ΟΑΕΔ: Σχολές Μαθητείας, ΣΕΚ, ΙΕΚ, πρακτική εξάσκηση και εύρεση εργασίας. Το σύστημα εκπαίδευσης και κατάρτισης που τα προσφέρει όλα

Κατηγορία: Εκπαιδευτικά Κατάρτιση


Τι ισχύει για τις Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας (ΕΠΑΣ) και τις Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ)

Πώς οι νέοι άνεργοι μπορούν να σπουδάσουν στις σχολές του ΟΑΕΔ και να απασχοληθούν με αμοιβή

Μαθητεία με απασχόληση προσφέρουν οι σχολές του ΟΑΕΔ, παρέχοντας φοίτηση σε νέους άνεργους που μαθαίνουν μια τέχνη, ενώ ταυτόχρονα απασχολούνται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις με αμοιβή.

Αυτό γίνεται μέσα από τις σχολές του ΟΑΕΔ όπου οι ευκαιρίες που παρέχουν σε χιλιάδες νέους που ενδιαφέρονται να πάρουν την τύχη στα χέρια τους είναι πολλές. Και οι άνεργοι νέοι έχουν την ευκαιρία να μάθουν δωρεάν αλλά και να εξασκηθούν σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα με αμοιβή, αλλά κυρίως με την πεποίθηση και την προσδοκία ότι θα μείνουν στην αγορά εργασίας, και δεν θα επιστρέψουν ξανά στην ανεργία.

Οι δυνατότητες που έχει αυτή η ηλικιακή ομάδα που τελειώνει Γυμνάσιο ή Λύκειο και δεν πετυχαίνει στις πανελλαδικές εξετάσεις, παρέχονται μέσω των σχολών του ΟΑΕΔ. Πάνω από 50 ειδικότητες διδάσκονται θεωρητικά και σε πρακτική εξάσκηση στις σχολές του ΟΑΕΔ. Πολλοί έχουν μέσα από αυτές τις σχολές σίγουρη απασχόληση.

Οι σχολές του ΟΑΕΔ είναι γνωστές ως Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας (ΕΠΑΣ) αλλά από φέτος (σχολικό έτος 2014-2015) ξεκινά και η λειτουργία των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) του ΟΑΕΔ. Είναι οι δομές όπου οι νέοι άνεργοι μπορούν να σπουδάσουν και να πάρουν γνώσεις που τους εξασφαλίσουν σίγουρα και πολλές φορές περιζήτητα εφόδια για να βγούν στην αγορά εργασίας.

Ο ΟΑΕΔ δραστηριοποιείται στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με τη λειτουργία 51 Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑΣ) Μαθητείας, 29 Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) μεταλυκειακού επιπέδου και 30 Γραφείων Διασύνδεσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΓΔΕΕ) με την αγορά εργασίας που μόλις ξεκίνησαν να λειτουργούν στις εκπαιδευτικές του δομές.

Σύμφωνα με το Ν. 4186/2013 το σχολικό έτος 2014-15 θα ξεκινήσει η λειτουργία ισάριθμων ΣΕΚ ΟΑΕΔ (Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης) ενώ από τον Ιανουάριο 2014 ιδρύθηκαν και λειτουργούν στον Ο.Α.Ε.Δ. Π.Σ.Ε.Κ. (Πειραματικές Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης) τριετούς φοίτησης, στις υπάρχουσες υποδομές των ΕΠΑ.Σ Καλαμακίου και Ηρακλείου Κρήτης στον τομέα του τουρισμού.

Μαθητεία είναι το εκπαιδευτικό σύστημα που συνδυάζει τη θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση στην τάξη με την πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Η φοίτηση στις ΕΠΑΣ διαρκεί δύο έτη (τέσσερα εξάμηνα).

Η πρακτική άσκηση και η αμοιβή

Οι μαθητές το πρωί πραγματοποιούν την πρακτική τους άσκηση σε επιχειρήσεις ενώ το απόγευμα παρακολουθούν θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα στις ίδιες ειδικότητες. Κάθε χρόνο φοιτούν 10.000-11.000 μαθητές στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ. Οι μαθητές αποκτούν επαγγελματική εμπειρία σε πραγματικές συνθήκες εργασίας ασκούμενοι σε επιχειρήσεις όλων των κλάδων της οικονομίας σε πολλές τεχνικές ειδικότητες.

