75 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ για την βελτίωση των δημοτικών βρεφονηπιακών σταθμών και την «αύξηση» θέσεων υποδοχής νηπίων

Κατηγορία: Δημοτικά Περιφέρειες


ΕΕΤΑΑ-Παιδικοί σταθμοί: 75 εκατ. στους δήμους για δημιουργία νέων θέσεων

Το ποσό των 75 εκατ. ευρώ μπορούν να διεκδικήσουν έως 30/6/2018. μέσω της ΕΕΤΑΑ οι δήμοι όλης της χώρας για τη δημιουργία νέων τμημάτων θέσεων σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς. Αυτό προβλέπει ΚΥΑ των υπουργών Εσωτερικών, Εργασίας και Οικονομικών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ.

Μάλιστα σε 69 δήμους όπου διαπιστώθηκε σημαντική απόκλιση μεταξύ των αξιών τοποθέτησης (vouchers) βρεφών και νηπίων σε μονάδες προσχολικής φροντίδας και των διαθέσιμων θέσεων σε βρεφικούς, παιδικούς ή βρεφονηπιακούς σταθμούς, δημοτικούς ή του ιδιωτικού τομέα, η χρηματοδότηση θα είναι αυξημένη:

1.Σκοπός της χρηματοδότησης

Η χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης πραγματοποιείται με σκοπό την ίδρυση και λειτουργία έως δύο (2) νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας σε κάθε Δήμο.

Δικαιούχοι της χρηματοδότησης

Ως δικαιούχοι της χρηματοδότησης ορίζονται:

α. Όλοι οι δήμοι της χώρας οι οποίοι ήδη λειτουργούν, σταθμούς με τμήματα βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας,

β. τα Νομικά Πρόσωπα των Δήμων τα οποία ήδη λειτουργούν σταθμούς με τμήματα βρεφικής, παιδικής βρεφονηπιακής φροντίδας.

Τα νέα τμήματα δύναται να ενταχθούν σε ήδη λειτουργούντες σταθμούς, εφόσον σε αυτούς υπάρχει ελεύθερος χώρος ικανός να διαμορφωθεί ώστε να τα στεγάσει, ή να αποτελέσουν τμήματα νέου/νέων σταθμού/σταθμών που θα συστήσει ο Δήμος.

Η συνολική επιχορήγηση για τους δικαιούχους των κατηγοριών (α), (β) δε μπορεί να ξεπερνά το ποσό των 50.000,00 ευρώ για τις κατηγορίες δαπανών του άρθρου 2 για:

 • ένα τμήμα δυναμικότητας 12 βρεφών,
 • ένα τμήμα δυναμικότητας 25 νηπίων.

Ειδικότερα για τους δήμους του κατωτέρω πίνακα και τα νομικά πρόσωπα αυτών όπου διαπιστώθηκε σημαντική απόκλιση μεταξύ των αξιών τοποθέτησης (vouchers) βρεφών και νηπίων σε μονάδες προσχολικής φροντίδας και των διαθέσιμων θέσεων σε βρεφικούς, παιδικούς ή βρεφονηπιακούς σταθμούς, δημοτικούς ή του ιδιωτικού τομέα, η χρηματοδότηση δύναται να ανέλθει στο ποσό των 75.000,00 ευρώ για τη δημιουργία δυο από τα ως άνω τμήματα και για τις κατηγορίες δαπανών του άρθρου. Η συνολική χρηματοδότηση στην συγκεκριμένη περίπτωση δε μπορεί να ξεπερνά το ποσό των 75.000,00 ευρώ.

Αντικείμενο της χρηματοδότησης

Η χρηματοδότηση του άρθρου 1 της παρούσας καλύπτει τη δαπάνη για:

1) εργασίες ανακαίνισης – επισκευής και διαμόρφωσης υφιστάμενων κενών και ελεύθερων κτιριακών χώρων οι οποίοι ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, χρήση και νομή στους Δήμους ή νομικά τους πρόσωπα, ή είναι παραχωρημένοι σε αυτούς κατά χρήση ή μισθωμένοι από αυτούς,

2) το κόστος προμήθειας του απαραίτητου εξοπλισμού για τη λειτουργία των νέων τμημάτων φροντίδας βρεφών και νηπίων, πιθανές δαπάνες αναγκαίων προπαρασκευαστικών και υποστηρικτικών μελετών και υπηρεσιών. Οι εργασίες διαμόρφωσης του χώρου κάθε νέου τμήματος πρέπει να διασφαλίζουν την απόλυτη τήρηση των προδιαγραφών που ορίζει το π.δ. 99/2017 (Α΄ 141).

Διαδικασία υποβολής εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής για χρηματοδότηση

Φορέας υλοποίησης εκτέλεσης και διαχείρισης του προγράμματος είναι η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Οι ειδικότεροι όροι υλοποίησης, εκτέλεσης του προγράμματος και διαχείρισης των μεταβιβαζόμενων πόρων καθορίζονται με προγραμματική σύμβαση που υπογράφεται μεταξύ των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εσωτερικών και της Ε.Ε.Τ.A.A. Α.Ε., κατ’ εφαρμογή του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87).

