Ελεγκτικό Συνέδριο: Πάντα Πρωταθλητές σε «καραμπινάτες» παραβάσεις οι OTA

Κατηγορία: Δημοτικά Περιφέρειες

Η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου διατυπώνει την Γενική Έκθεσή της (δημοσιεύτηκε πριν λίγες ημέρες σε ΦΕΚ), στην οποία παραθέτει τα αποτελέσματα των εργασιών κατά το οικονομικό έτος 2014 και τις σχετικές παρατηρήσεις.

Σημειώνει τις παραβάσεις, οι οποίες διαπιστώθηκαν κατά το ίδιο οικονομικό έτος στην εκτέλεση του Προϋπολογισμού, καθώς και κατά την εφαρμογή των κανόνων του Δημοσίου Λογιστικού και Λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. ή άλλων σχετικών με την αρμοδιότητα του Ελεγκτικού Συνεδρίου διατάξεων.

  • Το πρώτο μέρος περιέχει τα αποτελέσματα των εργασιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά το οικονομικό έτος 2014.
  • Το δεύτερο μέρος περιέχει γενικές παρατηρήσεις για τις παραβάσεις και τις ελλείψεις, οι οποίες διαπιστώθηκαν κατά τον έλεγχο των δαπανών του Κράτους, των Ο.Τ.Α. και των άλλων Ν.Π.Δ.Δ.
  • Το τρίτο μέρος περιέχει ειδικές παρατηρήσεις για παραβάσεις και ελλείψεις, οι οποίες διαπιστώθηκαν α) στις δαπάνες της Βουλής των Ελλήνων, κάθε Υπουργείου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., χωριστά.
  • Στο τέταρτο μέρος περιέχονται οι υποδείξεις για τα μέτρα που επιβάλλεται να ληφθούν, ώστε να αποτραπούν στο μέλλον παρόμοιες παραβάσεις και ελλείψεις.

Στις 428 σελίδες υπάρχουν σειρά από «παρατυπίες», αποκλίσεις του νόμου, αποφάσεις που «κόπηκαν» στο παρά… 5’ λόγω έλλειψης δικαιολογητικών, ζητήματα για απευθείας αναθέσεις κ.α. (για να δείτε όλη την έκθεση του Ελεγκ. Συνεδρίου κάντε κλικ εδώ).

Ενδεικτικά ορισμένες επισημάνσεις της έκθεσης που αφορούν τους ΟΤΑ:

Κατά τον έλεγχο της διενέργειας δαπανών για την πληρωμή συμβάσεων εκτέλεσης δημόσιων έργων και εκπόνησης μελετών διαπιστώθηκαν περιπτώσεις: 1) απευθείας ανάθεσης χωρίς να στοιχειοθετείται η συνδρομή κατεπείγουσας και έκτακτης ανάγκης, μη οφειλόμενης σε ευθύνη της αναθέτουσας αρχής, ώστε να δικαιολογείται η προσφυγή στην εξαιρετική αυτή διαδικασία, 2) ανάθεσης συμπληρωματικών συμβάσεων χωρίς την προηγούμενη υπαγωγή τους στον έλεγχο νομιμότητας του Ελ.Συν., 3) ανάθεσης εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών στον ανάδοχο του αρχικού έργου, χωρίς τη συνδρομή των σωρευτικώς καθοριζομένων στο άρθρο 57 του ν. 3669/2008 (ΦΕΚ Α΄ 116) προϋποθέσεων, 4) σύναψης συμπληρωματικής σύμβασης μετά τη λήξη της συμβατικής προθεσμίας περάτωσης της αρχικής σύμβασης και χωρίς να έχουν δοθεί οι νόμιμες παρατάσεις, 5) ανεπίτρεπτης κατάτμησης ενιαίων έργων/μελετών προς αποφυγή διενέργειας διαγωνισμού.