Οι μαθητευόμενοι ασκούνται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες, μεγάλες ιδιωτικές επιχειρήσεις, σε ΔΕΚΟ, Δήμους και στον δημόσιο τομέα. Το σύστημα on the job-training που εφαρμόζει ο ΟΑΕΔ έχει αποδειχθεί αποτελεσματικό στην πράξη καθώς οι μαθητές σε σημαντικό ποσοστό μετά το τέλος των σπουδών τους συνεχίζουν να απασχολούνται στις θέσεις πρακτικής άσκησης.

Η αμοιβή των ασκούμενων μαθητών ανέρχεται στο 75% του κατώτατου ημερομισθίου που ορίζει η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΕΓΣΣΕ) και για τα τέσσερα εξάμηνα πρακτικής άσκησης, που αντιστοιχεί σε 17,12 € την ημέρα.

Η πρακτική άσκηση των μαθητών επιδοτείται με 11 € για κάθε ημέρα πρακτικής άσκησης. Τα χρήματα καταβάλλονται είτε στον εργοδότη είτε απευθείας στους μαθητές. Το έργο της «Πρακτικής Άσκησης των Μαθητών των ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ» συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ

Ποιοι μπορούν να πάνε στις ΣΕΚ του ΟΑΕΔ και με ποιες προϋποθέσεις:

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι νέοι και οι νέες, που είναι απόφοιτοι της υποχρεωτικής τυπικής εκπαίδευσης, ηλικίας έως 20 ετών με βασικά δικαιολογητικά:

 • Τον τίτλο Σπουδών, δηλαδή τι έχουν τελειώσει (Γυμνάσιο, Λύκειο, επαγγελματικό Λύκειο)
 • Το πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας ή φωτοαντίγραφο ταυτότητας.

Η προκήρυξη για την εισαγωγή μαθητών στις ΣΕΚ του Οργανισμού γίνεται μέχρι 10 Σεπτεμβρίου κάθε έτους και περιλαμβάνει:

 • Τον αριθμό των θέσεων ανά ειδικότητα και ΣΕΚ.
 • Την αποκλειστική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων.
 • Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Οι υποψήφιοι επιλέγονται για τη δωρεάν φοίτησή τους που είναι τριετής με μόρια, όπως:

 • Ο βαθμός τίτλου σπουδών. Αντιστοιχεί σε τόσα μόρια, όσα ο βαθμός, του απολυτηρίου Γυμνασίου, ή Λυκείου (π.χ. Γενικός βαθμός 17, σημαίνει 17 μόρια)
 • Αν ανήκουν πολύτεκνη οικογένεια (2 μόρια)
 • Αν ανήκουν σε τρίτεκνη οικογένεια (1 μόριο). Και στις δυο περιπτώσεις (πολύτεκνοι-τρίτεκνοι απαιτείται πρωτότυπο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του τελευταίου τριμήνου της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας, προκειμένου για πολύτεκνο γονέα, ή τέκνο πολύτεκνης οικογένειας, ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης).
 • Ορφανοί από ένα γονέα (1 μόριο)
 • Ορφανοί και από δύο γονείς ( 3 μόρια).
 • Χαμηλό εισόδημα (1 μόριο).

Στα δικαιολογητικά απαιτείται αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος από την αρμόδια ΔΟΥ.

Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα που δηλώνουν οι γονείς των υποψηφίων δεν πρέπει να ξεπερνά το ποσό των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000 €).

Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα για την εφαρμογή της παρούσης θεωρείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό, απαλλασσόμενο, ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα από κάθε πηγή των γονέων και των ανήλικων τέκνων της οικογένειας.

Το επίδομα μακροχρονίως ανέργου, το επίδομα ανεργίας, ασθενείας και μητρότητας καθώς και η αποζημίωση απόλυσης, δεν λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας, προηγούνται οι έχοντες τα περισσότερα μόρια λόγω κοινωνικών κριτηρίων και σε δεύτερη επιλογή ο έχων τον μεγαλύτερο βαθμό τίτλου σπουδών.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση κατά των αποτελεσμάτων εντός 3 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης των πινάκων στις ΣΕΚ του ΟΑΕΔ.

