Νέοι υποδιευθυντές αλλά και κατάργηση θέσεων στα ΕΠΑΛ της Γ΄Αθήνας – Προκήρυξη Θέσεων…

Κατηγορία: Εκπαιδευτικά Επαγγελματική


Ο χαρακτηρισμός φοίτησης των μαθητών ΕΠΑΛ σε παρακολουθούντες και μη παρακολουθούντες έφερε μείωση Τμημάτων και καταργήσεις θέσεων Υποδιευθυντών, ενώ έρχονται «καταργήσεις» δεύτερων εκπαιδευτικών στα εργαστήρια και διάθεσή τους στα δημόσια ΙΕΚ. Παρενέργεια οι συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων στο τέλος του σχολικού έτους.

--------------------------------

Με έγγραφό του που έφτασε στις σχολικές μονάδες (ΕΠΑΛ) της Επαγγελματικής ο Διευθυντής Β/θμιας Εκπαίδευσης Γ΄Αθήνας κ. Αθανάσιος Αλεξόπουλος, ζητά από τρία ΕΠΑΛ της εκπαιδευτικής Περιφέρειας, που διαθέτουν δύο υποδιευθυντές να προχωρήσουν άμεσα σε προκήρυξη θέσης υποδιευθυντή για το υπόλοιπο της θητείας τους που ολοκληρώνεται στις 31-7-2020. Το έγγραφο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Δ/νσης Β/θμιας Γ΄Αθήνας. Μπορείτε να το δείτε ή κατεβάσετε κάνοντας κλικ εδώ.

Προηγήθηκε η απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης με την οποία καταργήθηκε η θέση του υποδιευθυντή στο σύνολο σχεδόν των ΕΠΑΛ που λειτουργούν στο Αιγάλεω, Περιστέρι, Ίλιον, Αγίους Αναργύρους, Πετρούπολη και Καματερό, γιατί μετά τον χαρακτηρισμό της φοίτησης των μαθητών σε παρακολουθούντες και μη παρακολουθούντες, δεν υπήρχαν οι προϋποθέσεις για την ύπαρξη υποδιευθυντή στις συγκεκριμένες σχολικές μονάδες.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο Φ8/169717/Δ4/23-10-2015 του ΥΠΠΕΘ,τα τμήματα τα οποία προσμετρώνται για τον καθορισμό του αριθμού των Υποδ/ντών ΕΠΑ.Λ. (άρθρο 11, παρ. 7 του Ν.1566/1985, Α ́ 167) είναι όλα τα τμήματα των Ομάδων Προσανατολισμού της Α ́ τάξης, όπως και τα τμήματα των ειδικοτήτων των Τομέων, τα οποία πληρούν την προϋπόθεση που ορίζεται από την παρ. 13α του άρθρου 14 του Ν.1566/1985, δηλαδή όσα έχουν τουλάχιστον δεκατρείς (13) μαθητές.

Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με έρευνα του Vukentra.gr, η Διεύθυνση Β/θμιας Εκπ/σης Γ΄Αθήνας, είναι η μόνη Διεύθυνση Β/θμιας (εκτός αν είναι απλά χρονικά πρωτοπόρος)  που προχώρησε σ’ αυτό το μέτρο.

Τι αναφέρει το έγγραφο του Δ/ντή Β/θμιας Εκπ/σης Γ΄Αθήνας…

«Έχοντας υπόψη:

..[….]…

 • Την υπ’αριθμ. 2/20-02-2018 πράξη του Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής Στελεχών Εκπαίδευσης ΠΥΣΔΕ Γ΄ Αθήνας με την οποία αποφασίστηκε η επανάληψη της διαδικασίας επιλογής για την πλήρωση της θέσης του Υποδιευθυντή στο 1ο ΕΠΑ.Λ. Χαϊδαρίου το 2ο ΕΠΑ.Λ Περιστερίου και το 1ο ΕΠΑ.Λ. Ιλίου 13.
 • Την υπ’αριθμ. 105657/Δ1/8-10-2002 (ΦΕΚ τ. Β΄ 1340/16-10-2002) Υπουργική Απόφαση

Προκηρύσσει

 • την πλήρωση με επιλογή, της θέσης Υποδιευθυντή στις σχολικές μονάδες:
 • 1ο ΕΠΑ.Λ. Χαϊδαρίου,
 • 2ο ΕΠΑ.Λ. Περιστερίου,
 • 1ο ΕΠΑ.Λ. Ιλίου,
 • για το υπόλοιπο της τριετούς θητείας, η οποία θα λήξει στις 31-7-2020