Απόρριψη ως μη νόμιμης δαπάνης αμοιβής σε δικηγόρους για την παροχή νομικών υπηρεσιών σε Δήμο, διότι α) η υπηρεσία αυτή ανάγεται στα καθήκοντα του υπηρετούντος με πάγια αντιμισθία δικηγόρου του Δήμου και δεν προκύπτει η ιδιαίτερη για τα συμφέροντα του Δήμου σημασία των υποθέσεων και η εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία του φερόμενου ως δικαιούχου, β) αφορούσε σε θέματα που άπτονταν της προσωπικής συμπεριφοράς των δημάρχων και λοιπών αιρετών, γ) κατά παράβαση του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) η ίδια υπόθεση ανατέθηκε σε ακόμη δύο δικηγόρους

Με την 1/2014 πράξητου Αναπληρωτή Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Νομό Βοιωτίας απέβη αρνητικός ο έλεγχος σχεδίων σύμβασης με αντικείμενο την απευθείας ανάθεση της προμήθειας υγρών καυσίμων για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Διστόμου – Αράχοβας – Αντίκυρας και των ν.π.δ.δ. αυτού, για το έτος 2014, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 254.410,10 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με την αιτιολογία ότι: Δεν είχαν προσκομιστεί προσφορές, κατά το στάδιο των διαπραγματεύσεων, καθώς και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από τη διακήρυξη.

Με την 3/2014 πράξητης Επιτρόπου στο Δήμο Ηλιούπολης απέβη εν μέρει αρνητικός ο έλεγχος των σχεδίων συμβάσεων για την «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 2014», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 546.175,35 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, με την αιτιολογία η κατακυρωτική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής δεν ήταν νόμιμη, κατά το μέρος που αφορούσε στην κατακύρωση ειδών της ομάδας «ανταλλακτικών», καθώς από το περιεχόμενο των συμβάσεων προέκυπτε ότι επρόκειτο για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και όχι υπηρεσιών.

Με την 20/2014 πράξητης Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Δ. Πειραιά επεστράφη αθεώρητο το 109/2014 Χ.Ε., ποσού ευρώ 8.495,91 του Δ. Σαλαμίνας, που αφορούσε καταβολή δαπάνης για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και υγιεινής καθώς και σάκων απορριμμάτων, με την αιτιολογία ότι κατά παράβαση των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 16 του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. – Υ.Α. 11389/8.3.1993, Φ.Ε.Κ. Β΄ 185), η Οικονομική Επιτροπή απέρριψε την ενδικοφανή προσφυγή της δεύτερης συμμετέχουσας στο διαγωνισμό εταιρίας κατά της απορριπτικής απόφασης της Επιτροπής Διενέργειας Πρόχειρου Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών. Το ανωτέρω Χ.Ε. πληρώθηκε με διαταγή πληρωμής.

Με την 20/2014 πράξητης Αναπληρώτριας Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Ν. Καστοριάς επεστράφη αθεώρητο το 173/2014 Χ.Ε. ποσού ευρώ 1.172,41 του Δ. Άργους Ορεστικού, που αφορούσε στην πρώτη πληρωμή σύμβασης προμήθειας καυσίμων κίνησης ποσού ευρώ 50.000 €, με την αιτιολογία ότι κατά παράβαση του άρθρου 25 του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. – Υ.Α. 11389/8.3.1993, Φ.Ε.Κ. Β΄ 185), μη νόμιμα η εκκαθαριζόμενη δαπάνη αφορούσε τον μήνα Ιούλιο 2014, ενώ η οικεία σύμβαση υπογράφηκε στις 24.9.2014. Το ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκε.

Με την 06/2014 πράξητης Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Ν. Κέρκυρας, επεστράφη αθεώρητο το 1061/2014 Χ.Ε., ποσού 46.640 ευρώ, του Δ. Κέρκυρας, που αφορούσε στην επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος, σε ανώνυμη εταιρεία ξενοδοχειακών και τουριστικών επιχειρήσεων, σύμφωνα με την 10-318/20.6.2012 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Κέρκυρας, με την αιτιολογία ότι η ανωτέρω απόφαση του Δ.Σ. ήταν ανύπαρκτη, καθόσον όπως προέκυψε από των έλεγχο των πρακτικών της 10ης Συνεδρίασης του έτους 2012 του Δ.Σ. του Δήμου Κέρκυρας, δυνάμει των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 4129/2013 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 52), το περιεχόμενο της εν λόγω απόφασης αν και αποτελούσε το 16ο εκτός ημερήσιας διάταξης κατεπείγον θέμα της εν λόγω συνεδρίασης, ουδέποτε συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτή, καθόσον η ανωτέρω συνεδρίαση έληξε χωρίς να συζητηθούν τα εκτός ημερήσιας διάταξης κατεπείγοντα θέματα 13, 14, 15 και 16. Συνεπώς, μη νόμιμα εκκαθαρίστηκε η εν λόγω δαπάνη, διότι, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 13 του β.δ. 17-5/15-6-1959 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 114), για την επιστροφή ποσού από Δήμο ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος απαιτείται απόφαση του Δ.Σ. Το ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκε.

