Η Υποχρηματοδότηση των Σχολικών Επιτροπών θέτει σε κίνδυνο την ομαλή λειτουργία των σχολείων

Κατηγορία: Εκπαιδευτικά Επαγγελματική


Το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης - Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., φορέας εποπτευόμενος από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του που αφορούν στην εκπαιδευτική μέριμνα, ορίσθηκε για το σχολικό έτος 2015 - 2016, με την υπ’ αρ. πρωτ. Κ1/145092/16-09-2015 Απόφαση της Υπηρεσιακής Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, ως συμβαλλόμενο μέρος για τη χρηματοδότηση των κατά τόπους Σχολικών Επιτροπών, που είναι υπεύθυνες για τη σύναψη των συμβάσεων μίσθωσης έργου με τους αναδόχους καθαριστές/καθαρίστριες ή συνεργεία καθαρισμού στις σχολικές μονάδες της Α/θμιας ή Β/θμιας Εκπαίδευσης, που δεν καλύπτονται από προσωπικό καθαριότητας που υπηρετεί σε οργανικές θέσεις.

Η διαχείριση της χρηματοδότησης, σε ό,τι αφορά τις συμβάσεις καθαριότητας των σχολικών μονάδων, γνωστοποιήθηκε από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης των Δήμων ανά την Επικράτεια με το υπ’ αρ. πρωτ. 606/624/44347/21-9-2015 έγγραφό του, τρεις εβδομάδες μετά την έναρξη του σχολικού έτους.

Με νεώτερο έγγραφό του, υπ’ αρ. πρωτ. 606/628/44614/23-9-2015, το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. γνωστοποίησε στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης των Δήμων ότι «(…) το εγκεκριμένο ποσό της δαπάνης για την χρηματοδότηση των Σχολικών Επιτροπών το διδακτικό έτος 2015-2016, είναι μειωμένο σε σχέση με το περυσινό εγκεκριμένο κατά ποσοστό 10% (…)» και μάλιστα «ΑΥΣΤΗΡΑ», σύμφωνα με τις με αρ. πρωτ. 145586/17-09-2015/Κ1 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 2037 ΤΕΥΧΟΣ Β΄) και 145582/17-09-2015/Κ1 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 2037 ΤΕΥΧΟΣ Β΄).

Με το τελευταίο έγγραφό του, υπ’ αρ. πρωτ. 606/630/44987/5-10-2015, το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. γνωστοποίησε στις Σχολικές Επιτροπές την κατάρτιση των συμβάσεων χρηματοδότησης, επισημαίνοντας «δεν μπορείτε να προβείτε σε καμία αλλαγή του ποσού» και«(…) Τέλος, αναφορικά με την μείωση του ποσού χρηματοδότησης των Σχολικών Επιτροπών σε σχέση, με το περυσινό εγκεκριμένο και προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των Σχολείων, παρακαλούμε όπως εξετάσετε την δυνατότητα που παρέχεται σύμφωνα με το Άρθρο 38 του ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14.04.2014, Τεύχος Α΄), για παροχή πρόσθετης χρηματικής επιχορήγησης», σύμφωνα με τις διατάξεις του οποίου: «(…) Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου είναι δυνατή η παροχή χρηματικών επιχορηγήσεων: (…) v. σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου του Δήμου, περιλαμβανομένων και των σχολικών επιτροπών, επιπροσθέτως της τακτικής επιχορήγησης που λαμβάνουν. (…)»

Από τα παραπάνω καθίσταται σαφές ότι μετά την απαράδεκτη καθυστέρηση όσον αφορά τη διευθέτηση του θέματος, σχετικά με τον ορισμό του αρμόδιου φορέα και των διαδικασιών σύναψης των συμβάσεων μίσθωσης έργου καθαριότητας σχολικών κτηρίων ενόψει της έναρξης του σχολικού έτους 2015-2016, χωρίς να δοθεί για μια ακόμη φορά πάγια και οριστική λύση, το ποσό της δαπάνης που εγκρίνεται για τη χρηματοδότηση των Σχολικών Επιτροπών είναι μειωμένο, σε σχέση με το περσινό αυστηρά και χωρίς δυνατότητα αλλαγής, κατά 10%.

Συμπληρωματικά να σημειωθεί ότι:

  1. Σε μερικές περιπτώσεις υπήρξε ανάγκη μικρής αύξησης του ποσού, λόγω επέκτασης των αιθουσών κάποιων σχολείων, άρα η μείωση σίγουρα θα προκύψει ποσοστιαία αλλά και λογιστικά μεγαλύτερη.