καλεί

τους εκπαιδευτικούς που έχουν τα τυπικά προσόντα που προβλέπονται από τις προαναφερόμενες διατάξεις, ανήκουν οργανικά στις ως άνω σχολικές μονάδες και δεν έχουν κριθεί υπεράριθμοι, να υποβάλουν, εφόσον επιθυμούν να ασκήσουν καθήκοντα Υποδιευθυντή, σχετική αίτηση υποψηφιότητας, στον Διευθυντή/ντρια της σχολικής μονάδας οργανικής θέσης τους , από 26-02-2018 έως και 28-02-2018. Ως υποδιευθυντές σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επιλέγονται εκπαιδευτικοί με οκταετή τουλάχιστον διδακτική υπηρεσία που υπηρετούν κατά το χρόνο επιλογής σε οργανική θέση, την οποία αφορά η επιλογή και δεν έχουν κριθεί υπεράριθμοι.

Κριτήρια επιλογής

Κριτήρια επιλογής των υποδιευθυντών σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, είναι ιδίως η προσωπικότητα και η γενική συγκρότηση του υποψηφίου, η ικανότητα του υποψηφίου να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να επιλύει προβλήματα (διδακτικά, διοικητικά, οργανωτικά, λειτουργικά κ.λπ.), να δημιουργεί κατάλληλο παιδαγωγικό περιβάλλον και να εμπνέει τους εκπαιδευτικούς κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Βασικό κριτήριο είναι η γνώση του αντικειμένου του προς άσκηση έργου, η οποία συνάγεται από:

α) την επιστημονική – παιδαγωγική συγκρότηση του υποψηφίου και κυρίως το επίπεδο των σπουδών και γενικότερα τις σπουδές του, την ύπαρξη σπουδών ή επιμορφώσεων στην οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης και την πιστοποιημένη γνώση ξένων γλωσσών και Τ.Π.Ε., υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εφαρμογή καινοτομιών, συμμετοχή σε συμβούλια, επιτροπές ή ομάδες εργασίας, κοινωνική και συνδικαλιστική δράση, συμμετοχή σε όργανα διοίκησης επιστημονικών και εκπαιδευτικών οργανώσεων ή σε όργανα λαϊκής συμμετοχής και επίσημες διακρίσεις και

β) την υπηρεσιακή κατάσταση και τη διοικητική εμπειρία, όπως προκύπτει από τη συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία του υποψηφίου αλλά και την προϋπηρεσία σε άσκηση διοικητικού έργου.

Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιοτήτων.

Τα κωλύματα επιλογής της παραγράφου 6 του άρθρου 17 του ν. 4327/2015 όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4473/2017 (Α 78) δεν πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας όσο και κατά το χρόνο τοποθέτησης από το αρμόδιο όργανο.

Δεν επιλέγεται ως στέλεχος της εκπαίδευσης εκπαιδευτικός, ο οποίος έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωμα με την ποινή της προσωρινής ή της οριστικής παύσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 109 του Υπαλληλικού Κώδικα (κ.ν. 3528/2007, Α΄ 26) ή για τον οποίον συντρέχουν τα κωλύματα διορισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ίδιου Κώδικα.

Επίσης, δεν επιλέγεται ως στέλεχος της εκπαίδευσης, εκπαιδευτικός, του οποίου τα πιστοποιητικά των αντικειμενικών κριτηρίων που προσκομίζονται κατά τη διαδικασία επιλογής είναι πλαστά ή αναληθή με σκοπό την παραπλάνηση της υπηρεσίας, καθώς και εκπαιδευτικός που έχει απαλλαγεί από τα καθήκοντά του σύμφωνα με την περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 3848/2010.»

-------------------

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων στους οποίους απευθύνεται το έγγραφο, θα πρέπει εντός της ερχόμενης εβδομάδας να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες επιλογής υποδιευθυντή και να έχουν αποστείλει τα σχετικά έγγραφα )Πρακτικό Συλλόγου Διδασκόντων» στο ΠΥΣΔΕ Γ΄Αθήνας.

Σε ότι αφορά, τις υπόλοιπες σχολικές μονάδες στις οποίες, -με την προαναφερθείσα απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Αττικής-, καταργούνται οι θέσεις υποδιευθυντή, οι Διευθυντές τους θα πρέπει να προχωρήσουν άμεσα σε αναμόρφωση του ωρολογίου διδακτικού προγράμματος, προκειμένου να ενταχθούν με πλήρες διδακτικό ωράριο σ’ αυτό οι εκπαιδευτικού που μέχρι σήμερα λόγο της θέσης υποδιευθυντή που κατείχαν, είχαν εξ οφίτσιο μειωμένο.