Με την 53/2014 Πράξητης Επιτρόπου του Ε.Σ στο Δ. Αμαρουσίου επεστράφη αθεώρητο το 271/2014 X.E., του Δ. Αχαρνών ποσού ευρώ 9.944,75, που αφορούσε σε δαπάνη για τη φιλοξενία επιστημονικού προσωπικού, το οποίο συμμετείχε σε Διαπανεπιστημιακό Εργαστήριο. Το ως άνω ΧΕ επεστράφη με την αιτιολογία ότι η εντελλόμενη δαπάνη δεν προβλέπεται από ρητή διάταξη νόμου, δεν ανταποκρίνεται στο προσήκον μέτρο και υπερβαίνει τα εύλογα όρια κατά την αρχή της οικονομικότητας. Το ανωτέρω ΧΕ δεν επανυποβλήθηκε.
Με την 9/2014 πράξητης Επιτρόπου του Ελ. Σ. στον Νομό Θεσσαλονίκης απέβη αρνητικός ο έλεγχος του σχεδίου σύμβασης του έργου «Συντήρηση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου τέως Επαρχίας Φυλλίδας της Π.Ε. Σερρών 2012» της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 500.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, με την αιτιολογία ότι από τις επτά συμμετέχουσες εργοληπτικές επιχειρήσεις, εκ των οποίων έγιναν δεκτές οι έξι, η μία απορρίφθηκε λόγω μη προσκόμισης ασφαλιστικής ενημερότητας ΙΚΑ για υπό εκτέλεση έργο, σύμφωνα με το άρθρο 23.2.2.β. της διακήρυξης, ενώ κατά παράβαση του άρθρου αυτού της διακήρυξης αλλά και της αρχής της ίσης μεταχείρισης των υποψηφίων ο δεύτερος κατά σειρά μειοδότης αν και δεν προσκόμισε το ίδιο δικαιολογητικό έγινε δεκτός στον διαγωνισμό.

Κατά τον έλεγχο των δαπανών εκτέλεσης εργασιών και παροχής υπηρεσιών διαπιστώθηκαν περιπτώσεις: 1) απευθείας ανάθεσης χωρίς τη συνδρομή των τασσόμενων από τις οικείες διατάξεις προϋποθέσεων (τεχνικοί ή καλλιτεχνικοί λόγοι ή λόγοι που σχετίζονται με την προστασία δικαιωμάτων, αποκλειστικότητα, επείγουσα ανάγκη που οφείλεται σε αυταπόδεικτα απρόβλεπτες καταστάσεις κ.λπ.) για την προσφυγή στην εξαιρετική αυτή διαδικασία, 2) απευθείας ανάθεσης μετά από κατάτμηση της συνολικώς απαιτούμενης δαπάνης υπηρεσιών με όμοιο ή ομοειδές αντικείμενο.

Απόρριψη εντάλματος λόγο κατάτμησης της συνολικώς απαιτούμενης για την εκάστοτε προμήθεια δαπάνης σε μικρότερα ποσά, ώστε το καθένα από αυτά να μην υπερβαίνει το ανώτατο όριο, πέραν του οποίου επιβάλλεται η διενέργεια τακτικού ή πρόχειρου, κατά περίπτωση, διαγωνισμού, παρά το γεγονός ότι επρόκειτο για ομοειδή είδη που προορίζονταν για την επίτευξη ενιαίου αποτελέσματος.

Απόρριψη κατακύρωσης του αποτελέσματος διαγωνισμού σε μοναδικό υποψήφιο χωρίς όμως να έχει αξιολογηθεί από την επιτροπή διαγωνισμού η οικονομική του προσφορά με συγκριτικά στοιχεία προηγούμενης διαγωνιστικής διαδικασίας ή με τις τρέχουσες τιμές της αγοράς

