268 ΚΠολΔ) κι επιδίδονται στον αντίδικο τουλάχιστον οκτώ (8) ημέρες πριν από τη συζήτηση της κύριας υπόθεσης (υποχρεωτικός προσδιορισμός κοινής δικασίμου λόγω συνάφειας) (νέο 591 §1 περ. γ’ και στ’ ΚΠολΔ και για την ανακοπή νέο άρθ. 585 § 2 εδ. δεύτερο ΚΠολΔ)

 

 ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΔΙΚΗΣ ΠΕΡΙ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟ

Διαδικαστική πράξη

Ενδεικτική ημερομηνία

Ολοκλήρωση κατάσχεσης

1.3.2016

Προθεσμία άσκησης ανακοπής

[45 ημέρες: νέο 934 § 1 περ. α’ ΚΠολΔ]

 

 15.4.2016

 (σ.σ. Τίθεται ως παράδειγμα η ύστατη νόμιμη προθεσμία, λογίζεται η ίδια η ημέρα ως ημερομηνία κατάθεσης κι επίδοσης)

Ημερομηνία συζήτησης

[60 ημέρες από την κατάθεση: νέο 933 § 2 ΚΠολΔ]

μέχρι τις 14.6.2016

 

Κλήτευση καθ’ ου η ανακοπή

[20 ημέρες πριν τη συζήτηση: νέο 933 § 2 ΚΠολΔ]

Μέχρι τις 25.5.2016

 

Επίδοση πρόσθετων λόγων ανακοπής στον καθ’ ου

[8 ημέρες πριν τη συζήτηση: νέο 933 § 1 εδ. τρίτο ΚΠολΔ]

5.6.2016 (Κυριακή)

= 3.6.2016

 

Έκδοση απόφασης

[Μέσα σε 60 ημέρες από τη συζήτηση: νέο 933 § 6 ΚΠολΔ]

Μέχρι 14.8.2016

 

Ημερομηνία πλειστηριασμού

«επτά μήνες από την ημέρα περάτωσης της κατάσχεσης και όχι πάντως μετά την παρέλευση οκτώ μηνών από την ημέρα αυτή»

[νέο άρθ. 954 § 2 περ. ε’ εδ. πρώτο ΚΠολΔ: κινητά

νέο 993 § 2 εδ. πρώτο ΚΠολΔ: ακίνητα]

2.10.2016, όχι αργότερα από την 2.11.2016

 σ.σ.: στην πραγματικότητα ορίζεται η πρώτη (ή οποιαδήποτε επόμενη) Τετάρτη του έβδομου μήνα μετά την κατάσχεση [νέο 959 § 2 εδ. πρώτο ΚΠολΔ]

ΠΕΜΠΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΔΙΚΗΣ ΠΕΡΙ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ- ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟ

Διαδικαστική πράξη

Ενδεικτική ημερομηνία

πλειστηριασμού κινητών

Ενδεικτική ημερομηνία

πλειστηριασμού ακινήτων

Ολοκλήρωση πλειστηριασμού [για κινητά]

Μεταγραφή περίληψης κατακυρωτικής έκθεσης

[για ακίνητα]

5.10.2016

5.10.2016

Προθεσμία άσκησης ανακοπής

[νέο 934 § 1 περ. β’ ΚΠολΔ]

4.11.2016

 

4.12.2016

 

Ημερομηνία συζήτησης

[νέο 933 § 2 ΚΠολΔ]

3.1.2017

 

2.2.2017

 

Κλήτευση καθ’ ου η ανακοπή

[νέο 933 § 2 ΚΠολΔ]

13.12.2016

 

12.1.2017

 

Επίδοση πρόσθετων λόγων ανακοπής στον καθ’ ου

[νέο 933 § 1 εδ. τρίτο ΚΠολΔ]

23.12.2016 [Παρασκευή]

[αντί Κυριακή 25.12]

 

24.1.2016

 

Έκδοση απόφασης

[νέο 933 § 6 ΚΠολΔ]

 4.3.2017

 

3.4.2017

 

Άσκηση αγωγής διεκδίκησης του πράγματος μετά τον πλειστηριασμό [1020 ΚΠολΔ]

6.10.2017

 

6. 10. 2021

  ΕΚΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΕΝΔΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ

Είδος εκτελεστού τίτλου

Διαδικασία και δικαστήριο αναστολής 

Τελεσίδικη απόφαση

[πρβλ. νέο 937 § 1 περ. β’ εδ. τρίτο ΚΠολΔ]

Ο Άρειος Πάγος (565 ΚΠολΔ) ή το δικαστήριο της αναψηλάφησης (νέο 546 ΚΠολΔ)

 

Προσωρινώς εκτελεστή (οριστική) απόφαση

[πρβλ. νέο 937 § 1 περ. β’ εδ. τρίτο ΚΠολΔ]

Το δικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση [μέχρι τη συζήτηση ασκηθείσης ανακοπής ερημοδικίας ή έφεσης](912 ΚΠολΔ), το δικαστήριο της έφεσης ή της ανακοπής ερημοδικίας [από τη συζήτηση του ένδικου μέσου και εφεξής](913 ΚΠολΔ)

 

Διαταγή απόδοσης μισθίου

Το δικαστήριο που εξέδωσε την διαταγή (νέο 643 εδ. δεύτερο ΚΠολΔ)

 

Διαταγή πληρωμής χωρίς δεδικασμένο 

Δικαστήριο του δικαστή που εξέδωσε την διαταγή πληρωμής (νέο 632 § 3  εδ. δεύτερο ΚΠολΔ)

 

Διαταγή πληρωμής με ισχύ δεδικασμένου

Δεν υπάρχει δικαίωμα αναστολής (νέο 633 § 2 εδ. δεύτερο ΚΠολΔ)

Εξαιρετικώς: διαδικασία αναστολής στο πλαίσιο αναψηλάφησης [νέο 546 ΚΠολΔ]

 

Διαιτητική απόφαση

Από το αρμόδιο δικαστήριο [Εφετείο] (899 § 3, νέο 901 § 3 ΚΠολΔ)

 

Απόφαση ασφαλιστικών μέτρων

Το ΜΠρ του τόπου της εκτέλεσης, άλλως [σε όλως επείγουσες περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει ΜΠρ] το ειρηνοδικείο [702 § 2 ΚΠολΔ]

Οποιοσδήποτε εκτελεστός τίτλος για άμεση εκτέλεση [παράδοση ή απόδοση πράγματος]

Αίτηση αναστολή από το δικαστήριο της ανακοπής (νέο 937 § 1 περ. γ’ ΚΠολΔ)

Πλειστηριασμός

Αναστολή (937 § 1 περ. β’ εδ. πέμπτο και έκτο, 1000 ΚΠολΔ)

(α) Συμβολαιογραφικό έγγραφο, αλλοδαπός  [κηρυχθείς] εκτελεστός τίτλος, πρακτικό δικαστικού συμβιβασμού, λοιπές δικαστικές πράξεις.

(β) Επίσπευση αναγκαστικής εκτέλεσης δυνάμει οποιουδήποτε τίτλου εις χείρας τρίτου (982 επ. ΚΠολΔ) και σε πράγμα τρίτου (936 ΚΠολΔ)

 

Δεν προβλέπεται ιδιαίτερη διαδικασία αναστολής της αναγκαστικής εκτέλεσης

 -------------------------------------------

Νέος Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας (ν. 4334/2015)

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Με τις τροποποιήσεις του ΚΠολΔ με το ν. 4335/2015 που στοχεύουν στην επιτάχυνση της δίκης, και, συνακόλουθα, στην έγκαιρη παροχή έννομης προστασίας, τόσο σε επίπεδο διαγνωστικής δίκης, όσο και σε επίπεδο αναγκαστικής εκτέλεσης, επιχειρήθηκαν ουσιαστικές τομές, κυρίως στην τακτική διαδικασία και στη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης (η ενοποίηση των ειδικών διαδικασιών είναι ζήτημα νομοτεχνικό), ενώ έγιναν παρεμβάσεις και σε άλλες ρυθμίσεις του ΚΠολΔ.

Στην προσπάθεια εξοικονόμησης χρόνου και πόρων θεσπίστηκαν και διατάξεις που ενέχουν επικινδυνότητα για τους διαδίκους, όπως ο αυτεπάγγελτος προσδιορισμός της συζήτησης στην τακτική διαδικασία, χωρίς υποχρέωση κλήτευσης των διαδίκων ή οι επαναλήψεις του πλειστηριασμού χωρίς γνωστοποίηση στον καθού και τους εμπράγματους δανειστές, παρά μόνο μέσω των δημοσιεύσεων. Η δυσλειτουργία του παλαιού συστήματος, με τη διαιώνιση των δικών και τη χρονοβόρο, δαπανηρή και ατελέσφορη λειτουργία της αναγκαστικής εκτέλεσης ήταν προφανής.

Η αποτελεσματικότητα και η ορθότητα, όμως, των πρόσφατων νομοθετικών επιλογών θα πρέπει να επιβεβαιωθεί στην πράξη.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ

Α. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ:

Στις διαφορές ανάμεσα στου συνιδιοκτήτες διαφοροποιούνται οι αγωγές που αφορούν κοινόχρηστα μέχρι 20.000€ που υπάγονται στο Ειρηνοδικείο (17&3 και 14&1 γ΄), ενώ οι υπόλοιπες συνεχίζουν να υπάγονται στο Μονομελές Πρωτοδικείο.

Στις ναυτικές διαφορές και εκτός Αττικής, καθιερώνεται συντρέχουσα δωσιδικία του Πρωτοδικείου Πειραιά (μεταβατική διάταξη 17). 

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ:

Κύρια παρέμβαση μόνο στον 1ο βαθμό (79).

Υποχρεωτική η παράσταση στο δικαστήριο με δικηγόρο, πλην μικροδιαφορών και αποτροπής επικείμενου κινδύνου (94).

Υποχρεωτική η κατάθεση προτάσεων και στο Ειρηνοδικείο, πλην μικροδιαφορών (115&3).

Στα δικόγραφα και στις εκθέσεις είναι υποχρεωτική η αναγραφή ΑΦΜ του διαδίκου που επιχειρεί την πράξη (117&1β και 118 αρ. 3), ο οποίος αναφέρεται και στις αποφάσεις (305).

Στα εισαγωγικά δικόγραφα πρέπει να περιλαμβάνεται η ηλεκτρονική διεύθυνση (email) του ή των πληρεξουσίων δικηγόρων (119&1).

Ο δικαστικός πληρεξούσιος που διορίστηκε, σύμφωνα με το άρθρο 96 (συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή δήλωση καταχωρημένη στα πρακτικά ή εξουσιοδότηση με επικυρωμένο το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια ή δημοτική αρχή ή δικηγόρο) είναι αυτοδικαίως και αντίκλητος για όλες τις επιδόσεις που αναφέρονται στη δίκη, στην οποία είναι πληρεξούσιος, έως και την έκδοση αμετάκλητης απόφασης, εκτός αν με δικόγραφο γνωστοποιηθεί η αντικατάστασή του (143&1). 

Δικαστικές διακοπές. Το χρονικό διάστημα από 1.8 - 31.8 δεν συνυπολογίζεται για τις προθεσμίες και των άρθρων 215&2 (επίδοση της αγωγής εντός 30 ημερών στην τακτική διαδικασία), 237&1 (κατάθεση προτάσεων στην τακτική διαδικασία), 238&1 (προθεσμίες κατάθεσης συμπληρωματικών δικογράφων στην τακτική διαδικασία), 598 (προθεσμία αναψηλάφησης) και 642 (προθεσμία ανακοπής κατά διαταγής απόδοσης μισθίου αντί του παλαιού 662ΣΤ) (147). 

Παράταση προθεσμιών με συναίνεση των διαδίκων, εφόσον συμφωνεί ο δικαστής ή μόνο από αυτόν, ο οποίος σταθμίζει τις ειδικές περιστάσεις (148).

Η προθεσμία για την κλήτευση των διαδίκων είναι γενικώς 30 ημέρες και για τους κατοίκους του εξωτερικού και άγνωστης διαμονής 60 ημέρες (228, 230 και 498).

