Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.: «Μεταλυκειακό έτος − τάξη μαθητείας». Ναι….. σε όλα;

Κατηγορία: Εκπαιδευτικά Επαγγελματική

 


Η Ομοσπονδία μας έχει επανειλημμένα ταχθεί υπέρ της Πρακτικής Άσκησης – “Μαθητείας”, με συγκεκριμένους όμως και απαράβατους όρους και προϋποθέσειςi που αναφέρονται σε προηγούμενες ανακοινώσεις μας. Τις τελευταίες ημέρες παρατηρούμε μια κινητικότητα από τη πλευρά του ΥΠ.Π.Ε.Θ. αλλά και έντονο προβληματισμό από την πλευρά των εκπαιδευτικών. Μελετώντας τους πρόσφατους νόμους, υπουργικές αποφάσειςii κ.α., που αναφέρονται στο «Μεταλυκειακό έτος − τάξη μαθητείας» έχουμε πολλά να πούμε, συνοπτικά αναφέρουμε τα παρακάτω. 

 

Συμφωνούμε και λέμε Ναι:

 

 • Στο Δ΄ έτος του Επαγγελματικού Λυκείου.

 • Να απευθύνεται στους ενήλικες πτυχιούχους, αποφοίτους του Επαγγελματικού Λυκείου.

 • Σε ένα τέταρτο έτος που περιλαμβάνει μικτά μαθήματα (θεωρητικό και πρακτικό μέρος) και το ονομάζουμε για συγκυριακούς λόγους «Μεταλυκειακό έτος - τάξη μαθητείας», για την αφομοίωση απαραίτητων επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων.

 • Στα μαθήματα Ειδικότητας και στα Προπαρασκευαστικά Μαθήματα αλλά αυτά να καλύπτουν τουλάχιστον το ένα τρίτο των ωρών εβδομαδιαίως και τα οποία οργανώνονται και διδάσκονται αποκλειστικά στη σχολική μονάδα του ΕΠΑ.Λ. και του Ε.Κ. από το εκπαιδευτικό τους προσωπικό.

 • Στην ασφάλιση και αμοιβή του εκπαιδευομένου.

 • Στην άμεση ανάπτυξη και υλοποίηση των Πιλοτικών προγραμμάτων του τέταρτου έτους χωρίς ηλικιακό όριο, με εφαρμογή σε όλες τις ειδικότητες που παρέχονται σήμερα και για όλες τις περιφέρειες.

 • Την ευθύνη υλοποίησης αλλά και τη διοικητική διαχείριση του τέταρτου -«Μεταλυκειακού έτους - Τάξης Μαθητείας» να την έχουν αποκλειστικά τα σχολεία μας και απαιτούμε άμεση επαναλειτουργία των Γραφείων Σύνδεσης με την Αγορά Εργασίας (ΓΡΑ.ΣΥ.) – Παρατηρητήρια Εργασίας.

 

Προτείνουμε:

 

 • Το Δ΄ έτος να είναι πλήρως ενταγμένο στο τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα, αφού υλοποιείται από εκπαιδευτικό φορέα του τυπικού συστήματος.

 • Το επιπλέον έτος να απονέμει Δίπλωμα - Πτυχίο Ειδικότητος επιπέδου 5, μετά από επιτυχή παρακολούθηση και συμμετοχή σε ενδοσχολικές πτυχιακές εξετάσεις. Τα επαγγελματικά δικαιώματα των νέων πτυχιούχων τους πρέπει να ρυθμιστούν άμεσα. Δεν συμφωνούμε με την ολοκλήρωση του «Μεταλυκειακού έτους − τάξης μαθητείας» να χορηγείται στον απόφοιτο από τη σχολική μονάδα βεβαίωση παρακολούθησης για τη συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης.

 • Η ασφάλιση να είναι πλήρης, συντάξιμη και η αμοιβή να είναι ίση με τα 4/5 του ημερομισθίου του πτυχιούχου με προσόντα επιπέδου 4 (τεχνίτη) και τα ημερομίσθια να προσμετρούνται στην εργασιακή προϋπηρεσία. Δεν συμφωνούμε η αμοιβή να είναι ίση με το 75% επί του κατωτάτου ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη (εφόσον αφορά ήδη πτυχιούχους).

