«Εξόφληση» λογαριασμών ή απόδοση Δικαιοσύνης; Επαναφορά υποχρεωτικώς «μεταταγέντων» εκπαιδευτικών

Κατηγορία: Εκπαιδευτικά Επαγγελματική


Την δυνατότητα, επαναφοράς στην αρχική θέση τους στην Εκπαίδευση δίνει το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας για τις «Δομές Εκπαίδευσης» που κατατέθηκε στη Βουλή.

Σύμφωνα με το «’Αρθρο 93», εκπαιδευτικοί που μετατάχθηκαν είτε σε άλλη βαθμίδα εκπαίδευσης (αφορά όσους μετατάγησαν από την Β/θμια στην Α/θμια), είτε σε άλλες υπηρεσίες του δημοσίου, με ή χωρίς αίτησή τους, μπορούν (εφόσον ψηφισθεί το σχετικό άρθρο) να μεταταγούν με αίτησή τους είτε στην εκπαιδευτική βαθμίδα του αρχικού διορισμού τους, είτε σε άλλη (Α/θμια ή Β/θμια).

Η σχετική διάταξη αφορά όλους τους εκπαιδευτικούς που με βάση την παρ. 1 του άρθρου 82 του ν.4172/2013 (Α΄ 167), είχαν δει τις οργανικές θέσεις τους να καταργούνται και είτε είχαν τεθεί σε διαθεσιμότητα, είτε είχαν υποχρεωθεί σε μετάταξή τους είτε στην Α/θμια Εκπαίδευση, είτε σε άλλες υπηρεσίες του δημόσιου τομέα.

Επίσης με τις διατάξεις του ίδιου άρθρου, εξισώνονται ως προς την υπηρεσιακή και εκπαιδευτικοί εξέλιξή τους, με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς, όσοι είχαν επανέλθει από την διαθεσιμότητα και είχαν τοποθετηθεί σε Δημόσια ΙΕΚ για την συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου τους.

Τέλος, η αρχαιότητα των εκπαιδευτικών του (προηγούμενου) Κλάδου ΠΕ12-10 Ραδιο-ηλεκτρολόγων, που επέλεξαν την ένταξη τους στο νέο κλάδο ΠΕ 4-1 (Φυσικοί), αρχίζει να προσμετράται σ’ αυτόν από την δημοσίευση του νόμου και όχι από 30.6.2018.


Δείτε στην συνέχεια τι ακριβώς ορίζει η σχετική διάταξη του σχεδίου νόμου, όπως έχει κατατεθεί στη Βουλή προς ψήφιση….

---------------------

Άρθρο 93

Ρυθμίσεις για ζητήματα εκπαιδευτικού προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

.[…]…

4. Εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων και κλάδων του προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που καταργήθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 82 του ν.4172/2013 (Α΄ 167) και  επανασυστάθηκαν με την περίπτ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 4325/2015 (Α΄ 47), οι οποίοι 

α) μετατάχθηκαν σε άλλες θέσεις σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 17 του ν. 4325/2015 ή

β) μετατάχθηκαν με την παρ. 4 του άρθρου 82 του ν. 4172/2013, έχουν δικαίωμα να μεταταχθούν με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του αρμόδιου Υπουργού μετά από εισήγηση του Κ.Υ.Σ.Δ.Ε. στην ειδικότητα και τον κλάδο που κατείχαν πριν την δημοσίευση του ν.4172/2013, εφόσον είτε μετατάχθηκαν είτε κατέχουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος θέση σε κατώτερη κατηγορία προσωπικού από αυτή που κατείχαν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση πριν τη δημοσίευση του ν. 4172/2013.

Οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί μετατάσσονται σε διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  εντός της περιφερειακής διεύθυνσης πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην οποία ανήκαν πριν την κατάργηση του κλάδου τους, και τίθενται στη διάθεση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Για την μετάταξη απαιτείται αίτηση των εκπαιδευτικών που υποβάλλεται στην αρμόδια διεύθυνση προσωπικού του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της σχετικής πρόσκλησης – ανακοίνωσης στην οποία καθορίζονται λεπτομέρειες της διαδικασίας μετάταξης.

Αν περισσότεροι εκπαιδευτικοί αιτηθούν την ίδια θέση, εφαρμόζονται τα κριτήρια για τις μεταθέσεις και τοποθετήσεις του άρθρου 16 του π.δ. 50/1996 (Α΄45).