Απόρριψη ως μη νόμιμης δαπάνης προμήθειας ανταλλακτικών μηχανημάτων έργου, διότι αφενός η ανάθεση της προμήθειας έγινε από αναρμόδιο όργανο, ήτοι από το δήμαρχο και όχι από την προβλεπόμενη από την Υ.Α. Οικ. 3373/390/20.03.75 (ΦΕΚ Β΄ 349) Επιτροπή Συντήρησης και Επισκευής Αυτοκινήτων Οχημάτων του δήμου και αφετέρου δεν επισυναπτόταν η απαραίτητη Εντολή ή Δελτίο Επιθεώρησης Επισκευής Οχήματος από το αρμόδιο Γραφείο Κίνησης του δήμου, όπου θα αναγραφόταν περιληπτικά τα αναφερόμενα στο είδος της συντήρησης ή επισκευής στοιχεία, οι απαιτούμενες επισκευαστικές εργασίες και τα αναγκαία ανταλλακτικά.

Απόρριψη επιχορηγήσεων δημοτικών ν.π.δ.δ., πολιτιστικών, αθλητικών συλλόγων κ.λπ. που πραγματοποιήθηκαν χωρίς τη συνδρομή των προϋποθέσεων του άρθρου 202 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α΄ 114), διότι i. τα χρήματα προορίζονταν για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών και όχι για τη διοργάνωση πολιτιστικών ή αθλητικών εκδηλώσεων, ii. δεν υποβάλλονταν τα νόμιμα παραστατικά προς απόδειξη εκτέλεσης από τους εν λόγω συλλόγους δαπανών συναφών με το σκοπό για το οποίο επιχορηγήθηκαν, συγκεκριμένα, υποβάλλονταν αποδείξεις λιανικής πώλησης, άτυπα είδη αποδείξεων και υπεύθυνες δηλώσεις αντί τιμολογίων εκδιδομένων στο όνομα του συλλόγου, iii. υπήρχε χρονική αναντιστοιχία μεταξύ της ημερομηνίας τέλεσης των εκδηλώσεων, για τις οποίες επιχορηγήθηκαν οι εν λόγω σύλλογοι και των παραστατικών, που υποβλήθηκαν, iv. δεν υποβλήθηκαν καθόλου παραστατικά απόδειξης εκτέλεσης δαπανών για την υλοποίηση των εκδηλώσεων και v. Εγκρίθηκαν επιχορηγήσεις από το Δημοτικό Συμβούλιο χωρίς να έχει προηγηθεί σχετικό αίτημα για επιχορήγηση ή χωρίς να αναφέρονται οι συγκεκριμένες εκδηλώσεις, τις οποίες προορίζεται να καλύψει η επιχορήγηση.

Με την 23/2014 πράξη της Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Δ.Περιστερίου, επεστράφησαν αθεώρητα τα 350, 351, 352, 353, 354, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362 και 363/2014 Χ.Ε., συνολικού ποσού ευρώ 71.244,06, του Δ. Φυλής, που αφορούσαν σε δαπάνη καταβολής επιδόματος γάλακτος σε χρήμα στους υπαλλήλους του Δήμου, με την αιτιολογία ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 4258/2014 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 94), δεν είχαν τηρηθεί οι προϋποθέσεις για την παροχή γάλακτος σε χρήμα. Ειδικότερα, δεν αποδεικνύονταν α) η αντικειμενική αδυναμία του Δήμου να εκτελέσει την σύμβαση η οποία ήταν ενεργός και δεν προέκυπτε ότι είχε λυθεί με κάποιο τρόπο και β) ότι ο προμηθευτής δεν είχε κηρυχθεί έκπτωτος με υπαιτιότητά του.

Με την 54/2014 πράξη της Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Δ. Περιστερίου, επεστράφησαν αθεώρητα τα 36, 42, 48 και 49/2014 Χ.Ε., συνολικού ποσού ευρώ 2.568,61, του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αττικής (ΑΣΔΑ), που αφορούσαν στην καταβολή αποζημίωσης σε υπαλλήλους του ν.π.δ.δ. για συμπλήρωση υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας, για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο του έτους 2014, με την αιτιολογία ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 20 του ν. 4024/2011 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 226), όπως ισχύουν, δεν είχε εκδοθεί και δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, προηγούμενη της παροχής της, σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου.