Για τη χρηματοδότηση του προγράμματος τηρείται η παρακάτω διαδικασία:

α. Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. για λογαριασμό του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης δημοσιεύει πρόσκληση προς τους δικαιούχους, για εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής προς ένταξη του Δήμου ή του νομικού του προσώπου στο πρόγραμμα χρηματοδότησης. Με την πρόσκληση καθορίζονται ο χρόνος υποβολής της εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθώς και λοιπές λεπτομέρειες σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα κοινή υπουργική απόφαση.

β. Οι δικαιούχοι υποβάλλουν στην Ε.Ε.Τ.A.A. Α.Ε. εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής για τη χρηματοδότηση του Δήμου ή του νομικού του προσώπου με σκοπό την ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας και σε κάθε περίπτωση όχι περισσότερα των δύο (2) τμημάτων ανά Δήμο, κατόπιν σχετικής απόφασης του Δημοτικού του Συμβουλίου ή του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου του, ανάλογα με το αν προτίθενται να λειτουργήσουν τα νέα τμήματα Δήμοι ή νομικά τους πρόσωπα.

γ. Η ανωτέρω πρόταση συνοδεύεται από έγγραφο, το οποίο θα πρέπει να περιλαμβάνει οπωσδήποτε τα παρακάτω στοιχεία:

Τον αριθμό των νέων τμημάτων που θα δημιουργηθούν, την κατηγορία των τμημάτων.

Σύντομη περιγραφή των απαιτούμενων εργασιών και προμηθειών, τον εκτιμώμενο προϋπολογισμό της ενέργειας, την περιληπτική τεκμηρίωσή του.

Την αναθέτουσα αρχή για τις εργασίες και την προμήθεια σε περίπτωση που αρμοδιότητες αναθέτουσας αρχής δεν ασκεί ο δικαιούχος OTA.

Νομιμοποιητικά στοιχεία χρήσης του ακινήτου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο π.δ. 99/2017 (κυριότητα του κτιρίου, μισθωτήριο συμβόλαιο, παραχωρητήριο).

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής και το ανωτέρω έγγραφο υποβάλλονται στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική πρόσκληση.

Διαδικασία εκταμίευσης της χρηματοδότησης

Η χρηματοδότηση των Δήμων από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. γίνεται σταδιακά ως εξής:

α) Με την υποβολή στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. της περιληπτικής διακήρυξης του διαγωνισμού που θα διενεργήσει Δήμος ή το νομικό πρόσωπο για την εκτέλεση της ενέργειας δίνεται προκαταβολή ίση με το 30% της χρηματοδότησης, σύμφωνα με το ύψος των επί μέρους διακηρύξεων,

β) με την υποβολή στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. της τροποποιημένης άδειας λειτουργίας της δομής ή της άδειας λειτουργίας νέας δομής καταβάλλεται το υπόλοιπο 70% της χρηματοδότησης, σύμφωνα με το ύψος των επί μέρους κατακυρώσεων.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος μεταφέρεται από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στον προϋπολογισμό έτους 2018 της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. αντίστοιχα με το σχεδιασμό χρηματοδότησης των Δήμων και των νομικών τους προσώπων, ως εξής:

α) η πρώτη δόση, ίση με το 30% της χρηματοδότησης μεταφέρεται στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. μετά την βεβαίωση της οικείας επιτροπής παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης για την υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην παρ. 1.α του παρόντος άρθρου,

β) η επόμενη δόση μεταφέρεται στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. μετά την βεβαίωση της οικείας επιτροπής παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης για την υποβολή

των στοιχείων που αναφέρονται στην παρ. 1.β, του παρόντος άρθρου.

Η υποβολή της περιληπτικής διακήρυξης του διαγωνισμού που θα διενεργηθεί από τους Δήμους και τα νομικά πρόσωπα αυτών, θα πρέπει να έχει υποβληθεί μέχρι την 30η/6/2018.

Πίνακας δικαιούχων Δήμων (επιλεξημότητα)