Γ. ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ - ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ - ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ) ΣΤΟΝ 1ο ΒΑΘΜΟ:

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Η πρωτοβάθμια δίκη στην τακτική διαδικασία (και μάλιστα από το Ειρηνοδικείο μέχρι το Πολυμελές Πρωτοδικείο) στηρίζεται σε τελείως διαφορετική προσέγγιση. Εγκαταλείπεται το σύστημα του προσδιορισμού δικασίμου και της προφορικής συζήτησης στο ακροατήριο (που παραμένει μόνο στις ειδικές διαδικασίες) και διαμορφώνεται σύστημα που στηρίζεται στην έγγραφη προδικασία, με ασφυκτικές προθεσμίες που έχουν ως αφετηρία την ημέρα κατάθεσης της αγωγής και την τελική τυπική συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο.

Στο πλαίσιο αυτό και με στόχο την εξοικονόμηση χρόνου, καταργήθηκε, σε πρώτη φάση, η ζώσα μαρτυτική απόδειξη και αντικαταστάθηκε με την προσκομιδή ένορκων βεβαιώσεων, με τη δυνατότητα ενδιάμεσης έκδοσης διάταξης για εξέταση μαρτύτων, σε δεύτερη φάση, καταρχήν μεταξύ εκείνων που έδωσαν ένορκη βεβαίωση.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ:

Η αγωγή στην τακτική διαδικασία επιδίδεται εντός προθεσμίας 30 ημερών στον εναγόμενο ή 60 ημερών αν είναι κάτοικος εξωτερικού ή άγνωστης διαμονής. Αν δεν επιδοθεί θεωρείται ότι δεν ασκήθηκε (215).

Κατά την κατάθεση (στην τακτική διαδικασία) ο γραμματέας θέτει στο πρωτότυπο και στα αντίγραφα ευδιάκριτη σημείωση για την προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων για τον ενάγοντα και τον εναγόμενο και επισημαίνεται ότι η εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη (226).

Ο Πρόεδρος του Πολυμελούς Πρωτοδικείου, ο Δικαστής του Μονομελούς Πρωτοδικείου ή ο Ειρηνοδίκης μπορούν, με αίτημα διαδίκου με την αγωγή ή αυτοτελώς πριν από τη λήξη της προθεσμίας κατάθεσης προτάσεων ή αυτεπαγγέλτως: Α/ Να καλέσουν τους διαδίκους ή τους αντιπροσώπους τους να εμφανιστούν αυτοπροσώπως στη συζήτηση για να τους υποβληθούν ερωτήσεις ή να δώσουν διευκρινίσεις για την υπόθεση. Β/ Να ζητήσουν εγγράφως από Δημόσια Αρχή την προσαγωγή ή αποστολή εγγράφου. Γ/ Να διατάξουν την προσαγωγή εγγράφων που βρίσκονται στην κατοχή διαδίκου ή τρίτου, εντός προθεσμίας που ορίζει το Δικαστήριο. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης άρνησης προβλέπονται ποινές, ενώ η άρνηση εκτιμάται ελεύθερα από το Δικαστήριο (232).

Παρεμβάσεις, προσεπικλήσεις, ανακοινώσεις δίκης και ανταγωγές κατατίθενται και επιδίδονται σε όλους τους διαδίκος μέσα σε 60 ημέρες από την κατάθεση της αγωγής, που παρατείνεται κατά 30 ημέρες σε περίπτωση που ο διάδικος είναι κάτοικος εξωτερικού ή άγνωστης διαμονής (238&1). Παρεμβάσεις ύστερα από προσεπίκληση ή ανακοίνωση δίκης κατατίθενται και επιδίδονται στους διαδίκους μέσα σε προθεσμία 90 ημερών από την κατάθεση της αγωγής, που παρατείνεται κατά 30 ημέρες σε περίπτωση που ο διάδικος είναι κάτοικος εξωτερικού ή άγνωστης διαμονής (238&1). Μέσα στην παραπάνω προθεσμία (των 100 ή 130 ημερών σε περίπτωση διαδίκου κατοίκου εξωτερικού ή άγνωστης διαμονής, από την κατάθεση του δικογράφου) κατατίθενται οι προτάσεις γι' αυτό, μαζί με τα αποδεικτικά (238).

Μέσα σε 100 ημέρες από την κατάθεση της αγωγής ή 130 ημέρες αν ο εναγόμενος ή ομόδικός του είναι κάτοικος εξωτερικού ή άγνωστης διαμονής, οι διάδικοι οφείλουν να καταθέσουν στον αρμόδιο υπάλληλο της Γραμματείας τις προτάσεις τους μαζί με τα αποδεικτικά μέσα, το αποδεικτικό επίδοσης και την πληρεξουσιότητα (κατά το άρθρο 96). Το δικαστικό ένσημο κατατίθεται μέχρι τη συζήτηση (237&1). 

Οι αμοιβαίες αντικρούσεις γίνονται με την προσθήκη στις προτάσεις μέσα σε 15 ημέρες από τη λήξη της ως άνω προθεσμίας, οπότε κλείνει ο φάκελος της υπόθεσης. Νέοι ισχυρισμοί με την προσθήκη μπορεί να προταθούν και νέα αποδεικτικά μέσα να προσκομιστούν μόνο για την αντίκρουση ισχυρισμών που περιέχονται στις προτάσεις. Εκπρόθεσμες προτάσεις και προσθήκες δεν λαμβάνονται υπόψη (237&2).

Οι ενστάσεις 

α) της αναρμοδιότητας του δικαστηρίου (εκτός αν δεν επιτρέπεται παρέκταση),

β) της υπαγωγής της διαφοράς στη διαιτησία,

γ) της έλλειψης εγγυοδοσίας,

δ) της μη καταβολής των εξόδων της προηγούμενης δίκης,

ε) της ύπαρξης προθεσμίας για αποποίηση κληρονομίας και στ) της προσεπίκλησης ομοδίκων ή υποχρέων για αποζημίωση, προβάλλονται με τις προτάσεις, με ποινή απαραδέκτου (263). 

Ο κατάλογος των δικηγορικών αμοιβών και εξόδων υποβάλλεται με τις προτάσεις (τακτική και ειδικές διαδικασίες) και όχι με την προσθήκη (190&2).

Παράταση προθεσμιών με συναίνεση των διαδίκων, εφόσον συμφωνεί ο δικαστής ή μόνο από αυτόν, ο οποίος σταθμίζει τις περιστάσεις (148).

Μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από το κλείσιμο του φακέλου ορίζεται από τον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου ή τον αρμόδιο δικαστή, ο δικαστής ή η σύνθεση του Δικαστηρίου που θα εκδικάσει την υπόθεση και στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Πολυμελούς ορίζει τον εισηγητή. Συγχρόνως ορίζεται και η δικάσιμος. Η εγγραφή της υπόθεσης στο Πινάκιο γίνεται με επιμέλεια του Γραμματέα και ισχύει ως κλήτευση των διαδίκων. Κατά την ορισμένη δικάσιμο δεν εξετάζονται μάρτυρες και η υπόθεση συζητείται και χωρίς την παρουσία των διαδίκων ή των πληρεξουσίων δικηγόρων τους. Αναβολή της συζήτησης δεν επιτρέπεται (237&4).

Η παραίτηση από το δικόγραφο της αγωγής χωρίς τη συναίνεση του εναγόμενου μπορεί να γίνει πριν από την κατάθεση προτάσεων από τον εναγόμενο (294).

Ο περιορισμός του αιτήματος της αγωγής ή οι λοιπές δυνατότητες κατά το άρθρο 223 ΚΠολΔ γίνεται είτε με τις προτάσεις είτε με δήλωση στα πρακτικά, έως ότου περατωθεί η δίκη (223).

Αν ο εναγόμενος δεν λάβει μέρος κανονικά στη δίκη και η αγωγή ή η κλήση δεν επιδόθηκε νόμιμα ή εμπρόθεσμα, η αγωγή θεωρείται μη ασκηθείσα. Αλλιώς η υπόθεση εκδικάζεται ερήμην του εναγόμενου, οπότε οι περιεχόμενοι στο δικόγραφο της αγωγής ισχυρισμοί του ενάγοντος θεωρούνται ομολογημένοι (271&&2, 3). Αν ο επισπεύδων τη συζήτηση ενάγων δεν λάβει μέρος κανονικά στη δίκη (με προκατάθεση προτάσεων) απορρίπτεται η αγωγή (272). 

Αν κατά την ημέρα της συζήτησης όλοι οι διάδικοι δεν εμφανίζονται ή δεν μετέχουν κανονικά στη συζήτηση (δηλαδή δεν έχουν καταθέσει προτάσεις) η συζήτηση ματαιώνεται (260). Σε περίπτωση που η συζήτηση ματαιωθεί ο διάδικος οφείλει με κλήση του να ζητήσει προσδιορισμό νέας συζήτησης της υπόθεσης μέσα σε 60 ημέρες από τη ματαίωση. Αλλιώς η αγωγη θεωρείται μη ασκηθείσα (260&2). Όσον αφορά τη διακοπή της παραγραφής, προβλέπεται ότι η ματαίωση της συζήτησης της υπόθεσης απότελεί διαδικαστική πράξη του Δικαστηρίου (260&3). 

Μετά τη συζήτηση εκδίδεται η οριστική απόφαση με βάση τα στοιχεία του φακέλου της δικογραφίας (237&5). 

Σε περίπτωση που κατά τη μελέτη της υπόθεσης διαπιστωθεί η ανάγκη εξέτασης μαρτύρων (ενός από κάθε πλευρά, από εκείνους που έδωσαν ένορκη βεβαίωση ή σε περίπτωση ανυπαρξίας της από τους προτεινόμενους από κάθε πλευρά) με απλή διάταξη του Προέδρου στο Πολυμελές Πρωτοδικείο ή του Δικαστή στο Μονομελές Πρωτοδικείο ή του Ειρηνοδίκη, διατάσσεται η επανάληψη της συζήτησης σε χρόνο όχι συντομότερο των 15 ημερών ενώπιον του ορισμένου Δικαστή. 

Η καταχώρηση της διάταξης στο οικείο βιβλίο επέχει θέση κλήτευσης των διαδίκων. Με την ολοκλήρωση της εξέτασης των μαρτύρων, που αν δεν επαρκεί ο χρόνος της προβλέπεται μόνο διακοπή, με προφορική ανακοίνωση του Δικαστή που επέχει θέση κλήτευσης και των απόντων διαδίκων, θεωρείται συντελεσμένη η επανάληψη της συζήτησης (237&6).

Οι διάδικοι μέσα σε 8 εργάσιμες ημέρες δικαιούνται με προσθήκη να προβούν σε αξιολόγηση των αποδείξεων αυτών. Δεν κατατίθενται νέες προτάσεις και δεν λαμβάνονται υπόψη νέοι ισχυρισμοί και νέα αποδεικτικά μέσα (237&7). 

Σε περίπτωση που κατά τη μελέτη της υπόθεσης ή τη διάσκεψη διαπιστωθούν κενά ή αμφίβολα σημεία που απαιτούν συμπλήρωση ή επεξήγηση ή όταν επιβάλλεται η διενέργεια αυτοψίας, πραγματογνωμοσύνης ή εξέτασης των διαδίκων στο ακροατήριο, το Δικαστήριο μπορεί να διατάξει την επανάληψη της συζήτησης με απόφαση που μνημονεύει τα ειδικά θέματα που επέβαλαν την επανάληψη. Με την ίδια απόφαση μπορεί να διαταχθεί και η εξέταση μάρτυρα (ενός για κάθε πλευρά).

Στην επαναλαμβανόμενη συζήτηση οι διάδικοι κλητεύονται 30 τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτήν. Η συζήτηση θεωρείται συνέχεια της προηγούμενης (254).

Προβλέπεται διεξαγωγή της δίκης και εξέταση μαρτύρων από απόσταση με ηλεκτρονικά μέσα (αλλα απαιτείται προηγούμενη νομοθετική ρύθμιση εξειδίκευσης) (237&&9, 10, 11).

Διευρύνεται και οργανώνεται η εξουσία του Ειρηνοδίκη για συμβιβαστική επίλυση των διαφορών πριν την άσκηση της αγωγής (209-213).

