Γλυφάδα: «Καυτό» πρόστιμο 54.291,95 ευρώ σε διαφημιστική εταιρία για παράνομες διαφημίσεις στα στέγαστρα στάσεων

Κατηγορία: Δημοτικά Περιφέρεια Αττικής


Καυτό πρόστιμο 54.291,95 ευρώ κλίθηκε να καταβάλει διαφημιστική εταιρία με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Γλυφάδας γιατί είχε προχωρήσει σε παράνομη και χωρίς άδεια τοποθέτηση διαφημιστικών καταχωρήσεων στα στέγαστρα των στάσεων που υπάρχουν μέσα στα όρια του Δήμου..

Συγκεκριμένα η εισήγηση του Δημάρχου Γλυφάδας κ. Γιώργου Παπανικολάου προς το Δημοτικό συμβούλιο της Πόλης ανάφερε:

Επειδή, τα πιο πάνω διαφημιστικά πλαίσια τοποθετήθηκαν, κατά παράβαση του άρθρου 5 παργ. 1 του πιο πάνω αναφερόμενου Νόμου 2946/2001 (224 Α΄), που ορίζει ότι για την υπαίθρια διαφήμιση, απαιτείται προηγούμενη άδεια, η οποία χορηγείται με απόφαση του Δημάρχου ή του Προέδρου της Κοινότητας, ύστερα από αίτηση που συνοδεύεται από τα απαραίτητα στοιχεία για τον προσδιορισμό του τέλους και προηγούμενη καταβολή του τέλους διαφήμισης, που προβλέπεται στο άρθρο 15 του Β. Δ/τος 24-9/20.10.1958 (171 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Άδεια, η οποία χορηγείται με απόφαση του Δημάρχου, απαιτείται επίσης για την τοποθέτηση πλαισίων από τον διαφημιστή ή τον διαφημιζόμενο.

Για την έκδοσή της προηγείται έλεγχος των αρμοδίων οργάνων του Δήμου, τα οποία εξετάζουν αν τα πλαίσια πληρούν τις προδιαγραφές, οι οποίες ορίζονται στην με αριθμό 52138/25.11.2003 απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης – Ανάπτυξης – Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων – Πολιτισμού «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, προδιαγραφών και διαδικασίας τοποθέτησης ειδικά διαμορφωμένων πλαισίων, για την προβολή υπαίθριας εμπορικής διαφήμισης, κατά τις διατάξεις του Ν. 2946/2001», που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 3 παργ. 8 του πιο πάνω Νόμου 2946/2001 (224 Α΄).

Επειδή η διαφημιστική εταιρεία ΝΤΟΜΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. ενημερώθηκε με τις με αρ. πρωτ. 6992/17-2-2016, 877/11-1-2016 ατομικές ανακοινώσεις και κλήθηκαν να εκφράσουν εγγράφως τις απόψεις στην υπηρεσία μας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2690/99 ``Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας`` (45 Α΄).

Επειδή η ΝΤΟΜΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε., με το με Α.Π. 8820/1/3/2016 έγγραφο εξέφρασε τις απόψεις της και προέβη στην καθαίρεση των διαφημιστικών μηνυμάτων.

Επειδή, από τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 2946/2001, (224 Α΄) ορίζεται ότι στους παραβάτες των διατάξεων του νόμου αυτού για την Υπαίθρια Διαφήμιση, καθώς και των κατ’ εξουσιοδότησή του εκδιδομένων κανονιστικών πράξεων, δηλαδή τους διαφημιστές και όσους μισθώνουν και εκμεταλλεύονται χώρους που έχουν καθοριστεί για την υπαίθρια διαφήμιση, επιβάλλεται πρόστιμο.

Το πρόστιμο, το ύψος του οποίου ανέρχεται από 500.000 δρχ (1.467,35 €) μέχρι 10.000.000 δρχ (29.347,03 €), ανάλογα με τις περιστάσεις, επιβάλλεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου ή του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας και εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.).

Προτείνω κ. Πρόεδρε να εισηγηθείτε, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 8 παργ. 2 του Νόμου 2946/2001 «Υπαίθρια Διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις» (224 Α’), τη λήψη απόφασης σχετικά με τη σύμφωνη γνώμη του Σώματος για την επιβολή χρηματικών προστίμων στη διαφημιστική εταιρεία με την επωνυμία ΝΤΟΜΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε., νόμιμα εκπροσωπούμενης. για κάθε αυθαίρετη τοποθέτηση στα πεζοδρόμια του Δήμου μας διαφημιστικών πλαισίων τύπου ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ (που αναγράφονται αναλυτικά στη κατάσταση που περιγράφεται αναλυτικά πιο πάνω προς διενέργεια εμπορικής διαφήμισης, το ύψος του οποίου να ανέρχεται, από 500.000 δρχ (1.467,35 €) μέχρι 10.000.000 δρχ (29.347,02 €), δηλαδή στα καθοριζόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 8 παργ 3 του Νόμου αυτού (2946/2001) όρια και ανάλογα με τις περιστάσεις (διαστάσεις και είδος των διαφημιστικών μέσων) και το ύψος των κατά καιρούς επιβαλλόμενων από το Δημοτικό Συμβούλιο προστίμων για αυθαίρετα τοποθετημένες κατασκευές (πλαίσια) και διενέργεια σ’ αυτές διαφήμισης για εμπορικούς σκοπούς, δηλαδή ενδεικτικά τριάντα επτά (37) πλαίσια Χ 1.467,35 € = 54.291,95 €. (για να δείτε την εισήγηση του δημάρχου Γλυφάδας κάντε κλικ εδώ).