Με την 74/2014 πράξη της Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Δ. Περιστερίου, επεστράφη αθεώρητο το 790/2014 Χ.Ε., ποσού ευρώ 13.500, του Δ. Ιλίου, που αφορούσε στην καταβολή δαπάνης για οικονομική επιχορήγηση αθλητικού συλλόγου, με την αιτιολογία ότι δεν συνέτρεχαν οι κατά την παρ. 1 του άρθρου 202 του ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 114) και την πάγια νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, προϋποθέσεις για την επιχορήγηση αυτή, αφού: α) το πρόγραμμα των δραστηριοτήτων που συνόδευε την αίτηση του συλλόγου ήταν γενικό και ασαφές, β) από τον προϋπολογισμό των ανωτέρω δραστηριοτήτων προέκυπτε ότι η εν λόγω επιχορήγηση θα κάλυπτε και λειτουργικές ανάγκες του συλλόγου και γ) το ποσό της επιχορήγησης υπερέβαινε το επιβαλλόμενο από την περίσταση και τα διδάγματα κοινής πείρας και λογικής προσήκον μέτρο. Για τον ίδιο λόγο επεστράφησαν αθεώρητα τα Χ.Ε.: α) 670/2014, ποσού ευρώ 7.000 του Δ. Ιλίου, (πράξη 75/2014 της ιδίας ως άνω Επιτρόπου) και β) 671/2014, ποσού ευρώ 7.000 του Δ. Ιλίου.

Με την 59/2015 Πράξη του Κ.Π.Ε.Δ. στο VIΙ Τμήμα του Ελ.Σ. κρίθηκε μη θεωρητέο το 30/2014 Χ.Ε., ποσού ευρώ, 14.282,36, του Δ. Ικαρίας, που αφορούσε, μεταξύ άλλων, στην καταβολή μέρους αμοιβής, ύψους 6.461,17 ευρώ σε αρχιτέκτονα μηχανικού για την εκπόνηση «Μελέτης διαμόρφωσης ελεύθερου χώρου σε δημοτικό οικόπεδο του Δήμου Ευδήλου Ικαρίας», με την αιτιολογία ότι κατά παράβαση του άρθρου 209 παρ. 3 του Κ.Δ.Κ., του άρθρου 7 του ν. 3316/2005 (ΦΕΚ Α’ 42) και της υ.α. Δ15/οικ/19263/2009 (ΦΕΚ Β΄ 1837), ανατέθηκε απευθείας η σχετική σύμβαση.

Με την 43/2014 πράξη του Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Δ. Αμαρουσίου επεστράφη αθεώρητο το 112/2014 Χ.Ε., ποσού ευρώ 1.956.669,69, του Δ. Αχαρνών, που αφορούσε σε δαπάνη για την εκτέλεση της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Δημοτικής Επιχείρησης Τεχνικών Έργων του Δήμου Αχαρνών για την εκτέλεση του έργου «Δενδροφύτευση κοινοχρήστων χώρων και συντήρηση, ανάπλαση των παιδικών χαρών του Δ. Αχαρνών» προϋπολογισμού 3.548.000 ευρώ, με την αιτιολογία ότι δεν επισυνάπτονταν τα απαραίτητα δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν την καλή εκτέλεση των συμβατικών όρων από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με τις υποχρεώσεις του αναδόχου του ως άνω έργου. Το ανωτέρω χρηματικό ένταλμα δεν επανυποβλήθηκε.

Με την 49/2014 πράξη της Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Δ. Περιστερίου επεστράφη αθεώρητο το 632/2014 Χ.Ε., ποσού ευρώ 98.629,83, του Δ. Φυλής, που αφορούσε στην πληρωμή της 1ης πιστοποίησης του έργου κατασκευής βρεφονηπιακού σταθμού και αποκατάστασης περιβάλλοντος χώρου, με την αιτιολογία ότι: α) μη νομίμως οι εν λόγω εργασίες κατατμήθηκαν και ανατέθηκαν χωριστά, με δύο διαφορετικές συμβάσεις, καθώς αποτελούσαν ένα ενιαίο έργο, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης ευρώ 1.500.000, β) η διαδικασία ανάθεσης του έργου δεν είχε υποβληθεί για προσυμβατικό έλεγχο στο αρμόδιο Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 7 του άρθρου 19 του π.δ. 774/1980, όπως ίσχυε κατά τον κρίσιμο χρόνο, γ) μη νομίμως ακολουθήθηκε η διαδικασία της διαπραγμάτευσης μεταξύ περιορισμένου αριθμού εργοληπτών και όχι η διαδικασία του ανοικτού διαγωνισμού, καθόσον δεν αποδείχθηκε ότι συνέτρεχε μία από τις εξαιρέσεις των άρθρων 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α΄ 247) και 28 του ν. 3669/2008 (ΦΕΚΑ΄ 116), δ) δεν αποδείχθηκε ότι η απόφαση του Δ.Σ. για τη συνέχιση των εργασιών είχε ελεγχθεί από το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 149 του Κ.Δ.Κ. και 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και ε) δεν προέκυψε ότι η προσκομισθείσα εγγυητική επιστολή για την καλή εκτέλεση του έργου ήταν σε ισχύ. Το ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκε.