Δ. ΕΝΟΡΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ

Οι ένορκες βεβαιώσεις λαμβάνονται ενώπιον του Ειρηνοδίκη ή συμβολαιογράφου της έδρας του Δικαστηρίου ή της κατοικίας ή διαμονής του μάρτυρα ή ενώπιον του προξένου της κατοικίας ή της διαμονής του μάρτυρα (421).

Απαιτείται κλήτευση του αντιδίκου 2 τουλάχιστον ημέρες πριν από τη λήψη, στην οποία πρέπει να αναφέρονται πέρα από το δικόγραφο που αφορά, τον τόπο, ημέρα και ώρα της ένορκης βεβαίωσης, καθώς και τα πλήρη στοιχεία του μάρτυρα που θα εξεταστεί (422&1). 

Κατά τη βεβαίωση παρίστανται, εφόσον το επιθυμούν, οι διάδικοι, χωρίς να προβλέπεται δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων (422&2). Μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις κατά της εξέτασης ή αίτηση εξαίρεσης του μάρτυρα, που καταχωρούνται στην αρχή της πράξης, χωρίς να εμποδίζουν την βεβαίωση, η δε βασιμότητά τους κρίνεται από το δικαστήριο (423&2). 

Δεν επιτρέπεται η λήψη ενόρκων βεβαιώσεων περισσότερων των 5 για κάθε διάδικο και 3 για την αντίκρουση (422&3). 

Ένορκη βεβαίωση που δίνεται κατά παράβαση των σχετικών διατάξεων δεν λαμβάνεται υπόψη ούτε για τη συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων (424). 

Ε. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Οι ειδικές διαδικασίες διακρίνονται πλέον σε δύο κατηγορίες: α/ "Διαφορές από την οικογένεια, το γάμο και την ελεύθερη συμβίωση" (592 επ.) και β/ "Περιουσιακές διαφορές" (614 επ.), ενώ αυτοτελή κατηγορία αποτελούν οι "Διαταγές" (623 επ.). Αν και η ενοποίηση αυτή εμφανίζεται ως καινοτομία, στην πραγματικότητα πρόκειται για αναδιάταξη των Κεφαλαίων των Ειδικών Διαδικασιών.

Κατά τη διαδικασία των περιουσιακών διαφορών εκδικάζονται και οι δίκες περί την εκτέλεση. Η πλέον ουσιαστική διαφοροποίηση είναι ότι για όλες τις παρεπόμενες δίκες (ανταγωγή, προσεπίκληση, παρέμβαση με ή χωρίς προσεπίκληση, αντέφεση και πρόσθετοι λόγοι της) επιβάλλεται έγγραφη προδικασία μέσα σε συγκεκριμένα χρονικά όρια.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ:

Κατά την κατάθεση της αγωγής ο Γραμματέας, με βάση την ημέρα και ώρα συζήτησης, την εγγράφει στο πινάκιο του Δικαστηρίου (226). 

Η προθεσμία κλήτευσης είναι 30 ημέρες, εκτός αν ο διάδικος που καλείται ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι άγνωστης διαμονής, οπότε η σχετική προθεσμία είναι 60 ημέρες (591&1α). 

Παρέμβαση, προσεπίκληση ή ανακοίνωση δίκης κατατίθενται και επιδίδονται στους διαδίκους τουλάχιστον 10 ημέρες πριν τη συζήτηση. Παρέμβαση ύστερα από προσεπίκληση ή ανακοίνωση κατατίθεται και επιδίδεται στους αντιδίκους τουλάχιστον 5 ημέρες πριν από τη συζήτηση. Τα δικόγραφα αυτά προσδιορίζονται υποχρεωτικά στην ημερομηνία συζήτησης της κύριας υπόθεσης (591&1β).

Ανταγωγή, αντέφεση και πρόσθετοι λόγοι έφεσης και αναψηλάφησης ασκούνται με δικόγραφο που επιδίδεται στον αντίδικό τουλάχιστον 8 ημέρες πριν από τη συζήτηση και προσδιορίζεται υποχρεωτικά στην ημερομηνία εκδίκασης της κύριας υπόθεσης (591&1ζ).

Οι προτάσεις κατατίθενται μέχρι τη συζήτηση μαζί με τα αποδεικτικά μέσα, ενώ τα περιεχόμενα σε αυτά μέσα επίθεσης και άμυνας προτείνονται και προφορικά στο ακροατήριο και καταχωρούνται στα πρακτικά με ποινή απαραδέκτου (591&1γ και ε).

Αν ο εναγόμενος δεν λάβει μέρος κανονικά στη δίκη και η αγωγή ή η κλήση δεν επιδόθηκε νόμιμα ή εμπρόθεσμα, κηρύσσεται απαράδεκτη η συζήτηση, αλλιώς δικάζεται ερήμην (271).

Το δικαστήριο, αν είναι αναγκαίο, με προφορική ανακοίνωση που κατάχωρίζεται στα πρακτικά, διατάσσει αυτοψία ή πραγματογνωμοσύνη (591&4).

Έως την 12η ώρα της τρίτης εργάσιμης ημέρας μετά τη συζήτηση κατατίθεται η προσθήκη, με την οποία πέρα από την αξιολόγηση, προτείνονται ισχυρισμοί και προσκομίζονται αποδεικτικά μέσα (και ένορκες βεβαιώσεις) μόνο για την αντίκρουση ισχυρισμών που προτάθηκαν (591&1στ).

Αν η υπόθεση δεν υπάγεται στη διαδικασία που έχει εισαχθεί, το δικαστήριο αποφαίνεται γι' αυτό αυτεπαγγέλτως και διατάζει την εκδίκαση της υπόθεσης κατά τη διαδικασία, σύμφωνα με την οποία δικάζεται (591&6). 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, ΤΟ ΓΑΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΒΙΩΣΗ:

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι γαμικές διαφορές, διαφορές από τη σχέση γονέων και τέκνων και οι λοιπές οικογενειακές διαφορές, όπως εξειδικεύονται στο νόμο (592).

Αν κατά τη συζήτηση δεν εμφανισθεί ή δεν λάβει μέρος κανονικά κάποιος διάδικος, η διαδικασία προχωράει σαν να ήταν παρόντες όλοι οι διάδικοι (595).

Με την απόφαση που ανατίθεται η επιμέλεια του προσώπου του τέκνου στον ένα γονέα, διατάσσεται αυτεπαγγέλτως και η απόδοση ή παράδοση του τέκνου σε αυτόν, η δε απόφαση εκτελείται κατά τη διάταξη του άρθρου 950 (613).

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ:

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι μισθωτικές διαφορές, οι διαφορές από την οριζόντια ή την κάθετη ιδιοκτησία, οι εργατικές διαφορές, οι διαφορές επαγγελματιών και οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης, οι διαφορές από αμοιβές, οι διαφορές για ζημιές από αυτοκίνητα, οι διαφορές από δημοσιεύματα ή ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές και οι διαφορές από πιστωτικούς τίτλους, όπως εξειδικεύονται στο νόμο (614).

Βασική μεταρρύθμιση είναι η ενοποίηση των προθεσμιών των ενδίκων μέσων, που στις μισθωτικές διαφορές ήταν συντετμημένες κατά το 1/2 και αποτελούσε παγίδα (591 και 518).

Στις διαφορές από πιστωτικούς τίτλους, ενώ διατηρήθηκε η απαγόρευση της ανταγωγής, προστέθηκε η φράση "εκτός αν η ανταγωγή είναι συναφής με την κύρια αγωγή" (622Β&3).

Στις μικροδιαφορές δεν επιτρέπεται προφορική αγωγή (468).

ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:

Η διαταγή πληρωμής εκδίδεται μόνο για ιδιωτικού δικαίου διαφορές (623).

Εκδίδονται διαταγές πληρωμής κατά κατοίκων εξωτερικού, αλλά και προσώπων αγνώστου διαμονής, εφόσον έχουν διορισμένο αντίκλητο (624&2 και 142).

Και στη διαταγή πληρωμής πρέπει να αναφέρεται ο ΑΦΜ του αιτούντος και, αν είναι δυνατόν, ο ΑΦΜ του καθού (630).

Διατηρείται η υποχρεωτική επίδοση της διαταγής πληρωμής εντός 2 μηνών από την έκδοσή της, πλην η κατάθεση του επιδοτηρίου στο Γραμματέα του Πρωτοδικείου, μέσα στην ίδια προθεσμία, γίνεται από οποιονδήποτε (630Α).

Αναστέλλεται αυτοδικαίως η εκτελεστότητα της διαταγής πληρωμής, όσο διαρκεί η προθεσμία για την άσκηση της ανακοπής, όταν ο καθού είναι κάτοικος εξωτερικού ή άγνωστης διαμονής, επιτρέπεται όμως να ληφθούν ασφαλιστικά μέτρα (631 και 724).

Η προθεσμία ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής είναι 15 εργάσιμες ημέρες, εκτός αν στρέφεται κατά κατοίκου εξωτερικού ή άγνωστης διαμονής που είναι 30 ημέρες (632&2).

Η ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής εκδικάζεται από το καθ' ύλην αρμόδιο δικαστήριο που εξέδωσε τη διαταγή πληρωμής κατά τη διαδικασία των περιουσιακών διαφορών (632&&1, 2).

Η αναστολή, σε περίπτωση άσκησης ανακοπής του άρθρου 632 ΚΠολΔ, εκδικάζεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Η αναστολή, όμως, δεν εμποδίζει τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων (632&3).

Σε περίπτωση άσκησης εμπρόθεσμης έφεσης κατά της απόφασης που απέρριψε την ανακοπή, τόσο το δικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση, όσο και το δικαστήριο που εκδικάζει την έφεση, μπορούν να χορηγήσουν αναστολή, με αίτηση που εκδικάζεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (632&4).

Με την ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής μπορεί να σωρευθεί και ανακοπή κατά της αναγκαστικής εκτέλεσης, με τις προϋποθέσεις του 218 ΚΠολΔ (632&6).

Η προθεσμία ανακοπής στη 2η επίδοση του άρθρου 633 ΚΠολΔ διαμορφώνεται σε 15 εργάσιμες ημέρες για όλες

... ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Με τις τροποποιήσεις του ΚΠολΔ με το ν. 4335/2015 που στοχεύουν στην επιτάχυνση της δίκης, και, συνακόλουθα, στην έγκαιρη παροχή έννομης προστασίας, τόσο σε επίπεδο διαγνωστικής δίκης, όσο και σε επίπεδο αναγκαστικής εκτέλεσης, επιχειρήθηκαν ουσιαστικές τομές, κυρίως στην τακτική διαδικασία και στη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης (η ενοποίηση των ειδικών διαδικασιών είναι ζήτημα νομοτεχνικό), ενώ έγιναν παρεμβάσεις και σε άλλες ρυθμίσεις του ΚΠολΔ.

Στην προσπάθεια εξοικονόμησης χρόνου και πόρων θεσπίστηκαν και διατάξεις που ενέχουν επικινδυνότητα για τους διαδίκους, όπως ο αυτεπάγγελτος προσδιορισμός της συζήτησης στην τακτική διαδικασία, χωρίς υποχρέωση κλήτευσης των διαδίκων ή οι επαναλήψεις του πλειστηριασμού χωρίς γνωστοποίηση στον καθού και τους εμπράγματους δανειστές, παρά μόνο μέσω των δημοσιεύσεων.

Η δυσλειτουργία του παλαιού συστήματος, με τη διαιώνιση των δικών και τη χρονοβόρο, δαπανηρή και ατελέσφορη λειτουργία της αναγκαστικής εκτέλεσης ήταν προφανής. Η αποτελεσματικότητα και η ορθότητα, όμως, των πρόσφατων νομοθετικών επιλογών θα πρέπει να επιβεβαιωθεί στην πράξη.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ

Α. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ:

Στις διαφορές ανάμεσα στου συνιδιοκτήτες διαφοροποιούνται οι αγωγές που αφορούν κοινόχρηστα μέχρι 20.000€ που υπάγονται στο Ειρηνοδικείο (17&3 και 14&1 γ΄), ενώ οι υπόλοιπες συνεχίζουν να υπάγονται στο Μονομελές Πρωτοδικείο.