 • Σημαντικό είναι να δοθούν κίνητρα στους εργοδότες για τη πρόσληψη των μαθητευομένων μετά το πέρας της μαθητείας. Σημαντικό είναι να δοθούν κίνητρα στους εργοδότες για τη πρόσληψη των μαθητευομένων μετά το πέρας της μαθητείας.

 • Επιβάλλεται η προβολή του θεσμού μέσω των Μ.Μ.Ε., στην αγορά εργασίας στα επιμελητήρια, τους συνδέσμους και στην κοινωνία.

 • Σωστή αποτίμηση και αξιολόγηση των πιλοτικών προγραμμάτων και πλήρη εφαρμογή του Δ΄ έτους από τον Σεπτέμβριο του 2017 δίχως άλλες καθυστερήσεις. Κάθε ΕΠΑ.Λ. να μπορεί να λειτουργήσει τάξη μαθητείας για όλες τις ειδικότητες του. Η πραγματοποίηση του 4ου έτους δεν πρέπει να οδηγήσει σε κατηγοριοποιήσεις και διακρίσεις μεταξύ των ΕΠΑ.Λ. και σε απόπειρες καταργήσεων και συγχωνεύσεων.

 • Να έχουμε αρχικά μηδενική επιβάρυνση του εργοδότη με ολική επιδότηση του και να εξεταστεί η δυνατότητα παροχής κινήτρων συμμετοχής στις πολύ μικρές επιχειρήσεις καθώς και στις παραμεθόριες και νησιωτικές περιοχές της χώρας.

 • Μέρος των κονδυλίων να διατεθεί για την συμπλήρωση και τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού των Εργαστηρίων και την δημιουργία μόνιμου θεσμού περιοδικής επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

 

Ο Πρόεδρος Νικόλαος Σεκεριάδης

 

Ο Γενικός Γραμματέας Παλαιολόγος Δούρος

 

iΑπαράβατοι όροι και προϋποθέσεις:

• Να αφορά αποφοίτους της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

• Να αφορά Ενήλικες μαθητές (ετών 18+).

• Να εκτελείται στα πλαίσια της Τυπικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και να τελεί υπό την άμεση εποπτεία, έλεγχο, συμμετοχή, παρουσία και καθοδήγηση του Εκπαιδευτικού της αντίστοιχης Ειδικότητας.

• Απεμπλοκή του Υπουργείου Εργασίας (ΟΑΕΔ) από την όλη διαδικασία.

 • Καμία εμπλοκή σε διαδικασίες πιστοποίησης

• Να τηρούνται οι όροι εργασίας ειδικευμένου τεχνίτη (ασφάλιση έναντι ατυχήματος, ένσημα, ημερομίσθιο τεχνίτη, κλπ), με τη αντίστοιχη στήριξη των επιχειρήσεων από το κράτος, μέσω προγραμμάτων, επιδοτήσεων, κλπ. 

 

iiΟι πρόσφατοι νόμοι, υπουργικές αποφάσεις κ.α. που αναφέρονται στο «Μεταλυκειακό έτος − τάξη μαθητείας» είναι:

 • ο νόμος 4186/2013(Φ.Ε.Κ. 193/τ.Α΄/17-9-2013) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (όπως έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύει),

 • ο νόμος όμος υπ΄ αρ. 4386/2016 (Φ.Ε.Κ. 83/τ.Α΄ /11-5-2016) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (όπως έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύει),

 • η Κ.Υ.Α. 20405/373/5-5-2016 ”(Φ.Ε.Κ. 1371/ τ.Β’/17-5-2016 ) «Υλοποίηση της Πιλοτικής Τάξης Μαθητείας»,

 • η Υ.Α. Φ7/179513/Δ4/26-10-2016 (Φ.Ε.Κ. 3529/ τ.Β’/1-11-2016) «Οργάνωση και λειτουργία τμημάτων «Μεταλυκειακού έτους - τάξης μαθητείας» των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.»,

 • το «Σχέδιο οδηγού εφαρμογής Μεταλυκειακού έτους-Τάξης Μαθητείας» για την υλοποίηση του κατά το σχολικό έτος 2016-17 (1η έκδοση Δεκέμβριος 2016),

 • η πρόσκληση 18208/16-12/2016 με τίτλο «Υλοποίηση πιλοτικής τάξης μαθητείας αποφοίτων ΕΠΑΛ» (Κωδικός Πρόσκλησης: ΕΔΒΜ 37 Α/Α ΟΠΣ: 1962 Έκδοση: 1/0) και ΑΔΑ:Ψ2ΦΜ4653Ο7-6ΨΝ,

 • η Κ.Υ.Α. 462/6/4-1-2017 (Φ.Ε.Κ. 16/τ.Β΄ /12-1-2017) «Καθορισμός αριθμού μαθητών της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΠΑ.Σ, ΕΠΑ.Λ - Μεταλυκειακό έτος - τάξη Μαθητείας, ΙΕΚ και ΣΕΚ), οι οποίοι θα πραγματοποιήσουν Μαθητεία - Πρακτική Άσκηση στο Δημόσιο Τομέα, κατά το σχολικό έτος 2016-2017».