-------------------

Όλα αυτά, όμως ήλθαν σαν παρενέργεια του χαρακτηρισμού της φοίτησης των μαθητών των ΕΠΑΛ που σύμφωνα με πρόσφατη Υπουργική Απόφαση έγινε για πρώτη φορά στο τέλος του 1ου τετραμήνου, με αποτέλεσμα να υπάρξει ο χαρακτηρισμός τους σε «παρακολουθούντες» και «μη παρακολουθούντες», ανάλογα με τις καταγεγραμμένες απουσίες τους που έχουν μεν όριο δικαιολογημένων και αδικαιολόγητων (καταργήθηκαν πλέον αυτοί οι χαρακτηρισμοί) τον αριθμό 114 και κάτω από προϋποθέσεις μπορεί να φθάσουν τις 165 ή και περισσότερες.

Ακολούθησε, σύμφωνα με πληροφορίες του Vukentra.gr, η επεξεργασία, από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΠΥΣΔΕ Γ΄Αθήνας, των σχετικών στοιχείων που έστειλαν οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων σε συγκριτική αντιστοίχησή τους με τις επίσημες καταγραφές στο MySchool, επεξεργασία που κατά τις ίδιες πληροφορίες έδειξε και τον πραγματικό αριθμό φοιτώντων μαθητών, τάξεων και τμημάτων κάθε σχολικής μονάδας.

Το θέμα, όμως, δεν σταματά εδώ, αφού ο «διαπιστωμένος» πλέον αριθμός μαθητών προκαλεί ως ακολουθία την μείωση του αριθμού διδασκόντων εκπαιδευτικών, ειδικά μάλιστα στα εργαστηριακά τμήματα στα οποία λόγο αριθμού μαθητών (ελάχιστος αριθμός 13), δεν δικαιολογείται δεύτερος εκπαιδευτικός. Οι τελευταίοι προβλέπεται ότι τουλάχιστον για το δεύτερο τετράμηνο του σχ. Έτους 2017-18 θα διατεθούν υποχρεωτικά στα Δημόσια ΙΕΚ της περιοχής και όχι μόνο.

Τέλος μία παράμετρος του νέου μειωμένου αριθμού μαθητών και Τμημάτων των ΕΠΑΛ που θα επιμετρήθηκαν και επίσημα πλέον, είναι η «συγχώνευση» σχολικών μονάδων. Γνώστες των πραγμάτων, μιλούν ότι, ανεξάρτητα από τα νέα νομοθετήματα για την Οργάνωση και Διοίκηση της Β/θμιας Εκπ/σης που αναμένονται το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα υπάρξουν συγχωνεύσεις των ΕΠΑΛ της περιοχής που σήμερα συλλειτουργούν ή και όχι.

Οι εκτιμήσεις αναφέρουν ότι θα συγχωνευθούν στο τέλος του σχολικού έτους:

 • Τα δύο ημερήσια ΕΠΑΛ Αιγάλεω που μάλιστα συλλειτουργούν στο ίδιο σχολικό συγκρότημα,
 • Τα δύο ημερήσια ΕΠΑΛ (1ο & 3ο) Περιστερίου που αναμένεται να συν-λειτουργήσουν στο νέο συγκρότημα (ΣΔΙΤ) στον Άγιο Ιωάννη Θεολόγο,
 • Τα δύο εσπερινά ΕΠΑΛ (1ο & 2ο) Περιστερίου που κι αυτά αναμένεται ότι θα μεταφερθούν στο νέο συγκρότημα (ΣΔΙΤ) στον Άγιο Ιωάννη Θεολόγο,
 • Τα δύο ημερήσια ΕΠΑΛ Ιλίου που συν-λειτουργούν στο ίδιο σχολικό συγκρότημα στην Λεωφ. Δημοκρατίας.
 • Για το Σχολείο 2ης Ευκαιρίας ήδη έχει ληφθεί απόφαση να μεταφερθεί στο συγκρότημα της οδού Κύπρου στο οποίο σήμερα λειτουργεί το 1ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Περιστερίου.
 • Ακόμη πληροφορίες αναφέρουν ότι στο νέο συγκρότημα (ΣΔΙΤ) στον Άγιο Ιωάννη Θεολόγο, πρόκειται να μεταφερθεί και το δημόσιο ΙΕΚ Περιστερίου.