Στις ναυτικές διαφορές και εκτός Αττικής, καθιερώνεται συντρέχουσα δωσιδικία του Πρωτοδικείου Πειραιά (μεταβατική διάταξη 17). 

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ:

Κύρια παρέμβαση μόνο στον 1ο βαθμό (79).

Υποχρεωτική η παράσταση στο δικαστήριο με δικηγόρο, πλην μικροδιαφορών και αποτροπής επικείμενου κινδύνου (94).

Υποχρεωτική η κατάθεση προτάσεων και στο Ειρηνοδικείο, πλην μικροδιαφορών (115&3).

Στα δικόγραφα και στις εκθέσεις είναι υποχρεωτική η αναγραφή ΑΦΜ του διαδίκου που επιχειρεί την πράξη (117&1β και 118 αρ. 3), ο οποίος αναφέρεται και στις αποφάσεις (305).

Στα εισαγωγικά δικόγραφα πρέπει να περιλαμβάνεται η ηλεκτρονική διεύθυνση (email) του ή των πληρεξουσίων δικηγόρων (119&1).

Ο δικαστικός πληρεξούσιος που διορίστηκε, σύμφωνα με το άρθρο 96 (συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή δήλωση καταχωρημένη στα πρακτικά ή εξουσιοδότηση με επικυρωμένο το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια ή δημοτική αρχή ή δικηγόρο) είναι αυτοδικαίως και αντίκλητος για όλες τις επιδόσεις που αναφέρονται στη δίκη, στην οποία είναι πληρεξούσιος, έως και την έκδοση αμετάκλητης απόφασης, εκτός αν με δικόγραφο γνωστοποιηθεί η αντικατάστασή του (143&1). 

Δικαστικές διακοπές. Το χρονικό διάστημα από 1.8 - 31.8 δεν συνυπολογίζεται για τις προθεσμίες και των άρθρων 215&2 (επίδοση της αγωγής εντός 30 ημερών στην τακτική διαδικασία), 237&1 (κατάθεση προτάσεων στην τακτική διαδικασία), 238&1 (προθεσμίες κατάθεσης συμπληρωματικών δικογράφων στην τακτική διαδικασία), 598 (προθεσμία αναψηλάφησης) και 642 (προθεσμία ανακοπής κατά διαταγής απόδοσης μισθίου αντί του παλαιού 662ΣΤ) (147). 

Παράταση προθεσμιών με συναίνεση των διαδίκων, εφόσον συμφωνεί ο δικαστής ή μόνο από αυτόν, ο οποίος σταθμίζει τις ειδικές περιστάσεις (148).

Η προθεσμία για την κλήτευση των διαδίκων είναι γενικώς 30 ημέρες και για τους κατοίκους του εξωτερικού και άγνωστης διαμονής 60 ημέρες (228, 230 και 498).

Γ. ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ - ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ - ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ) ΣΤΟΝ 1ο ΒΑΘΜΟ:

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Η πρωτοβάθμια δίκη στην τακτική διαδικασία (και μάλιστα από το Ειρηνοδικείο μέχρι το Πολυμελές Πρωτοδικείο) στηρίζεται σε τελείως διαφορετική προσέγγιση. Εγκαταλείπεται το σύστημα του προσδιορισμού δικασίμου και της προφορικής συζήτησης στο ακροατήριο (που παραμένει μόνο στις ειδικές διαδικασίες) και διαμορφώνεται σύστημα που στηρίζεται στην έγγραφη προδικασία, με ασφυκτικές προθεσμίες που έχουν ως αφετηρία την ημέρα κατάθεσης της αγωγής και την τελική τυπική συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο.

Στο πλαίσιο αυτό και με στόχο την εξοικονόμηση χρόνου, καταργήθηκε, σε πρώτη φάση, η ζώσα μαρτυτική απόδειξη και αντικαταστάθηκε με την προσκομιδή ένορκων βεβαιώσεων, με τη δυνατότητα ενδιάμεσης έκδοσης διάταξης για εξέταση μαρτύτων, σε δεύτερη φάση, καταρχήν μεταξύ εκείνων που έδωσαν ένορκη βεβαίωση.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ:

Η αγωγή στην τακτική διαδικασία επιδίδεται εντός προθεσμίας 30 ημερών στον εναγόμενο ή 60 ημερών αν είναι κάτοικος εξωτερικού ή άγνωστης διαμονής. Αν δεν επιδοθεί θεωρείται ότι δεν ασκήθηκε (215).

Κατά την κατάθεση (στην τακτική διαδικασία) ο γραμματέας θέτει στο πρωτότυπο και στα αντίγραφα ευδιάκριτη σημείωση για την προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων για τον ενάγοντα και τον εναγόμενο και επισημαίνεται ότι η εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη (226).

Ο Πρόεδρος του Πολυμελούς Πρωτοδικείου, ο Δικαστής του Μονομελούς Πρωτοδικείου ή ο Ειρηνοδίκης μπορούν, με αίτημα διαδίκου με την αγωγή ή αυτοτελώς πριν από τη λήξη της προθεσμίας κατάθεσης προτάσεων ή αυτεπαγγέλτως: 

Α/ Να καλέσουν τους διαδίκους ή τους αντιπροσώπους τους να εμφανιστούν αυτοπροσώπως στη συζήτηση για να τους υποβληθούν ερωτήσεις ή να δώσουν διευκρινίσεις για την υπόθεση. 

Β/ Να ζητήσουν εγγράφως από Δημόσια Αρχή την προσαγωγή ή αποστολή εγγράφου. 

Γ/ Να διατάξουν την προσαγωγή εγγράφων που βρίσκονται στην κατοχή διαδίκου ή τρίτου, εντός προθεσμίας που ορίζει το Δικαστήριο.

Σε περίπτωση αδικαιολόγητης άρνησης προβλέπονται ποινές, ενώ η άρνηση εκτιμάται ελεύθερα από το Δικαστήριο (232).

Παρεμβάσεις, προσεπικλήσεις, ανακοινώσεις δίκης και ανταγωγές κατατίθενται και επιδίδονται σε όλους τους διαδίκος μέσα σε 60 ημέρες από την κατάθεση της αγωγής, που παρατείνεται κατά 30 ημέρες σε περίπτωση που ο διάδικος είναι κάτοικος εξωτερικού ή άγνωστης διαμονής (238&1).

Παρεμβάσεις ύστερα από προσεπίκληση ή ανακοίνωση δίκης κατατίθενται και επιδίδονται στους διαδίκους μέσα σε προθεσμία 90 ημερών από την κατάθεση της αγωγής, που παρατείνεται κατά 30 ημέρες σε περίπτωση που ο διάδικος είναι κάτοικος εξωτερικού ή άγνωστης διαμονής (238&1). Μέσα στην παραπάνω προθεσμία (των 100 ή 130 ημερών σε περίπτωση διαδίκου κατοίκου εξωτερικού ή άγνωστης διαμονής, από την κατάθεση του δικογράφου) κατατίθενται οι προτάσεις γι' αυτό, μαζί με τα αποδεικτικά (238).

Μέσα σε 100 ημέρες από την κατάθεση της αγωγής ή 130 ημέρες αν ο εναγόμενος ή ομόδικός του είναι κάτοικος εξωτερικού ή άγνωστης διαμονής, οι διάδικοι οφείλουν να καταθέσουν στον αρμόδιο υπάλληλο της Γραμματείας τις προτάσεις τους μαζί με τα αποδεικτικά μέσα, το αποδεικτικό επίδοσης και την πληρεξουσιότητα (κατά το άρθρο 96). Το δικαστικό ένσημο κατατίθεται μέχρι τη συζήτηση (237&1). 

Οι αμοιβαίες αντικρούσεις γίνονται με την προσθήκη στις προτάσεις μέσα σε 15 ημέρες από τη λήξη της ως άνω προθεσμίας, οπότε κλείνει ο φάκελος της υπόθεσης. Νέοι ισχυρισμοί με την προσθήκη μπορεί να προταθούν και νέα αποδεικτικά μέσα να προσκομιστούν μόνο για την αντίκρουση ισχυρισμών που περιέχονται στις προτάσεις. Εκπρόθεσμες προτάσεις και προσθήκες δεν λαμβάνονται υπόψη (237&2).

Οι ενστάσεις α) της αναρμοδιότητας του δικαστηρίου (εκτός αν δεν επιτρέπεται παρέκταση), β) της υπαγωγής της διαφοράς στη διαιτησία, γ) της έλλειψης εγγυοδοσίας, δ) της μη καταβολής των εξόδων της προηγούμενης δίκης, ε) της ύπαρξης προθεσμίας για αποποίηση κληρονομίας και στ) της προσεπίκλησης ομοδίκων ή υποχρέων για αποζημίωση, προβάλλονται με τις προτάσεις, με ποινή απαραδέκτου (263). 

Ο κατάλογος των δικηγορικών αμοιβών και εξόδων υποβάλλεται με τις προτάσεις (τακτική και ειδικές διαδικασίες) και όχι με την προσθήκη (190&2).

Παράταση προθεσμιών με συναίνεση των διαδίκων, εφόσον συμφωνεί ο δικαστής ή μόνο από αυτόν, ο οποίος σταθμίζει τις περιστάσεις (148).

Μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από το κλείσιμο του φακέλου ορίζεται από τον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου ή τον αρμόδιο δικαστή, ο δικαστής ή η σύνθεση του Δικαστηρίου που θα εκδικάσει την υπόθεση και στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Πολυμελούς ορίζει τον εισηγητή. Συγχρόνως ορίζεται και η δικάσιμος. Η εγγραφή της υπόθεσης στο Πινάκιο γίνεται με επιμέλεια του Γραμματέα και ισχύει ως κλήτευση των διαδίκων. Κατά την ορισμένη δικάσιμο δεν εξετάζονται μάρτυρες και η υπόθεση συζητείται και χωρίς την παρουσία των διαδίκων ή των πληρεξουσίων δικηγόρων τους. Αναβολή της συζήτησης δεν επιτρέπεται (237&4).

Η παραίτηση από το δικόγραφο της αγωγής χωρίς τη συναίνεση του εναγόμενου μπορεί να γίνει πριν από την κατάθεση προτάσεων από τον εναγόμενο (294).

Ο περιορισμός του αιτήματος της αγωγής ή οι λοιπές δυνατότητες κατά το άρθρο 223 ΚΠολΔ γίνεται είτε με τις προτάσεις είτε με δήλωση στα πρακτικά, έως ότου περατωθεί η δίκη (223).

Αν ο εναγόμενος δεν λάβει μέρος κανονικά στη δίκη και η αγωγή ή η κλήση δεν επιδόθηκε νόμιμα ή εμπρόθεσμα, η αγωγή θεωρείται μη ασκηθείσα. Αλλιώς η υπόθεση εκδικάζεται ερήμην του εναγόμενου, οπότε οι περιεχόμενοι στο δικόγραφο της αγωγής ισχυρισμοί του ενάγοντος θεωρούνται ομολογημένοι (271&&2, 3). Αν ο επισπεύδων τη συζήτηση ενάγων δεν λάβει μέρος κανονικά στη δίκη (με προκατάθεση προτάσεων) απορρίπτεται η αγωγή (272). 

Αν κατά την ημέρα της συζήτησης όλοι οι διάδικοι δεν εμφανίζονται ή δεν μετέχουν κανονικά στη συζήτηση (δηλαδή δεν έχουν καταθέσει προτάσεις) η συζήτηση ματαιώνεται (260). Σε περίπτωση που η συζήτηση ματαιωθεί ο διάδικος οφείλει με κλήση του να ζητήσει προσδιορισμό νέας συζήτησης της υπόθεσης μέσα σε 60 ημέρες από τη ματαίωση. Αλλιώς η αγωγη θεωρείται μη ασκηθείσα (260&2). Όσον αφορά τη διακοπή της παραγραφής, προβλέπεται ότι η ματαίωση της συζήτησης της υπόθεσης αποτελεί διαδικαστική πράξη του Δικαστηρίου (260&3). 

Μετά τη συζήτηση εκδίδεται η οριστική απόφαση με βάση τα στοιχεία του φακέλου της δικογραφίας (237&5). 