Σκοπός της Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης είναι η παροχή υπηρεσιών αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης, διάρκειας τριών ετών, σε αποφοίτους της υποχρεωτικής τυπικής εκπαίδευσης.

Μαθητές άνω των 20 ετών εγγράφονται στις Εσπερινές Σ.Ε.Κ.. Η φοίτηση στις δημόσιες Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης παρέχεται δωρεάν.

Δύναται όμως βάσει του νόμου που ψηφίστηκε πέρυσι να ιδρύονται Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης Εσπερινές, δημόσιες και ιδιωτικές, καθώς και Πειραματικές και Ειδικής Αγωγής, οι οποίες είναι αποκλειστικά δημόσιες.

Η διάρκεια φοίτησης σε αυτές είναι τετραετής.

Σε κάθε Σχολή υπάρχουν ομάδες προσανατολισμού, δηλαδή καθηγητές που διδάσκουν πάνω από 50 ειδικότητες όπως:

1. Τεχνίτης Ζωϊκής Παραγωγής.

2. Τεχνίτης Φυτικής Παραγωγής

3. Τεχνίτης Αλιείας και Ιχθυοκαλλιέργειας.

4. Τεχνίτης Πτηνοτροφίας.

5. Τεχνίτης Αμπελουργίας − Οινοτεχνίας − Ποτοποιίας.

6. Τεχνίτης Αρδεύσεων.

7. Τεχνίτης Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Κατασκευών.

8. Τεχνίτης Ανθοκομίας − Φυτοτεχνίας.

9. Τεχνίτης Μελισσοκομίας.

10. Τεχνίτης Γαλακτοκομίας−Τυροκομίας.

11. Τεχνίτης Μηχανικός Γεωργικών Μηχανημάτων.

12. Τεχνίτης Οικοδομικών Εργασιών (Κτίστης πλινθοδομών −γύψου− επιχρίσματος – μονώσεων − σκυροδέματος).

13. Τεχνίτης Ελαιοχρωματιστής.

14. Τεχνίτης Λιθοξόος − Μαρμαράς και Λιθοχαράκτης.

15. Τεχνίτης Μεταλλικών Κατασκευών – Υαλοπινάκων και Κουφωμάτων.

16. Τεχνίτης Μωσαϊκών – Πλακοστρώσεων.

17. Τεχνίτης Επιμεταλλώσεων.

18. Τεχνίτης Κοπτικής − Ραπτικής.

19. Τεχνίτης Δερμάτινης ένδυσης και Γουνοποιίας.

20. Τεχνίτης Υποδηματοποιίας.

21. Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος Αυτοκινήτων Οχημάτων.

22. Τεχνίτης Φανοποιός και Βαφής οχημάτων.

23. Τεχνίτης Ναυπηγείου.

24. Τεχνίτης Ηλεκτρονικών συσκευών.

25. Τεχνίτης Μηχανικός αυτοκινήτων μοτοσυκλετών και μηχανών θαλάσσης.

26. Τεχνίτης Μηχανικός Μηχανημάτων Έργων (γερανών, περονοφόρων, κλαρκ και γεωτρύπανων).

27. Τεχνίτης εργαλειομηχανών, φρεζαδόρων, τορναδόρων.

28. Τεχνίτης Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων.

29. Τεχνίτης Υδραυλικών και Θερμοϋδραυλικών Εγκαταστάσεων.

30. Τεχνίτης Δομής και Συστημάτων Ισχύος Αεροσκαφών.

31. Τεχνίτης Εργαλειομηχανών CNC.

32. Τεχνίτης Ωρολογοποιίας.

33. Τεχνίτης Αργυροχρυσοχοΐας.

34. Τεχνίτης Κοσμήματος και Μεταλλοτεχνίας.

35. Τεχνίτης Ξυλουργικής και Επιπλοποιίας.

36. Τεχνίτης Εργαστηρίου Φωτογραφίας.

37. Τεχνίτης Κεραμικής −Αγγειοπλαστικής τέχνης.

38. Τεχνίτης Αγιογράφος Εικόνων και Τοιχογραφιών.

39. Τεχνίτης Ψηφιδωτών.

40. Τεχνίτης Ξυλογλυπτικής.

41. Τεχνίτης Υαλουργίας − Ψηφιδογραφίας − Υαλογραφίας (βιτρό).