  2. Η αποπληρωμή των συμβάσεων, από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. προς τις Σχολικές Επιτροπές, για το προηγούμενο σχολικό έτος 2014-2015δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Μέχρι στιγμής έχουν αποδοθεί στις Σχολικές Επιτροπές τα ποσά, που αναλογούν στις συμβάσεις μίσθωσης έργου καθαριότητας των σχολικών κτηρίων για το σχολικό έτος 2014 – 2015, μόνο για τους μήνες από το Σεπτέμβριο 2014 έως και το Μάρτιο 2015, ενώ υπολείπεται το 30%, του συνόλου της χρηματοδότησης. Επειδή οι συμβάσεις έληξαν στις 30-6-2015, οι δε Σχολικές Επιτροπές έχουν ήδη καταβάλει τις υποχρεωτικές μηνιαίες εργοδοτικές εισφορές στο ΙΚΑ από τα λιγοστά πλέον χρήματα που είχαν στη διάθεσή τους και προορίζονταν για τις άμεσες λειτουργικές δαπάνες των σχολείων με την έναρξη του τρέχοντος σχολικού έτους, ήδη βρίσκονται και εκ του επιπρόσθετου αυτού λόγου σε μεγάλη οικονομική δυσχέρεια. Σε πολλές περιπτώσεις οι Σχολικές Επιτροπές, στα μέτρα των δυνατοτήτων τους, έχουν ήδη καταβάλει μέρος ή το σύνολο του ποσού – εξόφληση των συμβάσεων καθαριότητας της προηγούμενης σχολικής χρονιάς, για λόγους κοινωνικής ευαισθησίας και αλληλεγγύης στα πλαίσια της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης.

  3. Η καταβολή των δόσεων της κρατικής χρηματοδότησης συστηματικά πλέον καθυστερείμε αποτέλεσμα να μη καλύπτονται ούτε οι πρωταρχικές και άμεσες ανάγκες των σχολικών μονάδων. Παραμένουν ήδη ανεξόφλητες οφειλές για λειτουργικές δαπάνες του προηγούμενου σχολικού έτους.

  4. Η μη έγκαιρη καταβολή της ετήσιας κρατικής επιχορήγησης για συντήρηση και επισκευή των σχολικών κτηρίωνείχε σαν αποτέλεσμα να παρέλθει ανεκμετάλλευτο το χρονικό διάστημα των θερινών διακοπών και οι αναγκαίες εργασίες δεν είναι πλέον δυνατό να πραγματοποιηθούν με τα σχολεία ανοικτά – σε λειτουργία.

Επειδή, λοιπόν:

  • Η περαιτέρω μείωση του ήδη, κατά γενική ομολογία, χαμηλού ποσού των συμβάσεων μίσθωσης έργου με τους αναδόχους καθαριστές/καθαρίστριες ή συνεργεία καθαρισμού στις σχολικές μονάδες της Α/θμιας ή Β/θμιας Εκπαίδευσης είναι ανεπίτρεπτη και κοινωνικά άδικη.

  • Η ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ της ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ για ΠΑΡΟΧΗ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, με τη χρηματοδότηση των Σχολικών Επιτροπών για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων, δεν μπορεί να αποβεί περαιτέρω φθίνουσα με την τακτική επιχορήγηση συνεχώς μειούμενη, ούτε η επίκληση της δυνατότητας παροχής επιπρόσθετων χρηματικών επιχορηγήσεων προς τις Σχολικές Επιτροπές με Αποφάσεις των οικείων Δημοτικών Συμβουλίων μπορεί να αποτελεί άλλοθι και αποποίηση της σχετικής ευθύνης, άλλωστε είναι γνωστή η οικονομική δυσπραγία των Δήμων και αδύναμη να επιφέρει την απαραίτητη λύση.

  • Η δυσχερής οικονομική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η λειτουργία των σχολείων έχει επιδεινωθεί ραγδαία, είναι προβληματική μετά τις επαναλαμβανόμενες περικοπές στην κρατική χρηματοδότηση τα τελευταία χρόνια, οδηγεί δε σε περαιτέρω υποβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης με συνέπειες στις μορφωτικές ανάγκες των μαθητών, καθιστώντας την ενίοτε και οριακά επικίνδυνη. Οι ανάγκες των σχολικών μονάδων της Τ.Ε.Ε. (ΕΠΑ.Λ., Ε.Κ., Τ.Ε.Ε. Ειδικής Αγωγής, Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) είναι ιδιαίτερα αυξημένες σε σχέση με τις υπόλοιπες σχολικές μονάδες Γενικής Παιδείας όλων των βαθμίδων. Τα σχολεία αυτά επιβαρύνονται με την προμήθεια αναλώσιμων υλικών των εργαστηρίων, την επισκευή και συντήρηση συσκευών και μηχανημάτων, την αγορά εργαλείων και μικροσυσκευών κ.λ.π., που είναι απαραίτητα για τη διεξαγωγή του εκπαιδευτικού έργου. Τα ήδη χορηγούμενα ποσά κρίνονται άκρως ανεπαρκή και οι Σχολικές Επιτροπές δεν έχουν τη δυνατότητα έτι περαιτέρω περιστολής των απαραίτητων δαπανών που αφορούν την κατ’ αρχήν και βασική λειτουργία των σχολείων δηλ. θέρμανση, γραφική ύλη, συντήρηση, είδη καθαριότητας κτλ.

Παρακαλούμε τους συναρμόδιους Υπουργούς,

  • Να εξετάσουν εκ νέου και συνολικά, με τα δεδομένα – κατάσταση - ανάγκες όπως προπεριγράφονται, το θέμα της χρηματοδότησης των Σχολικών Επιτροπών για την αναγκαία αύξηση που θα επιτρέψει την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων.