 1. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
 2. ΑΓΡΙΝΙΟΥ
 3. ΑΘΗΝΑΙΩΝ
 4. ΑΙΓΙΑΛΙΑΣ
 5. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
 6. ΑΡΓΟΥΣ – ΜΥΚΗΝΩΝ
 7. ΑΧΑΡΝΩΝ
 8. ΒΕΡΟΙΑΣ
 9. ΒΟΛΟΣ
 10. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
 11. ΓΛΥΦΑΔΑΣ
 12. ΔΕΛΤΑ
 13. ΔΙΟΝΥΣΟΥ
 14. ΔΡΑΜΑ
 15. ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
 16. ΕΟΡΔΑΙΑΣ
 17. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
 18. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 19. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 20. ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ
 21. ΘΕΡΜΗΣ
 22. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 23. ΘΗΒΑΙΩΝ
 24. ΙΛΙΟΥ
 25. ΙΣΤΙΑΙΑΣ – ΑΙΔΗΨΟΥ
 26. ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
 27. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
 28. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
 29. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
 30. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
 31. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
 32. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
 33. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
 34. ΚΙΛΚΙΣ
 35. ΚΟΖΑΝΗ
 36. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
 37. ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ – ΕΥΟΣΜΟΥ
 38. ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 39. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ
 40. ΛΑΓΚΑΔΑ
 41. ΛΑΜΙΕΩΝ
 42. ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
 43. ΛΕΒΑΔΕΩΝ
 44. ΛΕΣΒΟΥ
 45. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
 46. ΜΕΓΑΡΕΩΝ
 47. ΝΕΑΠΟΛΗΣ – ΣΥΚΕΩΝ
 48. ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ
 49. ΞΑΝΘΗΣ
 50. ΠΑΤΡΕΩΝ
 51. ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ
 52. ΠΕΙΡΑΙΩΣ
 53. ΠΕΛΛΑΣ
 54. ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
 55. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
 56. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
 57. ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ
 58. ΠΥΡΓΟΥ
 59. ΡΕΘΥΜΝΗΣ
 60. ΡΟΔΟΥ
 61. ΣΕΡΡΩΝ
 62. ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ
 63. ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
 64. ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ
 65. ΦΥΛΗΣ
 66. ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ
 67. ΧΑΝΙΩΝ
 68. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
 69. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Δημ-άρχης

Vukentra.gr

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση«ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΕΡΓΙΑΝΙ» - 22 ρεμπέτικα πορτρέτα –του Ηλία Βολιότη Καπετανάκη

Στέγαστρο ΣΜΑ Περιστερίου: Το νέο μεγάλο Περιβαλλοντικό, Πολεοδομικό και Διαχειριστικό «ΣΚΑΝΔΑΛΟ» της Διοίκησης Παχατουρίδη (Βίντεο-Φωτό)

" Η Διοίκηση Ανδρέα Παχατουρίδη «Καταπατά νόμους, μολύνει & αδιαφορεί για υγεία των κατοίκων, μόνο για λίγες χιλιάδες ευρώ». Κατασκευάζει «παράνομο» μεταλλικό Στέγαστρο για να καλύψει τις παράνομες εγκαταστάσεις επεξεργασίας και μεταφόρτωσης σκουπιδιών στο Αμαξοστάσιο, αυθαίρετα και χωρίς άδεια, ώστε να «καλύψει» το τι δηλητήρια «ταΐζει» κατοίκους και εργαζόμενους … "

Περιστέρι: Μεγάλο Σκάνδαλο αιρετών, με απαλλοτριωμένα οικόπεδα - “Πληρώθηκαν” αλλά συνεχίζουν να τα “έχουν” - Το εμπορικό κέντρο ΜΕΡΑ ΝΥΧΤΑ, το “Πάρκινγκ” του και ο κ. Παχατουρίδης

" Ο Δήμος Περιστερίου, πλήρωσε πολύ ακριβά οικόπεδο διαχρονικού αιρετού της Πόλης, για να κάνει διάνοιξη δρόμου σε κεντρικό σημείο, σύμφωνα με το ισχύον πολεοδομικό σχέδιο. Παρόλα αυτά, όμως 15 χρόνια μετά αυτό παραμένει στους αρχικούς ιδιοκτήτες του, αυξάνοντας την εμπορική αξία της ακίνητης περιουσίας τους. Δείτε ποιόν αφορά και πως έχει μεθοδευτεί η όλη κατάσταση… "

Εθνικός Διάλογος για την Παιδεία: Η ριξηκέλευθη πρόταση του Vukentra.gr για όλα τα θέματα που απασχολούν αλλά και συνθέτουν την Β/θμια Εκπαίδευση

" Για την πραγματική εκπαίδευση, ακόμη δεν έχει διατυπωθεί τίποτα, στον εθνικό διάλογο που κατά πολλούς θεωρείται προσχηματικός, προκειμένου η Κυβέρνηση να περάσει αυτά που θέλει. Το Vukentra.gr, καταθέτει τη δική του, αιρετική κατά μία άποψη αλλά και ιδιαίτερα «επαναστατική» για τα σημερινά δεδομένα. Διαβάστε την και διατυπώστε τις δικές σας προτάσεις…. "

Περιστέρι Αττικής: Διαπλοκή, διαφθορά ή ανικανότητα των υπηρεσιών του ή κάποιος τα «παίρνει»; Ο Δήμαρχος κ. Παχατουρίδης οφείλει να απαντήσει άμεσα…

" «Άγνωστοι» εκμεταλλεύονται τα διαφημιστικά ταμπλό των στάσεων χωρίς να πληρώνουν τίποτα στο Δήμο. Ο Δήμαρχος της Πόλης κ. Ανδρέας Παχατουρίδης, οφείλει να ερευνήσει άμεσα το θέμα και να δώσει απαντήσεις … Άλλως θα μείνει η εντύπωση ότι η Διοίκησή του «γνωρίζει» και σιωπά, με ότι κι αν αυτό σημαίνει… είτε ότι κάποιος τα «παίρνει», είτε ότι… "