42. Τεχνίτης Κατασκευής Εγχόρδων μουσικών οργάνων.

43. Τεχνίτης Γραφικών Τεχνών.

44. Τεχνίτης Διακοσμητικών Εφαρμογών.

45. Τεχνίτης Χαρακτικής.

46. Τεχνίτης Συντήρησης Μουσικών Οργάνων.

47. Τεχνίτης Συντήρησης Έργων τέχνης και Βιβλιακού και Αρχειακού υλικού.

48. Τεχνίτης Τουριστικών μονάδων και Επιχειρήσεων φιλοξενίας (Υπηρεσία υποδοχής− Υπηρεσία ορόφων−Εμπορευματογνωσία).

49. Τεχνίτης Ποτών και Οινολογίας (Μπαρίστας).

50. Τεχνίτης Εστιατορίου − Επισιτισμού (Σερβιτόρος).

51. Τεχνίτης Ζαχαροπλαστικής και Αρτοποιίας.

52. Τεχνίτης Μαγειρικής τέχνης.

53. Τεχνίτης Αισθητικής τέχνης και Μακιγιάζ.

54. Τεχνίτης Κομμωτικής τέχνης.

55. Τεχνίτης Αισθητικός Ποδολογίας − Καλλωπισμού νυχιών και Ονυχοπλαστικής.

56. Τεχνίτης χειριστής Η/Υ και τηλεφωνικών κέντρων, παροχής πληροφοριών και εξυπηρέτησης πελατών αποκλειστικά για τυφλούς και άτομα με προβλήματα όρασης.

Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Η φοίτηση είναι δωρεάν και διαρκεί 2 έτη με ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης.

Οι σπουδαστές των Ι.Ε.Κ. που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 150 ημερομίσθια στην ειδικότητα που εγγράφονται, απαλλάσσονται, εφόσον το επιθυμούν, από την υποχρέωση φοίτησης του εξαμήνου Πρακτικής Άσκησης και τους απονέμεται η Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης με την ολοκλήρωση των τεσσάρων εξαμήνων της θεωρητικής και της εργαστηριακής κατάρτισης.

Οι σπουδαστές Ι.Ε.Κ. δύνανται την Πρακτική Άσκηση ή τη Μαθητεία να την πραγματοποιήσουν σε φυσικά πρόσωπα, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ.. Η περίοδος πρακτικής άσκησης πρέπει να είναι συνεχόμενη χωρίς να υπερβαίνει χρονικά ένα ημερολογιακό έτος.

Η φοίτηση στα Ι.Ε.Κ. είναι πέντε (5) συνολικά εξαμήνων, επιμερισμένη σε τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης συνολικής διάρκειας έως 1.200 διδακτικές ώρες ειδικότητας, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών και σε ένα εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας, συνολικής διάρκειας 1.050 ωρών.

Τα Δημόσια ΙΕΚ διδάσκουν ειδικότητες στους εξής τομείς:

Πληροφορική:

1. Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών

2. Τεχνικός Η/Υ

3. Τεχνικός Λογισμικού Η/Υ

4. Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής (Πολυμέσα/WebdesignerDeveloper/ Videogames).

Β) Τομέας Χημικών Εφαρμογών

1. Τεχνικός Χημικών Εργαστηρίων και Ποιοτικού Ελέγχου Υλικών.

2. Τεχνικός Φαρμάκων, Καλλυντικών και Παρεμφερών Προϊόντων.

Γ) Τομέας Ένδυσης και Υπόδησης

1. Τεχνικός Τεχνολογίας Ενδύματος και Υποδήματος − Σχεδιαστής Μόδας.

Δ) Τομέας Δομικών Έργων

1. Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής

Ε) Τομέας Μηχανολογίας.

1. Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων και Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου

2. Τεχνικός Εγκαταστάσεων ψύξης αερισμού και κλιματισμού

3. Τεχνικός Μηχανοτρονικής

4. Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Στ) Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού

1. Τεχνικός Ιατρικών Οργάνων

2. Τεχνικός Αυτοματισμών

Διοίκηση και Οικονομία:

1. Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας

2. Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα του Αθλητισμού

3. Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα της Ναυτιλίας

4. Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα του Τουρισμού

5. Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα του Πολιτισμού

6. Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα της Υγείας

7. Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα των Μεταφορών

8. Στέλεχος Εμπορίας, Διαφήμισης και Προώθησης Προϊόντων (Μarketing)

9. Στέλεχος Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics)

10. Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου − Φοροτεχνικού Γραφείου

11. Στέλεχος Στατιστικών Ερευνών και Δημοσκοπήσεων

12. Στέλεχος Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας

13. Στέλεχος Χρηματοοικονομικών και Ασφαλιστικών Εργασιών

14. Στέλεχος Κοστολόγησης

15. Γραμματέας Ανώτερων και Ανώτατων Στελεχών.

Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής:

1. Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα της Αγροτικής Οικονομίας.

2. Τεχνικός Αγροτουρισμού

3. Τεχνικός Τεχνολογικών Εφαρμογών και εγκαταστάσεων σε έργα τοπίου και περιβάλλοντος

4. Στέλεχος Διατροφής και Διαιτολογίας.

5. Στέλεχος Τεχνολογίας και Ελέγχου Τροφίμων και Ποτών.

Εφαρμοσμένες τέχνες και καλλιτεχνικές σπουδές:

1. Τέχνη φωτογραφίας

2. Ζωγραφική τέχνη

3. Μεταλλοτεχνία

4. Χαρακτική τέχνη

5. Τέχνη τοιχογραφίας

6. Κεραμική τέχνη

7. Τέχνη ψηφιδωτού

8. Εσωτερική αρχιτεκτονική διακόσμηση και Σχεδιασμός αντικειμένων

9. Μουσική τεχνολογία

10. Εικονοληψία

11. Ηχοληψία

12. Χειριστής ηλεκτρονικής συνάρμοσης εικόνας (monter)

13. Λογοτεχνική μετάφραση κειμένων και Διόρθωση, Επιμέλεια κειμένων

14. Τέχνη δημιουργικής γραφής

15. Τέχνη σκίτσου − Εικονογραφίας − Γραφικών

16. Τεχνικός κινούμενης εικόνας − Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Γραφήματος

17. Υποκριτική τέχνη θεάτρου − κινηματογράφου

18. Τέχνη σεναριογραφίας

19. Τέχνη σκηνοθεσίας

20. Τέχνη σκηνογραφίας − ενδυματολογίας

21. Εφαρμοσμένες τέχνες χορού

22. Μουσική −Τραγούδι

23. Γραφιστική Εντύπου και Ηλεκτρονικών Μέσων.

24. Συντηρητές Έργων Τέχνης και Αρχαιοτήτων.

Επικοινωνία και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης:

1. Δημοσιογραφίας, Συντακτών και Ρεπόρτερ

2. Αθλητική δημοσιογραφία

3. Ραδιοφωνικός παραγωγός

4. Οργανωτικός συντονιστής παραγωγής

5. Τηλεοπτικός παραγωγός.

Επαγγέλματα Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας:

1. Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (Υπηρεσία υποδοχής − Υπηρεσία ορόφων − Εμπορευματογνωσία)

2. Τεχνικός Αρτοποιός − Ζαχαροπλαστικής

3. Τεχνικός Μαγειρικής τέχνης − Αρχιμάγειρας (chef)

Υγεία και Πρόνοια:

1. Βοηθός Φυσικοθεραπείας

2. Βοηθός Φαρμακείου

3. Βοηθός Νοσηλευτικής Μαιευτικής

4. Βοηθός Εργοθεραπείας

5. Βοηθός Ραδιολογίας και Ακτινολογίας

6. Βοηθός Ιατρικών Εργαστηρίων

7. Βοηθός Οδοντικής Τεχνολογίας

8. Βοηθός Οπτικής και Οπτικομετρίας

9. Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων

10. Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας

11. Βοηθός Νοσηλευτικής Τραυματολογίας

12. Βοηθός Νοσηλευτικής Χειρουργείου

13. Βοηθός Νοσηλευτικής Ογκολογικών παθήσεων

14. Βοηθός Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας

15. Βοηθός Νοσηλευτικής Ατόμων με Ειδικές παθήσεις

16. Διασώστης − Πλήρωμα ασθενοφόρου.