Σε περίπτωση που κατά τη μελέτη της υπόθεσης διαπιστωθεί η ανάγκη εξέτασης μαρτύρων (ενός από κάθε πλευρά, από εκείνους που έδωσαν ένορκη βεβαίωση ή σε περίπτωση ανυπαρξίας της από τους προτεινόμενους από κάθε πλευρά) με απλή διάταξη του Προέδρου στο Πολυμελές Πρωτοδικείο ή του Δικαστή στο Μονομελές Πρωτοδικείο ή του Ειρηνοδίκη, διατάσσεται η επανάληψη της συζήτησης σε χρόνο όχι συντομότερο των 15 ημερών ενώπιον του ορισμένου Δικαστή. Η καταχώρηση της διάταξης στο οικείο βιβλίο επέχει θέση κλήτευσης των διαδίκων. 

Με την ολοκλήρωση της εξέτασης των μαρτύρων, που αν δεν επαρκεί ο χρόνος της προβλέπεται μόνο διακοπή, με προφορική ανακοίνωση του Δικαστή που επέχει θέση κλήτευσης και των απόντων διαδίκων, θεωρείται συντελεσμένη η επανάληψη της συζήτησης (237&6).

Οι διάδικοι μέσα σε 8 εργάσιμες ημέρες δικαιούνται με προσθήκη να προβούν σε αξιολόγηση των αποδείξεων αυτών. Δεν κατατίθενται νέες προτάσεις και δεν λαμβάνονται υπόψη νέοι ισχυρισμοί και νέα αποδεικτικά μέσα (237&7). 

Σε περίπτωση που κατά τη μελέτη της υπόθεσης ή τη διάσκεψη διαπιστωθούν κενά ή αμφίβολα σημεία που απαιτούν συμπλήρωση ή επεξήγηση ή όταν επιβάλλεται η διενέργεια αυτοψίας, πραγματογνωμοσύνης ή εξέτασης των διαδίκων στο ακροατήριο, το Δικαστήριο μπορεί να διατάξει την επανάληψη της συζήτησης με απόφαση που μνημονεύει τα ειδικά θέματα που επέβαλαν την επανάληψη.

Με την ίδια απόφαση μπορεί να διαταχθεί και η εξέταση μάρτυρα (ενός για κάθε πλευρά). Στην επαναλαμβανόμενη συζήτηση οι διάδικοι κλητεύονται 30 τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτήν. Η συζήτηση θεωρείται συνέχεια της προηγούμενης (254).

Προβλέπεται διεξαγωγή της δίκης και εξέταση μαρτύρων από απόσταση με ηλεκτρονικά μέσα (αλλά απαιτείται προηγούμενη νομοθετική ρύθμιση εξειδίκευσης) (237&&9, 10, 11).

Διευρύνεται και οργανώνεται η εξουσία του Ειρηνοδίκη για συμβιβαστική επίλυση των διαφορών πριν την άσκηση της αγωγής (209-213).

Δ. ΕΝΟΡΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ

Οι ένορκες βεβαιώσεις λαμβάνονται ενώπιον του Ειρηνοδίκη ή συμβολαιογράφου της έδρας του Δικαστηρίου ή της κατοικίας ή διαμονής του μάρτυρα ή ενώπιον του προξένου της κατοικίας ή της διαμονής του μάρτυρα (421).

Απαιτείται κλήτευση του αντιδίκου 2 τουλάχιστον ημέρες πριν από τη λήψη, στην οποία πρέπει να αναφέρονται πέρα από το δικόγραφο που αφορά, τον τόπο, ημέρα και ώρα της ένορκης βεβαίωσης, καθώς και τα πλήρη στοιχεία του μάρτυρα που θα εξεταστεί (422&1). 

Κατά τη βεβαίωση παρίστανται, εφόσον το επιθυμούν, οι διάδικοι, χωρίς να προβλέπεται δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων (422&2). Μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις κατά της εξέτασης ή αίτηση εξαίρεσης του μάρτυρα, που καταχωρούνται στην αρχή της πράξης, χωρίς να εμποδίζουν την βεβαίωση, η δε βασιμότητά τους κρίνεται από το δικαστήριο (423&2). 

Δεν επιτρέπεται η λήψη ενόρκων βεβαιώσεων περισσότερων των 5 για κάθε διάδικο και 3 για την αντίκρουση (422&3). 

Ένορκη βεβαίωση που δίνεται κατά παράβαση των σχετικών διατάξεων δεν λαμβάνεται υπόψη ούτε για τη συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων (424). 

Ε. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Οι ειδικές διαδικασίες διακρίνονται πλέον σε δύο κατηγορίες: α/ "Διαφορές από την οικογένεια, το γάμο και την ελεύθερη συμβίωση" (592 επ.) και β/ "Περιουσιακές διαφορές" (614 επ.), ενώ αυτοτελή κατηγορία αποτελούν οι "Διαταγές" (623 επ.).

Αν και η ενοποίηση αυτή εμφανίζεται ως καινοτομία, στην πραγματικότητα πρόκειται για αναδιάταξη των Κεφαλαίων των Ειδικών Διαδικασιών. Κατά τη διαδικασία των περιουσιακών διαφορών εκδικάζονται και οι δίκες περί την εκτέλεση.

Η πλέον ουσιαστική διαφοροποίηση είναι ότι για όλες τις παρεπόμενες δίκες (ανταγωγή, προσεπίκληση, παρέμβαση με ή χωρίς προσεπίκληση, αντέφεση και πρόσθετοι λόγοι της) επιβάλλεται έγγραφη προδικασία μέσα σε συγκεκριμένα χρονικά όρια.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ:

Κατά την κατάθεση της αγωγής ο Γραμματέας, με βάση την ημέρα και ώρα συζήτησης, την εγγράφει στο πινάκιο του Δικαστηρίου (226). 

Η προθεσμία κλήτευσης είναι 30 ημέρες, εκτός αν ο διάδικος που καλείται ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι άγνωστης διαμονής, οπότε η σχετική προθεσμία είναι 60 ημέρες (591&1α). 

Παρέμβαση, προσεπίκληση ή ανακοίνωση δίκης κατατίθενται και επιδίδονται στους διαδίκους τουλάχιστον 10 ημέρες πριν τη συζήτηση. Παρέμβαση ύστερα από προσεπίκληση ή ανακοίνωση κατατίθεται και επιδίδεται στους αντιδίκους τουλάχιστον 5 ημέρες πριν από τη συζήτηση. Τα δικόγραφα αυτά προσδιορίζονται υποχρεωτικά στην ημερομηνία συζήτησης της κύριας υπόθεσης (591&1β).

Ανταγωγή, αντέφεση και πρόσθετοι λόγοι έφεσης και αναψηλάφησης ασκούνται με δικόγραφο που επιδίδεται στον αντίδικό τουλάχιστον 8 ημέρες πριν από τη συζήτηση και προσδιορίζεται υποχρεωτικά στην ημερομηνία εκδίκασης της κύριας υπόθεσης (591&1ζ).

Οι προτάσεις κατατίθενται μέχρι τη συζήτηση μαζί με τα αποδεικτικά μέσα, ενώ τα περιεχόμενα σε αυτά μέσα επίθεσης και άμυνας προτείνονται και προφορικά στο ακροατήριο και καταχωρούνται στα πρακτικά με ποινή απαραδέκτου (591&1γ και ε).

Αν ο εναγόμενος δεν λάβει μέρος κανονικά στη δίκη και η αγωγή ή η κλήση δεν επιδόθηκε νόμιμα ή εμπρόθεσμα, κηρύσσεται απαράδεκτη η συζήτηση, αλλιώς δικάζεται ερήμην (271).

Το δικαστήριο, αν είναι αναγκαίο, με προφορική ανακοίνωση που καταχωρίζεται στα πρακτικά, διατάσσει αυτοψία ή πραγματογνωμοσύνη (591&4).

Έως την 12η ώρα της τρίτης εργάσιμης ημέρας μετά τη συζήτηση κατατίθεται η προσθήκη, με την οποία πέρα από την αξιολόγηση, προτείνονται ισχυρισμοί και προσκομίζονται αποδεικτικά μέσα (και ένορκες βεβαιώσεις) μόνο για την αντίκρουση ισχυρισμών που προτάθηκαν (591&1στ).

Αν η υπόθεση δεν υπάγεται στη διαδικασία που έχει εισαχθεί, το δικαστήριο αποφαίνεται γι' αυτό αυτεπαγγέλτως και διατάζει την εκδίκαση της υπόθεσης κατά τη διαδικασία, σύμφωνα με την οποία δικάζεται (591&6). 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, ΤΟ ΓΑΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΒΙΩΣΗ:

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι γαμικές διαφορές, διαφορές από τη σχέση γονέων και τέκνων και οι λοιπές οικογενειακές διαφορές, όπως εξειδικεύονται στο νόμο (592).

Αν κατά τη συζήτηση δεν εμφανισθεί ή δεν λάβει μέρος κανονικά κάποιος διάδικος, η διαδικασία προχωράει σαν να ήταν παρόντες όλοι οι διάδικοι (595).

Με την απόφαση που ανατίθεται η επιμέλεια του προσώπου του τέκνου στον ένα γονέα, διατάσσεται αυτεπαγγέλτως και η απόδοση ή παράδοση του τέκνου σε αυτόν, η δε απόφαση εκτελείται κατά τη διάταξη του άρθρου 950 (613).

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ:

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι μισθωτικές διαφορές, οι διαφορές από την οριζόντια ή την κάθετη ιδιοκτησία, οι εργατικές διαφορές, οι διαφορές επαγγελματιών και οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης, οι διαφορές από αμοιβές, οι διαφορές για ζημιές από αυτοκίνητα, οι διαφορές από δημοσιεύματα ή ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές και οι διαφορές από πιστωτικούς τίτλους, όπως εξειδικεύονται στο νόμο (614).

Βασική μεταρρύθμιση είναι η ενοποίηση των προθεσμιών των ενδίκων μέσων, που στις μισθωτικές διαφορές ήταν συντετμημένες κατά το 1/2 και αποτελούσε παγίδα (591 και 518).

Στις διαφορές από πιστωτικούς τίτλους, ενώ διατηρήθηκε η απαγόρευση της ανταγωγής, προστέθηκε η φράση "εκτός αν η ανταγωγή είναι συναφής με την κύρια αγωγή" (622Β&3).

Στις μικροδιαφορές δεν επιτρέπεται προφορική αγωγή (468).

ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:

Η διαταγή πληρωμής εκδίδεται μόνο για ιδιωτικού δικαίου διαφορές (623).

Εκδίδονται διαταγές πληρωμής κατά κατοίκων εξωτερικού, αλλά και προσώπων αγνώστου διαμονής, εφόσον έχουν διορισμένο αντίκλητο (624&2 και 142).

Και στη διαταγή πληρωμής πρέπει να αναφέρεται ο ΑΦΜ του αιτούντος και, αν είναι δυνατόν, ο ΑΦΜ του καθού (630).

Διατηρείται η υποχρεωτική επίδοση της διαταγής πληρωμής εντός 2 μηνών από την έκδοσή της, πλην η κατάθεση του επιδοτηρίου στο Γραμματέα του Πρωτοδικείου, μέσα στην ίδια προθεσμία, γίνεται από οποιονδήποτε (630Α).

Αναστέλλεται αυτοδικαίως η εκτελεστότητα της διαταγής πληρωμής, όσο διαρκεί η προθεσμία για την άσκηση της ανακοπής, όταν ο καθού είναι κάτοικος εξωτερικού ή άγνωστης διαμονής, επιτρέπεται όμως να ληφθούν ασφαλιστικά μέτρα (631 και 724).

Η προθεσμία ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής είναι 15 εργάσιμες ημέρες, εκτός αν στρέφεται κατά κατοίκου εξωτερικού ή άγνωστης διαμονής που είναι 30 ημέρες (632&2).

Η ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής εκδικάζεται από το καθ' ύλην αρμόδιο δικαστήριο που εξέδωσε τη διαταγή πληρωμής κατά τη διαδικασία των περιουσιακών διαφορών (632&&1, 2).