Τέλος προβληματισμός υπάρχει για την μεταφορά ή όχι του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου-Λυκείου από το νέο συγκρότημα (ΣΔΙΤ) στον Άγιο Ιωάννη Θεολόγο, στο οποίο λειτουργεί από την έναρξη του τρέχοντος σχολικού έτους. Κι αυτό γιατί νομικά κωλύματα δεν επιτρέπουν παρεμβάσεις στο συγκεκριμένο κτιριακό συγκρότημα και ειδικότερα κατασκευές και αναπλάσεις χώρων ώστε να είναι κατάλληλοι για την άσκηση των μαθητών του, όπως είναι η αίθουσα χορού, παρά την εκπεφρασμένη διάθεση της Περιφέρειας Αττικής για την χρηματοδότησή της… Εάν τελικά μεταφερθεί το Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο-Λύκειο σε άλλο σχολικό συγκρότημα, αυτό εκτιμάται ότι θα είναι το σχολικό συγκρότημα στην οδό Κύπρου, που πέραν των άλλων διαθέτει και την τεράστια αίθουσα του κλειστού γυμναστηρίου που σήμερα αδρανεί…

Το τι τελικά θα γίνει, θα γίνει γνωστό σύντομα και σε κάθε περίπτωση έως το τέλος του τρέχοντος σχολικού έτους, ώστε τα σχολεία να ξεκινήσουν με όλες τις προβλέψεις τον Σεπτέμβριο του 2018.

Εκπαιδ-άρχης

Vukentra.gr

 

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση«ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΕΡΓΙΑΝΙ» - 22 ρεμπέτικα πορτρέτα –του Ηλία Βολιότη Καπετανάκη

Στέγαστρο ΣΜΑ Περιστερίου: Το νέο μεγάλο Περιβαλλοντικό, Πολεοδομικό και Διαχειριστικό «ΣΚΑΝΔΑΛΟ» της Διοίκησης Παχατουρίδη (Βίντεο-Φωτό)

" Η Διοίκηση Ανδρέα Παχατουρίδη «Καταπατά νόμους, μολύνει & αδιαφορεί για υγεία των κατοίκων, μόνο για λίγες χιλιάδες ευρώ». Κατασκευάζει «παράνομο» μεταλλικό Στέγαστρο για να καλύψει τις παράνομες εγκαταστάσεις επεξεργασίας και μεταφόρτωσης σκουπιδιών στο Αμαξοστάσιο, αυθαίρετα και χωρίς άδεια, ώστε να «καλύψει» το τι δηλητήρια «ταΐζει» κατοίκους και εργαζόμενους … "

Περιστέρι: Μεγάλο Σκάνδαλο αιρετών, με απαλλοτριωμένα οικόπεδα - “Πληρώθηκαν” αλλά συνεχίζουν να τα “έχουν” - Το εμπορικό κέντρο ΜΕΡΑ ΝΥΧΤΑ, το “Πάρκινγκ” του και ο κ. Παχατουρίδης

" Ο Δήμος Περιστερίου, πλήρωσε πολύ ακριβά οικόπεδο διαχρονικού αιρετού της Πόλης, για να κάνει διάνοιξη δρόμου σε κεντρικό σημείο, σύμφωνα με το ισχύον πολεοδομικό σχέδιο. Παρόλα αυτά, όμως 15 χρόνια μετά αυτό παραμένει στους αρχικούς ιδιοκτήτες του, αυξάνοντας την εμπορική αξία της ακίνητης περιουσίας τους. Δείτε ποιόν αφορά και πως έχει μεθοδευτεί η όλη κατάσταση… "

Εθνικός Διάλογος για την Παιδεία: Η ριξηκέλευθη πρόταση του Vukentra.gr για όλα τα θέματα που απασχολούν αλλά και συνθέτουν την Β/θμια Εκπαίδευση

" Για την πραγματική εκπαίδευση, ακόμη δεν έχει διατυπωθεί τίποτα, στον εθνικό διάλογο που κατά πολλούς θεωρείται προσχηματικός, προκειμένου η Κυβέρνηση να περάσει αυτά που θέλει. Το Vukentra.gr, καταθέτει τη δική του, αιρετική κατά μία άποψη αλλά και ιδιαίτερα «επαναστατική» για τα σημερινά δεδομένα. Διαβάστε την και διατυπώστε τις δικές σας προτάσεις…. "

Περιστέρι Αττικής: Διαπλοκή, διαφθορά ή ανικανότητα των υπηρεσιών του ή κάποιος τα «παίρνει»; Ο Δήμαρχος κ. Παχατουρίδης οφείλει να απαντήσει άμεσα…

" «Άγνωστοι» εκμεταλλεύονται τα διαφημιστικά ταμπλό των στάσεων χωρίς να πληρώνουν τίποτα στο Δήμο. Ο Δήμαρχος της Πόλης κ. Ανδρέας Παχατουρίδης, οφείλει να ερευνήσει άμεσα το θέμα και να δώσει απαντήσεις … Άλλως θα μείνει η εντύπωση ότι η Διοίκησή του «γνωρίζει» και σιωπά, με ότι κι αν αυτό σημαίνει… είτε ότι κάποιος τα «παίρνει», είτε ότι… "