Επιμέρους τομείς και επαγγέλματα:

1. Τεχνικός Αισθητικής τέχνης και Μακιγιάζ

2. Τεχνικός Κομμωτικής τέχνης

3. Τεχνικός Αισθητικός Ποδολογίας − Καλλωπισμού Νυχιών και Ονυχοπλαστικής

4. Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών

5. Εκπαιδευτής Υποψηφίων Οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών

6. Επιμελητής Πτήσεων

7. Στέλεχος Υπηρεσιών Αερομεταφοράς

8. Στέλεχος Θαλασσοθεραπείας /Λουτροθεραπείας – spa

9. Προπονητής Αθλημάτων

Πηγή: money-money.gr

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση«ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΕΡΓΙΑΝΙ» - 22 ρεμπέτικα πορτρέτα –του Ηλία Βολιότη Καπετανάκη

Στέγαστρο ΣΜΑ Περιστερίου: Το νέο μεγάλο Περιβαλλοντικό, Πολεοδομικό και Διαχειριστικό «ΣΚΑΝΔΑΛΟ» της Διοίκησης Παχατουρίδη (Βίντεο-Φωτό)

" Η Διοίκηση Ανδρέα Παχατουρίδη «Καταπατά νόμους, μολύνει & αδιαφορεί για υγεία των κατοίκων, μόνο για λίγες χιλιάδες ευρώ». Κατασκευάζει «παράνομο» μεταλλικό Στέγαστρο για να καλύψει τις παράνομες εγκαταστάσεις επεξεργασίας και μεταφόρτωσης σκουπιδιών στο Αμαξοστάσιο, αυθαίρετα και χωρίς άδεια, ώστε να «καλύψει» το τι δηλητήρια «ταΐζει» κατοίκους και εργαζόμενους … "

Περιστέρι: Μεγάλο Σκάνδαλο αιρετών, με απαλλοτριωμένα οικόπεδα - “Πληρώθηκαν” αλλά συνεχίζουν να τα “έχουν” - Το εμπορικό κέντρο ΜΕΡΑ ΝΥΧΤΑ, το “Πάρκινγκ” του και ο κ. Παχατουρίδης

" Ο Δήμος Περιστερίου, πλήρωσε πολύ ακριβά οικόπεδο διαχρονικού αιρετού της Πόλης, για να κάνει διάνοιξη δρόμου σε κεντρικό σημείο, σύμφωνα με το ισχύον πολεοδομικό σχέδιο. Παρόλα αυτά, όμως 15 χρόνια μετά αυτό παραμένει στους αρχικούς ιδιοκτήτες του, αυξάνοντας την εμπορική αξία της ακίνητης περιουσίας τους. Δείτε ποιόν αφορά και πως έχει μεθοδευτεί η όλη κατάσταση… "

Εθνικός Διάλογος για την Παιδεία: Η ριξηκέλευθη πρόταση του Vukentra.gr για όλα τα θέματα που απασχολούν αλλά και συνθέτουν την Β/θμια Εκπαίδευση

" Για την πραγματική εκπαίδευση, ακόμη δεν έχει διατυπωθεί τίποτα, στον εθνικό διάλογο που κατά πολλούς θεωρείται προσχηματικός, προκειμένου η Κυβέρνηση να περάσει αυτά που θέλει. Το Vukentra.gr, καταθέτει τη δική του, αιρετική κατά μία άποψη αλλά και ιδιαίτερα «επαναστατική» για τα σημερινά δεδομένα. Διαβάστε την και διατυπώστε τις δικές σας προτάσεις…. "

Περιστέρι Αττικής: Διαπλοκή, διαφθορά ή ανικανότητα των υπηρεσιών του ή κάποιος τα «παίρνει»; Ο Δήμαρχος κ. Παχατουρίδης οφείλει να απαντήσει άμεσα…

" «Άγνωστοι» εκμεταλλεύονται τα διαφημιστικά ταμπλό των στάσεων χωρίς να πληρώνουν τίποτα στο Δήμο. Ο Δήμαρχος της Πόλης κ. Ανδρέας Παχατουρίδης, οφείλει να ερευνήσει άμεσα το θέμα και να δώσει απαντήσεις … Άλλως θα μείνει η εντύπωση ότι η Διοίκησή του «γνωρίζει» και σιωπά, με ότι κι αν αυτό σημαίνει… είτε ότι κάποιος τα «παίρνει», είτε ότι… "