Το δημοτικό συμβούλιο Γλυφάδας (απόσπασμα) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ - Εγκρίνει την επιβολή χρηματικών προστίμων στη διαφημιστική εταιρεία με την επωνυμία ΝΤΟΜΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε., νόμιμα εκπροσωπούμενης, για κάθε αυθαίρετη τοποθέτηση στα πεζοδρόμια του Δήμου μας διαφημιστικών πλαισίων τύπου ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ, στα κατώτερα καθοριζόμενα, από τις διατάξεις του άρθρου 8 παργ. 3 του Νόμου 2946/2001, όρια όπως αναλυτικά περιγράφονται…[…]… συνολικού ύψους 54.291,95 €. (για να δείτε όλη την απόφαση κάντε κλικ εδώ).

Δημ-άρχης

Vukentra.gr

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση«ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΕΡΓΙΑΝΙ» - 22 ρεμπέτικα πορτρέτα –του Ηλία Βολιότη Καπετανάκη

Στέγαστρο ΣΜΑ Περιστερίου: Το νέο μεγάλο Περιβαλλοντικό, Πολεοδομικό και Διαχειριστικό «ΣΚΑΝΔΑΛΟ» της Διοίκησης Παχατουρίδη (Βίντεο-Φωτό)

" Η Διοίκηση Ανδρέα Παχατουρίδη «Καταπατά νόμους, μολύνει & αδιαφορεί για υγεία των κατοίκων, μόνο για λίγες χιλιάδες ευρώ». Κατασκευάζει «παράνομο» μεταλλικό Στέγαστρο για να καλύψει τις παράνομες εγκαταστάσεις επεξεργασίας και μεταφόρτωσης σκουπιδιών στο Αμαξοστάσιο, αυθαίρετα και χωρίς άδεια, ώστε να «καλύψει» το τι δηλητήρια «ταΐζει» κατοίκους και εργαζόμενους … "

Περιστέρι: Μεγάλο Σκάνδαλο αιρετών, με απαλλοτριωμένα οικόπεδα - “Πληρώθηκαν” αλλά συνεχίζουν να τα “έχουν” - Το εμπορικό κέντρο ΜΕΡΑ ΝΥΧΤΑ, το “Πάρκινγκ” του και ο κ. Παχατουρίδης

" Ο Δήμος Περιστερίου, πλήρωσε πολύ ακριβά οικόπεδο διαχρονικού αιρετού της Πόλης, για να κάνει διάνοιξη δρόμου σε κεντρικό σημείο, σύμφωνα με το ισχύον πολεοδομικό σχέδιο. Παρόλα αυτά, όμως 15 χρόνια μετά αυτό παραμένει στους αρχικούς ιδιοκτήτες του, αυξάνοντας την εμπορική αξία της ακίνητης περιουσίας τους. Δείτε ποιόν αφορά και πως έχει μεθοδευτεί η όλη κατάσταση… "

Εθνικός Διάλογος για την Παιδεία: Η ριξηκέλευθη πρόταση του Vukentra.gr για όλα τα θέματα που απασχολούν αλλά και συνθέτουν την Β/θμια Εκπαίδευση

" Για την πραγματική εκπαίδευση, ακόμη δεν έχει διατυπωθεί τίποτα, στον εθνικό διάλογο που κατά πολλούς θεωρείται προσχηματικός, προκειμένου η Κυβέρνηση να περάσει αυτά που θέλει. Το Vukentra.gr, καταθέτει τη δική του, αιρετική κατά μία άποψη αλλά και ιδιαίτερα «επαναστατική» για τα σημερινά δεδομένα. Διαβάστε την και διατυπώστε τις δικές σας προτάσεις…. "

Περιστέρι Αττικής: Διαπλοκή, διαφθορά ή ανικανότητα των υπηρεσιών του ή κάποιος τα «παίρνει»; Ο Δήμαρχος κ. Παχατουρίδης οφείλει να απαντήσει άμεσα…

" «Άγνωστοι» εκμεταλλεύονται τα διαφημιστικά ταμπλό των στάσεων χωρίς να πληρώνουν τίποτα στο Δήμο. Ο Δήμαρχος της Πόλης κ. Ανδρέας Παχατουρίδης, οφείλει να ερευνήσει άμεσα το θέμα και να δώσει απαντήσεις … Άλλως θα μείνει η εντύπωση ότι η Διοίκησή του «γνωρίζει» και σιωπά, με ότι κι αν αυτό σημαίνει… είτε ότι κάποιος τα «παίρνει», είτε ότι… "