Η αναστολή, σε περίπτωση άσκησης ανακοπής του άρθρου 632 ΚΠολΔ, εκδικάζεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Η αναστολή, όμως, δεν εμποδίζει τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων (632&3).

Σε περίπτωση άσκησης εμπρόθεσμης έφεσης κατά της απόφασης που απέρριψε την ανακοπή, τόσο το δικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση, όσο και το δικαστήριο που εκδικάζει την έφεση, μπορούν να χορηγήσουν αναστολή, με αίτηση που εκδικάζεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (632&4).

Με την ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής μπορεί να σωρευθεί και ανακοπή κατά της αναγκαστικής εκτέλεσης, με τις προϋποθέσεις του 218 ΚΠολΔ (632&6).

Η προθεσμία ανακοπής στη 2η επίδοση του άρθρου 633 ΚΠολΔ διαμορφώνεται σε 15 εργάσιμες ημέρες για όλες τις περιπτώσεις (633&2).

Για τους κατοίκους εξωτερικού η έναρξη προθεσμίας ανακοπής προϋποθέτει πραγματική επίδοση κατά το δίκαιο του κράτους διαμονής του παραλήπτη (636).

ΔΙΑΤΑΓΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥ:

Και στη διαταγή απόδοσης μισθίου πρέπει να αναφέρεται ο ΑΦΜ του αιτούντος και, αν είναι δυνατόν, και του καθού (640&1).

ΣΤ. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΤΟΣΟ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΟΣΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Η ανταγωγή ασκείται μόνο με χωριστό δικόγραφο (στην τακτική μέσα σε συγκεκριμένη προθεσμία από την άσκηση της αγωγής). Μετά την άσκηση της ανταγωγής, η δωσιδικία της διατηρείται και αν η κύρια αγωγή απορριφθεί ή ο ενάγων την ανακαλέσει ή παραιτηθεί από αυτήν (268).

Προβλέφθηκε η γνωστοποίηση της διακοπής της δίκης και με τις προτάσεις (287&1).

Προβλέπεται η αναβολή της δίκης για χρονικό διάστημα 3 μηνών στις ειδικές διαδικασίες, ενώ η συζήτηση ματαιώνεται σε περίπτωση επίτευξης συμφωνίας για προσφυγή στη διαμεσολάβηση (214Γ).

Προβλέφθηκε ότι ο συμβιβασμός του άρθρου 214Α&3 και 214Β&5 καλύπτει τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου που προβλέπεται από το ουσιαστικό δίκαιο και μπορεί να χρησιμοποίηθεί ως τίτλος προς εγγραφή ή εξάλειψη υποθήκης (293&1).

Ζ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Καταργήθηκε η υποχρέωση της προαπόδειξης (690).

Προβλέφθηκε η έκδοση προσωρινής διαταγής και χωρίς κλήτευση του καθού. Σε περίπτωση έκδοσης προσωρινής διαταγής η αίτηση εκδικάζεται εντός 30 ημερών (691Α).

Προβλέπονται πάλι οι ασφυκτικές προθεσμίες για την έκδοση απόφασης (με συνοπτική, όμως, αιτιολογία), με την προσθήκη της δυνατότητας χορήγησης προθεσμίας για σημείωμα (691&2).

Καταργήθηκε η υποχρεωτική άσκηση κύριας αγωγής, σε περίπτωση παραδοχής της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, πλην από τις περιπτώσεις που το επιβάλλει αυτό το Δικαστήριο με την απόφασή του (693).

Προβλέφθηκε η δυνατότητα ανάκλησης ή μεταρρύθμισης και απορριπτικής απόφασης από το αρμόδιο για την κύρια απόφαση δικαστήριο (697).

Προβλέφθηκε η δυνατότητα αυτοδίκαιης εγγραφής προσημείωσης υποθήκης ή επιβολής συντηρητικής κατάσχεσης στα χέρια του οφειλέτη ή τρίτου και με βάση οριστική απόφαση με δυνατότητα αναστολής ή περιορισμού (724&&1, 2). 

Η υποχρεωτική άσκηση αγωγής στην περίπτωση της προσωρινής επιδίκασης απαίτησης επεκτάθηκε στις 60 ημέρες από την επίδοση (αντί των 30 από τη δημοσίευση) (729&5).

Η. ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Προστέθηκε στην αρμοδιότητα του Μονομελούς η περίπτωση της θέσης προσώπου σε ακούσια νοσηλεία και η ανακοπή κατά αποφάσεων που δέχονται την εγγραφή σωματείου και στην αρμοδιότητα του Πολυμελούς οι υποθέσεις της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής (740 και 799).

Στην απαγόρευση του συμβιβασμού προστέθηκε και η διαμεσολάβηση (749).

Διαφοροποιήθηκαν τα αποτελέσματα της ερημοδικίας του αιτούντος, αφού η συζήτηση προχωρά κανονικά σαν να είναι παρών, στην περίπτωση εμφάνισης του καθού ή του παρεμβάντος ή του τρίτου κλητευθέντος (754).

Προστέθηκε διάταξη με την οποία η ευθύνη των διορισμένων μελών της προσωρινής διοίκησης και των εκκαθαριστών περιορίζεται στις πράξεις ή παραλείψεις τους κατά τη διάρκεια της θητείας τους (786&4).

Καθιερώθηκε, μετά την κατάργηση της διάταξης που απαιτούσε δημόσια διαθήκη για την περίπτωση που κληρονόμος είναι εξωτικός, η υποχρεωτική γραφολογική πραγματογνωμοσύνη σε ιδιόγραφη διαθήκη όταν κληρονόμος δεν είναι σύζυγος ή συγγενής μέχρι του 4ου βαθμού συγγένειας, καθώς και η υποχρεωτική κλήτευση του Δημοσίου 60 ημέρες πριν τη συνεδρίαση της δημοσίευσης (808&3). 

Θ. ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Ουσιωδέστερη καινοτομία αποτελεί η κατάργηση της Εισήγησης στην αναιρετική διαδικασία, που για πολύ μακρό χρονικό διάστημα θεωρείτο θεμέλιο της συγκρότησής της. Με την κατάργηση της Εισήγησης, επισφραγίζεται και ολοκληρώνεται η ποιοτική υποβάθμιση της  αναιρετικής δίκης κατά την τελευταία 35ετία.

Η πολιτική αναιρετική δίκη, μέχρι και τη δεκαετία του '70, άρχιζε με την πλήρη ανάγνωση της συνοπτικής και ουσιαστικής Εισήγησης.

Ακολουθούσαν οι ιδιαίτερα ποιοτικές αγορεύσεις των εξειδικευμένων στην αναίρεση δικηγόρων των διαδίκων επί των νομικών θεμάτων της υπόθεσης, τις οποίες παρακολουθούσαν με ιδιαίτερη προσοχή οι Αρεοπαγίτες που κρατούσαν σημειώσεις, και ολοκλήρωνε τη συζήτηση ο Εισαγγελέας με αυτοτελή πρόταση επί των νομικών ζητημάτων της υπόθεσης.

Περί τα τέλη της δεκαετίας του '70 οι Εισαγγελείς έπαψαν να συντάσσουν προτάσεις, αναφερόμενοι στην Εισήγηση και υπονομεύοντας στην ουσία τη θέση τους, που στη συνέχεια καταργήθηκε και τυπικά από τα Πολιτικά Τμήματα (πλην Ολομέλειας).

Στη συνέχεια, καθιερώθηκε η ανάγνωση μόνο του διατακτικού της Εισήγησης, γεγονός που συνέβαλε στην υποχώρηση της ποιότητάς της (αφού δεν προοριζόταν για δημόσια παρουσίαση).

Από την άλλη, η αθρόα είσοδος πολλών χιλιάδων δικηγόρων στον Άρειο Πάγο οδήγησε στην εξάλειξη των "εξειδικευμένων αναιρεσειολόγων" και στη συνακόλουθη πτώση του νομικού επιπέδου των αγορεύσεων, που περιορίστηκαν, στις περισσότερες περιπτώσεις, σε απλή παράσταση, ενώ επιτράπηκε και η πλασματική παράσταση με δήλωση. Επιστέγασμα ήταν η αναμενόμενη πλέον από την εξελικτική πορεία των πραγμάτων κατάργηση της Εισήγησης για προφανείς λόγους.

Έτσι, η αναιρετική διαδικασία, από υψίστου επιπέδου ζώσα διαδικασία ανταλλαγής νομικών απόψεων και επιχειρημάτων, που ταυτοχρόνως αποτελούσε και μοναδικό σχολείο για τους νεότερους νομικούς που παρακολουθούσαν τη συνεδρίαση, μετεξελίχθηκε σε τυπική διαδικασία εκφώνησης των ονομάτων των διαδίκων.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ:

Ουσιώδη μεταβολή αποτελεί ο περιορισμός της καταχρηστικής προθεσμίας άσκησης των ένδικων μέσων της έφεσης και της αναίρεσης σε 2 έτη, αντί για 3 που ήταν πριν (518 και 564).

Στην κατ' έφεση δίκη οι προτάσεις κατατίθενται, σε όλες τις περιπτώσεις, έως την έναρξη της συζήτησης και η προσθήκη έως την 12η ώρα της τρίτης εργάσιμης ημέρας μετά τη συζήτηση (524&1).

Η προφορική συζήτηση στο Εφετείο είναι υποχρεωτική μόνο αν στην πρωτόδικη δίκη ο εκκαλών δικάστηκε ερήμην (524&2 και 528).

Προβάλλονται κατ' εξαίρεση, μεταξύ άλλων, για πρώτη φορά ενώπιον του Εφετείου οψιγενείς και οψιφανείς ισχυρισμοί μετά τη συζήτηση στο πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, στους οποίους περιλαμβάνονται και αυτοί που προέκυψαν μετά την κατάθεση των προτάσεων στην τακτική διαδικασία (527).

Στους λόγους αναίρεσης κατά των αποφάσεων των Ειρηνοδικείων προστέθηκαν και αυτοί της έλλειψης αιτιολογίας και της λήψης υπόψη πραγμάτων που δεν προτάθηκαν ή της μη λήψης υπόψη πραγμάτων που προτάθηκαν και ασκούσαν επιρροή στην έκβαση της δίκης (560 αρ. 5 και 6). 

Καταργήθηκε η Εισήγηση του Εισηγητή Αρεοπαγίτη (571). 

Επανήλθε η διαδικασία της έκδοσης διάταξης περί απόρριψης της αίτησης αναίρεσης ως απαράδεκτης, η οποία επιδίδεται στον αναιρεσείοντα. Αυτός, εάν επιθυμεί την εκδίκαση της αίτησης, οφείλει εντός 60 ημερών να υποβάλλει σχετική αίτηση, μαζί με το παράβολο που ορίστηκε (300€ - 900€, πλην εργατικής υπόθεσης που είναι 200€), οπότε η αίτηση συζητείται κανονικά (χωρίς τη συμμετοχή των δικαστών που εξέδωσαν τη διάταξη) (571).

Καθιερώνεται η δυνατότητα του Αρείου Πάγου να εκδικάσει κατ' ουσίαν την υπόθεση μετά την αναίρεσή της, ενώ παραμένει υποχρεωτική η εκδίκαση από τον Άρειο Πάγο της υπόθεσης μετά από 2η αναίρεση, σε διαφορετική, όμως, συζήτηση (580).

Διευκρινίζεται ότι στον Άρειο Πάγο οι προτάσεις επί της ουσίας κατατίθενται ως την έναρξη της συζήτησης (581).

Οι πρόσθετοι λόγοι ανακοπής κοινοποιούνται στον αντίδικο: α) στην τακτική διαδικασία σε προθεσμία 60 ημερών από την άσκηση της ανακοπής, β) στις ειδικές διαδικασίες 8 τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συζήτηση (585). 

Ι. ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Η νέα προσέγγιση των διατάξεων στην αναγκαστική εκτέλεση αφορά, προεχόντως, την αναγκαστική εκτέλεση για την ικανοποίηση χρηματικών απαιτήσεων (δηλαδή την αναγκαστική κατάσχεση κινητών και ακινήτων περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη και τον πλειστηριασμό τους) σε συνδυασμό με τις αντιρρήσεις περί την εκτέλεση.