5. Μετά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 50 του ν. 4415/2016 (Α΄159) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί θεωρούνται πλήρως εξομοιωμένοι με τους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ως προς την υπηρεσιακή τους κατάσταση και εξέλιξη.»

6. Στο τρίτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 29 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38) οι λέξεις «β) αρχίζει από 30.6.2018 για όσους επιλέξουν τον Κλάδο ΠΕ 04-01.» αντικαθίστανται από τις λέξεις «β) για όσους επιλέξουν τον Κλάδο ΠΕ 04-01, αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου .».


Εκπαιδ-άρχης

Vukentra.gr

 

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση«ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΕΡΓΙΑΝΙ» - 22 ρεμπέτικα πορτρέτα –του Ηλία Βολιότη Καπετανάκη

Στέγαστρο ΣΜΑ Περιστερίου: Το νέο μεγάλο Περιβαλλοντικό, Πολεοδομικό και Διαχειριστικό «ΣΚΑΝΔΑΛΟ» της Διοίκησης Παχατουρίδη (Βίντεο-Φωτό)

" Η Διοίκηση Ανδρέα Παχατουρίδη «Καταπατά νόμους, μολύνει & αδιαφορεί για υγεία των κατοίκων, μόνο για λίγες χιλιάδες ευρώ». Κατασκευάζει «παράνομο» μεταλλικό Στέγαστρο για να καλύψει τις παράνομες εγκαταστάσεις επεξεργασίας και μεταφόρτωσης σκουπιδιών στο Αμαξοστάσιο, αυθαίρετα και χωρίς άδεια, ώστε να «καλύψει» το τι δηλητήρια «ταΐζει» κατοίκους και εργαζόμενους … "

Περιστέρι: Μεγάλο Σκάνδαλο αιρετών, με απαλλοτριωμένα οικόπεδα - “Πληρώθηκαν” αλλά συνεχίζουν να τα “έχουν” - Το εμπορικό κέντρο ΜΕΡΑ ΝΥΧΤΑ, το “Πάρκινγκ” του και ο κ. Παχατουρίδης

" Ο Δήμος Περιστερίου, πλήρωσε πολύ ακριβά οικόπεδο διαχρονικού αιρετού της Πόλης, για να κάνει διάνοιξη δρόμου σε κεντρικό σημείο, σύμφωνα με το ισχύον πολεοδομικό σχέδιο. Παρόλα αυτά, όμως 15 χρόνια μετά αυτό παραμένει στους αρχικούς ιδιοκτήτες του, αυξάνοντας την εμπορική αξία της ακίνητης περιουσίας τους. Δείτε ποιόν αφορά και πως έχει μεθοδευτεί η όλη κατάσταση… "

Εθνικός Διάλογος για την Παιδεία: Η ριξηκέλευθη πρόταση του Vukentra.gr για όλα τα θέματα που απασχολούν αλλά και συνθέτουν την Β/θμια Εκπαίδευση

" Για την πραγματική εκπαίδευση, ακόμη δεν έχει διατυπωθεί τίποτα, στον εθνικό διάλογο που κατά πολλούς θεωρείται προσχηματικός, προκειμένου η Κυβέρνηση να περάσει αυτά που θέλει. Το Vukentra.gr, καταθέτει τη δική του, αιρετική κατά μία άποψη αλλά και ιδιαίτερα «επαναστατική» για τα σημερινά δεδομένα. Διαβάστε την και διατυπώστε τις δικές σας προτάσεις…. "

Περιστέρι Αττικής: Διαπλοκή, διαφθορά ή ανικανότητα των υπηρεσιών του ή κάποιος τα «παίρνει»; Ο Δήμαρχος κ. Παχατουρίδης οφείλει να απαντήσει άμεσα…

" «Άγνωστοι» εκμεταλλεύονται τα διαφημιστικά ταμπλό των στάσεων χωρίς να πληρώνουν τίποτα στο Δήμο. Ο Δήμαρχος της Πόλης κ. Ανδρέας Παχατουρίδης, οφείλει να ερευνήσει άμεσα το θέμα και να δώσει απαντήσεις … Άλλως θα μείνει η εντύπωση ότι η Διοίκησή του «γνωρίζει» και σιωπά, με ότι κι αν αυτό σημαίνει… είτε ότι κάποιος τα «παίρνει», είτε ότι… "