  • Να μεριμνήσουν για την πλήρη κάλυψη, για το σύνολο της δαπάνης του σχολικού έτους 2015 - 2016, των συμβάσεων μίσθωσης έργου καθαριότητας των σχολικών κτηρίων.

  • Να φροντίσουν για την έγκαιρη καταβολή της κρατικής επιδότησης ώστε να προγραμματίζονται - διευθετούνται - ικανοποιούνται έγκαιρα και στο ακέραιο οι βασικές ανάγκες λειτουργίας των σχολείων, να προβλέπονται και να καταβάλλονται σε εύλογο χρόνο οι οικονομικές οφειλές, να μην εκτίθενται κοινωνικά οι Σχολικές Επιτροπές και τα μέλη τους, να αποκατασταθεί η εύρυθμη και ομαλή ζωή της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Στις ιδιαίτερα δύσκολες συγκυρίες που βιώνει η Χώρα, είναι ακόμα πιο επιτακτική η ανάγκη για στήριξη και διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των δημόσιων σχολείων ιδιαίτερα δε αυτών της Τ.Ε.Ε., που αποτελούν το εφαλτήριο και την εγγύηση για την επερχόμενη ανάπτυξη.

Διοικητικό Συμβούλιο Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση«ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΕΡΓΙΑΝΙ» - 22 ρεμπέτικα πορτρέτα –του Ηλία Βολιότη Καπετανάκη

Στέγαστρο ΣΜΑ Περιστερίου: Το νέο μεγάλο Περιβαλλοντικό, Πολεοδομικό και Διαχειριστικό «ΣΚΑΝΔΑΛΟ» της Διοίκησης Παχατουρίδη (Βίντεο-Φωτό)

" Η Διοίκηση Ανδρέα Παχατουρίδη «Καταπατά νόμους, μολύνει & αδιαφορεί για υγεία των κατοίκων, μόνο για λίγες χιλιάδες ευρώ». Κατασκευάζει «παράνομο» μεταλλικό Στέγαστρο για να καλύψει τις παράνομες εγκαταστάσεις επεξεργασίας και μεταφόρτωσης σκουπιδιών στο Αμαξοστάσιο, αυθαίρετα και χωρίς άδεια, ώστε να «καλύψει» το τι δηλητήρια «ταΐζει» κατοίκους και εργαζόμενους … "

Περιστέρι: Μεγάλο Σκάνδαλο αιρετών, με απαλλοτριωμένα οικόπεδα - “Πληρώθηκαν” αλλά συνεχίζουν να τα “έχουν” - Το εμπορικό κέντρο ΜΕΡΑ ΝΥΧΤΑ, το “Πάρκινγκ” του και ο κ. Παχατουρίδης

" Ο Δήμος Περιστερίου, πλήρωσε πολύ ακριβά οικόπεδο διαχρονικού αιρετού της Πόλης, για να κάνει διάνοιξη δρόμου σε κεντρικό σημείο, σύμφωνα με το ισχύον πολεοδομικό σχέδιο. Παρόλα αυτά, όμως 15 χρόνια μετά αυτό παραμένει στους αρχικούς ιδιοκτήτες του, αυξάνοντας την εμπορική αξία της ακίνητης περιουσίας τους. Δείτε ποιόν αφορά και πως έχει μεθοδευτεί η όλη κατάσταση… "

Εθνικός Διάλογος για την Παιδεία: Η ριξηκέλευθη πρόταση του Vukentra.gr για όλα τα θέματα που απασχολούν αλλά και συνθέτουν την Β/θμια Εκπαίδευση

" Για την πραγματική εκπαίδευση, ακόμη δεν έχει διατυπωθεί τίποτα, στον εθνικό διάλογο που κατά πολλούς θεωρείται προσχηματικός, προκειμένου η Κυβέρνηση να περάσει αυτά που θέλει. Το Vukentra.gr, καταθέτει τη δική του, αιρετική κατά μία άποψη αλλά και ιδιαίτερα «επαναστατική» για τα σημερινά δεδομένα. Διαβάστε την και διατυπώστε τις δικές σας προτάσεις…. "

Περιστέρι Αττικής: Διαπλοκή, διαφθορά ή ανικανότητα των υπηρεσιών του ή κάποιος τα «παίρνει»; Ο Δήμαρχος κ. Παχατουρίδης οφείλει να απαντήσει άμεσα…

" «Άγνωστοι» εκμεταλλεύονται τα διαφημιστικά ταμπλό των στάσεων χωρίς να πληρώνουν τίποτα στο Δήμο. Ο Δήμαρχος της Πόλης κ. Ανδρέας Παχατουρίδης, οφείλει να ερευνήσει άμεσα το θέμα και να δώσει απαντήσεις … Άλλως θα μείνει η εντύπωση ότι η Διοίκησή του «γνωρίζει» και σιωπά, με ότι κι αν αυτό σημαίνει… είτε ότι κάποιος τα «παίρνει», είτε ότι… "