Ο χρόνος μεταξύ κατάσχεσης και πλειστηριασμού διευρύνεται σημαντικά (7 έως 8 μήνες), προκειμένου να αξιοποιηθεί το ενδιάμεσο αυτό χρονικό διάστημα για την, κατά το δυνατόν, εκκαθάριση της κατάστασης σε επίπεδο ανακοπών.

Στόχος των διατάξεων είναι η περάτωση της διαδικασίας της συγκεκριμένης μορφής αναγκαστικής εκτέλεσης (που αποτελεί και το συντριπτικά μεγάλο αριθμό περιπτώσεων) σε χρονικό διάστημα ενός περίπου έτους από την έναρξη αυτής. Στο πλαίσιο αυτό έγινε:

α) περικοπή και κυρίως συγκέντρωση της δυνατότητας προβολής αντιρρήσεων, γενικότερα, κατά της αναγκαστικής εκτέλεσης, η οποία υπό το προηγούμενο καθεστώς χαρακτηριζόταν από μεγάλη δαπάνη χρόνου, λόγω της άσκησης πολλαπλών και αλλεπάλληλων ενδίκων μέσων και βοηθημάτων και την έκδοση σχετικών αποφάσεων,

β) επιτράπηκε και σε επίπεδο ΚΠολΔ η πολλαπλή κατάσχεση ώστε να αποφεύγονται καθυστερήσεις και δυσλειτουργίες. Περαιτέρω, στο επίπεδο της κατάταξης, καταργήθηκε η προαφαίρεση προνομιακών απαιτήσεων από τη διανομή του πλειστηριάσματος, που είχε καθιερωθεί με διάφορους νόμους, ιδιαίτερα κατά την τελευταία περίοδο, με στόχο την αποκατάσταση της λειτουργίας της εμπράγματης ασφάλειας ως μέσου πίστης στις συναλλαγές, όπως λειτούργησε επί αιώνες και έχει σχεδιαστεί στον Αστικό Κώδικα.

Τέλος, προβλέφθηκε η διανομή μικρού μέρους του πλειστηριάσματος στους ανέγγυους δανειστές (10%), ώστε να δημιουργηθεί κίνητρο για ανάληψη εκ μέρους τους της διαδικασίας του πλειστηριασμού. 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ:

Οι υποθέσεις της αναγκαστικής εκτέλεσης εκδικάζονται κατά την ειδική διαδικασία των περιουσιακών διαφορών.

Η αναγκαστική εκτέλεση απαγορεύεται μόνο από 1-31 Αυγούστου (και όχι από 01.08-15.09 που προβλεπόταν πριν). Η απαγόρευση δεν ισχύει για πλειστηριασμό πλοίου ή αεροσκάφους ή πραγμάτων που μπορούν να υποστούν φθορά (957&7 και 998).

Αντίκλητος του επισπεύδοντος διορίζεται στην έδρα του Πρωτοδικείου του τόπου της εκτέλεσης και όχι του Ειρηνοδικείου, όπως πριν (924).

Αναδιατυπώθηκε και συμπληρώθηκε η διάταξη για δόση βεβαιωτικού όρκου (952).

Αναδιατυπώθηκε και συμπληρώθηκε η διάταξη για τα ανεπίδεκτα κατάθεσης κινητά πράγματα που είναι: α) όσα πράγματα είναι απολύτως αναγκαία για τις στοιχειώδεις ανάγκες διαβίωσης του οφειλέτη και της οικογένειάς του και β) προκειμένου για πρόσωπα που εξασφαλίζουν τη διαβίωσή τους από την εργασία τους, τα πράγματα που είναι απαραίτητα για αυτήν (953&3). 

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ (ΣΕ ΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ):

Η ημερομηνία του πλειστηριασμού, σε κινητά και ακίνητα, ορίζεται σε 7 μήνες από την περάτωση της κατάσχεσης και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν των 8 μηνών από την κατάσχεση (954&3).

Ως αξία ορίζεται η εμπορική. Η τιμή πρώτης προσφοράς ορίζεται στα 2/3 της εκτιμηθείσας αξίας (κινητά). Ως τιμή πρώτης προσφοράς για τα ακίνητα ορίζεται η εμπορική τους αξία. Όσον αφορά τα ακίνητα η εμπορική τους αξία καθορίζεται με Προεδρικό Διάταγμα. Μέχρι να καθοριστεί εφαρμόζεται η αντικειμενική (954&2γ και Μεταβατική &12 και 13). 

Η επίδοση αντιγράφου της έκθεσης κατάσχεσης στον οφειλέτη, εφόσον κατοικεί σε διαφορετικό Δήμο, γίνεται σε 5 ημέρες από την περάτωση της κατάσχεσης (αντί για 8 που ήταν πριν) (955&1 και 995&1), ενώ η εγγραφή της κατάσχεσης στα δημόσια βιβλία γίνεται σε 5 ημέρες (αντί για 8 που ήταν πριν) (995&2) και η κατάθεση των εγγράφων της κατάσχεσης στον υπάλληλο του πλειστηριασμού γίνεται σε 8 ημέρες (αντί για 10 που ήταν πριν) (955&2 και 995&4). 

Είναι πλέον δυνατή η επιβολή περισσότερων της μίας κατάσχεσης επί του ίδιου κινητού ή ακινήτου και, συνακόλουθα, η επίσπευση αναγκαστικής εκτέλεσης απο περισσότερα πρόσωπα ταυτόχρονα. Ο δανειστής που επέβαλε κατάσχεση, αλλά δεν πρόλαβε να περατώσει την αναγκαστική εκτέλεση δεν δικαιούται να αναζητήσει τα έξοδα εκτέλεσης, στα οποία υποβλήθηκε (958&2 και 997). 

Σε περίπτωση δεύτερης κατάσχεσης μεσεγγυούχος παραμένει αυτός που ορίστηκε με την αρχική κατάσχεση (956&1) και υπάλληλος επί του πλειστηριασμού ο συμβολαιογράφος που ορίστηκε με την αρχική κατάσχεση (959&1).

Οι προσφορές υποβάλλονται είτε στο γραφείο του υπαλλήλου του πλειστηριασμού την προηγούμενη ημέρα από ώρα 10:00 έως 14:00, είτε την ημέρα του πλειστηριασμού από ώρα 16:00 έως 17:00 στο Ειρηνοδικείο (959&3 και 998). 

Καταργήθηκε η κήρυξη σε κινητά και ακίνητα.

Κάθε πλειοδότης οφείλει να καταθέτει το 30% της τιμής της πρώτης προσφοράς σε μετρητά ή με εγγυητική επιστολή διάρκειας τουλάχιστον μηνός ή με επιταγή από τράπεζα ή άλλο πιστωτικό ίδρυμα (965&1).

Προφορική διαδικασία πλειστηριασμού γίνεται μόνο σε περίπτωση κατάθεσης ίσων μεγαλύτερων προσφορών (959&4). Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν προφορικές προσφορές ο υπάλληλος επί του πλειστηριασμού διενεργεί κλήρωση (959&5). 

Στον αναπλειστηριασμό δεν γίνονται κοινοποιήσεις, παρά μόνο ανάρτηση στην Ιστοσελίδα του ΤΑΝ/ΕΤΑΑ (965&5). 

Το πλειστηρίασμα δεν υπόκειται σε κατάσχεση (965&4).

Σε περίπτωση μη πραγματοποίησης του πλειστηριασμού, ο πλειστηριασμός επισπεύδεται με δήλωση που κατατίθεται στον υπάλληλο επί του πλειστηριασμού, που συντάσσει σχετική πράξη. Η ημερομηνία του νέου πλειστηριασμού ορίζεται από τον υπάλληλο του πλειστηριασμού και πρέπει να απέχει μεταξύ δύο και τριών μηνών από την ημέρα της δήλωσης συνέχισης, χωρίς να προβλέπεται έκδοση νέας περίληψης και νέες επιδόσεις, παρά μόνο γνωστοποίηση της δήλωσης και της ημέρας πλειστηριασμού, που αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων του ΤΑΝ/ΕΤΑΑ (973&1).

Δήλωση συνέχισης δικαιούται να υποβάλει και ο δανειστής που έχει προβεί σε δεύτερη κατάσχεση του αυτού πράγματος, που ισοδυναμεί με παραίτηση απο τη δική του κατάσχεση (973&3).

Παρά τη δυνατότητα επιβολής περισσότερων αυτοτελών κατασχέσεων, παραμένει και η δυνατότητα δικαστικής ανάληψης της επίσπευσης του πλειστηριασμού (973&4).

Ειδικά όσον αφορά τα ακίνητα, το Δικαστήριο μετά από αίτηση όποιου έχει έννομο συμφέρον μπορεί να διατάξει να γίνει η πώλησή του ως ολόκληρου ή κατά τμήματα, με βάση σχέδιο μηχανικού ή σχετική γεωμέτρηση. Στην περίπτωση αυτή η κατακύρωση είναι δυνατή μόνο όταν το σύνολο των επί μέρους ανά τμήμα προσφορών είναι μεγαλύτερο από την τιμή πρώτης προσφοράς (998&5).

Παρέχεται, επίσης, στον οφειλέτη η δυνατότητα να ζητήσει την ελεύθερη εκποίηση του ακινήτου με τίμημα που ορίζεται από το Δικαστήριο. Η ελεύθερη αυτή πώληση γίνεται από το συμβολαιογράφο 10 ημέρες πριν τον ορισθέντα πλειστηριασμό (973 και 998&6).

Επίσης, προβλέπεται και δυνατότητα επίσκεψης των υποψηφίων πλειοδοτών - συνοδεία του δικαστικού επιμελητή - στο κατασχεμένο ακίνητο, το αργότερο 7 ημέρες πριν τον πλειστηριασμό, σύμφωνα με σημείωμα του δικαστικού επιμελητή (995&6).

Η μίσθωση του ακινήτου που επακολούθησε της κατάσχεσης μπορεί να καταγγελθεί μέσα σε 1 μήνα από τη μεταγραφή της περίληψης της κατακυρωτικής έκθεσης. Η μισθωτική σύμβαση λύνεται μετά 2 μήνες από την καταγγελία και κατά του μισθωτή εκτελείται η περίληψη της κατακυρωτικής έκθεσης (997&1).

Η μίσθωση του ακινήτου για άσκηση επιχείρησης, σε όποιο χρόνο κι αν έγινε, καταγγέλλεται εντός ενός μηνός από τη μεταγραφή της κατακυρωτικής έκθεσης. Η μισθωτική σύμβαση λύνεται μετά 2 μήνες από την καταγγελία και κατά του μισθωτή εκτελείται η περίληψη της κατακυρωτικής έκθεσης (1009). 

ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ:

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Με τις νέες διατάξεις οι αντιρρήσεις κατά της εκτέλεσης προβάλλονται σε δύο χρονικά σημεία: α/ πριν τον πλειστηριασμό και β/ μετά τον πλειστηριασμό και συγκεντρώνονται με στόχο να εκκαθαρισθεί η κατάσταση πριν τον πλειστηριασμό, λόγος για τον οποίο και ο πλειστηριασμό προσδιορίζεται στο χρονικό διάστημα μεταξύ επτά (7) και οκτώ (8) μηνών από την ημέρα της κατάσχεσης. 

Παράλληλα, με την καθιέρωση του συστήματος των πολλαπλών πλειστηριασμών, μπορούν να τρέχουν παράλληλα περισσότερες διαδικασίες πλειστηριασμού (με προφανή στόχο να πληγούν οι εικονικές κατασχέσεις που στερούνται πλέον λόγου ύπαρξης).

Η ανακοπή που αφορά ελαττώματα από τη σύνταξη της επιταγής μέχρι και τη δημοσίευση του αποσπάσματος της κατασχετήριας έκθεσης ή την απαίτηση ή επί κατάσχεσης στα χέρια τρίτου μέχρι την επίδοση του κατασχετηρίου εγγράφου στον καθού, μέσα σε σαράντα πέντε (45) ημέρες από την κατάσχεση (934 & 1α).

Σε περίπτωση άμεσης εκτέλεσης μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την επίδοση της επιταγής (934 & 1α).

