Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.: «Μεταλυκειακό έτος − τάξη μαθητείας». Ναι….. σε όλα;

Κατηγορία: Εκπαιδευτικά Επαγγελματική

 


Η Ομοσπονδία μας έχει επανειλημμένα ταχθεί υπέρ της Πρακτικής Άσκησης – “Μαθητείας”, με συγκεκριμένους όμως και απαράβατους όρους και προϋποθέσειςi που αναφέρονται σε προηγούμενες ανακοινώσεις μας. Τις τελευταίες ημέρες παρατηρούμε μια κινητικότητα από τη πλευρά του ΥΠ.Π.Ε.Θ. αλλά και έντονο προβληματισμό από την πλευρά των εκπαιδευτικών. Μελετώντας τους πρόσφατους νόμους, υπουργικές αποφάσειςii κ.α., που αναφέρονται στο «Μεταλυκειακό έτος − τάξη μαθητείας» έχουμε πολλά να πούμε, συνοπτικά αναφέρουμε τα παρακάτω. 

 

Συμφωνούμε και λέμε Ναι:

 

 

Προτείνουμε:

 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

 

Ο Πρόεδρος Νικόλαος Σεκεριάδης

 

Ο Γενικός Γραμματέας Παλαιολόγος Δούρος

 

iΑπαράβατοι όροι και προϋποθέσεις:

• Να αφορά αποφοίτους της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

• Να αφορά Ενήλικες μαθητές (ετών 18+).

• Να εκτελείται στα πλαίσια της Τυπικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και να τελεί υπό την άμεση εποπτεία, έλεγχο, συμμετοχή, παρουσία και καθοδήγηση του Εκπαιδευτικού της αντίστοιχης Ειδικότητας.

• Απεμπλοκή του Υπουργείου Εργασίας (ΟΑΕΔ) από την όλη διαδικασία.

  • Καμία εμπλοκή σε διαδικασίες πιστοποίησης

• Να τηρούνται οι όροι εργασίας ειδικευμένου τεχνίτη (ασφάλιση έναντι ατυχήματος, ένσημα, ημερομίσθιο τεχνίτη, κλπ), με τη αντίστοιχη στήριξη των επιχειρήσεων από το κράτος, μέσω προγραμμάτων, επιδοτήσεων, κλπ. 

 

iiΟι πρόσφατοι νόμοι, υπουργικές αποφάσεις κ.α. που αναφέρονται στο «Μεταλυκειακό έτος − τάξη μαθητείας» είναι:

  • ο νόμος 4186/2013(Φ.Ε.Κ. 193/τ.Α΄/17-9-2013) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (όπως έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύει),

  • ο νόμος όμος υπ΄ αρ. 4386/2016 (Φ.Ε.Κ. 83/τ.Α΄ /11-5-2016) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (όπως έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύει),

  • η Κ.Υ.Α. 20405/373/5-5-2016 ”(Φ.Ε.Κ. 1371/ τ.Β’/17-5-2016 ) «Υλοποίηση της Πιλοτικής Τάξης Μαθητείας»,

  • η Υ.Α. Φ7/179513/Δ4/26-10-2016 (Φ.Ε.Κ. 3529/ τ.Β’/1-11-2016) «Οργάνωση και λειτουργία τμημάτων «Μεταλυκειακού έτους - τάξης μαθητείας» των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.»,

  • το «Σχέδιο οδηγού εφαρμογής Μεταλυκειακού έτους-Τάξης Μαθητείας» για την υλοποίηση του κατά το σχολικό έτος 2016-17 (1η έκδοση Δεκέμβριος 2016),

  • η πρόσκληση 18208/16-12/2016 με τίτλο «Υλοποίηση πιλοτικής τάξης μαθητείας αποφοίτων ΕΠΑΛ» (Κωδικός Πρόσκλησης: ΕΔΒΜ 37 Α/Α ΟΠΣ: 1962 Έκδοση: 1/0) και ΑΔΑ:Ψ2ΦΜ4653Ο7-6ΨΝ,

  • η Κ.Υ.Α. 462/6/4-1-2017 (Φ.Ε.Κ. 16/τ.Β΄ /12-1-2017) «Καθορισμός αριθμού μαθητών της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΠΑ.Σ, ΕΠΑ.Λ - Μεταλυκειακό έτος - τάξη Μαθητείας, ΙΕΚ και ΣΕΚ), οι οποίοι θα πραγματοποιήσουν Μαθητεία - Πρακτική Άσκηση στο Δημόσιο Τομέα, κατά το σχολικό έτος 2016-2017».