 

 

 

 

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση«ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΕΡΓΙΑΝΙ» - 22 ρεμπέτικα πορτρέτα –του Ηλία Βολιότη Καπετανάκη

Στέγαστρο ΣΜΑ Περιστερίου: Το νέο μεγάλο Περιβαλλοντικό, Πολεοδομικό και Διαχειριστικό «ΣΚΑΝΔΑΛΟ» της Διοίκησης Παχατουρίδη (Βίντεο-Φωτό)

" Η Διοίκηση Ανδρέα Παχατουρίδη «Καταπατά νόμους, μολύνει & αδιαφορεί για υγεία των κατοίκων, μόνο για λίγες χιλιάδες ευρώ». Κατασκευάζει «παράνομο» μεταλλικό Στέγαστρο για να καλύψει τις παράνομες εγκαταστάσεις επεξεργασίας και μεταφόρτωσης σκουπιδιών στο Αμαξοστάσιο, αυθαίρετα και χωρίς άδεια, ώστε να «καλύψει» το τι δηλητήρια «ταΐζει» κατοίκους και εργαζόμενους … "

Περιστέρι: Μεγάλο Σκάνδαλο αιρετών, με απαλλοτριωμένα οικόπεδα - “Πληρώθηκαν” αλλά συνεχίζουν να τα “έχουν” - Το εμπορικό κέντρο ΜΕΡΑ ΝΥΧΤΑ, το “Πάρκινγκ” του και ο κ. Παχατουρίδης

" Ο Δήμος Περιστερίου, πλήρωσε πολύ ακριβά οικόπεδο διαχρονικού αιρετού της Πόλης, για να κάνει διάνοιξη δρόμου σε κεντρικό σημείο, σύμφωνα με το ισχύον πολεοδομικό σχέδιο. Παρόλα αυτά, όμως 15 χρόνια μετά αυτό παραμένει στους αρχικούς ιδιοκτήτες του, αυξάνοντας την εμπορική αξία της ακίνητης περιουσίας τους. Δείτε ποιόν αφορά και πως έχει μεθοδευτεί η όλη κατάσταση… "

Εθνικός Διάλογος για την Παιδεία: Η ριξηκέλευθη πρόταση του Vukentra.gr για όλα τα θέματα που απασχολούν αλλά και συνθέτουν την Β/θμια Εκπαίδευση

" Για την πραγματική εκπαίδευση, ακόμη δεν έχει διατυπωθεί τίποτα, στον εθνικό διάλογο που κατά πολλούς θεωρείται προσχηματικός, προκειμένου η Κυβέρνηση να περάσει αυτά που θέλει. Το Vukentra.gr, καταθέτει τη δική του, αιρετική κατά μία άποψη αλλά και ιδιαίτερα «επαναστατική» για τα σημερινά δεδομένα. Διαβάστε την και διατυπώστε τις δικές σας προτάσεις…. "

Περιστέρι Αττικής: Διαπλοκή, διαφθορά ή ανικανότητα των υπηρεσιών του ή κάποιος τα «παίρνει»; Ο Δήμαρχος κ. Παχατουρίδης οφείλει να απαντήσει άμεσα…

" «Άγνωστοι» εκμεταλλεύονται τα διαφημιστικά ταμπλό των στάσεων χωρίς να πληρώνουν τίποτα στο Δήμο. Ο Δήμαρχος της Πόλης κ. Ανδρέας Παχατουρίδης, οφείλει να ερευνήσει άμεσα το θέμα και να δώσει απαντήσεις … Άλλως θα μείνει η εντύπωση ότι η Διοίκησή του «γνωρίζει» και σιωπά, με ότι κι αν αυτό σημαίνει… είτε ότι κάποιος τα «παίρνει», είτε ότι… "