Η ανακοπή που αφορά την εγκυρότητα της τελευταίας πράξης της εκτέλεσης μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από αυτήν ή αν πρόκειται για εκτέλεση για την ικανοποίηση χρηματικών απαιτήσεων, τριάντα (30) ημέρες από τη σύνταξη της έκθεσης πλειστηριασμού και κατακύρωσης επί κινητών και εξήντα (60) ημέρες (όχι 90 που ήταν πριν) από τη μεταγραφή της περίληψης της κατακυρωτικής έκθεσης επί ακινήτων (934 & 1β).

Η συζήτηση της ανακοπής προσδιορίζεται υποχρεωτικά μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την κατάθεσή της και ο καθού καλείται είκοσι (20) ημέρες πριν τη συζήτηση (933 & 2).

Αν ασκηθούν περισσότερες ανακοπές κατά της ίδιας αναγκαστικής εκτέλεσης (με χωριστά δικόγραφα) με επιμέλεια της γραμματείας προσδιορίζονται και εκδικάζονται υποχρεωτικώς στην ίδια δικάσιμο (933 & 1). 

Πρόσθετοι λόγοι ανακοπής μπορούν να προταθούν με αυτοτελές δικόγραφο που κατατίθεται και επιδίδεται οκτώ (8) ημέρες τη συζήτηση (933 & 1).  

Η απόφαση επί της ανακοπής εκδίδεται υποχρεωτικά μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από τη συζήτηση (933 & 6). 

Κατά της απόφασης επί της ανακοπής επιτρέπεται μόνον έφεση, στην περίπτωση που εκτελεστός τίτλος είναι δικαστική απόφαση ή διαταγή πληρωμής και όλα τα ένδικα μέσα (πλην της ανακοπής ερημοδικίας) για τους υπόλοιπους εκτελεστούς τίτλους (937 & 1β).

Υπό τις παραπάνω χρονικές προθεσμίες είναι προφανές ότι η αναστολή, λόγω άσκησης ανακοπής σε αναγκαστική εκτέλεση για ικανοποίηση χρηματικής απαίτησης, στερείται αντικειμένου και δεν προβλέπεται. Προβλέπεται η αναστολή λόγω άσκησης ανακοπής στην άμεση εκτέλεση (937 & 1γ). Ακόμα, όμως, κι αν διαταχθεί αναστολή, ο δανειστής θα μπορεί να ζητήσει τη συνέχιση της αναγκαστικής εκτέλεσης με την καταβολή εγγύησης. Ειδικά όταν ζητείται η αναστολή πλειστηριασμού η ανακοπή είναι απαράδεκτη αν δεν ασκηθεί πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από τον πλειστηριασμό (937 & 1β). 

Ανακοπή με αντικείμενο τη διόρθωση της έκθεσης κατάσχεσης της αξίας και της τιμής πρώτης προσφοράς πρέπει να κατατίθεται τουλάχιστον είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία πλειστηριασμού. Η απόφαση δημοσιεύεται δέκα (10) ημέρες πριν τον πλειστηριασμό και αναρτάται στην ιστοσελίδα Δημοσιεύσεων του ΤΑΝ/ΕΤΑΑ (954 & 4). 

Αίτηση του οφειλέτη για αναστολή του πλειστηριασμού μέχρι έξι (6) μήνες πρέπει να κατατίθεται δέκα πέντε (15) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν την ημέρα του πλειστηριασμού, ενώ η σχετική απόφαση εκδίδεται το βραδύτερο έως την 12η ώρα της Δευτέρας πριν από τον πλειστηριασμό και πάντοτε υπό τον όρο της καταβολής των εξόδων και του 1/4 της οφειλής (1000). Για τις ειδικές επιχειρήσεις και τις παραγωγικές μονάδες του άρθρου 1001Α, η σχετική αναστολή δεν μπορεί να υπερβεί τους τέσσερις (4) μήνες (1001Α εδ. γ). 

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗ:

Η αναγγελία και η κατάθεση εγγράφων ολοκληρώνεται πέντε (5) ημέρες πριν την ορισθείσα ημερομηνία διενέργειας του πλειστηριασμού (972).

Όσον αφορά την κατάταξη των δανειστών: Α/ Στις προνομιακές απαιτήσεις της 1ης τάξης προστέθηκαν οι απαιτήσεις αποζημίωσης δανειστών λόγω αναπηρίας άνω του 80%, πλην ηθικής βλάβης, που προέκυψαν μέχρι την ημέρα του πλειστηριασμού. Β/ Από τις προνομιακές απαιτήσεις της 3ης τάξης αφαιρέθηκαν οι αμοιβές και αποζημιώσεις δικηγόρων που αμείβονται κατά υπόθεση. Γ/ Οι προνομιακές απαιτήσεις (αγροτών και αγροτικών συνεταιρισμών) της 4ης τάξης περιορίσθηκαν στους δώδεκα (12) μήνες από το χρόνο ορισμού του πρώτου πλειστηριασμού (αντί των 24 από τον πλειστηριασμό). Δ/ Οι προνομιακές απαιτήσεις της 5ης τάξης (Δημόσιο και Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης) διευρύνθηκαν και ως προς το αντικείμενο (από οποιαδήποτε αιτία, μαζί με τις προσαυξήσεις τους, αντί εκείνων που σχετίζονταν με το αντικείμενο του πλειστηριασμού) και οποτεδήποτε κι αν προέκυψαν μέχρι τον πλειστηριασμό (από το έτος του πλειστηριασμού και το αμέσως προηγούμενο) (975).

Η ουσιώδης διαφοροποίηση αφορά την κατάργηση της προαφαίρεσης των προνομιακών απαιτήσεων πριν την διανομή του πλειστηριάσματος σε 1/3 (975) και 2/3 (976), εφόσον δεν υπάρχουν εγχειρόγραφες (μη προνομιούχες) απαιτήσεις και 65% (976), 25% (975) και 10% (εγχειρόγραφες), εφόσον υπάρχουν τέτοιες ή 90% (976) και 10% (εγχειρόγραφες) ή τέλος 70% (975) και 30% (εγχειρόγραφες) (977).

Ο καθού ο πλειστηριασμός δικαιούται να ασκήσει ανακοπή κατά της αναγγελίας μέχρι την ημέρα της διανομής του πλειστηριάσματος. Κατά της σχετικής απόφασης επιτρέπεται μόνον έφεση (971).

Η προθεσμία άσκησης ανακοπής κατά του πίνακα παραμένει στις δώδεκα (12) εργάσιμες ημέρες από την πρόσκληση. Η συζήτηση, όμως, της ανακοπής προβλέπεται ότι προσδιορίζεται υποχρεωτικά μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την άσκηση της ανακοπής ή σε εκατόν είκοσι (120) ημέρες σε περίπτωση κατοίκου εξωτερικού (979).

Προβλέπεται ρητά η δυνατότητα ικανοποίησης του δανειστή, του οποίου προσβλήθηκε η απαίτηση, με την κατάθεση ισόποσης εγγυητικής επιστολής ελληνικής τράπεζας (980).

ΙΑ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

Οι διατάξεις που αφορούν την τακτική διαδικασία εφαρμόζονται για τις αγωγές που κατατίθενται από την 01.01.2016 και εφεξής (μεταβατική 1). 

Οι διατάξεις για τα ένδικα μέσα και τις ειδικές διαδικασίες των άρθρων 591-645 εφαρμόζονται για τα κατατιθέμενα από 01.01.2016 ένδικα μέσα και αγωγές (μεταβατική 2).

Οι διατάξεις της αναγκαστικής εκτέλεσης εφαρμόζονται στις περιπτώσεις που η επιταγή προς εκούσια συμμόρφωση κοινοποιείται στον οφειλέτη από την 01.01.2016 και εφεξής (μεταβατική 3).

Στην κατασχετήρια έκθεση η τιμή πρώτης προσφοράς του ακινήτου που κατάσχεται, τίθεται σε εφαρμογή με προεδρικό διάταγμα, το οποίο θα εκδοθεί το αργότερο μέχρι την 01.06.2016. Μέχρι την έκδοση του ανωτέρω προεδρικού διατάγματος η τιμή πρώτης προσφοράς του ακινήτου για τον πλειστηριασμό ορίζεται με την αντικειμενική του αξία, όπως αυτή ισχύει κατά το χρόνο κατάσχεσης.

Μέχρι την έκδοση του ανωτέρω προεδρικού διατάγματος (01.06.2016) εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για την μη καταβολή εκπλειστηριάσματος, τον αναπλειστηριασμό και τον υπερθεματισμό για λογαριασμό τρίτου (μεταβατικές 11 έως 15). 

Πηγή: Σεμινάριο ΔΣΑ, ΔΣΑ

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση«ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΕΡΓΙΑΝΙ» - 22 ρεμπέτικα πορτρέτα –του Ηλία Βολιότη Καπετανάκη

Στέγαστρο ΣΜΑ Περιστερίου: Το νέο μεγάλο Περιβαλλοντικό, Πολεοδομικό και Διαχειριστικό «ΣΚΑΝΔΑΛΟ» της Διοίκησης Παχατουρίδη (Βίντεο-Φωτό)

" Η Διοίκηση Ανδρέα Παχατουρίδη «Καταπατά νόμους, μολύνει & αδιαφορεί για υγεία των κατοίκων, μόνο για λίγες χιλιάδες ευρώ». Κατασκευάζει «παράνομο» μεταλλικό Στέγαστρο για να καλύψει τις παράνομες εγκαταστάσεις επεξεργασίας και μεταφόρτωσης σκουπιδιών στο Αμαξοστάσιο, αυθαίρετα και χωρίς άδεια, ώστε να «καλύψει» το τι δηλητήρια «ταΐζει» κατοίκους και εργαζόμενους … "

Περιστέρι: Μεγάλο Σκάνδαλο αιρετών, με απαλλοτριωμένα οικόπεδα - “Πληρώθηκαν” αλλά συνεχίζουν να τα “έχουν” - Το εμπορικό κέντρο ΜΕΡΑ ΝΥΧΤΑ, το “Πάρκινγκ” του και ο κ. Παχατουρίδης

" Ο Δήμος Περιστερίου, πλήρωσε πολύ ακριβά οικόπεδο διαχρονικού αιρετού της Πόλης, για να κάνει διάνοιξη δρόμου σε κεντρικό σημείο, σύμφωνα με το ισχύον πολεοδομικό σχέδιο. Παρόλα αυτά, όμως 15 χρόνια μετά αυτό παραμένει στους αρχικούς ιδιοκτήτες του, αυξάνοντας την εμπορική αξία της ακίνητης περιουσίας τους. Δείτε ποιόν αφορά και πως έχει μεθοδευτεί η όλη κατάσταση… "

Εθνικός Διάλογος για την Παιδεία: Η ριξηκέλευθη πρόταση του Vukentra.gr για όλα τα θέματα που απασχολούν αλλά και συνθέτουν την Β/θμια Εκπαίδευση

" Για την πραγματική εκπαίδευση, ακόμη δεν έχει διατυπωθεί τίποτα, στον εθνικό διάλογο που κατά πολλούς θεωρείται προσχηματικός, προκειμένου η Κυβέρνηση να περάσει αυτά που θέλει. Το Vukentra.gr, καταθέτει τη δική του, αιρετική κατά μία άποψη αλλά και ιδιαίτερα «επαναστατική» για τα σημερινά δεδομένα. Διαβάστε την και διατυπώστε τις δικές σας προτάσεις…. "

Περιστέρι Αττικής: Διαπλοκή, διαφθορά ή ανικανότητα των υπηρεσιών του ή κάποιος τα «παίρνει»; Ο Δήμαρχος κ. Παχατουρίδης οφείλει να απαντήσει άμεσα…

" «Άγνωστοι» εκμεταλλεύονται τα διαφημιστικά ταμπλό των στάσεων χωρίς να πληρώνουν τίποτα στο Δήμο. Ο Δήμαρχος της Πόλης κ. Ανδρέας Παχατουρίδης, οφείλει να ερευνήσει άμεσα το θέμα και να δώσει απαντήσεις … Άλλως θα μείνει η εντύπωση ότι η Διοίκησή του «γνωρίζει» και σιωπά, με ότι κι αν αυτό σημαίνει… είτε ότι κάποιος τα «παίρνει», είτε ότι… "