Vukentra.gr

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση«ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΕΡΓΙΑΝΙ» - 22 ρεμπέτικα πορτρέτα –του Ηλία Βολιότη Καπετανάκη

Στέγαστρο ΣΜΑ Περιστερίου: Το νέο μεγάλο Περιβαλλοντικό, Πολεοδομικό και Διαχειριστικό «ΣΚΑΝΔΑΛΟ» της Διοίκησης Παχατουρίδη (Βίντεο-Φωτό)

" Η Διοίκηση Ανδρέα Παχατουρίδη «Καταπατά νόμους, μολύνει & αδιαφορεί για υγεία των κατοίκων, μόνο για λίγες χιλιάδες ευρώ». Κατασκευάζει «παράνομο» μεταλλικό Στέγαστρο για να καλύψει τις παράνομες εγκαταστάσεις επεξεργασίας και μεταφόρτωσης σκουπιδιών στο Αμαξοστάσιο, αυθαίρετα και χωρίς άδεια, ώστε να «καλύψει» το τι δηλητήρια «ταΐζει» κατοίκους και εργαζόμενους … "

Περιστέρι: Μεγάλο Σκάνδαλο αιρετών, με απαλλοτριωμένα οικόπεδα - “Πληρώθηκαν” αλλά συνεχίζουν να τα “έχουν” - Το εμπορικό κέντρο ΜΕΡΑ ΝΥΧΤΑ, το “Πάρκινγκ” του και ο κ. Παχατουρίδης

" Ο Δήμος Περιστερίου, πλήρωσε πολύ ακριβά οικόπεδο διαχρονικού αιρετού της Πόλης, για να κάνει διάνοιξη δρόμου σε κεντρικό σημείο, σύμφωνα με το ισχύον πολεοδομικό σχέδιο. Παρόλα αυτά, όμως 15 χρόνια μετά αυτό παραμένει στους αρχικούς ιδιοκτήτες του, αυξάνοντας την εμπορική αξία της ακίνητης περιουσίας τους. Δείτε ποιόν αφορά και πως έχει μεθοδευτεί η όλη κατάσταση… "

Εθνικός Διάλογος για την Παιδεία: Η ριξηκέλευθη πρόταση του Vukentra.gr για όλα τα θέματα που απασχολούν αλλά και συνθέτουν την Β/θμια Εκπαίδευση

" Για την πραγματική εκπαίδευση, ακόμη δεν έχει διατυπωθεί τίποτα, στον εθνικό διάλογο που κατά πολλούς θεωρείται προσχηματικός, προκειμένου η Κυβέρνηση να περάσει αυτά που θέλει. Το Vukentra.gr, καταθέτει τη δική του, αιρετική κατά μία άποψη αλλά και ιδιαίτερα «επαναστατική» για τα σημερινά δεδομένα. Διαβάστε την και διατυπώστε τις δικές σας προτάσεις…. "

Περιστέρι Αττικής: Διαπλοκή, διαφθορά ή ανικανότητα των υπηρεσιών του ή κάποιος τα «παίρνει»; Ο Δήμαρχος κ. Παχατουρίδης οφείλει να απαντήσει άμεσα…

" «Άγνωστοι» εκμεταλλεύονται τα διαφημιστικά ταμπλό των στάσεων χωρίς να πληρώνουν τίποτα στο Δήμο. Ο Δήμαρχος της Πόλης κ. Ανδρέας Παχατουρίδης, οφείλει να ερευνήσει άμεσα το θέμα και να δώσει απαντήσεις … Άλλως θα μείνει η εντύπωση ότι η Διοίκησή του «γνωρίζει» και σιωπά, με ότι κι αν αυτό σημαίνει… είτε ότι κάποιος τα «παίρνει», είτε ότι… "